SJVFS 2015:13

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:13

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning av näringsidkares innehav av svin, får

samt höns och kycklingar;

Utkom från trycket

den 11 maj 2015

beslutade den 7 maj 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om

den officiella statistiken, följande.

1 § Uppgifter till den statistiska undersökningen av näringsidkares innehav av svin,

får samt höns och kycklingar ska på begäran lämnas till Jordbruksverket av

1. den som brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar åkermark, eller

2. den som brukar sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark, eller

3. den som äger en djurbesättning som någon gång mellan den 1 januari 2015

och den 5 juni 2015 omfattar minst 10 nötkreatur, eller 10 suggor, eller 50

svin, eller 20 får och lamm, eller 1 000 fjäderfä.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten ”Djurräkning den 4 juni

2015” som utgör bilaga till denna författning och ska avse näringsidkarens innehav

av djur den 4 juni 2015. De uppgifterna som Jordbruksverket begär in ska ha kommit

in till Jordbruksverket senast den 25 juni 2015.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgifterna får lämnas

vid ett senare tillfälle.

--------------------------

Denna författning träder i kraft den 3 juni 2015 och gäller till och med den 31

december 2015.

LEIF DENNEBERG

Anders Grönvall

(Statistikenheten)

SJVFS 2015:13

2

SJVFS 2015:13

3