SJVFS 2016:22

Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:22

Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot

mjältbrand;

Saknr K 18

Utkom från trycket

den 4 augusti 2016

beslutade den 4 augusti 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659), följande.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epi-

zootiska sjukdomar. Om nämnda föreskrifter innehåller bestämmelser som avviker

från det som anges i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här författningen.

2 § Istället för det som anges i 9 kap. 1 § första stycket Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska

sjukdomar ska nötkreatur och får, som från och med den 4 augusti 2016 hålls eller

ska hållas utomhus inom det område som framgår av bilagan till dessa föreskrifter,

vara vaccinerade mot mjältbrand. Vaccinationen ska ske enligt 3–6 §§.

De djur som anges i första stycket och som är anmälda till slakt inom karenstiden

för vaccinet undantas från kravet på vaccination under förutsättning att de flyttas från

området eller hålls inomhus inom området fram till och med transporten till

slakteriet.

3 § De djur som anges i 2 § första stycket och som från och med den 4 augusti 2016

redan hålls utomhus i området ska vaccineras omgående. Djuren ska vaccineras en

gång.

4 § De djur som anges i 2 § första stycket och som ska hållas utomhus i området ska

vaccineras en gång senast 14 dagar innan de får flyttas till eller släppas ut i området.

5 § Djur som vaccineras mot mjältbrand ska inte behandlas med antibiotika inom

tiden 10 dagar före respektive 10 dagar efter vaccinationstillfället. Om ett djur ändå

måste behandlas med antibiotika inom den angivna tiden ska djurhållaren informera

både behandlande veterinär om vaccinationen och den veterinär som utför eller har

utfört vaccinationen om antibiotikabehandlingen.

6 § Istället för det som anges i 9 kap. 4 § första stycket Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska

sjukdomar ska djurhållaren journalföra vaccinationen på individnivå. Djur som inte

är individmärkta ska individmärkas i samband med vaccinationstillfället.

7 § Istället för det som anges i 9 kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar får djur som

UPPHÄVD

SJVFS 2016:22

2

är vaccinerade och produkter av djur som är vaccinerade mot mjältbrand fritt flyttas

från det område eller den anläggning där de har vaccinerats.

8 § Istället för det som anges i 9 kap. 1 § första stycket Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska

sjukdomar är det tillåtet att vaccinera hästar och getter, som från och med den

4 augusti 2016 hålls eller ska hållas utomhus inom det område som framgår av

bilagan till dessa föreskrifter, mot mjältbrand.

Vid vaccination av getter ska journalföring och märkning ske i enlighet med 6 §.

Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 feb-

ruari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv

90/426/EEG och 90/427/EEG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (för-

ordning om pass för hästdjur)1 ska hästars vaccinationer mot mjältbrand registreras i

deras hästpass.

9 § Ersättning lämnas enligt epizootilagen (1999:657) utom för hästar och getter.

Ersättning lämnas dock om hästar eller getter skadas, avlivas eller dör i samband

med vaccinationen enligt följande:

1. Produktionsbortfall ersätts med högst 6 000 kr per djur.

2. Djurvärde ersätts för hästar med högst 20 000 kr.

3. Djurvärde ersätts för getter med högst 1 500 kr.

10 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i 2–7 §§ i dessa föreskrifter.

-----------

Denna författning träder i kraft den 4 augusti 2016. Om Jordbruksverket meddelar

eller har meddelat särskilda beslut för att förebygga, bekämpa och förhindra

spridning av smittsamma djursjukdomar med villkor som avviker från det som anges

i dessa föreskrifter gäller villkoren i besluten.

BIRGITTA EK

Christina Thörn

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)

1

EUT L 59, 3.3.2015, s. 1, (Celex 32015R0262).

UPPHÄVD