SJVFS 2014:47

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:47

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av

sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

katter och illrar avsedda för handel;

Saknr J 13

Utkom från trycket

den 19 december 2014

Omtryck

beslutade den 18 december 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3, 5, 6 och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter

(SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt

hundar, katter och illrar avsedda för handel

dels att 21–23 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 21 § ska utgå,

dels att 1, 2 och 5–20 §§ samt rubrikerna närmast före 5, 8–10, 12, 14, 17 och

20 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 10 a §, samt närmast före

10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder ikraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om införsel från Europeiska unionen

(EU) och tredje land av sällskapsdjur såsom dessa definieras i artikel 3 b i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om

förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av

förordning (EG) nr 998/20032. Förordningen (EU) nr 576/2013 kompletteras av

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om

förlagan till identitetshandlingar för förflyttningar av hundar, katter och illrar utan

kommersiellt syfte, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa

villkor som fastställs i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013

uppfyllts3. Dessa föreskrifter kompletterar nämnda EU-förordningar.

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om införsel från EU och tredje land

av hundar, katter och illrar avsedda för handel samt av hund- och kattsperma.

1

Jfr rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till

gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika

gemenskapsregler som avses i bilaga A.1 till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, Celex 31992L0065), senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/31/EU ( EUT L 178, 28.6.2013, s. 107–108, Celex 32013L0031)

. Jfr även

rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur

som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG

(EGT L 268, 24.9.1991, s. 56, Celex 31991L0496), senast ändrat genom rådets direktiv 2008/73/EG (EUT L 219, 14.8.2008, s.

40, Celex 32008L0073).

2 EUT L 178, 28.6.2013, s. 1–26 (Celex 32013R0576).

3 EUT L 178, 28.6.2013, s. 109–148 (Celex 32013R0577).

SJVFS 2014:47

2

Vid införsel av fler än fem fåglar, gnagare, kaniner (lagomorfer), amfibier och

reptiler gäller bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24)

om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur.

Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om handel med

utrotningshotade arter av vilda djur och växter. (SJVFS 2014:47).

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter betyder

auktoriserad person: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EU) nr 576/2013,

direktinförsel: införsel till Sverige av varor eller produkter från tredje land då

Sverige är det första land inom EU som tar emot,

EU/EFTA-länder: länder som är medlemmar i EU eller i handelsunionen EFTA

(European Free Trade Association),

fåglar: alla arter utom de fjäderfän som anges i direktiv 09/158/EEG av den

30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för

import från tredjeland av fjäderfä och kläckningsägg4, samt direktiv 92/65/EEG av

den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till

gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav

som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.1 till direktiv

90/425/EEG5,

förordnad veterinär: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EU) nr 576/2013,

handelsdjur/djur avsedda för handel: hundar, katter, illrar, tamkaniner, gnagare

(Rodentia), fåglar, reptiler, amfibier och ryggradslösa djur (utom bin och kräftdjur)

som ska säljas eller byta ägare och/eller som inte åtföljs av sin ägare eller dennes

ombud,

officiell veterinär: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i för-

ordning (EU) nr 576/2013,

stickprovskontroll: kontroll som innefattar dokument- och identitetskontroll samt

eventuellt fysisk kontroll,

sällskapsdjur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EU) nr 576/2013, samt

tredje land: land som inte är medlem i EU. (SJVFS 2014:47).

Hantering av dokument

3 § De införseldokument i form av pass, intyg och införseltillstånd som avses i dessa

föreskrifter ska i original åtfölja djuret och på uppmaning visas upp för officiell

veterinär eller tulltjänsteman vid kontroll. Samtliga handlingar som ska följa med

djuret vid införseln ska innehålla uppgift om djurets ID-nummer.

Handlingarna ska, om inget annat anges i dessa föreskrifter, i original åtfölja

djuret under hela vistelsen i landet eller, om djuret är återinfört, sparas i sex månader

efter införseltillfället för att kunna visas på uppmaning.

4EUT L 343, 22.12.2009, s. 74 (Celex 32009L0158).

5EGT L 268, 14.9.1992, s. 54 (Celex 31992L0065).

