SJVFS 2015:9

Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av mjölkleveranser

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:9

Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av

mjölkleveranser;

Utkom från trycket

den 10 april 2015

beslutade den 9 april 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 14 och 20 §§ förordningen

(2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av

jordbruksprodukter och 7 och 21 §§ förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter samt

efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, följande.

Definitioner

1 § I denna författning finns en term med följande definition.

Första köpare:

Samma definition gäller som anges i artikel 151 i

förordning (EU) nr 1308/20131.

Vem ska rapportera mjölkleveranser till Jordbruksverket?

2 § Första köpare av obehandlad mjölk ska varje månad rapportera in uppgifter om

föregående månads inköp av obehandlad mjölk. Uppgifterna ska skriftligen

rapporteras in till Jordbruksverket.

3 § Första köpare av obehandlad mjölk ska registrera den aktuella verksamheten hos

Jordbruksverket senast en månad innan verksamheten startar.

Vilka uppgifter ska skickas in?

4 § Rapporteringen ska innehålla

1 första köparens namn och organisationsnummer,

2 mängden inköpt mjölk angivet i kilogram (med faktisk fett- och proteinhalt)

och

3 kontaktperson för första köparen.

När ska uppgifterna senast skickas in?

5 § Första köpare av obehandlad mjölk ska rapportera in inköpen av obehandlad

mjölk senast den 20 varje månad.

1

EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

SJVFS 2015:9

2

Finns det undantag från bestämmelserna?

6 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i denna författning.

Grundläggande bestämmelser

7 § Grundläggande bestämmelser om rapportering av mjölkleveranser finns i

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20072,

2 kommissionens förordning (EU) nr 479/2010 av den 1 juni 2010 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller

meddelanden till kommissionen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter3,

3 Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om

upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om

särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om

de gemensamma organisationerna av marknaden”)4,

4 förordningen

(2011:926)

om

EU:s

förordningar

om

pris-

och

marknadsreglering av jordbruksprodukter och

5 förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter.

---------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2015, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:18) om mjölkkvoter upphör att gälla.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som omfattas av dessa.

HARALD SVENSSON

Mathias Sandin Lindqvist

(Stödkommunikationsenheten)

2

EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

3

EUT L 135,2.6.2010, s. 26 (Celex 32010R0479).

4

EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).