SJVFS 2015:51

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:51

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion

och kontroll av ekologisk produktion;

Utkom från trycket

den 23 december 2015

Omtryck

beslutade den 22 december 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § förordningen (2013:1059) om

kontroll av ekologisk produktion, att 3 kap. 13 § verkets föreskrifter (SJVFS 2015:29)

om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

s.2

1-3 §§ Inledande bestämmelser

s.2

4-5 §§ Definitioner

s.2

6-7 §§ Anmälan till kontrollsystemet

s.3

8 § Avgift er vid prövning av ärenden

s.3

2 KAP. BESTÄMMELSER OM VÄXTODLING OCH INSATSVAROR INOM

VÄXTODLINGEN

s.4

1-2 §§ Anmälan av utsäde i ekologisk produktion

s.4

3-5 §§ Godkännande av användning av icke-ekologiskt utsäde

s.5

6-7 §§ Retroaktiv omställning i ekologisk växtodling

s.5

8 § Förkortad omställning

s.6

9 § Parallellproduktion

s.6

10-12 § Insamlingssystem för hushållsavfall

s.6

3 KAP. BESTÄMMELSER OM DJURHÅLLNING INKLUSIVE VATTENBRUK

s.7

1-5 §§ Inköp av icke ekologiska djur

s.7

6 § Långsamväxande fjäderfä

s.8

7 § Parallellproduktion

s.8

8-9 §§ Samtidig produktion av ekologiska och icke ekologiska djur

inom vattenbruk

s.8

10 § Vitaminer till idisslare

s.8

11-12 §§ Byggnader och rastgårdar

s.8

13 § Uppbundna nötkreatur

s.9

14-15 §§ Operativa ingrepp

s.9

16 § Retroaktiv omställning av vattenbruksföretag

s.9

17-18 §§ Ekologiskt foder avsett för sällskapsdjur

s.9

19-22 §§ Undantag i händelse av katastrofsituationer

s.10

SJVFS 2015:51

2

4 KAP. BESTÄMMELSER FÖR KONTROLLORGAN

s.11

1-3 §§ Delegering av kontrolluppgifter

s.11

4-5 §§ Avgifter för kontroll

s.11

6 § Val av laboratorier

s.11

7-8 §§ Statistikinlämning

s.12

BILAGOR

s 13

1 – 6 Blanketter

s.13

7 Villkor för insamlingssystem för hushållsavfall s.30

8-12 Blanketter s.31

13 Statistikuppgifter s.40

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk

produktion finns i

a) rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av

förordning (EEG) nr 2092/911

b) kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk

produktion, märkning och kontroll2

c) lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,

d) förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

2 § Föreskrifterna omfattar ekologisk produktion, hantering och kontroll av

jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel och produktion av

insatsvaror för användning i ekologisk jordbruks- och vattenbruksproduktion.

3 § Föreskrifterna riktar sig främst till företagare som producerar eller hanterar

jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel samt till kontrollorgan som

bedriver eller vill bedriva verksamhet inom ekologisk produktion.

Definitioner

4 § De termer och begrepp som används i rådets förordning (EG) nr 834/20073 och

kommissionens förordning (EG) nr 889/20084 har samma betydelse i dessa föreskrif-

ter.

1 EGT L 189, 20.7.2007, s. 1, Celex 32007R0834.

2 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

3 EGT L 189, 20.7.2007, s. 1, Celex 32007R0834.

4 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

SJVFS 2015:51

3

5 § I dessa föreskrifter avses med

livsmedel:

Samma innebörd som anges i artikel 2 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

178/20025.

moderdjur:

Kvigor och gyltor, hondjur som har gett avkomma

eller är dräktigt, samt hondjur av får eller get som är

över tolv månader gamla.

Anmälan till kontrollsystemet

6 § Innan ett företag släpper ut ekologiska produkter eller produkter under

omställning till ekologisk produktion på marknaden ska företaget anmäla sin

verksamhet till ett kontrollorgan. Det gäller alla företag som framställer, bereder,

förvarar eller från ett tredjeland importerar produkter i enlighet med artikel 1.2 i rådets

förordning (EG) 834/20076, eller som släpper ut sådana produkter på marknaden. Om

något kontrollorgan inte finns för den aktuella verksamheten ska företagaren anmäla

sin verksamhet till Jordbruksverket.