SJVFS 2014:47

3

Stickprovskontroll

4 § Vid införsel av sällskapsdjur eller djur avsedda för handel kan en officiell

veterinär, efter självständig bedömning eller på begäran av Jordbruksverket, göra

stickprovskontroller. Sådana kontroller kan också ske vid misstanke om sjukdom

eller överträdelse av villkor för införseln då djuret befinner sig i landet.

Villkor för införsel av hundar, katter och illrar från EU och från de tredje

länder som listats i del 1 ibilaga II till förordning (EU) nr 577/2013, med

undantag för Norge

Grundvillkor

5 § Bestämmelser om krav på identitetsmärkning av hundar, katter och illrar finns i

förordning (EU) nr 576/2013. (SJVFS 2014:47).

6 § Bestämmelser om krav på rabiesvaccination av hundar, katter och illrar finns i

förordning (EU) nr 576/2013. Bestämmelser om krav på rabiesvaccin finns i bilaga

III till förordning (EU) nr 576/2013. (SJVFS 2014:47).

7 § Bestämmelser om pass och om krav på utformningen av pass finns i förordning

(EU) nr 576/2013 respektive bilaga III till förordning (EU) nr 577/2013. (SJVFS

2014:47).

Införsel av högst fem sällskapsdjur

8 § Vid införsel i Sverige av högst fem hundar, katter och illrar som sällskapsdjur

från EU eller från sådana tredje länder som listats i del 1 i bilaga II till förordning

(EU) nr 577/2013, med undantag för Norge, krävs identitetsmärkning, rabiesvaccina-

tion och pass enligt vad som anges i 5–7 §§ ovan.

Undantag från kravet på pass enligt 7 § gäller vid införsel av högst fem hundar,

katter och illrar från sådana tredje länder som listats i del 1 i bilaga II till förordning

(EU) nr 577/2013, i de fall länderna inte har infört bruket av sådana pass. Djur från

sådana länder ska istället ha veterinärintyg enligt 17 §. (SJVFS 2014:47).

Införsel av sex eller fler sällskapsdjur i grupp

9 § Hundar, katter och illrar som förs in till Sverige som sällskapsdjur i grupp om

sex eller fler djur oavsett art och ålder från ett annat EU-medlemsland eller från

något av de tredje länder som listats i del 1 i bilaga II tillförordning (EU) 577/2013

förutom Norge, ska förutom att uppfylla villkoren i 5–7 §§ också ha genomgått en

besiktning utförd av en förordnad veterinär inom 48 timmar före utförseln.

Veterinären ska intyga att besiktningen har utförts under rubriken X ”Klinisk

undersökning” i vart och ett av djurens pass, förutsatt att djuren vid besiktningen inte

uppvisar tecken på sjukdom och att deras hälsotillstånd tillåter den planerade

transporten.

Djuren ska vidare åtföljas av ett veterinärintyg utfärdat av en officiell veterinär på

blankett E9.206 eller på annan blankett med motsvarande lydelse, med passet som

underlag. Intyget ska vara utfärdat inom tio dagar före införseln till EU och är sedan

giltigt för resa inom EU under en period om fyra månader från och med dagen för

SJVFS 2014:47

4

inresekontroll eller fram till sista giltighetsdag för den vaccination som avses i

intygets del II, beroende på vilket datum som infaller först.

Undantag från kravet på pass enligt 7 § gäller vid införsel av sex eller fler hundar,

katter och illrar från sådana tredje länder som listats i del 1 i bilaga II till förordning

(EU) nr 577/2013, i de fall länderna inte har infört bruket av pass. Djur från sådana

länder ska istället ha veterinärintyg enligt 18 §.

Undantag från kravet på besiktning och intyg enligt första stycket gäller för sex

eller fler sällskapsdjur över sex månaders ålder som reser i grupp för att delta i

tävlingar, utställningar eller idrottsevenemang eller ska tränas inför sådana

evenemang. Djuren måste då åtföljas av ett dokument som visar att de är registrerade

att delta i ett sådant evenemang, eller att de är registrerade i en organisation som

arrangerar sådana evenemang. Djurens identitetsnummer ska framgå av det nämnda

dokumentet. Utöver detta ska villkoren i 8 § vara uppfyllda. (SJVFS 2014:47).

