Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2013-05-23
Ändring införd
SFS 2013:363 i lydelse enligt SFS 2018:852
Ikraft
2014-01-01
Upphäver
Lag (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag kompletterar

 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och
 2. tillämpningsförordningar till rådets förordning (EG) nr 834/2007.

[S2]Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion,

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, och
 2. tillämpningsförordningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen som har kommenterats i avsnitt 7, motsvaras delvis av 1 § i den nuvarande lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. I paragrafens första stycke anges de EU-förordningar som kompletteras av lagen och i andra stycket anges de EUförordningar som kompletteras delvis av lagen.

Kontrollmyndigheter och kontrollorgan

2 §  Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, de andra statliga förvaltningsmyndigheter som regeringen bestämmer och kommunerna utövar kontroll av att

 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna följs, och
 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, och de beslut som har meddelats med stöd av lagen följs.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om fördelningen mellan kommunerna och de statliga förvaltningsmyndigheterna av kontrolluppgifter enligt första stycket.

[S3]En kommuns uppgifter ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 11.1, motsvaras delvis av 3 § första stycket i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. Paragrafen motsvaras i sak av 11 § livsmedelslagen (2006:804) och har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. I paragrafen tydliggörs att kontrollen även avser verkställighetsföreskrifter ...

3 §  Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utöva sådan kontroll som avses i 2 § första stycket till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person.

[S2]I fråga om åtgärder vid bristande efterlevnad eller vid misstanke om bristande efterlevnad av regelverket får ett sådant överlämnande endast innefatta en rätt att

 1. återkalla ett utfärdat certifikat,
 2. enligt artikel 30.1 första stycket i rådets förordning (EG) nr 834/2007 besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda marknadsföring av ett parti eller en produktionsomgång, eller
 3. enligt artikel 91 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda saluföring.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen har kommenterats i avsnitten 9.2 och 9.3.

I paragrafens första stycke anges att Livsmedelsverket och Jordbruksverket inom sina respektive ansvarsområden får överlämna kontrolluppgifter till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person. Bestämmelsen

motsvarar ...

Kontrollmyndigheternas övriga skyldigheter

4 §  De myndigheter som avses i 2 § (kontrollmyndigheterna) ska genom rådgivning, information och andra åtgärder underlätta för enskilda att följa

 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, och
 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som inte har någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, anger att kontrollmyndigheterna utöver kontrollverksamheten även ska underlätta för enskilda att följa regelverket genom att bl.a. lämna råd och information. Bestämmelsen motsvaras av 12 § andra stycket livsmedelslagen (2006:804). I bestämmelsen tydliggörs att bestämmelsen även omfattar verkställighetsföreskrifter ...

5 §  Kontrollmyndigheterna ska verka för att åtgärder vidtas mot överträdelser av

 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, och
 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Prop. 2012/13:55: I bestämmelsen, som inte har någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, föreskrivs en skyldighet för kontrollmyndigheterna att verka för att åtgärder vidtas mot överträdelser av regelverket. Bestämmelsen motsvaras i huvudsak av 13 § livsmedelslagen (2006:804). I bestämmelsen tydliggörs dock att åtgärder även ska vidtas mot överträdelser av beslut som har meddelats med stöd ...

6 § Har upphävts genom lag (2018:581).

Förvaltningslagens tillämpning

7 §  Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan som avses i 3 § första stycket tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 1618 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och
 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande. Lag (2018:852).

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som inte har någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter eller i livsmedelslagen (2006:804), har kommenterats i avsnitt 10.2.

Enligt paragrafen ska vissa bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) tillämpas ...

Rätt till upplysningar och tillträde

8 §  Europeiska kommissionen och ett kontrollorgan har samma rätt som en kontrollmyndighet har enligt de EU-förordningar som anges i 1 § att, i den utsträckning som behövs för kontrollen, på begäran få

 1. upplysningar,
 2. del av handlingar,
 3. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till den verksamhet som kontrollen avser, och
 4. på sådana områden och i sådana utrymmen som avses i 3, göra undersökningar och ta prover.

Prop. 2012/13:55: Bestämmelsen motsvaras delvis av 4 § i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter och har kommenterats i avsnitten 13.1 och 13.2. Bestämmelsen motsvaras i sak av 20 § livsmedelslagen (2006:804) vad gäller kontrollmyndigheter och Europeiska kommissionen.

Paragrafen ger Europeiska kommissionen, inbegripet inspektörer och experter som har utsetts av kommissionen, och ett kontrollorgan ...

Skyldighet att lämna hjälp

9 §  Den som är föremål för kontroll ska lämna den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.3, har inte någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. Däremot finns motsvarande bestämmelse i 21 § livsmedelslagen (2006:804). Bestämmelsen ger stöd för att kontrollmyndigheten ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 4.2 g i Europaparlamentets ...