7 § Företag som enbart säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsumenter eller

slutanvändare är undantagna från kravet på anmälan enligt 6 §. Undantaget från kravet

på anmälan gäller inte i de fall:

1. företaget också producerar, bereder eller förvarar produkter på annat ställe än på

själva försäljningsplatsen,

2. företaget importerar produkter från tredjeland, eller

3. företaget har lagt ut verksamhet på kontrakt till tredje man.

Avgifter vid prövning av ärenden

8 § I de fall Jordbruksverket prövar nedanstående ärenden ska ansökan göras på

fastställd blankett. Aktuell blankett framgår under respektive paragraf enligt kolumn

”Ansökan enligt”. Den avgift som ska betalas är följande:

Ansökan

enligt

Avgift

2 kap. 3, 4

och 5 §§

Individuell dispens enligt artikel 45.5 b,

c eller d i kommissionens förordning

(EG) nr 889/2008 för användning av

kemiskt

obehandlat

icke-ekologiskt

utsäde

4 200 kr

2 kap. 7 §

Retroaktiv omställning i ekologisk

växtodling

600 kr

2 kap. 8 §§ Förkortad omställning (växtodling)

6 000 kr

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller

livsmedelssäkerhet, EGT L 31, 1.2.2002, s 1, Celex 0220R0178.

6 EGT L 189, 20.7.2007, s. 1, Celex 32007R0834.

SJVFS 2015:51

4

2 kap. 9 §

och 3 kap. 7

§

Parallellproduktion

2 400 kr

2 kap. 10 §

Insamlingssystem för hushållsavfall

8 300 kr

3 kap. 3 §

Inköp av icke-ekologiska avelsdjur

900 kr

3 kap. 16 §

Retroaktiv omställning av vattenbruk

600 kr

3 kap. 18 §

Ekologiskt foder avsett för sällskapsdjur 8 300 kr

3 kap. 19

och 20 §§

Undantag i enlighet med artikel 47 a

och b i kommissionens förordning (EG)

nr 889/2008 i händelse av katastrof

1 200 kr

3 kap. 21

och 22 §§

Undantag i enlighet med artikel 47 c

och d i kommissionens förordning (EG)

nr 889/2008 i händelse av katastrof

1 800 kr

2 KAP. BESTÄMMELSER OM VÄXTODLING OCH INSATSVAROR INOM

VÄXTODLINGEN

Anmälan av utsäde i ekologisk produktion

1 § Företag som marknadsför ekologiskt utsäde till yrkesodlare ska anmäla utsädet till

den svenska databasen. Detta framgår av artikel 49.1 i kommissionens förordning (EG)

nr 889/20087. Ansökan ska göras på blankett V39 som finns i bilaga 1. Anmälan ska

komma in till Jordbruksverket senast

1. den 20 oktober året innan för anmälan inför vårsäsongen om informationen ska

framgå av databasen den 1 januari, och

2. den 20 juli samma år för anmälan inför höstsäsongen om informationen ska

framgå av databasen den 1 augusti.

För vårsådda grödor ska utsädet finnas tillgängligt för beställning från och med den

1 december. För höstoljeväxter ska utsädet finnas tillgängligt för beställning från och

med den 20 juli. För övriga höstsådda grödor ska utsädet finnas tillgängligt för

beställning från och med den 10 augusti.

Anmälan av tillgång på ekologiskt utsäde eller vegetativt förökningsmaterial till

Jordbruksverkets databas kan göras under året, men uppgifterna i databasen gäller

endast ett kalenderår i taget.

Det framgår av artikel 51.2 i kommissionens förordning (EG) nr 889/20088 att utsädet

och förökningsmaterialet omedelbart ska avanmälas om det inte längre är tillgängligt.

Avanmälan ska göras till Jordbruksverket. En sort som avanmäls under året kan inte

anmälas igen förrän nästa kalenderår.

2 § Den minsta mängd av en sort som kan anmälas till databasen är för:

1. höstoljeväxter 500 kg

2. potatis 3 ton

3. blålupin 5 ton

4. spannmål och trindsäd 25 ton.

7 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

8 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

SJVFS 2015:51

5

När tillgången av en viss sort underskrider ovan nämnda minsta mängd ska

företaget omedelbart informera Jordbruksverket om detta. För spannmål och trindsäd

gäller dock 15 ton för information.

