SJVFS 2015:40

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:40) om särskilt stöd till mjölkproducenter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:40

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:40)

om särskilt stöd till mjölkproducenter;

Utkom från trycket

den 27 november 2015

beslutade den 26 november 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 § förordningen (2015:610) om

en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn animalieproduktion,

följande.

1 § Grundläggande bestämmelser om särskilt stöd till mjölkproducenter finns i

1. kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1853 av den 15 oktober

2015 om tillfälligt extraordinärt stöd till jordbrukare inom sektorn för

animalieproduktion1 och

2. förordningen (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare

inom sektorn för animalieproduktion.

2 § För stöd som lämnas under 2015 är stödbeloppet 3 öre per kilogram mjölk.

---------------------------

Denna författning träder i kraft den 30 november 2015 och upphör att gälla den 1

juli 2016.

HARALD SVENSSON

Martin Johansson

(Stödregelenheten)

1

EUT L 271, 16.10.2015, s. 25 (Celex 32015R1853)