SJVFS 2015:1

Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:1

Statens jordbruksverks föreskrifter om

seminverksamhet med hästdjur;

Saknr M4

Utkom från trycket

den 10 mars 2015

beslutade den 10 mars 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 och 12 §§ förordningen

(2006:816) om kontroll av husdjur, m.m., följande.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter betyder

anordnare: den som har Jordbruksverkets tillstånd att bedriva ett eller flera

delmoment i en seminverksamhet,

ansvarig veterinär: den veterinär som är utsedd av en anordnare och godkänd av

Jordbruksverket och som skriftligen har förbundit sig att fortlöpande utföra de

veterinära uppgifter som följer av denna författning,

distribution: alla former av förmedling av sperma,

hingststation: en anläggning i vilken sperma från hästdjur samlas för att användas

i seminverksamhet,

häst: hästdjur, vilda eller domesticerade arter av släktet uddatåiga hovdjur och

korsningar mellan dessa,

lagring: all förvaring av sperma,

samlingsperiod: perioden från och med första provtagningstillfället till och med

maximalt ett år framåt i tiden under vilken en hingst är tillgänglig för spermasamling

och under vilken hingstens status avseende smitta som kan spridas med sperma inte

förändras,

seminverksamhet: samling, behandling, lagring eller distribution av sperma samt

seminering, och

sperma: obehandlat eller behandlat ejakulat från hingst.

Ytterligare bestämmelser som påverkar seminverksamhet med hästar

2 § Ytterligare bestämmelser som påverkar seminverksamhet med hästar finns i

1. Kommissionens förordning (EU) nr 176/2010 av den 2 mars 2010 om ändring

av bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller seminstationer och

spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt vill-

kor för donatordjur i form av hästdjur, får och getter och för hantering av

sperma, ägg och embryon från dessa arter1,

1

EUT L 52, 3.3.2010, s. 14, (Celex 32010R0176).

SJVFS 2015:1

2

2. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 846/2014 av den 4 augusti

2014 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller vill-

koren för donatordjur i form av hästdjur2,

3. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:61) om

hästdjur som används till avel m.m.,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur

samt sperma, ägg och embryon från vissa djur,

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av vissa djur

samt sperma, ägg och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska

unionen (EU) samt till länder som har införlivat EU:s veterinära lagstiftning,

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp

samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och

sjukvård,

7. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och

läkemedelsanvändning, och

8. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om

förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra

spridning av zoonoser och andra smittämnen.

Tillstånd och godkännande

3 § Den som vill bli anordnare för seminverksamhet ska ansöka om tillstånd för

detta hos Jordbruksverket. Ansökan ska göras på blankett enligt bilagan till dessa

föreskrifter3.

Tillståndet för att få bedriva seminverksamhet kan omfatta ett eller flera del-

moment. De olika delmomenten är

1. samling och behandling,

2. lagring,

3. distribution, samt

4. seminering.

4 § För att få tillstånd för seminverksamhet krävs att minst en veterinär skriftligen

har förbundit sig att vara ansvarig veterinär till verksamheten.

5 § En anordnare som inte följer de bestämmelser som anges i dessa föreskrifter

eller de villkor som har meddelats i samband med tillståndsgivningen kan få sitt till-

stånd för seminverksamhet återkallat av Jordbruksverket.

Jordbruksverket kan avslå en ansökan om tillstånd för den som vid upprepade

tillfällen inte har följt de bestämmelser som anges i dessa föreskrifter och detta har

rapporterats av länsstyrelsen enligt 6 kap. 1 §.

6 § Ansökan om godkännande av hingststation för handel inom EU ska lämnas till

Jordbruksverket. I ansökan ska anordnaren ange hur han eller hon avser att uppfylla

villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 176/20104 och kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 846/20145.

2

EUT L 232, 5.8.2014, s. 5, (Celex 32014R0846).

3

Blanketten (D 19) finns på Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se).

4

EUT L 52, 3.3.2010, s. 14, (Celex 32010R0176).

5

EUT L 232, 5.8.2014, s. 5, (Celex 32014R0846).

SJVFS 2015:1

3

Ansvarig veterinär

7 § Den ansvariga veterinären ska fortlöpande kontrollera den seminverksamhet som

bedrivs

av

anordnaren.

Veterinären

ska

omedelbart

påpeka

brister

i

seminverksamheten för anordnaren.

Den ansvariga veterinären ansvarar för att smittspridning förebyggs och att djur-

skyddet säkerställs. Den ansvariga veterinären ansvarar också för att antalet

semineringar per sto optimeras med avseende på djurskydd och smittskydd.

Utbildning

8 § Anordnaren ansvarar för att de personer som anlitas i seminverksamheten har

den utbildning och/eller kompetens som krävs för att få utföra de uppgifter som är

knutna till verksamheten.

9 § Ansvarig veterinär för seminverksamheten ska ha genomgått en utbildning för

veterinärer inom seminverksamhet med hästdjur som är godkänd av Jordbruksverket.