Godkännande av användning av icke-ekologiskt utsäde

3 § Jordbruksverket kan godkänna användning av icke-ekologiskt utsäde eller

utsädespotatis om det inte finns någon leverantör som kan leverera utsädet eller

utsädespotatisen i tid före sådd eller plantering och om företaget har beställt utsädet

eller utsädespotatisen i rimlig tid. Detta framgår av artikel 45.5 b i kommissionens

förordning (EG) nr 889/20089. Villkoren framgår av artikel 45.

Ansökan ska göras på blankett V38 som finns i bilaga 2.

4 § Jordbruksverket kan godkänna användning av icke-ekologiskt utsäde eller

utsädespotatis, om sorten som företaget vill erhålla inte är registrerad i databasen enligt

2 kap. 1 §, förutsatt att användaren kan visa att inget av de registrerade alternativen av

samma art är lämpligt och att ett godkännande därför är avgörande för dennes

produktion. Detta framgår av artikel 45.5 c i kommissionens förordning (EG) nr

889/200810. Villkoren framgår av artikel 45.

Ansökan ska göras på blankett V38 som finns i bilaga 2.

5 § Jordbruksverket kan godkänna användning av icke-ekologiskt utsäde eller

utsädespotatis om det är motiverat att använda detta inom forskning, i tester i

småskaliga fältförsök eller i syfte att bevara sorter. Detta framgår av artikel 45.5 d i

kommissionens förordning (EG) nr 889/200811. Villkoren framgår av artikel 45.

Ansökan ska göras på blankett V38 som finns i bilaga 2.

Retroaktiv omställning i ekologisk växtodling

6 § Skiften som har omfattats av åtagande för någon av följande ersättningar, får

räknas retroaktivt som skiften under omställning i enlighet artikel 36.2 a i

kommissionens förordning (EG) nr 889/200812.

a) Miljöersättningar enligt programperioden 2007-2013 för kretsloppsinriktad

produktion, betesmarker och slåtterängar, skötsel av våtmarker, eller

skyddszoner som gränsar till mark i ekologiska produktionsformer.

b) Ersättningar enligt programperioden 2014-2020 för betesmarker och

slåtterängar, skötsel av våtmarker och dammar, eller skyddszoner som gränsar

till mark i ekologiska produktionsformer.

7 § Om villkoren i 6 § inte är uppfyllda kan Jordbruksverket ändå besluta att

retroaktivt godkänna att tidigare perioder räknas in i omställningsperioden. Detta

framgår av artikel 36.2 b i kommissionens förordning (EG) nr 889/200813. Villkoren

framgår av artikel 36.2 b och 36.2 andra stycket.

Ansökan om godkännande ska lämnas till Jordbruksverket. Ansökan ska göras på

blankett V14 som finns i bilaga 3.

9 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

10 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

11 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

12 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

13 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

SJVFS 2015:51

6

Förkortad omställning

8 § Ansökan om godkännande av förkortad omställningsperiod i enlighet med artikel

36.4 i kommissionens förordning (EG) nr 889/200814 för vetenskapliga försök eller för

obligatorisk sjukdoms- eller parasitbehandling ska lämnas till Jordbruksverket på

blankett V130 i bilaga 4.

Parallellproduktion

9

§

Produktion av ekologiska och icke-ekologiska grödor, där det är svårt att särskilja

sorter från varandra, är endast tillåten för fleråriga grödor, arealer för

lantbruksforskning eller formell utbildning samt produktion av utsäde, vegetativt

förökningsmaterial eller omskolade plantor och betesmark. Detta framgår av

artikel

40.1 i kommissionens förordning (EG) nr 889/200815.

Ansökan om godkännande av sådan produktion ska lämnas till Jordbruksverket på

blankett V117 som finns i bilaga 5. Företaget och det kontrollorgan som ska genomföra

kontrollåtgärder ska vara överens om de beskrivna rutinerna och åtgärderna.

När det gäller parallellproduktion på mark som enbart används som betesmark

krävs inget godkännande från Jordbruksverket. Det framgår av artikel 40.1 d i

kommissionens förordning (EG) nr 889/200816.

Insamlingssystem för hushållsavfall

10

§

Komposterat eller fermenterat hushållsavfall får användas som gödselmedel i

ekologisk produktion under vissa förutsättningar. Detta framgår av

bilaga I i

kommissionens förordning (EG) nr 889/200817.

