Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till

jordbruket i norra Sverige;

Utkom från trycket

den

18 januari 2016

Omtryck

beslutades den 14 januari 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 16 och 25 §§ förordningen

(1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige, i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige1

dels att 2, 3, 6, 11 a, 12, 15 och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskriften ska införas en ny bilaga.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

finns i

1. kommissionens beslut av den 8 september 2010 om ett system för långsiktigt

stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige2, samt

2. förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

(SJVFS 2011:9)

2 § Bestämmelser om hur ansökan om stöd för smågris- och getproduktion samt

potatis-, bär- och grönsaksodling ska göras finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd. (SJVFS 2016:1).

3 § Bestämmelser om tillsyn och kontroll finns i

1. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013

vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för

avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller

för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor3,

2. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet,

landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor4.

Regler för beräkning och minskning av nationella stödet finns i artiklarna 4, 17

och 18 i kommissionens delegerande förordning (EU) nr 640/2014.

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2011:9

2 C(2010)6050/F.

3 EUT L 181, 20.6.2014, s 48 (Celex32014R0640).

4 EUT L 227, 31.7.2014, s 69 (Celex32014R0809).

SJVFS 2016:1

2

Regler för kontroller av nationella stödet finns i artiklarna 24, 28, 30, 40, 42 och

43 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/20145.

Regler för återkrav av felaktigt utbetalda belopp av nationella stödet finns i artikel

7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014. (SJVFS 2016:1).

Allmänt

4 § I dessa föreskrifter avses med

jordbrukare: en producent av jordbruks- eller trädgårdsprodukter, antingen en

fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer, vars

jordbruks- eller trädgårdsföretag ligger inom Sveriges gränser,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom

Sveriges gränser,

jordbruksmark: åker- eller betesmark,

produktionsenhet: det eller de djurstallar med tillhörande mark där animalie-

produktion bedrivs, samt

slaktsvin: djur som enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127)

om klassificering av slaktkroppar ska hänföras till benämningarna slaktsvin eller

unggalt. (SJVFS 2008:23)

5 § Jordbruksföretag som ombildas eller bildas efter den 1 januari 1995, ska vid

stödets bestämmande behandlas som om åtgärden inte skett om ombildandet eller

bildandet leder till ett klart och otillbörligt kringgående av de bestämmelser som

gäller för rätt till stöd.

Områden med nationellt stöd

6 § De församlingar som omfattas av stödet anges i förordningen (1996:93) om

nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. De bestämda gränserna finns i

Jordbruksverkets blockdatabas. (SJVFS 2016:1).

Särskilda villkor för nationellt stöd

7 § Stöd för animalie- och mjölkproduktion lämnas endast till jordbruksföretag som

uppfyller villkoren om identifiering och registrering av djur i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur, Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och

registrering av får och getter. (SJVFS 2008:23)

8 § Sugga eller get, för vilken stöd sökts, får under hållandeperioden ersättas med

annat djur av samma slag, om det på ersättningsdagen är stödberättigande, samt

under förutsättning att utbytet sker inom 10 dagar från den dag då djuret togs från

jordbruksföretaget och att det ersättande djuret registreras i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

5

EUT L 227, 31.7.2014, s 69 (Celex32014R0809).

SJVFS 2016:1

3

och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och

registrering av får och getter. (SJVFS 2008:23)

9 § Stöd för animalie-, mjölk- och äggproduktion lämnas med det stödbelopp som

gäller för det stödområde där produktionsenheten är belägen. För djurslag med

hållande- eller kvalificeringsperiod avses den produktionsenhet där djuren under

hållande- eller kvalificeringsperioden befinner sig.

Stöd för jordbruksmark lämnas med det stödbelopp som gäller för det stödområde

där jordbruksmarken är belägen. (SJVFS 2011:9)

10 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

11 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

Stöd för mjölkproduktion och transport av mjölk samt slaktsvins- och

äggproduktion

Ansökan och redovisning

11 a § Ansökan om stöd för mjölkproduktion och transport av mjölk samt

slaktsvins- och äggproduktion ska göras på blankett som Jordbruksverket fastställt

och

lämnas

till

Jordbruksverket.

Uppgifter

om

antal

stödberättigande

produktionsenheter ska dessutom redovisas till Jordbruksverket. De blanketter som

ska användas vid ansökan och redovisning finns i bilagan till föreskriften.

Stöd för produktion, som avser det närmaste föregående stödåret, kan lämnas om

ansökan och redovisning, i enlighet med första stycket, kommit in till

Jordbruksverket senast den 1 april. (SJVFS 2016:1).