Införsel av handelsdjur

10 § Hundar, katter och illrar som är avsedda för handel och kommer från en EU-

medlemsstat eller från något av de tredje länder som anges i del 1 i bilaga II i

förordning (EU) 577/2013 med undantag för Norge ska vid införsel till Sverige

förutom att uppfylla kraven i 5–7 §§ också ha genomgått en besiktning utförd av en

förordnad veterinär inom 48 timmar före utförseln. Veterinären ska intyga att

besiktningen har utförts under rubriken X ”Klinisk undersökning” i djurets pass,

förutsatt att djuret vid besiktningen inte uppvisar tecken på sjukdom och att dess

hälsotillstånd tillåter den planerade transporten.

Djuret ska vidare åtföljas av ett veterinärintyg utfärdat av en officiell veterinär på

blankett E9.206 eller på annan blankett med motsvarande lydelse, med passet som

underlag. Intyget är giltigt för transport inom EU i tio dagar från och med att det har

utfärdats.

Undantag från kravet på pass enligt 7 § gäller vid införsel av handelsdjur från

sådana tredje länder som listats i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 577/2013, i

de fall länderna inte har infört bruket av pass. Djur från sådana länder ska istället ha

veterinärintyg enligt 19 §. (SJVFS 2014:47).

Införsel av djur som reser ensamma i anslutning till ägarens resa

10 a § Villkoren i 8 § gäller också vid införsel av hundar, katter och illrar som reser

inom fem dagar före eller efter sin ägares resa. Djuren ska förutom pass eller

veterinärintyg enligt 8 § åtföljas av en försäkran på formulär E9.204 eller på annat

formulär med motsvarande lydelse. Denna försäkran ska vara utfärdad av ägaren

eller en auktoriserad person. Dessutom ska djuret åtföljas av kopior av ägarens biljett

eller bokning som visar datumet för ägarens resa samt att ägaren reser till samma

destination som djuret. (SJVFS 2014:47).

Villkor för införsel av hundar, katter och illrar från Norge

11 § Hundar, katter och illrar får föras in till Sverige från Norge under förutsättning

att

1. de är identitetsmärkta enligt 5 §,

2. de har ett pass enligt 7 §, och

SJVFS 2014:47

5

3. de inte har förts in till Norge i strid med norsk lagstiftning.

(SJVFS 2014:47).

Villkor för införsel av hundar, katter och illrar från tredje länder som listats i

del 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 577/2013 samt från länder som inte

listats

Införsel av högst fem sällskapsdjur från listade tredje länder

12 § Vid införsel till Sverige av högst fem hundar, katter och illrar som sällskapsdjur

från ett tredjeland eller territorium som anges i del 2 i bilaga II till förordning (EU)

nr 577/2013 gäller villkoren avseende identitetsmärkning och rabiesvaccination i

artikel 10 och artikel 12 i förordning (EU) nr 576/2013, förutsatt att djuret reser

direkt till Sverige eller via något eller några av de länder som anges i del 1 eller del 2

i bilaga II till förordning (EU) nr 577/2013.

Den direkta resan kan dock innefatta transit genom ett tredje land som varken har

listats i del 1 eller i del 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 577/2013, under

förutsättning att djuret inte har kontakt med djur av arter som är mottagliga för rabies

och att djuret hålls i säkert förvar i ett transportmedel eller endast mellanlandar på en

internationell flygplats utan att lämna denna. Att djuret transporteras på detta sätt ska

försäkras av ägaren eller en auktoriserad person på formulär E9.205 eller på annat

formulär med motsvarande lydelse. Om djuret lämnar transportmedlet eller flyg-

platsen eller reser på annat sätt så gäller villkoren i 13 §.

Det rabiesvaccin som används ska uppfylla giltighetskraven i bilaga III till för-

ordning (EU) nr 576/2013. (SJVFS 2014:47).

