SJVFS 2016:27

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp av skummjölkspulver

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:27

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp

av skummjölkspulver;

Utkom från trycket

den 12 september 2016

Omtryck

beslutade den 8 september 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, att 1 §

verkets föreskrifter (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp av skummjölkspulver1

ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om interventionsuppköp av skummjölkspulver

finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma

jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78,

(EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr

485/20082,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december

2013

om

upprättande

av

en

samlad

marknadsordning

för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72,

(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20073,

3. kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 av den 18 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring4,

4. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring5,

5. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och

6. förordningen

(2011:926)

om

EU:s

förordningar

om

pris-

och

marknadsreglering av jordbruksprodukter. (SJVFS 2016:27).

1 Författningen senast omtryckt 2009:77.

2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

4 EUT L 206, 30.7.2016, s. 15 (Celex 32016R1238).

5

EUT L 206, 30.7.2016, s. 71 (Celex 32016R1240).

SJVFS 2016:27

2

Godkänd tillverkare

2 § Ansökan om godkännande av tillverkare av skummjölkspulver för

interventionsuppköp ska ske hos Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. Anmälan

ska göras på blankett E5.1.

Anmälan om produktionsstart

3 § Anmälan om produktionsstart ska göras på blankett E5.9. och ges in till Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

Anmälan vid uppköp till fast pris

4 § Vid uppköp till fast pris ska anmälan göras på blankett E5.58. och ges in till

Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

Anbud

5 § Vid uppköp via anbudsförfarande ska anbud lämnas på blankett E5.120. och ges

in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping (SJVFS 2009:77).

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 15 februari 1995.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 1 april 1996.

-------------------------

Denna författing8 träder i kraft den 17 april 2000.

-------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 11 januari 2010.

-------------------------

Denna författning10 träder i kraft den 1 oktober 2016.

6 SJVFS 1995:34.

7 SJVFS 1996:43.

8 SJVFS 2000:39.

9 SJVFS 2009:77.

10 SJVFS 2016:27.

SJVFS 2016:27

3

LEIF DENNEBERG

Maria Sköld

(Stödregelenheten)