SJVFS 2016:29

Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:29

Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för

jordbruksprodukter;

Utkom från trycket

den 18 november 2016

beslutade den 10 november 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om säkerheter för jordbruksprodukter finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr

1290/2005 och (EG) nr 485/20081,

2. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk

förvaltning, avslutade räkenskaper, säkerheter och användning av euron2,

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti

2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ,

ekonomisk

förvaltning,

räkenskapsavslutning,

regler

om

kontroller,

värdepapper och öppenhet3,

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och

5. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering

av jordbruksprodukter.

Definitioner

2 § I denna författning betyder

blocksäkerhet:

en säkerhet som ställs till den behöriga myndighetens

förfogande för att garantera att mer än en skyldighet uppfylls.

Det står i artikel 16 b kommissionens genomförandeförordning

(EU) nr 907/20144,

branschsäkerhet:

en säkerhet som med gäldenärens och borgensmannens

medgivande får utnyttjas av andra sökande företag,

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

2 EUT L 255, 28.8.2014, s. 18 (Celex 32014R0907).

3 EUT L 255, 28.8.2014, s. 59 (Celex 32014R0908).

4 EUT L 255, 28.8.2014, s. 18 (Celex 32014R0907).

SJVFS 2016:29

2

enkel säkerhet:

en säkerhet som ställs till den behöriga myndighetens

förfogande för att garantera att en skyldighet uppfylls. En

enkel säkerhet kan endast användas en gång. Det står i artikel

66.1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/20135, och

säkerhet:

en enkel säkerhet, blocksäkerhet eller branschsäkerhet som

ställs genom en deposition av kontanter, ett garantiåtagande

eller en pantförskrivning.

Hur får en säkerhet ställas?

3 § En säkerhet får ställas genom att gäldenären

1. lämnar en deposition av kontanter till Jordbruksverket,

2. lämnar en pantförskrivning av ett bankkonto till Jordbruksverkets förmån eller

3. tecknar ett garantiåtagande hos en godkänd borgensman.

4 § En deposition av kontanter ska ske genom en insättning på Jordbruksverkets

bankgirokonto 5693-2304.

5 § Ett garantiåtagande ska vara formulerat enligt bilaga 1, 2 eller 3. En ändring av ett

garantiåtagande ska vara formulerad enligt bilaga 5.

En pantförskrivning ska vara formulerad enligt bilaga 4.

6 § Garantiåtaganden och pantförskrivningar ska skickas till Jordbruksverket, EU-

fondsenheten, 551 82 Jönköping.

Garantiåtaganden och pantförskrivningar kan även skickas till Jordbruksverket via

fax eller e-post till eufondsenheten@jordbruksverket.se. För att säkerheten ska gälla

ska originalet eller en vidimerad kopia komma in till Jordbruksverket senast fem

helgfria vardagar från den dag e-postmeddelandet eller faxet kom in till

Jordbruksverket.

7 § Borgensmannen ska skicka följande handlingar till Jordbruksverket:

1. Registreringsbevis eller en annan handling som visar vem som är behörig

firmatecknare.

2. En handling som styrker att den som företräder borgensmannen har behörighet

att ingå avtalet.

3. Bolagsordning, stadgar eller reglemente i de fall det är nödvändigt för att styrka

att borgensmannen har rätt att ställa garanti eller borgen.

För att garantiåtagandet eller pantförskrivningen ska gälla ska handlingarna i punkt

1, 2 och 3 lämnas till Jordbruksverket.

Återkallande och ersättande av säkerheter

8 § Borgensmannen kan återkalla ett garantiåtagande som inte är belastat genom att

skicka ett skriftligt meddelande till Jordbruksverket. Av meddelandet ska det framgå

att garantiåtagandet återkallas.

5 EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

SJVFS 2016:29

3

Gäldenären kan återkalla en pantförskrivning som inte är belastad genom att skicka

ett skriftligt meddelande till Jordbruksverket. Av meddelandet ska det framgå att

pantförskrivningen återkallas.

Återkallade garantiåtaganden och pantförskrivningar gäller inte för skyldigheter

som gäldenären får efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden är fem helgfria

vardagar.

9 § De delar av en enkel säkerhet som inte har belastats betalas tillbaka om delreturen

är större än 1 000 kronor.