Införsel av högst fem sällskapsdjur från icke listade tredje länder

13 § Från sådana tredje länder som inte listats i del 1 och del 2 i bilaga II till

förordning (EU) nr 577/2013 får högst fem hundar, katter och illrar föras in som

sällskapsdjur. Villkoren för en sådan införsel omfattar identitetsmärkning, rabies-

vaccination och godkänd mängd rabiesantikroppar såsom beskrivs i artikel 10 i

förordning (EU) nr 576/2013.

Det rabiesvaccin som används ska uppfylla kraven i bilaga III till förordning (EU)

nr 576/2013.

Giltighetskrav för titrering av rabiesantikroppar finns i bilaga IV till förordning

(EU) nr 576/2013. (SJVFS 2014:47).

Införsel av handelsdjur samt sex eller fler sällskapsdjur från tredje länder som är

godkända för handel

14 § Hundar, katter och illrar som är avsedda för handel samt hundar, katter och

illrar som reser som sällskapsdjur i grupp om sex eller fler djur oavsett art och ålder

får endast föras in i EU från sådana tredje länder som listats i del 1 eller del 2 i bilaga

II till förordning (EU) nr 577/2013, eller som godkänts för handel genom att

förtecknas i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/20106 eller i

bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG7.

För hundar, katter och illrar som är avsedda för handel och förs in i Sverige från

ett tredje land som listats eller förtecknats enligt första stycket gäller villkoren i

6 EUT

L 73, 20.3.2010, s. 1–121 (Celex 32010R0206).

7 EUT

L 73, 11.3.2004, s. 1–10 (Celex 32004D0211).

SJVFS 2014:47

6

artikel 10 och i förekommande fall artikel 12 i förordning (EU) nr 576/2013. Djuren

ska dessutom ha genomgått en besiktning utförd av en förordnad veterinär inom

48 timmar före utförseln. Besiktningen ska föras in i det veterinärintyg som ska

medfölja djuren i enlighet med 19 § nedan, förutsatt att djuren vid besiktningen inte

uppvisar tecken på sjukdom och deras hälsotillstånd tillåter den planerade

transporten.

Undantag från kravet på besiktning och intyg enligt andra stycket gäller för sex

eller fler sällskapsdjur över sex månaders ålder som reser i grupp för att delta i

tävlingar, utställningar eller idrottsevenemang, eller ska tränas inför sådana evene-

mang. Djuren måste då åtföljas av ett dokument som visar att de är registrerade att

delta i ett sådant evenemang, eller att de är registrerade i en organisation som

arrangerar sådana evenemang. Djurens identitetsnummer ska framgå av det nämnda

dokumentet. Utöver detta ska villkoren i 12 § och i förekommande fall 13 § vara

uppfyllda. (SJVFS 2014:47).

Införselorter och gränskontroll

Införselorter

15 § Direktinförsel av hundar, katter och illrar från andra tredje länder än de som

anges i del 1 i bilaga II till förordning (EU) 577/2013 får endast ske via flygplatserna

Stockholm-Arlanda och Göteborg-Landvetter.

Jordbruksverket kan bevilja undantag från kravet på införsel via Stockholm-

Arlanda eller Göteborg-Landvetter enligt första stycket för registrerade militär-, sök-

och räddningshundar. För att få ett sådant undantag ska ägaren eller en auktoriserad

person sända en skriftlig ansökan om undantag till Jordbruksverket där dels varje

hunds identitetsnummer, dels önskad införselort ska anges. Ansökan ska vara Jord-

bruksverket tillhanda minst fem arbetsdagar innan djuren ska föras in. (SJVFS

2014:47).

Gränskontroll vid införsel från tredje land

16 § Vid direktinförsel av hundar, katter och illrar som reser som handelsdjur eller

som sällskapsdjur i grupp om sex eller fler från andra tredje länder än de som anges i

del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 577/2013 krävs gränskontrollbesiktning.

Den som ansvarar för en direktinförsel av ett djur enligt första stycket ska beställa

tid för gränskontrollbesiktning minst en arbetsdag i förväg. (SJVFS 2014:47).