Förelägganden och förbud

10 §  Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag får Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.4, har inte någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, men väl i 18 § livsmedelslagen (2006:804). Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Bestämmelsen innebär att Livsmedelsverket ges rätt att förelägga en kommun ...

11 §  Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § eller vad som särskilt anges i 10 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att EU-förordningarna, de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.5, motsvarar i sak 5 § första stycket i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter och ger kontrollmyndigheterna rätt att meddela förelägganden och förbud. Med stöd av bestämmelsen kan förelägganden och förbud riktas mot enskilda för att de ska följa regelverket. En nyhet i förhållande till i dag är att det klargörs att det i de EU-förordningar ...

Vite

12 §  En kontrollmyndighet får besluta att förena ett föreläggande eller ett förbud enligt någon av de EU-förordningar som anges i 1 § eller ett föreläggande eller ett förbud enligt 11 § med vite.

[S2]Kontrollmyndigheten får dock inte förelägga någon vid vite att medverka i en utredning av en gärning som kan leda till straff eller sanktionsavgift för honom eller henne.

Prop. 2012/13:55: I paragrafens första stycke, som motsvaras av 23 § livsmedelslagen (2006:804) och i princip av 5 § andra stycket i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, föreskrivs att ett föreläggande eller ett förbud som meddelas av en kontrollmyndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § eller enligt 11 § får förenas med vite. Med bestämmelsen är det således möjligt att koppla vite till de ...

Omhändertagande av varor

13 §  Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt någon av EU-förordningarna eller enligt 11 § om föreläggandet eller förbudet inte följs.

[S2]Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen av varan eller vidta någon annan åtgärd så att varan överensstämmer med EU-förordningarna och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Prop. 2012/13:55: Av paragrafen, som inte har någon motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, framgår i första stycket att en kontrollmyndighet, även i de fall det inte direkt följer av en EU-förordning, får ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller ett förbud om föreläggandet eller förbudet inte följs. Paragrafen motsvaras delvis av 24 § livsmedelslagen (2006:804).

I ...

Kontrollmyndigheten ska låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om någon åtgärd enligt andra stycket inte vidtas. Rättelse

14 §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt de EU-förordningar som anges i 1 §, de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av lagen, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 13.7. Paragrafen motsvaras av 26 § livsmedelslagen (2006:804). I paragrafen tydliggörs att den även omfattar verkställighetsföreskrifter och föreskrifter som har meddelats med stöd av den s.k. restkompetensen till ...

Hjälp av Polismyndigheten

15 §  Polismyndigheten ska på begäran av en kontrollmyndighet lämna den hjälp som behövs för kontrollen eller för att verkställa ett beslut enligt

 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, eller
 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:712).

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 13.4. Paragrafen motsvaras i sak av 27 § livsmedelslagen (2006:804).

I första stycket anges att polismyndigheten på begäran av en kontrollmyndighet ska lämna den hjälp som behövs för kontrollen ...

Avgifter

16 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för 1. kontroll som avses i 2 §, och

 1. prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i 1 §, denna lag eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om de avgifter som tas ut av statliga förvaltningsmyndigheter.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som innehåller bemyndiganden att meddela föreskrifter om avgifter, har kommenterats i avsnitt 15 och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Vad avser första stycket 1 motsvarar bestämmelsen i sak 6 § i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. Paragrafens första stycke motsvarar i sak 28 § livsmedelslagen ...

17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för sådan kontroll och prövning som avses i 16 § första stycket samt föreskrifter om grunderna för beräkning av avgifternas storlek.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 15. Paragrafen motsvaras delvis av 28 § tredje stycket livsmedelslagen (2006:804). Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet ...

18 §  Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att ta ut avgifter för sådan kontroll och prövning som avses i 16 § första stycket.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 15. Däremot motsvaras paragrafen av 28 § andra stycket livsmedelslagen (2006:804). I paragrafen bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att ta ut avgifter för sådan kontroll och prövning ...

Sanktionsavgifter

19 §  En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 inte anmält sin verksamhet.

[S2]Hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas

 1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som ålegat honom eller henne och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,
 2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller
 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen.

[S3]Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

Prop. 2012/13:55: Genom paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, införs en administrativ sanktion i form av sanktionsavgift. Bestämmelserna om sanktionsavgifter har utformats med motsvarande bestämmelser i fiskelagen (1993:787), miljöbalken och skatteförfarandelagen ...

20 §  Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana sanktionsavgifter som ska tas ut enligt 19 §.

