Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2013-05-23
Ändring införd
SFS 2013:363 i lydelse enligt SFS 2021:893
Ikraft
2014-01-01
Upphäver
Lag (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007, och
 2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2018/848.

[S2]Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion,

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och
 2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:893).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.2 och 14.1.

Prop. 2020/21:187: 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007, och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2018/848.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen som har kommenterats i avsnitt 7, motsvaras delvis av 1 § i den nuvarande lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. I paragrafens första stycke anges de EU-förordningar som kompletteras av lagen och i andra stycket anges de EUförordningar som kompletteras delvis av lagen.

Ord och uttryck

1 a §  Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet betyder i denna lag samma sak som i förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:174).

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

2 §  Offentlig kontroll utövas av Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, andra statliga myndigheter och kommunerna (kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som regeringen meddelar.

[S3]En kommuns uppgifter ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Lag (2021:174).

Prop. 2020/21:43: I första stycket ersätts uttrycket ”kontroll” med ”offentlig kontroll”. Vidare stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket offentlig kontroll framgår av definitionen av uttrycket offentlig kontroll i artikel 2.1 i förordning (EU) 2017/625. En hänvisning till den definitionen finns i 1 a §. Den närmare ansvarsfördelningen mellan kontrollmyndigheterna meddelas av regeringen i förordning.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 11.1, motsvaras delvis av 3 § första stycket i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. Paragrafen motsvaras i sak av 11 § livsmedelslagen (2006:804) och har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. I paragrafen tydliggörs att kontrollen även avser verkställighetsföreskrifter ...

3 §  I förordning (EU) 2017/625 och förordning (EU) 2018/848 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett sådant kontrollorgan som avses i förordningarna. Lag (2021:893).

Prop. 2020/21:43: I första stycket finns en bestämmelse som ger Livsmedelsverket och Jordbruksverket rätt att, inom sina respektive ansvarsområden, överlämna kontroll till sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person. Bestämmelsen ändras så att uttrycket ”kontroll” ersätts med ”offentlig kontroll”. Vidare läggs det till att även uppgifter i annan offentlig verksamhet får överlämnas. Bestämmelser om delegering finns i både den nya kontrollförordningen ...

Prop. 2020/21:187: Paragrafen reglerar myndigheternas rätt att delegera uppgifter till kontrollorgan. Överväganden finns i avsnitt 6.2.

Den nuvarande bestämmelsen om att Livsmedelsverket och Jordbruksverket får delegera uppgiften att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet till kontrollorgan ersätts av en upplysning om de bestämmelser om delegering av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ...

Prop. 2012/13:55: Paragrafen har kommenterats i avsnitten 9.2 och 9.3.

I paragrafens första stycke anges att Livsmedelsverket och Jordbruksverket inom sina respektive ansvarsområden får överlämna kontrolluppgifter till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person. Bestämmelsen

motsvarar ...

4 §  De myndigheter som avses i 2 § (kontrollmyndigheterna) ska genom rådgivning, information och andra åtgärder underlätta för enskilda att följa

 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, och
 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som inte har någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, anger att kontrollmyndigheterna utöver kontrollverksamheten även ska underlätta för enskilda att följa regelverket genom att bl.a. lämna råd och information. Bestämmelsen motsvaras av 12 § andra stycket livsmedelslagen (2006:804). I bestämmelsen tydliggörs att bestämmelsen även omfattar verkställighetsföreskrifter ...

5 §  Kontrollmyndigheterna ska verka för att åtgärder vidtas mot överträdelser av

 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, och
 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Prop. 2012/13:55: I bestämmelsen, som inte har någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, föreskrivs en skyldighet för kontrollmyndigheterna att verka för att åtgärder vidtas mot överträdelser av regelverket. Bestämmelsen motsvaras i huvudsak av 13 § livsmedelslagen (2006:804). I bestämmelsen tydliggörs dock att åtgärder även ska vidtas mot överträdelser av beslut som har meddelats med stöd ...

Tystnadsplikt

6 §  Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. Lag (2021:174).

Prop. 2016/17:171: I första stycket görs en omformulering av förbudet mot att överlämna beslutsfattandet till en annan kommun om. Det förtydligas vidare att en kommun genom ett sådant avtal som avses i första meningen får tillhandahålla tjänster till en annan kommun. Begreppet ”kontrolluppgifter” har ersatts med ”uppgifter i offentlig kontroll”. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.