Ansökan om godkännande av insamlingssystemet ska lämnas till Jordbruksverket

på blankett V 24, som finns i bilaga 6. Jordbruksverket kan komma att begränsa

godkännandets giltighetstid.

11

§

Insamlingen får endast ske i de kommuner, delar av kommuner eller de områden

som godkännandet enligt 10 § omfattar. Sorteringen ska vara frivillig, det vill säga det

ska alltid finnas ett alternativ som innebär att hushållsavfallet inte källsorteras av

abonnenten.

Insamlingen ska vara begränsad till fraktionen matavfall och med matavfall

jämförbart avfall. Med matavfall och med matavfall jämförbart avfall avses alla typer

av matavfall av vegetabiliskt och animaliskt ursprung från restauranger, storkök och

andra typer av kök, inbegripet centralkök och hushållskök.

12 § Insamlingen ska följa de villkor som framgår av bilaga 7 om inte Jordbruksverket

beslutar annat i samband med godkännandet av insamlingssystemet.

14 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

15 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

16 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

17 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

SJVFS 2015:51

7

3 KAP. BESTÄMMELSER OM DJURHÅLLNING INKLUSIVE VATTEN-

BRUK

Inköp av icke-ekologiska djur

1 § Besättningar av får, getter, grisar eller nötkreatur får under ett kalenderår förnyas

med upp till 40 % icke-ekologiskt uppfödda hondjur som inte har fått ungar i de fall

som anges i artikel 9.4 b (byte av djurras) och c (utveckling av en ny djurspecialisering)

i kommissionens förordning (EG) nr 889/200818 om villkoren som anges i artikeln är

uppfyllda.

Procentsatsen i första stycket beräknas på det totala antalet moderdjur efter

förnyelsen. Företag som rekryterar avelsdjur i enlighet med denna paragraf ska

dokumentera vilka försök de har gjort för att få tag på ekologiskt uppfödda djur.

2 § Besättningar av får, getter, grisar eller nötkreatur får under ett kalenderår förnyas

med upp till 40 % med icke-ekologiskt uppfödda hondjur i enlighet med artikel 9.4 d

(när raser riskerar att försvinna från djurhållningen) i kommissionens förordning (EG)

nr 889/200819. De raser av nötkreatur, får, getter och grisar som finns upptagna i

handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010–2020 (Rapport

2010:14 eller senare utgåvor20) ska anses vara raser som riskerar att försvinna från

djurhållningen. Procentsatsen i första stycket beräknas på det totala antalet moderdjur

efter förnyelsen. Företag som rekryterar avelsdjur i enlighet med denna paragraf ska

dokumentera vilka försök de har gjort för att få tag på ekologiskt uppfödda djur.

3 § Jordbruksverket kan med stöd av artikel 9.4 a i kommissionens förordning (EG)

nr 889/200821 tillåta att upp till 40 % icke-ekologiskt uppfödda hondjur som inte fått

ungar får rekryteras till besättningar med nötkreatur, får, getter eller grisar. Detta gäller

vid en väsentlig utökning av djurhållningen. Procentsatsen beräknas på antalet

moderdjur efter rekryteringen under ett kalenderår.

Ansökan om inköp av icke-ekologiska avelsdjur i samband med väsentlig utökning

av djurhållningen ska vara Jordbruksverket tillhanda senast trettio arbetsdagar före den

beräknade insättningen av djuren. Ansökan ska ske på Jordbruksverkets

ansökningsblankett D215 i bilaga 8.

4 § Det är tillåtet att använda icke-ekologiskt uppfödda kycklingar eller andra

fjäderfäungar i enlighet med artikel 42 a i kommissionens förordning

(EG) nr 889/200822 om villkoren som anges i artikeln är uppfyllda.

5 § Det är till och med den 31 december 2017 tillåtet att använda icke-ekologiskt

uppfödda unghöns i enlighet med artikel 42 b i kommissionens förordning

(EG) nr 889/200823 om villkoren som anges i artikeln är uppfyllda.

18 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

19 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

20 Jordbruksverkets rapport, RA10:14, Bevara, nyttja och utveckla – handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska

husdjursraser 2010–2020. (http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_14.pdf)

21 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

22 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

23 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

SJVFS 2015:51

8

Långsamväxande fjäderfä

6 § Slaktkycklingar som har en genomsnittlig tillväxt på högst 45 gram per dag ska

räknas som långsamt växande vid tillämpningen av artikel 12.5 i kommissionens

förordning (EG) nr 889/200824.