Om relevant kompetens har inhämtats på annat sätt och Jordbruksverket bedömer

den som likvärdig med kraven i första stycket kan detta godkännas efter ansökan hos

Jordbruksverket.

10 § Om någon annan än den ansvariga veterinären utför semineringar ska han eller

hon ha genomgått en kurs för seminassistenter inom seminverksamhet med hästdjur,

som har anordnats i enlighet med en av Jordbruksverket godkänd kursplan,

alternativt ha utbildning enligt 9 §.

Om relevant kompetens har inhämtats på annat sätt och Jordbruksverket bedömer

den som likvärdig med kraven i första stycket kan detta godkännas efter ansökan hos

Jordbruksverket.

11 § Den som ansvarar för utbildning alternativt kursplan enligt 9 och 10 §§ ska

ansöka hos Jordbruksverket om att få utbildningen eller kursplanen godkända av

Jordbruksverket.

12 § Andra personer än de som omfattas av 9 och 10 §§ och som anlitas i semin-

verksamheten ska ha sådana kunskaper om hygien och smittskydd att smittspridning

i verksamheten förebyggs.

Hygien och smittskydd

13 § I samtliga delmoment i seminverksamheten ska det upprätthållas god hygien.

Det ska även vidtas åtgärder för att förebygga smittspridning. All utrustning som kan

komma i kontakt med djur eller sperma under samling och behandling eller semine-

ring ska rengöras och desinficeras noggrant före användningen, såvida inte engångs-

utrustning används.

14 § I hanteringen av hästar i anslutning till seminverksamheten ska god hygien

upprätthållas och sådana rutiner finnas att smittspridning förebyggs.

SJVFS 2015:1

4

15 § Läkemedel ska användas med återhållsamhet och bara när det finns behov av

det. Vid val och dosering av antibiotika ska den ansvariga veterinären beakta risken

för uppkomst av resistens.

2 KAP. VILLKOR FÖR HINGST SOM ANVÄNDS I SEMINVERKSAMHET

1 § I seminverksamhet får det endast användas sperma från en hingst som uppfyller

villkoren i 2–6 §§ i det här kapitlet eller villkoren i kommissionens förordning (EU)

nr 176/20106 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 846/20147.

2 § Hingsten får inte visa tecken på smittsam sjukdom vid ankomsten till hingst-

stationen eller den dag då spermasamlingen sker.

3 § En hingst som ska användas i seminverksamhet ska i ett inledande skede av sam-

lingsperioden provtas för Contagious Equine Metritis (CEM), Ekvin Virusarterit

(EVA) och Ekvin infektiös anemi (EIA) enligt 4–6 §§ nedan.

4 § Prover för CEM ska tas från hingstens penisskaft, urinrörets mynning och fossa

uretralis. Om hingsten ska användas som spermagivare för färsk eller kyld sperma

ska den provtas en gång med negativt resultat. Om sperma från hingsten ska frysas

ska hingsten provtas två gånger med minst sju dagars intervall mellan provtag-

ningarna. Proverna ska visa negativt resultat.

5 § När det gäller EVA ska det utföras en serologisk undersökning på hingsten. Om

hingsten visar positiv antikroppstiter ska den provtas för förekomst av EVA-virus i

sperman. Sperma med förekomst av EVA-virus får användas i seminverksamhet

under förutsättning att anordnaren senast i samband med beställning upplyser

mottagaren och stoägaren om att det förekommer EVA-virus i sperman.

EVA-positiv sperma får inte frysas för användning i seminverksamhet.

6 § Testning för EIA ska göras med ett agar-gel-immunodiffusionstest (Coggins

test) eller ett ELISA-test. Provet ska visa negativt resultat för att sperma från

hingsten ska få användas i seminverksamhet.

7 § Vid övergång från naturlig betäckning till seminverksamhet under pågående sä-

song ska det förflyta minst 30 dagar från det att hingsten senast betäckte naturligt till

dess att den utnyttjas för seminverksamhet. Prover ska tas i enlighet med 4–6 §§

tidigast 14 dagar efter sista den naturliga betäckningen. Under samma period ska det

också tas ett allmänbakteriologiskt prov på hingstens sperma.

Seminering av ett sto med sperma från en hingst som används för naturlig betäck-

ning får endast ske på medicinska grunder, vilka ska bedömas av den ansvariga vete-

rinären.

3 KAP. SAMLING OCH BEHANDLING AV SPERMA

1 § Anordnaren ansvarar för att det vid varje spermasamlingstillfälle förs en sperma-

samlingsjournal som innehåller uppgifter om

6

EUT L 52, 3.3.2010, s. 14, (Celex 32010R0176).

7

EUT L 232, 5.8.2014, s. 5, (Celex 32014R0846).

SJVFS 2015:1

5

1. platsen för spermasamling,

2. hingstens identitet,

3. spermans volym, motilitet och koncentration,

4. datumet för spermasamlingen och behandlingen av sperma,

5. antalet spermadoser, och

6. spädningsvätska samt eventuell tillsats av antibiotika.

Anordnaren ansvarar för att spermasamlingsjournalen bevaras i minst fem år.