Dokument som krävs för införsel av hundar, katter och illrar från tredje länder

som listats i del 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 577/2013 samt från länder

som inte listats

Veterinärintyg för högst fem sällskapsdjur

17 § Hundar, katter och illrar som reser som sällskapsdjur enstaka eller i grupp om

högst fem djur oavsett art och förs in i Sverige från ett tredje land ska åtföljas av ett

veterinärintyg utfärdat av en officiell veterinär på blankett E9.207 eller på annan

blankett med motsvarande lydelse. Kopior på identifierings- och vaccinations-

uppgifter samt i förekommande fall laboratorierapport ska bifogas veterinärintyget.

Den officiella veterinären ska numrera varje kopia med intygets referensnummer och

sidnummer samt stämpla och signera respektive sida.

SJVFS 2014:47

7

Intyget är giltigt för införsel till EU i tio dagar från och med utfärdandedatum till

dess djuret kontrolleras på inreseorten i EU. I de fall djuret transporteras med båt

förlängs giltighetstiden med den tid som motsvarar båtresans längd. Intyget är från

och med dagen för inresekontrollen giltigt för resa inom EU i en period om fyra

månader eller fram till sista giltighetsdag för den vaccination som avses i intygets del

II, beroende på vilket datum som infaller först.

En skriftlig försäkran om att förflyttningen sker utan kommersiellt syfte ska

undertecknas av djurägaren eller den auktoriserade personen på formulär E9.204

eller på annat formulär med motsvarande lydelse. Försäkran ska medföras till-

sammans med veterinärintyget vid införseln.

Villkoren i första och andra stycket gäller också vid införsel av hundar, katter och

illrar som reser inom fem dagar före eller efter sin ägares resa. Djuren ska förutom

veterinärintyg enligt första stycket åtföljas av en försäkran på formulär E9.204 eller

på annat formulär med motsvarande lydelse. Denna försäkran ska vara utfärdad av

ägaren eller en auktoriserad person. Dessutom ska djuret åtföljas av kopior av

ägarens biljett eller bokning som visar datumet för ägarens resa samt att ägaren reser

till samma destination som djuret. (SJVFS 2014:47).

Veterinärintyg för sex eller fler sällskapsdjur

18 § Hundar, katter och illrar som förs in till Sverige som sällskapsdjur i grupp om

sex eller fler djur oavsett art och ålder från tredje land ska åtföljas av ett intyg

utfärdat av en officiell veterinär på blankett E9.209 eller på annan blankett med

motsvarande lydelse. Kopior på identifierings- och vaccinationsuppgifter samt i

förekommande fall laboratorierapport ska bifogas veterinärintyget. Den officiella

veterinären ska numrera varje kopia med intygets referensnummer och sidnummer

samt stämpla och signera respektive sida.

Intyget är giltigt för införsel till EU i tio dagar från och med utfärdandedatum till

dess djuren kontrolleras på inreseorten i EU. Intyget är från och med dagen för

inresekontrollen giltigt för resa inom EU i en period om fyra månader eller fram till

sista giltighetsdag för den vaccination som avses i intygets del II, beroende på vilket

datum som infaller först.

En skriftlig försäkran om att förflyttningen sker utan kommersiellt syfte ska

undertecknas av djurägaren eller den auktoriserade personen på formulär E9.204

eller på annat formulär med motsvarande lydelse. Försäkran ska medföras tillsam-

mans med veterinärintyget vid införseln.

Undantag från kravet på veterinärintyg enligt första stycket gäller för sex eller fler

sällskapsdjur över sex månaders ålder som reser i grupp för att delta i tävlingar,

utställningar eller idrottsevenemang, eller ska tränas inför sådana evenemang. Djuren

måste då åtföljas av ett dokument som visar att de är registrerade att delta i ett sådant

evenemang, eller att de är registrerade i en organisation som arrangerar sådana

evenemang. Djurens identitetsnummer ska framgå av det nämnda dokumentet.

Utöver detta ska villkoren i 17 § vara uppfyllda. (SJVFS 2014:47).

Veterinärintyg för handelsdjur

19 § Hundar, katter och illrar som förs in i Sverige som handelsdjur från sådana

tredje länder som listats i del 1 eller del 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 577/2013,

eller som förtecknats i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr

206/2010 eller i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG ska åtföljas av ett

SJVFS 2014:47

8

veterinärintyg. Veterinärintyget ska utfärdas av en officiell veterinär på blankett

E9.209 eller på annan blankett med motsvarande lydelse, med passet som underlag.