Prop. 2017/18:151: Paragrafen upphävs. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Möjligheten till avtalssamverkan och extern delegering på området regleras fortsättningsvis i 9 kap. 37 § KL, se kommentaren till den paragrafen.

Prop. 2020/21:43: Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 14.10.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som inte har någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 11.3. Däremot finns i sak motsvarande bestämmelse i 14 § livsmedelslagen (2006:804). Paragrafen innebär att en kommun får möjlighet att anlita en annan kommun för uppdrag inom kontrollverksamheten eller ...

Förvaltningslagens tillämpning

7 §  Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 16-18 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
 • 35 § om när beslut får verkställas,
 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
 • 42 § om vem som får överklaga ett beslut. Lag (2021:893).

Prop. 2020/21:187: – 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet, – 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, – 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter, – 31 § om dokumentation av beslut, – 32 § om motivering av beslut, – 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

– 35 § om när beslut får verkställas, – 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, ...

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som inte har någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter eller i livsmedelslagen (2006:804), har kommenterats i avsnitt 10.2.

Enligt paragrafen ska vissa bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) tillämpas ...

Rätt till upplysningar och tillträde

8 §  En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan har rätt att, i den utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, på begäran få

 1. upplysningar,
 2. ta del av handlingar,
 3. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten, och
 4. göra undersökningar och ta prover i områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten.

[S2]Första stycket gäller även för Europeiska kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen. Lag (2021:174).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till bl.a. upplysningar och tillträde. Övervägandena finns i avsnitt 14.7.

Prop. 2012/13:55: Bestämmelsen motsvaras delvis av 4 § i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter och har kommenterats i avsnitten 13.1 och 13.2. Bestämmelsen motsvaras i sak av 20 § livsmedelslagen (2006:804) vad gäller kontrollmyndigheter och Europeiska kommissionen.

Paragrafen ger Europeiska kommissionen, inbegripet inspektörer och experter som har utsetts av kommissionen, och ett kontrollorgan ...

Skyldighet att lämna hjälp

9 §  Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras, finns i artikel 15.2 och 15.6 i förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:174).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras. Övervägandena finns i avsnitt 14.8.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.3, har inte någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. Däremot finns motsvarande bestämmelse i 21 § livsmedelslagen (2006:804). Bestämmelsen ger stöd för att kontrollmyndigheten ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 4.2 g i Europaparlamentets ...

Förelägganden

10 §  Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess uppdrag att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas. Lag (2021:174).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Livsmedelsverket får förelägga en kommun, som inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag, att avhjälpa bristen. Övervägandena finns i avsnitt 14.4.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.4, har inte någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, men väl i 18 § livsmedelslagen (2006:804). Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Bestämmelsen innebär att Livsmedelsverket ges rätt att förelägga en kommun ...

11 §  Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § eller vad som särskilt anges i 10 § får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för att EU-förordningarna, de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Lag (2021:174).

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.5, motsvarar i sak 5 § första stycket i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter och ger kontrollmyndigheterna rätt att meddela förelägganden och förbud. Med stöd av bestämmelsen kan förelägganden och förbud riktas mot enskilda för att de ska följa regelverket. En nyhet i förhållande till i dag är att det klargörs att det i de EU-förordningar ...

Vite

12 §  En kontrollmyndighet får besluta att förena ett föreläggande enligt någon av de EU-förordningar som anges i 1 § eller ett föreläggande enligt 11 § med vite.

[S2]Kontrollmyndigheten får dock inte förelägga någon vid vite att medverka i en utredning av en gärning som kan leda till straff eller sanktionsavgift för honom eller henne. Lag (2021:174).

Prop. 2020/21:43: Rapporteringssystem för överträdelser 12 a § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för

den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625.

Prop. 2012/13:55: I paragrafens första stycke, som motsvaras av 23 § livsmedelslagen (2006:804) och i princip av 5 § andra stycket i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, föreskrivs att ett föreläggande eller ett förbud som meddelas av en kontrollmyndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § eller enligt 11 § får förenas med vite. Med bestämmelsen är det således möjligt att koppla vite till de ...

Rapporteringssystem för överträdelser

12 a §  En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:174).

Omhändertagande av varor

13 §  Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt någon av EU-förordningarna eller enligt 11 § om föreläggandet eller förbudet inte följs.