[S2]Av sådana föreskrifter ska det framgå hur sanktionsavgiften ska beräknas, så att avgiftens storlek kan fastställas med direkt ledning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften ska vara lägst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. I paragrafen bemyndigas regeringen att meddela ytterligare föreskrifter om sådana sanktionsavgifter som ska tas ut enligt 19 §, bland annat om hur sanktionsavgiften ska beräknas. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor. För en enskild överträdelse ska avgiften kunna bestämmas till högst 50 000 kronor.

Bestämmelsen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2012/13:55#S14" ...

21 §  Någon sanktionsavgift får inte beslutas för en gärning som omfattas av ett vitesföreläggande.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, innebär ett undantag från möjligheten att ta ut sanktionsavgift. Paragrafens syfte är att förhindra att vite och sanktionsavgift tas ut för samma gärning. Bestämmelsen har i sak utformats i enlighet med Lagrådets förslag, dock med en viss språklig justering.

Paragrafen har behandlats i avsnitt ...

22 §  Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om sanktionsavgift.

[S2]Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som avgiften gäller ges tillfälle att yttra sig.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. I första stycket anges att den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om sanktionsavgift.

Enligt andra stycket ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig över myndighetens iakttagelser före beslutet. Om rättelse vidtas i detta skede innebär det inte att möjligheten att ta ut sanktionsavgift bortfaller. Så snart förutsättningarna ...

23 §  En sanktionsavgift får tas ut endast om den som avgiften gäller har fått tillfälle att yttra sig inom två år från det att den gärning som ligger till grund för avgiften har upphört.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, innebär att möjligheten att ta ut sanktionsavgift faller bort om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att anmälningsskyldigheten har upphört. Eftersom underlåtenhet att anmäla sin verksamhet till kontroll är en perdurerande handling så flyttas tidsfristen fram. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. ...

24 §  Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken när det har vunnit laga kraft.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, innebär att ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken. Beslutet, eller en påföljande dom för det fall beslutet överklagas, gäller således som en exekutionstitel så snart som det har vunnit laga kraft.

Paragrafen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2012/13:55#S14-3" ...

25 §  En sanktionsavgift faller bort om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, innebär att betalning av beslutad sanktionsavgift inte kan krävas efter det att fem år har gått sedan beslutet har vunnit laga kraft. Detta gäller även när endast en del av avgiften återstår att betala.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 14.3.

Bemyndiganden

26 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,
 2. särskilda ekologiska produktionsregler,
 3. hur sådan kontroll som avses i 2 § första stycket ska bedrivas, och
 4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer. Lag (2017:270).

Prop. 2016/17:80: Bestämmelsen har ändrats på så sätt att det införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer. Utöver föreskrifter om denna skyldighet kan regeringen också meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska offentliggöras och om sättet för offentliggörandet, t.ex. krav på tillgänglighet via internet. Enligt artikel 92 b i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 är det obligatoriskt att offentliggöra register ...

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12, saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från de EU-förordningar som kompletteras av lagen och om särskilda ekologiska produktionsregler. Sådana föreskrifter kan meddelas ...

Överklagande m.m.

27 §  En myndighet får bestämma att ett beslut av myndigheten enligt de EU-förordningar som anges i 1 § eller denna lag ska gälla omedelbart även om det överklagas. Det gäller dock inte ett beslut om sanktionsavgift.

Prop. 2012/13:55: Av bestämmelsen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, framgår att en myndighet får bestämma att ett beslut av myndigheten ska gälla omedelbart även om det överklagas. Det gäller dock inte ett beslut om att ta ut sanktionsavgift. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 16 och motsvarar 33 § livsmedelslagen ...

28 §  Beslut av ett kontrollorgan enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till länsstyrelsen i det län där kontrollorganet har sitt säte.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, har kommenterats i avsnitt 10.1.

Paragrafen innebär att beslut av ett kontrollorgan som har meddelats med stöd av en EU-förordning som kompletteras av denna lag ...

29 §  Beslut av en kommun enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till länsstyrelsen.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen har vad avser beslut av en kommun i sak överförts från 7 § förordningen (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. Paragrafen motsvaras i sak av 31 § livsmedelslagen (2006:804). Bestämmelsen innebär att beslut av en kommun som har meddelats med stöd av en EU-förordning ...

30 §  Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2012/13:55: Paragrafen motsvarar i sak 9 § i den nuvarande lagen om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter. Den har kommenterats i avsnitt 16.

Bestämmelsen innebär att beslut av en statlig förvaltningsmyndighet som har meddelats med stöd av en EU-förordning som kompletteras av lagen eller som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut som länsstyrelsen har ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2012/13:210, Prop. 2012/13:55, Bet. 2012/13:MJU14
CELEX-nr
32008R0889
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:712) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 15 § rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:270) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2016/17:198, Prop. 2016/17:80, Bet. 2016/17:MJU18
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2017:767) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:581) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:852) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-07-01