SJVFS 2014:5

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:210) om stöd för användning av skummjölk och skummjölkspulver som bearbetats till foderblandningar och denaturering av skummjölkspulver avsett som kalvfoder

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:5

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:210) om stöd för användning

av skummjölk och skummjölkspulver som bearbetats

till foderblandningar och denaturering av

skummjölkspulver avsett som kalvfoder;

Utkom från trycket

den 13 mars 2014

beslutade den 12 mars 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, att Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:210) om stöd för användning av skummjölk

och skummjölkspulver som bearbetats till foderblandningar och denaturering av

skummjölkspulver avsett som kalvfoder ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 april 2014.

LEIF DENNEBERG

Jonathan Lukkarinen

(Enheten för handel och marknad)