[S2]Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen av varan eller vidta någon annan åtgärd så att varan överensstämmer med EU-förordningarna och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Prop. 2012/13:55: Av paragrafen, som inte har någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, framgår i första stycket att en kontrollmyndighet, även i de fall det inte direkt följer av en EU-förordning, får ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller ett förbud om föreläggandet eller förbudet inte följs. Paragrafen motsvaras delvis av 24 § livsmedelslagen (2006:804).

I ...

Kontrollmyndigheten ska låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om någon åtgärd enligt andra stycket inte vidtas. Rättelse

14 §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt de EU-förordningar som anges i 1 §, de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av lagen, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 13.7. Paragrafen motsvaras av 26 § livsmedelslagen (2006:804). I paragrafen tydliggörs att den även omfattar verkställighetsföreskrifter och föreskrifter som har meddelats med stöd av den s.k. restkompetensen till ...

Hjälp av Polismyndigheten

15 §  Polismyndigheten ska på begäran av en kontrollmyndighet lämna den hjälp som behövs för kontrollen eller för att verkställa ett beslut enligt

 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, eller
 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:712).

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 13.4. Paragrafen motsvaras i sak av 27 § livsmedelslagen (2006:804).

I första stycket anges att polismyndigheten på begäran av en kontrollmyndighet ska lämna den hjälp som behövs för kontrollen ...

Avgifter

16 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om de avgifter som tas ut av statliga förvaltningsmyndigheter. Lag (2021:174).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 14.9.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som innehåller bemyndiganden att meddela föreskrifter om avgifter, har kommenterats i avsnitt 15 och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Vad avser första stycket 1 motsvarar bestämmelsen i sak 6 § i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. Paragrafens första stycke motsvarar i sak 28 § livsmedelslagen ...

17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, och
 2. grunderna för hur avgifterna ska beräknas. Lag (2021:174).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om kontrollorganens avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 14.9.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 15. Paragrafen motsvaras delvis av 28 § tredje stycket livsmedelslagen (2006:804). Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet ...

18 §  Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att ta ut avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Lag (2021:174).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att ta ut avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 14.9.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 15. Däremot motsvaras paragrafen av 28 § andra stycket livsmedelslagen (2006:804). I paragrafen bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att ta ut avgifter för sådan kontroll och prövning ...

Sanktionsavgifter

19 §  En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 34.1 och 34.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 inte har anmält sin verksamhet.

[S2]Hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas

 1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,
 2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller
 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen.

[S3]Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. Lag (2021:893).

Prop. 2020/21:187: Hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg ...

Prop. 2012/13:55: Genom paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, införs en administrativ sanktion i form av sanktionsavgift. Bestämmelserna om sanktionsavgifter har utformats med motsvarande bestämmelser i fiskelagen (1993:787), miljöbalken och skatteförfarandelagen ...

20 §  Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana sanktionsavgifter som ska tas ut enligt 19 §.

[S2]Av sådana föreskrifter ska det framgå hur sanktionsavgiften ska beräknas, så att avgiftens storlek kan fastställas med direkt ledning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften ska vara lägst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. I paragrafen bemyndigas regeringen att meddela ytterligare föreskrifter om sådana sanktionsavgifter som ska tas ut enligt 19 §, bland annat om hur sanktionsavgiften ska beräknas. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor. För en enskild överträdelse ska avgiften kunna bestämmas till högst 50 000 kronor.

Bestämmelsen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2012/13:55#S14" ...

21 §  Det ska inte beslutas om sanktionsavgift för en överträdelse som omfattas av ett föreläggande om vite, om överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet. Lag (2021:174).

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, innebär ett undantag från möjligheten att ta ut sanktionsavgift. Paragrafens syfte är att förhindra att vite och sanktionsavgift tas ut för samma gärning. Bestämmelsen har i sak utformats i enlighet med Lagrådets förslag, dock med en viss språklig justering.

Paragrafen har behandlats i avsnitt ...

22 §  Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om sanktionsavgift.

[S2]Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som avgiften gäller ges tillfälle att yttra sig.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. I första stycket anges att den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om sanktionsavgift.

Enligt andra stycket ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig över myndighetens iakttagelser före beslutet. Om rättelse vidtas i detta skede innebär det inte att möjligheten att ta ut sanktionsavgift bortfaller. Så snart förutsättningarna ...

