SJVFS 2014:35

Statens jordbruksverks föreskrifter om behörighet att använda växtskyddsmedel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

RÄTTELSE

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:35

Statens jordbruksverks föreskrifter om behörighet att

använda växtskyddsmedel;

Utkom från trycket

den 3 november 2014

beslutade den 31 oktober 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 14, 17, 23 och 25 §§

förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel samt efter samråd med

Kemikalieinspektionen,

Skogsstyrelsen,

Folkhälsomyndigheten

och

Arbetsmiljöverket, följande.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter ska tillämpas på användning av växtskyddsmedel i klass 1L och

2L.

Grundläggande bestämmelser

2 §

Grundläggande bestämmelser om användning av växtskyddsmedel finns i

miljöbalken (1998:808) och förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Definitioner

3 §

De termer som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009

om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets

direktiv 79/1107/EEG och 91/414/EEG2, miljöbalken (1998:808) samt förordningen

(2014:425) om bekämpningsmedel.

I dessa föreskrifter avses därutöver med

kurssäsong:

1 augusti – 31 maj,

utbildning:

grundutbildning eller vidareutbildning, samt

klass 1L och 2L:

underklassificering

till

klasserna

1

och

2

av

växtskyddsmedel, syftande på växtskyddsmedel som

används inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling eller

parkskötsel eller användning på banvallar eller golfbanor.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av

en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning bekämpningsmedel (EUT L

309, 24.11.2009, s. 71, Celex 32009L0128).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG

och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1, Celex 32009R1107).

OBS! Denna rättelse ersätter bilaga 2 av tidigare utgivna SJVFS 2014:35. Rättelsen innebär att

SJVFS-nummer 2014:35 har lagts till.

SJVFS 2014:35

2

2 KAP. UTBILDNING OCH UTBILDNINGSBEVIS FÖR ATT KUNNA

ANSÖKA OM ANVÄNDNINGSTILLSTÅND

1 § Länsstyrelsen ska tillhandahålla följande kurser:

1. grundutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus,

2. grundutbildning i användning av växtskyddsmedel i och omkring växthus,

3. vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus,

4. vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel i och omkring växthus,

samt

5. vidareutbildning för betning.

Utbildningarna ska genomföras i enlighet med de kursplaner3 som

Jordbruksverket beslutar och ge kunskap i de ämnen som framgår av bilaga 1.

2 § Jordbruksverket genomför följande kurser:

1. grundutbildning i betning, samt

2. utbildning för behandling av enskilda plantor i skogsplantering.

Kursplanerna2 för dessa kurser ger kunskap i de ämnen som framgår av bilaga 1.

3 § 2 kap. 15 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel anger att den

myndighet eller länsstyrelse som har gett en utbildning enligt 11 eller 14 § i samma

kapitel ska utfärda ett utbildningsbevis till den som har deltagit i en sådan utbildning

och avlagt ett kunskapsprov med godkänt resultat.

4 § Utbildningsbeviset efter grundutbildning är giltigt till och med den 31 maj fem

år efter den kurssäsong då utbildningen genomfördes.

Den som går vidareutbildning så länge utbildningsbevisen är giltiga, får förnyat

utbildningsbevis som är giltigt till och med den 31 maj fem år efter den kurssäsong

då vidareutbildningen genomfördes.

Vidareutbildning kan genomföras redan under den fjärde kurssäsongen. Den som

gör det, får förnyat utbildningsbevis som är giltigt till och med den 31 maj sex år

efter den kurssäsong då vidareutbildningen genomfördes.

5 § Den som har ett giltigt utbildningsbevis för användning av växtskyddsmedel

utomhus eller i och omkring växthus och väljer att komplettera sin utbildning med

ytterligare inriktningsdagar enligt kursplanerna, får utbildningsbevis för de

användningsområden som inriktningsdagarna motsvarar.

6 § Den som har flera giltiga utbildningsbevis kan välja att förnya dessa vid samma

tillfälle genom att gå en av vidareutbildningskurserna enligt 1 §. Den som har förnyat

utbildningsbevisen på det sättet anses ha den särskilda kunskap som behövs inom de

användningsområden som utbildningsbevisen täcker.

7 § Av 2 kap. 16 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel framgår att ett

utländskt utbildningsbevis som har utfärdats av en myndighet i ett annat land inom

Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska erkännas

om det styrker tillräckliga kunskaper i de ämnen som ingår den kursplan som

Jordbruksverket har beslutat.

3 Kursplanerna finns på Jordbruksverkets webbplats.

SJVFS 2014:35

3

8 § Ett utländskt utbildningsbevis enligt 2 kap. 16 § förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel får vara högst fem år för att kunna erkännas.

