Förordning (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2015-10-29
Ändring införd
SFS 2015:610 i lydelse enligt SFS 2015:1015
Ikraft
2015-11-24
Tidsbegränsad
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar

  1. artikel 219.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och
  2. kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1853 av den 15 oktober 2015 om tillfälligt extraordinärt stöd till jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion.

2 §  Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till jordbrukare som producerat komjölk.

[S2]Stödet lämnas för den mängd mjölk som rapporterats till Statens jordbruksverk för en jordbrukare enligt förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen.

[S3]Stödet lämnas med ett visst belopp per kilogram mjölk för den mängd mjölk som rapporterats enligt andra stycket. Stödet lämnas vid ett tillfälle under 2015 och ett tillfälle under 2016.

Villkor för stöd

3 §  Mjölken ska antingen ha levererats till mejeri eller sålts direkt under tidsperioden från och med den 1 april 2014 till och med den 31 mars 2015.

4 §  En förutsättning för att stöd ska lämnas under 2015 är att en jordbrukare har bedrivit mjölkproduktion under augusti 2015.

[S2]En förutsättning för att stöd ska lämnas under 2016 är att en jordbrukare har bedrivit mjölkproduktion under april 2016.

4 a §  Om det finns särskilda skäl får stöd enligt förordningen lämnas även om villkoren i 3 och 4 §§ inte är uppfyllda. Förordning (2015:1015).

Handläggning av stöd

5 §  Jordbruksverket prövar frågor om stöd och utbetalning av stöd utan ansökan.

6 §  Stöd betalas inte ut med belopp lägre än 1 000 kronor per betalningstillfälle.

Uppgifter om stöd

7 §  Jordbruksverket ska fullgöra den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1853 av den 15 oktober 2015 om tillfälligt extraordinärt stöd till jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion.

Föreskrifter om stöd

8 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om det belopp som avses i 2 § tredje stycket.

  • SJVFS 2016:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:40) om särskilt stöd till mjölkproducenter
  • SJVFS 2015:40: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:40) om särskilt stöd till mjölkproducenter

Överklagande

9 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion

Ikraftträder
2015-11-24

Förordning (2015:1015) om ändring i förordningen (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2016-02-01