SJVFS 2015:36

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:36

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av

anläggningar med värphöns;

Utkom från trycket

den 2 november 2015

Omtryck

beslutade den 29 oktober 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 § förordningen (2006:815) om

provtagning på djur, m.m., att rubriken till verkets föreskrifter (SJVFS 2003:20) om

registrering av anläggningar med värphöns samt 3 och 4 §§ föreskrifterna ska ha

följande lydelse1.

Dessutom beslutar Jordbruksverket att allmänna råd ska införas efter 3 § och att

det före de allmänna råden ska införas en rubrik av följande lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från

och med den dag då denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering av

anläggningar med värphöns;

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter förstås med

djurhållare: ansvarig fysisk eller juridisk person på en produktionsplats,

produktionsplats: anläggning med värphöns,

värphöns: höns av arten Gallus gallus som är värpmogna och som hålls för

produktion av ägg som inte är avsedda för kläckning. (SJVFS 2004:91)

2 § har upphävts genom (SJVFS 2012:36).

Registrering

3 §2 Djurhållaren på en produktionsplats med en kapacitet på 350 eller fler värphöns

ska via Jordbruksverkets internettjänst eller på blankett JSB3:8 anmäla följande

uppgifter om produktionsplatsen till Jordbruksverket:

1. adress, fastighetsbeteckning och kommun,

2. djurhållarens

namn,

adress,

telefonnummer

och

person-

eller

organisationsnummer,

3. ägarens namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer,

4. maximal kapacitet,

5. produktionsmetod, samt

6. antalet hus och avdelningar på produktionsplatsen där värphöns hålls.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2012:36.

2 Ändringen innebär bland annat att den tidigare punkten 4 har tagits bort.

SJVFS 2015:36

2

Djurhållaren ska dessutom lämna uppgifter om det geografiska läget vid

anmälan. Om uppgiften om produktionsplatsens geografiska läge redan lämnats till

Jordbruksverket för ett annat djurslag behöver uppgiften inte lämnas på nytt

Nya produktionsplatser ska anmälas innan de tas i bruk. (SJVFS 2015:36).

Allmänt råd till 3 §

Om

anmälan

sker

blankett

JSB3.8

bör

djurhållaren

markera

produktionsplatsens geografiska läge på en karta. Kartan bör vara en

blockkarta, en fastighetskarta eller en utskrift från Internet. Om djurhållaren

skickar in en kopia av fastighetskartan eller en utskrift från Internet bör en

fastighetsbeteckning och person- eller organisationsnummer anges på kartan.

4 § Djurhållaren ska senast efter sju dagar till Jordbruksverket anmäla sådana

förändringar på en produktionsplats som medför att de uppgifter som anmälts enligt

3 § inte längre är riktiga eller fullständiga. Anmälningsskyldigheten gäller även att

djurhållningen upphör. (SJVFS 2015:36)

5 § har upphävts genom (SJVFS 2007:82).

Övriga bestämmelser

6 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2012:36).

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 december 2015. De allmänna råden ska gälla

från samma tidpunkt.

LEIF DENNEBERG

Joel Skogmalm

(Registerenheten)

3 SJVFS 2015: 36