Parallellproduktion

7 § Jordbruksverket kan med stöd av

artikel 40.2 i kommissionens förordning (EG) nr

889/200825 tillåta

parallellproduktion med landlevande lantbruksdjur av samma art om

det sker i lantbruksforskning eller för formell utbildning, under förutsättning att

villkoren i artikeln är uppfyllda. Ansökan ska lämnas till Jordbruksverket på blankett

V132 som finns i bilaga 9.

Samtidig produktion av ekologiska och icke ekologiska djur inom vattenbruk

8 § Inom vattenbruket är det på kläckerier och yngelanläggningar tillåtet att föda upp

ekologiska och icke-ekologiska yngel i en och samma anläggning under förutsättning

att kraven i artikel 25c.1 i kommissionens förordning (EG) nr 889/200826 uppfylls.

9 § Vid tillväxtproduktion av vattenbruksdjur, när olika produktionsfaser och

hanteringsperioder för vattenbruksdjur berörs, är det tillåtet att ha enheter för ekologisk

respektive icke-ekologisk produktion av vattenbruksdjur på en och samma anläggning

under förutsättning att:

1. enheterna inte påverkar varandra genom foderspill, medicinering, användning

av rengöringsmedel eller liknande,

2. ekologiska enheter i rinnande vatten ligger minst 10 meter uppströms om icke

ekologiska enheter, och

3. avståndet mellan ekologiska och icke ekologiska enheter i hav och insjö är

minst 25 meter.

Vitaminer till idisslare

10 § Vid behov är det tillåtet att tillsätta syntetiska vitaminer A, D och E, som är

identiska med naturliga vitaminer, i fodret till idisslare under förutsättning att kraven

i bilaga VI tabell 3 a kommissionens förordning (EG) nr 889/200827 är uppfyllda.

Byggnader och rastgårdar

11 § Rastgårdar för fjäderfä ska lämnas tomma

1. under minst sex veckor mellan varje omgång värphöns eller

avelsfjäderfä, och

2. under minst två veckor för slaktkyckling och annan matfågel.

24 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

25 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

26 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

27 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

SJVFS 2015:51

9

12 § Besättningar av får, getter och nötkreatur som har tillgång till bete under

betesperioden och som hålls i lösdrift behöver i enlighet med artikel 14.3 i

kommissionens förordning (EG) nr 889/200828 inte erbjudas tillgång till rastgårdar

utomhus under vintermånaderna. Med vintermånaderna avses här den period när

vegetationen inte växer.

Uppbundna nötkreatur

13 § Nötkreatur på små jordbruksföretag får hållas uppbundna under stallperioden i

enlighet med artikel 39 i kommissionens förordning (EG) nr 889/200829. Detta ska

gälla för företag som har högst 45 platser för uppbundna nötkreatur. Från och med den

1 augusti 2017 får endast hondjur hållas uppbundna.

Undantaget i första stycket gäller nötkreatur över 20 månaders ålder. Nötkreatur

mellan 6 och 20 månader får vänjas vid uppbindning under maximalt en månad.

(SJVFS 2015:51)

Operativa ingrepp

14 § Det är tillåtet att av säkerhetsskäl avhorna kalvar i ekologisk produktion.

Avhorning ska ske under bedövning av kvalificerad personal och senast vid åtta

veckors ålder. Vid sent utvecklade hornanlag får avhorning ske vid en högre ålder.

15 § Det är tillåtet att vid senast åtta veckors ålder kastrera tjurkalvar. Det ska ske

under bedövning av kvalificerad personal. I enstaka fall där det finns dokumenterade

skäl är det tillåtet att kastrera vid en högre ålder.

Retroaktiv omställning av vattenbruk

16 § I artikel 38a i kommissionens förordning (EG) nr 889/200830 finns regler om

omställning av vattenbruk till ekologisk produktion. Jordbruksverket kan i enlighet

med artikel 38a.2 i samma förordning retroaktivt godkänna att tidigare dokumenterade

perioder, under vilka anläggningarna inte behandlats med eller utsatts för produkter

som inte är godkända för ekologisk produktion, räknas in i omställningsperioden för

en anläggning.