2 § Stamlösning som ingår i en spädningsvätska ska vara steril. Animaliska produk-

ter i en spädningsvätska får inte utgöra hälsorisk för människor eller djur.

3 § Spermans förpackning ska märkas på ett sådant sätt att sperman – med fullstän-

dig säkerhet i alla led av dess hantering – kan identifieras och sammankopplas med

den journal som avses i 2 §.

Varje strå ska vara märkt på ett sådant sätt att samlingsdatum för sperman,

hingstens identitet och anordnarens namn lätt kan fastställas.

4 KAP. DISTRIBUTION OCH LAGRING AV SPERMA

1 § Lokaler för distribution och lagring av sperma ska vara konstruerade på ett så-

dant sätt att de är lätta att rengöra och desinficera.

2 § Anordnaren ansvarar för att den sperma som ska distribueras eller säljas åtföljs

av en transportjournal. Journalen ska innehålla uppgifter om

1. hingstens identitet,

2. tidpunkten för samling och eventuell spädning,

3. eventuell antibiotikatillsats,

4. sperman är kyld eller fryst, och

5. rekommenderad förvaringstemperatur om sperman inte är fryst.

3 § Anordnaren ansvarar för att det i samband med all distribution av sperma förs en

distributionsjournal med anteckningar om vem som har tagit emot sperman och

datum för leverans.

Den anordnare som distribuerar sperma ska snarast efter betäckningssäsongens

slut sända en sammanställning av distributionsjournalen till hingstägaren.

4 § Anordnaren ansvarar för att uppgifter om insättning och uttag av spermadoser ur

ett lager av fryst sperma förs in i en lagerjournal. När sperma från en annan distri-

butör lagras ska dennes namn antecknas i lagerjournalen.

5 § Anordnaren ansvarar för att distributionsjournaler och lagerjournaler bevaras i

minst fem år.

5 KAP. SEMINERING

1 § Inför varje seminering ska den som utför semineringen kontrollera stoets iden-

titet.

SJVFS 2015:1

6

2 § Semineringar ska utföras av en ansvarig veterinär eller av någon som har utbild-

ning enligt 1 kap. 10 §.

3 § Inför seminering ska den ansvariga veterinären bedöma stoets gynekologiska

hälsotillstånd i den omfattning som krävs för att uppfylla 1 kap. 7 § sista stycket.

4 § Om någon annan än den ansvariga veterinären utför semineringen ska varje se-

minering ske i samråd med den ansvariga veterinären.

5 § Den ansvariga veterinären ska föra en undersökningsjournal för varje sto. Utöver

de uppgifter som ska finnas med i journalen enligt Statens Jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för personal inom

djurens hälso- och sjukvård ska journalen innehålla uppgifter om

1. stoets gynekologiska hälsotillstånd,

2. brunststatus, och

3. datum för seminering

Undersökningsjournalen ska bevaras i fem år.

6 § Anordnaren ansvarar för att det förs en semineringsjournal för varje hingst.

Journalen ska innehålla uppgifter om

1. hingstens identitet,

2. stoets identitet,

3. datum för seminering, och

4. vem som har utfört semineringen.

Anordnaren eller den ansvariga veterinären ska sända en kopia av seminerings-

journalen till hingst- eller spermaägaren.

Anordnaren ansvarar för att semineringsjournalen bevaras i minst fem år.

6 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Länsstyrelsen ska rapportera till Jordbruksverket om det upptäcks allvarliga

brister i verksamheten.

2 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 april 2015, då verkets föreskrifter (SJVFS

2012:6) om seminverksamhet med hästdjur upphör att gälla.

LEIF DENNEBERG

Märta North

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

SJVFS 2015:1

7

Bilaga

S

J

V

D

1

9

20

15-

02

200

.

Delmoment

Spermasamling och behandling

Lagring

Distribution

Seminering

Diarienummer

ANSÖKAN

- tillstånd för seminverksamhet

med häst inom Sverige

Anordnare/Sökande

adress

adress

adress

adress

plats

plats

plats

plats

Anordnarens underskrift

Datum

Anordnare

Namnförtydligande

Namn och adress

Person- eller organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Län

Skickas till:

Jordbruksverket

551 82 Jönköping

Pos tgiro

1 56 66 -1

Postadress

JORDBRUKSVERKET

551 82 JÖNKÖPING

Besöksadress

Vallga tan 8

Telefon

036-1 5 50 0 0

Fax

03 6-3 0 8 1 82

Internet

E-post

jo rdbruksverke t@

jo rdbruksverke t.se

ww w.jord bruksverket.se

Förbindelse

Datum

Ansvarig veterinärs underskrift

Namnförtydligande

Adress

Postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

• Undertecknad anordnare ansöker härmed om tillstånd för nedan angiven seminverksamhet med häst.

• Jag förbinder mig att fortlöpande kontrollera att seminverksamheten sker enligt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2015:1) om seminverksamhet med hästdjur.

Ansökan gäller

Ny verksamhet

Ändring av pågående verksamhet

E-postadress

E-postadress