Innan Jordbruksverket erkänner ett utländskt utbildningsbevis, bedömer verket i

varje enskilt fall om utbildningsbeviset styrker tillräckliga kunskaper enligt den

kursplan som Jordbruksverket har beslutat. Bedömningen kan innebära att den

sökande behöver komplettera sin utbildning innan utbildningsbeviset kan erkännas.

Ett erkännande av ett utländskt utbildningsbevis är giltigt i fem år efter beslutet

om erkännandet, om inte Jordbruksverket beslutar annat.

3 KAP. ANVÄNDNINGSTILLSTÅND

1 § Av 2 kap.18 och 19 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel framgår

att det krävs ett giltigt användningstillstånd för att få använda växtskyddsmedel i

klasserna 1 och 2.

Av 2 kap. 21 § i samma förordning framgår att ett användningstillstånd endast får

ges till den som har den särskilda kunskap som behövs för att hantera medlet på ett

säkert sätt och har ett giltigt utbildningsbevis.

2 § Ansökan om användningstillstånd för växtskyddsmedel kan göras då sökanden

har fyllt 18 år. Ansökan ska göras på blanketten Ansökan – användningstillstånd för

växtskyddsmedel (V 8) bilaga 2.

3 § Användningstillstånd lämnas bara för det användningsområde som motsvarar

sökandens utbildningsbevis.

4 § Länsstyrelsen ska pröva ansökningar om användningstillstånd för kurserna enligt

2 kap. 1 §.

5 § Ett användningstillstånd får samma giltighetstid som det utbildningsbevis som

använts i ansökan.

6 § I 24 kap. 3 § miljöbalken (

1998: 808)

finns bestämmelser om återkallelse av

tillstånd.

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Undantag

1 § Av 2 kap. 24 § i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel framgår under

vilka förutsättningar som Jordbruksverket kan medge dispens från förordningens

krav på utbildningsbevis och att sådan dispens får gälla i högst ett år.

2 § Jordbruksverket kan medge dispens från bestämmelserna i dessa föreskrifter om

det finns särskilda skäl.

SJVFS 2014:35

4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 6 november 2014, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:76) om tillstånd och kunskapskrav

för användning av växtskyddsmedel upphör att gälla.

2. Tillstånd för användning av växtskyddsmedel i klass 1L eller 2L som är giltiga

när denna författning träder ikraft och som avser annan användning än betning

eller behandling av enskilda plantor i skogsplantering, ska betraktas som

användningstillstånd för både användning utomhus och i och omkring

växthus.

3. Vid tillämpning av 2 kap. 4, 5 och 6 §§ ska de som vid tidpunkten för dessa

föreskrifters ikraftträdande har tillstånd enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:76) om tillstånd och kunskapskrav för användning

av växtskyddsmedel anses ha utbildningsbevis med samma giltighetstid som

tillståndet.

4. Den som vid tidpunkten för dessa föreskrifters ikraftträdande bara får använda

växtskyddsmedel i klass 2L, får komplettera det tillståndet med ett

användningstillstånd även för klass 1L. Personen ska då skaffa ett

kompletterande utbildningsbevis genom att delta i det så kallade praktiska

moment som ingår i en grundkurs enligt de kursplaner som beslutas av

Jordbruksverket. Utbildningsbeviset för den kompletterande utbildningen är

giltigt till och med samma tidpunkt som det användningstillstånd som

personen redan har för växtskyddsmedel i klass 2L. För att sedan få

användningstillstånd för växtskyddsmedel i klass 1L ska personen ansöka

enligt 3 kap.

LEIF DENNEBERG

Alf Djurberg

(Rådgivningsenheten norr)

SJVFS 2014:35

5

Bilaga 1

Utbildningsämnen enligt artikel 5 i direktiv2009/128/EG om upprättande av en

ram för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel.

De kursplaner som Jordbruksverket beslutar ger kunskaper i följande ämnen.

1. All tillämplig lagstiftning om bekämpningsmedel och deras användning.

2. Förekomsten av och riskerna med olagliga (förfalskade) växtskyddsmedel, och

metoderna för att identifiera sådana produkter.

3. De faror och risker som är förknippade med bekämpningsmedel och hur dessa kan

identifieras och kontrolleras, särskilt

a) risker för människor (operatörer, boende, andra närvarande personer, personer som

ger sig in i behandlade områden och personer som hanterar eller äter behandlade

produkter) och hur faktorer som rökning förvärrar dessa risker,

b) symptom på bekämpningsmedelsförgiftning och första hjälpen-åtgärder,

c) risker för växter utanför målgrupperna, nyttiga insekter, vilda djur och växter,

biologisk mångfald och miljön i stort.

4. Orienterande kunskaper om strategier och metoder för integrerat växtskydd,

strategier och metoder för integrerad odling, principer för ekologiskt jordbruk,

metoder för biologisk bekämpning av skadegörare och ogräs och information om

allmänna principer och grödspecifika eller sektorspecifika riktlinjer för integrerat

växtskydd.