Kopior på identifierings- och vaccinations-uppgifter samt i förekommande fall

laboratorierapport ska bifogas veterinärintyget. Den officiella veterinären ska

numrera varje kopia med intygets referensnummer och sidnummer samt stämpla och

signera respektive sida.

Intyget är giltigt för transport inom EU i tio dagar från och med att det har

utfärdats. (SJVFS 2014:47).

Undantag från intygskravet för djur med pass

20 § Vid införsel till Sverige från tredje land av hundar, katter och illrar med

ursprung i EU eller ett land som listats i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr

577/2013 kan det veterinärintyg som krävs enligt 17 § ersättas av ett pass enligt 7 §,

förutsatt att det visar att djuret uppfyller villkoren i 12 eller 13 §§ beroende på vilket

land det återinförs ifrån.

Eventuell komplettering i passet utförd i tredje land ska vara utförd av officiell

veterinär. (SJVFS 2014:47).

21 § har upphävts genom (SJVFS 2014:47).

22 § har upphävts genom (SJVFS 2014:47).

23 § har upphävts genom (SJVFS 2014:47).

Villkor för införsel av sperma från hund och katt

24 § Det krävs inget tillstånd för införsel av sperma från en hund eller katt som

genom dokumentation kan styrkas vara hemmahörande i en medlemsstat i EU eller i

Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz eller Vatikan-

staten, förutsatt att sperman också är samlad i något av de nämnda länderna.

Hund- och kattsperma får fritt föras in från Norge under förutsättning att den inte

har förts in till Norge i strid med gällande norsk lagstiftning.

Vid införsel av sperma från övriga länder eller från en hund eller katt som inte är

dokumenterat hemmahörande i något av de länder som nämns i första eller andra

stycket krävs införseltillstånd.

Villkor för införsel av andra sällskapsdjur

Införsel av fåglar

25 § Högst sammanlagt fem stycken fåglar får fritt föras in till Sverige från EU,

Andorra, Färöarna, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino,

Schweiz eller Vatikanstaten.

För införsel av fåglar från övriga länder krävs införseltillstånd.

Införsel av gnagare (Rodentia)

26 § Högst sammanlagt fem stycken smågnagare (möss, råttor, marsvin, guld-

hamstrar, chinchillor och gerbiler) får fritt föras in till Sverige från EU och tredje

land under förutsättning att de är uppfödda i och sedan födelsen hållits i fångenskap.

SJVFS 2014:47

9

Införsel av kaniner

27 § Högst sammanlagt fem stycken kaniner får fritt föras in till Sverige från

EU/EFTA-länder, under förutsättning att de är uppfödda i och sedan födelsen hållits i

fångenskap.

För införsel av kaniner från övriga länder krävs införseltillstånd.

Införsel av groddjur och kräldjur

28 § Högst sammanlagt fem stycken groddjur och kräldjur får fritt föras in till

Sverige från EU/EFTA-länder och tredje land, under förutsättning att djuren är

uppfödda i och sedan födelsen hållits i fångenskap.

Införsel av ryggradslösa djur från EU och tredje land

29 § Ryggradslösa djur (utom bin, humlor och kräftdjur) får fritt föras in till

Sverige som sällskapsdjur från EU/EFTA-länder.

Ryggradslösa djur (utom bin, humlor och kräftdjur) får fritt föras in till Sverige

som sällskapsdjur från tredje land, under förutsättning att införseln uppfyller kraven i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare.

Övriga bestämmelser

30 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning8 träder i kraft den 29 december 2014.

2. Under en övergångsperiod är införsel av hundar, katter och illrar tillåten om

djuren åtföljs av ett veterinärintyg utfärdat senast den 28 december 2014 på

blankett E9.162, E9.163 eller E9.164 eller på annan blankett med mot-

svarande lydelse. Införsel är tillåten så länge intyget är giltigt, förutsatt att

också övriga införselvillkor enligt de nya föreskrifterna är uppfyllda.

LEIF DENNEBERG

Anna Lindgren

(Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur)

8 SJVFS 2014:47.