Mjölkproduktion

12 § Stöd för mjölkproduktion enligt 6 § förordningen (1996:93) om nationellt stöd

till jordbruket i norra Sverige lämnas när mejeriet till Jordbruksverket har redovisat

den mängd mjölk som företaget har levererat till mejeriet. Vid direktförsäljning av

mjölk eller andra mjölkprodukter ska företaget redovisa försäljningen till

Jordbruksverket. (SJVFS 2016:1).

13 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

Transport av mjölk

14 § Stöd för transport av mjölk lämnas för den mängd mjölk som mejerier hämtat

och redovisat till Jordbruksverket. (SJVFS 2008:23)

Slaktsvinsproduktion

15 § Stöd för produktion av slaktsvin lämnas för det antal slaktsvin som

jordbruksföretaget lämnat till slakterier och som slakterier rapporterat till

Jordbruksverket i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:43)

om slakteriers rapportering avseende slaktade djur. (SJVFS 2016:1).

SJVFS 2016:1

4

16 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

17 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

Äggproduktion

18 § Stöd för äggproduktion lämnas för det antal värphönor som jordbruksföretaget

redovisat till Jordbruksverket på blankett som verket fastställt.

Stöd lämnas för värphöna som vid insättningen är högst 25 veckor gammal. Stöd

lämnas endast en gång per värphöna. (SJVFS 2008:23)

19 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

20 § har upphävts genom (SJVFS 2008:23).

Stöd för potatis-, bär- och grönsaksodling

21 § Stöd för jordgubbsodling lämnas från och med anläggningsåret under

förutsättning att planteringen sker före utgången av augusti månad nämnda år.

Det år jordgubbsodlingen bryts lämnas stöd under förutsättning att odlingen bryts

tidigast efter kartsättningen.

Stöd för potatis-, bär- eller grönsaksodling lämnas om odlingen är etablerad före

utgången av juni månad stödåret.

Stöd för potatis-, bär- eller grönsaksodling lämnas om odlingen bedrivs i enlighet

med lokalt erkända normer.

Stöd lämnas för vändtegar som hör till skiftet och som behövs för odling av

potatis, bär eller grönsaker. (SJVFS 2016:1).

Stödets storlek

22 § Stöd lämnas för

1. mjölkproduktion,

2. smågrisproduktion,

3. produktion av slaktsvin,

4. getproduktion,

5. äggproduktion,

6. potatisodling,

7. bär- eller grönsaksodling, samt

8. transport av mjölk

med de högsta belopp som anges i 613 §§ förordningen (1996:93) om nationellt

stöd till jordbruket i norra Sverige. (SJVFS 2011:9)

Övrigt

23 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

SJVFS 2016:1

5

---------------------------

Ikraftträdandebestämmelser

1. Denna författning6 träder i kraft den 15 juni 2006.

2.

Genom

författningen

upphävs

Statens

jordbruksverks

föreskrifter

(SJVFS 1996:54) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

3. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande i ärenden som väckts före

ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

---------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 1 juli 2008.

---------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 17 mars 2011 men ska tillämpas från och

med den 1 januari 2011.

---------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 12 februari 2016.

Håkan Henrikson

Sandra Nicklasson

(Miljöersättningsenheten)

6 SJVFS 2006:37

7 SJVFS 2008:23

8 SJVFS 2011:9

9 SJVFS 2016:1

SJVFS 2016:1

6

Bilaga

Blanketter för ansökan om nationellt stöd för mjölkproduktion,

slaktsvinsproduktion, äggproduktion och transport av mjölk

Följande blanketter ska användas för ansökan om och ansökan om utbetalning av

nationellt stöd för mjölkproduktion, slaktsvinsproduktion, äggproduktion och

transport av mjölk.

Nationellt stöd

Blankett för ansökan om

ersättning

Blankett för

ansökan om

utbetalning

Mjölkproduktion –

företag med leverans

till mejeri

Ansökan – nationellt stöd

för mjölkproduktion,

företag med leverans till

mejeri (JSB 82:1)

Redovisning –

invägd mjölk (JSB

82.5)

Mjölkproduktion –

företag med

direktförsäljning

Ansökan – nationellt stöd

för mjölkproduktion,

företag med

direktförsäljning (jsb82_3)

Redovisning –

direktförsåld

mjölk (JSB 82:2)

Slaktsvinsproduktion

Ansökan – nationellt stöd

för slaktsvinsproduktion

(JSB 83:1)

Äggproduktion

Ansökan – nationellt stöd

för äggproduktion (JSB

81:1)

Redovisning –

insatta hönor (JSB

81:2)

Transport av mjölk

Ansökan – nationellt stöd

för transport av mjölk (JSB

82:4)

(SJVFS 2016:1).