För att en period ska kunna godkännas ska en ansökan skickas in till

Jordbruksverket tillsammans med ett utlåtande från kontrollorganet där

kontrollorganet intygar att endast produkter som är godkända för ekologisk produktion

har använts på den aktuella anläggningen. Ansökan ska innehålla de uppgifter som

framgår av blankett V131 som finns i bilaga 10.

Ekologiskt foder avsett för sällskapsdjur

17 § Foder avsett för sällskapsdjur får kallas ekologiskt om:

1. Råvarorna antingen

a) utgör jordbruksråvaror som är ekologiskt certifierade,

28 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

29 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

30 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

SJVFS 2015:51

10

b) kommer från hägnat vilt som har utfodrats med ekologiskt eller KRAV-

märkt foder,

c) kommer från sådana hållbart utnyttjade bestånd som avses i artikel 3 i

rådets förordning (EG) nr 2371/200231, eller

d) finns listade i bilaga V i kommissionens förordning (EG) nr 889/200832.

2. Endast de tillsatser som är listade i bilaga VI i samma förordning används och

tillsatserna är godkända att använda i foder till det aktuella djurslaget enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22

september 2003 om fodertillsatser33.

Fodret får innehålla en kombination av de råvaror som anges i första stycket 1,

förutsatt att andelen som kommer från hållbart utnyttjade fiskeresurser inte överstiger

30 % av fodrets totala torrsubstansinnehåll.

18 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från kraven i

17 §. Ansökan ska lämnas till Jordbruksverket på blankett D37 som finns i bilaga 11.

Undantag i händelse av katastrofsituationer

19 § Jordbruksverket kan vid katastrofsituationer tillfälligt godkänna förnyelse eller

ny sammansättning av en hjord eller besättning med icke-ekologiskt uppfödda djur,

när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå. Detta framgår av artikel 47 a i

kommissionens förordning (EG) nr 889/200834.

Ansökan ska göras på blankett V129 som finns i bilaga 12.

20 § Jordbruksverket kan vid katastrofsituationer tillfälligt godkänna ny

sammansättning av bisamhällen med icke-ekologiska bin, när ekologiska avläggare

och samhällen inte finns att tillgå. Detta framgår av artikel 47 b i kommissionens

förordning (EG) nr 889/200835. Villkoren framgår av artikel 47.

Ansökan ska göras på blankett V129 som finns i bilaga 12.

21 § Jordbruksverket kan vid katastrofsituationer tillfälligt godkänna enskilda

aktörers användning av icke-ekologiskt foder under en begränsad period och för ett

särskilt område. Detta framgår av artikel 47 c i kommissionens förordning (EG) nr

889/200836. Villkoren framgår av artikel 47.

Ansökan ska göras på blankett V129 som finns i bilaga 12.

22 § Jordbruksverket kan vid katastrofsituationer tillfälligt godkänna utfodring av bin

med ekologiskt producerad honung, ekologiskt producerat socker eller ekologiskt

producerad sockerlösning. Detta framgår av artikel 47 d i kommissionens förordning

(EG) nr 889/200837. Villkoren framgår av artikel 47.

Ansökan ska göras på blankett V129 som finns i bilaga 12.

31 Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna

inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, EGT L 358,

32 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

33 EGT L 268, 18.10.2013, s 29, Celex 02003R1831.

34 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

35 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

36 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

37 EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

SJVFS 2015:51

11

4 KAP. BESTÄMMELSER FÖR KONTROLLORGAN

Delegering av kontrolluppgifter

1 § Ett kontrollorgan som vill utföra kontrolluppgifter inom hela eller delar av

nedanstående sakområden ska ansöka hos Jordbruksverket om att få kontrolluppgifter

delegerade till sig. De olika sakområdena inom ekologisk produktion är:

1. obearbetade vegetabiliska produkter,

2. levande djur eller obearbetade animaliska produkter,

3. vattenbruksprodukter och alger,

4. bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål,

5. vegetativt förökningsmaterial och utsäde,

6. import av ovan nämnda varor, och

7. export av ovan nämnda varor.

2 § Ett kontrollorgan som vill utöka sin verksamhet och utföra kontrolluppgifter inom

andra sakområden än de som Jordbruksverket redan har delegerat till kontrollorganet,

ska skicka in en ansökan om detta till Jordbruksverket.

3 § Ett kontrollorgan som avser att upphöra att utföra kontrolluppgifter inom ett

sakområde ska meddela detta till Jordbruksverket.

