SJVFS 2015:37

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar med fjäderfän

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:37

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av

anläggningar med fjäderfän;

Utkom från trycket

den 2 november 2015

Omtryck

beslutade den 29 oktober 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 § förordningen (2006:815) om

provtagning på djur, m.m., att rubriken till verkets föreskrifter (SJVFS 2006:11) om

registrering av anläggningar med fjäderfän samt 2, 4 och 5 §§ föreskrifterna ska ha

följande lydelse1.

Dessutom beslutar Jordbruksverket att allmänna råd ska införas efter 4 § och att

det före de allmänna råden ska införas en rubrik av följande lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från

och med den dag då denna författning träder ikraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering av

anläggningar med fjäderfän;

Syfte

1 § Registrering av uppgifter enligt dessa föreskrifter syftar till att vid misstanke om

eller bekräftad förekomst av aviär influensa eller Newcastlesjuka kunna vidta

nödvändiga åtgärder enligt:

1. rådets

direktiv

2005/94/EG

av

den

20

december

2005

om

gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande

av direktiv 92/40/EEG2, och

2. rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införandet av

gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan3, senast ändrat

genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14 april 2003 om

anpassning till beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som rådet

antagit enligt samrådsförfarandet (kvalificerad majoritet) och som avser de

kommittéer

som

biträder

kommissionen

när

den

utövar

sina

genomförandebefogenheter4.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på produktionsplatser med fjäderfän som föds

upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött, ägg för konsumtion, ägg för

kläckning eller för att genom utsättning bevara viltstammen. Samma bestämmelser

ska tillämpas på produktionsplatser med enbart ägg för kläckning. Föreskrifterna ska

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2012:37.

2 EUT L 010, 14.1.2006, s. 16, (Celex 32005L0094).

3 EGT L 260, 5.9.1992, s. 1 (Celex 31992L0066).

4 EUT L 122, 16.5.2003, s 1 (Celex 32003R0806).

SJVFS 2015:37

2

dock inte tillämpas på anläggningar med värphöns som registrerats i enlighet med

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar

med värphöns. (SJVFS 2015:37).

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med:

produktionsplats: en anläggning eller en annan inrättning eller område där

fjäderfän hålls i fångenskap i kommersiellt syfte,

djurhållare: varje fysisk eller juridisk person som är ansvarig för djur på en

produktionsplats,

fjäderfän: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns,

gräsänder och strutsfåglar,

höns: arten Gallus gallus.

Registrering

4 §5 Djurhållaren på en produktionsplats ska via Jordbruksverkets internettjänst eller

på blankett JSB3:8 anmäla följande uppgifter om produktionsplatsen till

Jordbruksverket:

1. adress, fastighetsbeteckning och kommun,

2. djurhållarens

namn,

adress,

telefonnummer

och

person-

eller

organisationsnummer,

3. ägarens namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer,

4. vad för sorts fjäderfän som hålls på produktionsplatsen,

5. maximal kapacitet,

6. verksamhetens art,

7. produktionsmetod, samt

8. antalet hus och avdelningar på produktionsplatsen där fjäderfän hålls.

Djurhållaren ska dessutom lämna uppgifter om det geografiska läget vid

anmälan. Om uppgiften om produktionsplatsens geografiska läge redan lämnats till

Jordbruksverket för ett annat djurslag behöver uppgiften inte lämnas på nytt.

Nya produktionsplatser ska anmälas innan de tas i bruk. (SJVFS 2015:37).

Allmänt råd till 4 §

Om

anmälan

sker

blankett

JSB3.8

bör

djurhållaren

markera

produktionsplatsens geografiska läge på en karta. Kartan bör vara en

blockkarta, en fastighetskarta eller en utskrift från Internet. Om djurhållaren

skickar in en kopia av fastighetskartan eller en utskrift från Internet bör en

fastighetsbeteckning och person- eller organisationsnummer anges på kartan.

5 § Djurhållaren ska senast efter sju dagar till Jordbruksverket anmäla sådana

förändringar på en produktionsplats som medför att de uppgifter som anmälts enligt

4 § inte längre är riktiga eller fullständiga. Anmälningsskyldigheten gäller även att

djurhållningen upphör. (SJVFS 2015:37).

5 Ändringen innebär bland annat att den tidigare punkten 4 har tagits bort.

SJVFS 2015:37

3

Övriga bestämmelser

6 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 1 december 2015. De allmänna råden ska

gälla från samma tidpunkt.

LEIF DENNEBERG

Joel Skogmalm

(Registerenheten)

6 SJVFS 2015:37