23 §  En sanktionsavgift får tas ut endast om den som avgiften gäller har fått tillfälle att yttra sig inom två år från det att den gärning som ligger till grund för avgiften har upphört.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, innebär att möjligheten att ta ut sanktionsavgift faller bort om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att anmälningsskyldigheten har upphört. Eftersom underlåtenhet att anmäla sin verksamhet till kontroll är en perdurerande handling så flyttas tidsfristen fram. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. ...

24 §  Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken när det har vunnit laga kraft.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, innebär att ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken. Beslutet, eller en påföljande dom för det fall beslutet överklagas, gäller således som en exekutionstitel så snart som det har vunnit laga kraft.

Paragrafen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2012/13:55#S14-3" ...

25 §  En sanktionsavgift faller bort om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, innebär att betalning av beslutad sanktionsavgift inte kan krävas efter det att fem år har gått sedan beslutet har vunnit laga kraft. Detta gäller även när endast en del av avgiften återstår att betala.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 14.3.

Bemyndiganden

26 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,
 2. särskilda ekologiska produktionsregler,
 3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
 4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet,
 5. skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften, och
 6. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan. Lag (2021:893).

Prop. 2016/17:80: Bestämmelsen har ändrats på så sätt att det införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer. Utöver föreskrifter om denna skyldighet kan regeringen också meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska offentliggöras och om sättet för offentliggörandet, t.ex. krav på tillgänglighet via internet. Enligt artikel 92 b i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 är det obligatoriskt att offentliggöra register ...

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Övervägandena finns i avsnitten 14.1, 14.5 och 14.6.

Prop. 2020/21:187: 5. skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften, och

6. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Ändringen innebär att det nuvarande andra stycket, som möjliggör för regeringen ...

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12, saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från de EU-förordningar som kompletteras av lagen och om särskilda ekologiska produktionsregler. Sådana föreskrifter kan meddelas ...

Överklagande m.m.

27 § Har upphävts genom lag (2021:893).

28 §  Beslut av ett kontrollorgan enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och enligt denna lag får överklagas till länsstyrelsen i det län där kontrollorganet har sitt säte. Lag (2021:174).

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 10.1.

Paragrafen innebär att beslut av ett kontrollorgan som har meddelats med stöd av en EU-förordning som kompletteras av denna lag ...

29 §  Beslut av en kommun enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till länsstyrelsen.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen har vad avser beslut av en kommun i sak överförts från 7 § förordningen (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. Paragrafen motsvaras i sak av 31 § livsmedelslagen (2006:804). Bestämmelsen innebär att beslut av en kommun som har meddelats med stöd av en EU-förordning ...

30 §  Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt de EU- förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Om en länsstyrelse har ändrat ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan får beslutet överklagas av den myndighet som har överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet.

[S3]Om ett kontrollorgan har fattat ett beslut som överklagas till en länsstyrelse och länsstyrelsens beslut överklagas av en enskild ska den myndighet som överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2021:893).

Prop. 2020/21:187: Om en länsstyrelse har ändrat ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan får beslutet överklagas av den myndighet som har överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet.

Om ett kontrollorgan har fattat ett beslut som överklagas till en länsstyrelse och länsstyrelsens beslut överklagas av en enskild ska den myndighet som överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll ...

Prop. 2012/13:55: Paragrafen motsvarar i sak 9 § i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. Den har kommenterats i avsnitt 16.

Bestämmelsen innebär att beslut av en statlig förvaltningsmyndighet som har meddelats med stöd av en EU-förordning som kompletteras av lagen eller som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut som länsstyrelsen har ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2012/13:210, Prop. 2012/13:55, Bet. 2012/13:MJU14
CELEX-nr
32008R0889
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:712) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 15 § rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:270) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2016/17:198, Prop. 2016/17:80, Bet. 2016/17:MJU18
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2017:767) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:581) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:852) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2021:174) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2020/21:198, Prop. 2020/21:43, Bet. 2020/21:MJU6
Omfattning
upph. rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 26, 28 §§, rubr. närmast före 2, 10 §§; nya 1 a, 6, 12 a §§, rubr. närmast före 1 a, 6, 12 a §§
Ikraftträder
2021-04-01

Lag (2021:893) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2021/22:5, Prop. 2020/21:187, Bet. 2021/22:MJU3
Omfattning
upph. 27 §; ändr. 1, 3, 7, 19, 26, 30 §§
Ikraftträder
2022-01-01