Avgifter för kontroll

4 § Ett kontrollorgan som Jordbruksverket har delegerat kontrolluppgifter till ska ta

ut avgifter för;

1. kontrollen, och

2. de bedömningar som Jordbruksverket begär som underlag för sitt beslut i

ärenden enligt dessa föreskrifter

5 § Grunderna för beräkningen av kontrollorganens avgifter för kontroll får inte leda

till skillnader i avgifterna beroende på avståndet mellan företagens verksamhet och

kontrollorganets lokaler.

Första stycket gäller inom kontrollorganets geografiska verksamhetsområde.

Val av laboratorier

6 § Samtliga prover som tas inom ramen för det ekologiska kontrollsystemet ska

analyseras på laboratorier som är ackrediterade enligt kraven i artikel 12 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/200438.

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa

kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. EUT L

165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882.

SJVFS 2015:51

12

Statistikinlämning

7

§

Ett kontrollorgan som Jordbruksverket har delegerat kontrolluppgifter till ska

årligen lämna uppgifter om ekologisk produktion till Jordbruksverket. Uppgifterna

som ska lämnas ska kunna användas

1. för statistikrapportering enligt EU:s förordningar,

2. som underlag för Sveriges officiella statistik, och

3. för informations- och utredningsändamål.

Uppgifterna ska lämnas in per företag (kund-ID).

8 § De uppgifter som avses i 7 § framgår av bilaga 13 till denna författning.

Uppgifterna ska avse ett kalenderår i taget och ska komma in till Jordbruksverket

senast den 15 mars året efter aktuellt kalenderår. De ska avse förhållandena per

kalenderår för samtliga företag som är anmälda till kontroll. Uppgifterna ska lämnas

elektroniskt i det format som Jordbruksverket meddelar kontrollorganet.

Kontrollorganen ska lämna den information, de kompletteringar eller rättelser som

Jordbruksverket ber om för att kunna slutföra sammanställningen av de inlämnade

uppgifterna.

-----------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning39 träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Kraven i 3 kap. 17 § ska inte tillämpas på ekologiskt foder till sällskapsdjur som

är tillverkat eller förpackat före dessa föreskrifters ikraftträdande. För sådant foder

ska kraven i bilagan till Statens jordbruksverks meddelande (SJVFS 2010:69) om

beslut om ekologisk produktion av foder för sällskapsdjur gälla.

-----------

Denna författning40 träder i kraft den 1 januari 2016.

LEIF DENNEBERG

Göran Ekbladh

(Regelenheten)

39

SJVFS 2015:29.

40

SJVFS 2015:51.

SJVFS 2015:51

13

Bilaga 1

SJVFS 2015:51

14

SJVFS 2015:51

15

SJVFS 2015:51

16

SJVFS 2015:51

17

Bilaga 2

SJVFS 2015:51

18

SJVFS 2015:51

19

Bilaga 3

SJVFS 2015:51

20

SJVFS 2015:51

21

SJVFS 2015:51

22

Bilaga 4

SJVFS 2015:51

23

SJVFS 2015:51

24

Bilaga 5

SJVFS 2015:51

25

SJVFS 2015:51

26

SJVFS 2015:51

27

SJVFS 2015:51

28

Bilaga 6

SJVFS 2015:51

29

SJVFS 2015:51

30

Bilaga 7

VILLKOR FÖR INSAMLINGSSYSTEM FÖR HUSHÅLLSAVFALL

De villkor som avses i 2 kap. 12 § anges nedan.

A. INFORMATION

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att

- hushållen återkommande och dessutom vid behov informeras för att skapa

motivation och för att ge kunskap att sortera på ett riktigt sätt,

- fastighetsägare och nyttjanderättshavare återkommande och dessutom vid

behov informeras om vikten av att felsortering inte sker i utrymmen för

insamling och insamlingskärl,

- information om insamlingssystemet och biogas- eller

komposteringsanläggningen finns tillgängligt för allmänheten, och

- informationsinsatserna dokumenteras.

B. RUTINER FÖR EN SÄKER INSAMLINGSKEDJA

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att

- det finns en fullständig beskrivning av rutiner för hela insamlingskedjan, det

vill säga hämtningen och transporten från de olika insamlingskärlen i

insamlingsturerna och mottagningen vid anläggningen,

- det finns en beskrivning av rutiner för kritiska punkter och för hur

spårbarheten bakåt i kedjan från mottagning tillbaka till insamlingskärl kan

garanteras,

- det finns dokumentation av ansvariga personer för övervakning av hela

kedjan i insamlingssystemet, och

- egenkontroll av att rutinerna fungerar utförs och dokumenteras.