5. Introduktion till jämförande bedömning på användarnivå för att hjälpa

yrkesmässiga användare att göra de lämpligaste valen av bekämpningsmedel med

minsta möjliga biverkningar för människors hälsa, icke-målorganismer och miljön

bland alla godkända medel för ett visst skadegörarproblem i en given situation.

6. Åtgärder för att minimera riskerna för människor, icke-målorganismer och miljön:

säkra arbetsmetoder för lagring, hantering och blandning av bekämpningsmedel samt

för bortskaffande av tomma förpackningar, annat förorenat material och

bekämpningsmedelsrester (även tankblandningar) i koncentrerad eller utspädd form;

rekommenderat sätt att hantera operatörens exponering (personlig skyddsutrustning).

7. Riskbaserade tillvägagångssätt där det tas hänsyn till lokala faktorer med avseende

på vattentäkt, såsom klimatet, jordmånen, slagen av gröda samt marklutningen.

8. Metoder för att förbereda utrustning för spridning av bekämpningsmedel för

användning, inbegripet kalibrering, och för handhavande med minsta möjliga risker

för användaren, andra personer, djur och växter utanför målgrupperna, den

biologiska mångfalden och miljön, inklusive vattentillgångar.

9. Användning och underhåll av utrustning för spridning av bekämpningsmedel och

särskilda spruttekniker (t.ex. lågvolymssprutning, avdriftsreducerande munstycken),

mål för den tekniska kontrollen av sprutor i bruk och metoder för att förbättra

sprutningskvaliteten. Särskilda risker i samband med användning av handhållen

utrustning för spridning av bekämpningsmedel eller ryggburna sprutor och relevanta

riskhanteringsåtgärder.

10. Nödåtgärder för att skydda människors hälsa och miljön, inklusive

vattentillgångar,

vid

oavsiktligt

spill,

kontaminering

och

extrema

väderleksförhållanden med åtföljande risk för utlakning av bekämpningsmedel.

SJVFS 2014:35

6

11. Särskild omsorg i skyddade områden som inrättats i enlighet med artiklarna 6 och

7 i direktiv 2000/60/EG.

12. Hälsoövervakning och anordningar för rapportering om eventuella incidenter

eller misstänkta incidenter.

13. Dokumentation av all bekämpningsmedelsanvändning i enlighet med tillämplig

lagstiftning. SV L 309/82 Europeiska unionens officiella tidning 24.11.2009.

ANSÖKAN

– användningstillstånd för växtskyddsmedel

Jag ansöker om användningstillstånd för att använda växtskyddsmedel för samma användningsområde och med

samma giltighetstid som mitt eller mina utbildningsbevis.

Utbildningsbevis ger möjlighet att ansöka om användningstillstånd för växtskyddsmedel i klass 1L och 2L

Fylls i av länsstyrelsen eller Jordbruksverket

INTYG OM GILTIGT UTBILDNINGSBEVIS

Härmed intygas att sökanden har giltigt utbildningsbevis enligt Jordbruksverkets

föreskrifter (SJVFS 2014:35)

Markera med kryss det alternativ

som du söker

Grundkurs

Kurssäsong

Vidare-

utbildning

Kurssäsong

Kurs

nr

Utbild-

nings-

län

Kursledare

Namnunderskrift

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnat i denna ansökan kommer att behandlas elektroniskt av Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Uppgifterna ska användas för påminnelse och kontroll av giltighetstid och behörighetstillstånd. Uppgifterna kommer

också att lämnas ut till andra myndigheter och företag för kontrolländamål.

Sökandens underskrift

Datum

Personnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Sökandens namn och adress

Kommun

Län

Underskrift

Sökandens uppgifter

Ansökan lämnas till den myndighet som ordnar kursen.

OBS! Kom ihåg att skriva under ansökan

Faktureringsadress om annan än ovanstående

E-postadress

Adressen är min folkbokföringsadress*

* Om detta inte är din folkbokföringsadress och du vill ha alla dina försändelser till den angivna adressen

ska du ta kontakt med folkbokföringen och ange denna adress som särskild postadress

SJV V 8

2

014

-1

0 2

00.

Användningstillstånd i och omkring

växthus för klass 1L och 2L

Användningstillstånd av betnings-

medel för klass 1L och 2L

Användningstillstånd för klass 2L för

behandling av enskilda plantor mot

insekter samt fläckvis behandling

mot ogräs i skogsplantering

Användningstillstånd för klass 1L för

samma användningsområde som

mitt användningstillstånd för klass

2L omfattar

Bilaga 2

Användningstillstånd efter

vidareutbildning

Användningstillstånd utomhus

för klass 1L och 2L