C. KRAV KOPPLADE TILL AVFALLETS KVALITET

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att

- avfallets vikt eller volym registreras vid mottagning på anläggningen,

- kvaliteten på avfallet kontrolleras genom kontinuerlig visuell kontroll, dels

vid tömning av insamlingskärlet och dels vid tömningen i anläggningen efter

insamlingsrundan,

- det återkommande och dessutom vid behov genomförs planerade,

dokumenterade kvalitetskontroller i insamlingskedjan,

- det genomförs plockanalyser enligt de rutiner som har upprättats,

- det finns rutiner och system för snabb återkoppling bakåt i kedjan om

felsortering upptäcks, och

- det finns rutiner för hantering av felsorterat avfall.

D. KONTROLL AV JORDBRUKSVERKET

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att

- Jordbruksverket tas emot på inbokade besök för uppföljning av att

insamlingssystemet och anläggningen följer villkoren, och

- handlingar som Jordbruksverket behöver för att följa upp villkoren för

godkännande skickas, när Jordbruksverket begär det.

SJVFS 2015:51

31

Bilaga 8

SJVFS 2015:51

32

SJVFS 2015:51

33

Bilaga 9

SJVFS 2015:51

34

Bilaga 10

SJVFS 2015:51

35

SJVFS 2015:51

36

Bilaga 11

SJVFS 2015:51

37

SJVFS 2015:51

38

Bilaga 12

SJVFS 2015:51

39

SJVFS 2015:51

40

Bilaga 13

STATISTIKUPPGIFTER

I denna bilaga redovisas de variabler för vilka kontrollorganen ska lämna uppgifter

årligen. Variablerna gröda, omställningsstatus och djurslag ska redovisas med en kod

som fastställs av Jordbruksverket inför varje redovisningsår. Kommunkod och

länskod ska följa de av Statistiska centralbyråns fastställda koder för kommuner och

län.

A. REGISTERVARIABLER

Kundfil 1.

- Kund-ID hos kontrollorganet

- Organisationsnummer

- Kundnamn

- Kontaktperson

- Adressuppgifter

- Postnummer

- Postort

- Telefon

- E-post

- Kommunkod

- Länskod

- Land

B. REGISTERVARIABLER

Kundfil 2

- Kund-ID hos kontrollorganet

- Produktionsplatsnummer (PPN)

- Kundnummer vid Jordbruksverket för SAM-ansökan

C. ANTAL FÖRETAG

- Företag med jordbruk

- Företag med vattenbruk

- Företag med livsmedelsförädling (inklusive produkter av vattenbruk) eller

framställning av foder. I livsmedelförädling ingår paketering och märkning.

- Importörer

- Exportörer

För varje kategori ska redovisas:

- antalet vid årets början och antalet vid årets slut

- antalet som kommit till och antalet som fallit ifrån (frivilligt).

SJVFS 2015:51

41

D. i) VÄXTODLING PÅ FRILAND

Arealer

Redovisas per gröda och företag (kund-ID).

Variabler:

- Kund-ID hos kontrollorganet

- Gröda med grödkod

- Areal

- Omställningsstatus

D. ii) VÄXTHUS, AREALER

Odlingsyta

Redovisas per företag (kund-ID).

Variabler:

- Kund-ID vid kontrollorganet

- Växthusyta, totalt (m2)

- Växthusyta, ekologiskt (m2)

D. iii) VÄXTHUS, GRÖDOR

Redovisas per gröda och företag (kund-ID).

Variabler:

- Kund-ID hos kontrollorganet

- Gröda med grödkod

- Odlingsyta (m2)

- Omställningsstatus

E. DJURHÅLLNING

En rad för varje företag (kund-ID) och djurslag.

Variabler:

- Kund-ID vid kontrollorganet

- Djurslag

- Antal

- Omställningsstatus

SJVFS 2015:51

42

F. VATTENBRUK

Redovisas per djurslag och företag (kund-ID).

Variabler:

- Kund-ID hos kontrollorganet

- Anläggningsnummer från vattenbruksregistret

- Totalvikt

- Producerad volym (1000 kg levandevikt)

- Omställningsstatus