10 § Borgensmannen kan återkalla en blocksäkerhet som inte är belastad genom att

skicka ett skriftligt meddelande till Jordbruksverket. Av meddelandet ska det framgå

att blocksäkerheten återkallas.

11 § Gäldenären får ersätta en säkerhet med en annan säkerhet under förutsättning att

den nya säkerheten täcker alla resterande skyldigheter. I sådana fall ska gäldenären

skicka ett skriftligt meddelande till Jordbruksverket. Av meddelandet ska det tydligt

framgå vilken säkerhet som ska ersättas.

En ersättningssäkerhet ska uppfylla villkoren i 3-7 §§.

Godkända borgensmän

12 § Godkända borgensmän är

1. bank som får driva verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 2-5 §§, 2 kap. 1 § och

4 kap.1, 4, 5 §§ lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller som

anges i den förteckning som upprättas enligt artikel 206 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva

verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och

värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande

av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG7,

2. kreditmarknadsbolag och kreditinstitut som får driva verksamhet i Sverige

enligt 2 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och som

enligt bolagsordningen har rätt att tillhandahålla en säkerhet enligt artikel 51 i

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti

2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra

organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller,

värdepapper och öppenhet8 samt

3. försäkringsbolag som får driva verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 1 § och

2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt 2 kap. 1, 1 a §§ och

4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i

Sverige och som enligt bolagsordningen har rätt att tillhandahålla en säkerhet

enligt artikel 51 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014

av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och

6 Förteckningen finns på EBA:s hemsida: www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/credit-institutions-register

7 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

8 EUT L 255, 28.8.2014, s. 59 (Celex 32014R0908).

SJVFS 2016:29

4

andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om

kontroller, värdepapper och öppenhet9.

13 § Jordbruksverket kan besluta om undantag från bestämmelserna i dessa

föreskrifter om det finns särskilda skäl.

-----------

Denna författning träder i kraft den 12 december 2016, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:68) om systemet med säkerheter för jordbruksprodukter ska

upphöra att gälla.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:68) om systemet med säkerheter

för jordbruksprodukter ska dock gälla för säkerheter som ställts före den 12 december

2016.

LEIF DENNEBERG

Karin Ilhamn

(Stödregelenheten)

9 EUT L 255, 28.8.2014, s. 59 (Celex 32014R0908).

SJVFS 2016:29

5

Bilaga 1

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Garantiåtagande (enkel säkerhet)

Företagsnamn .………..., organisationsnummer ......................., adress .......................,

ska enligt gällande bestämmelser* ställa säkerhet till Jordbruksverket för att uppfylla

förpliktelse knuten till

o importlicens

o exportlicens

o intervention

o produktions/konsumtionsstöd o Övrigt ...........................

för ...........................................................................................

(produkt/produktgrupp)

Undertecknad bank åtar sig oåterkalleligt och ovillkorligt att till Jordbruksverket

senast 30 dagar efter det att Jordbruksverket framställt krav mot oss betala det belopp

Jordbruksverket angivit i kravet. Av Jordbruksverkets krav ska framgå att ovannämnda

företag till det i kravet angivna beloppet inte uppfyllt ovan angiven förpliktelse.

Banken ska dock inte på grund av denna förbindelse kunna åläggas att betala mer än

sammanlagt

......................................... kronor.

Banken har rätt att återkalla detta åtagande genom att skriftligen meddela

Jordbruksverket att banken motsätter sig att åtagandet utnyttjas för förpliktelse som

uppkommer efter den tidpunkt som banken anger. Sådan tidpunkt får inte infalla

tidigare än fem helgfria vardagar efter den dag meddelandet kommit in till

Jordbruksverket. Bankens åtagande gäller därefter endast för förpliktelse som

uppkommit före denna tidpunkt.

Bankens åtagande upphör när Jordbruksverket meddelar banken att alla förpliktelser

som åtagandet omfattar har uppfyllts.

*Grundläggande bestämmelser om säkerheter finns i kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande

organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter

och användning av euron, i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr

908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och

andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller,

värdepapper och öppenhet och i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:29)

om säkerheter för jordbruksprodukter.

SJVFS 2016:29

6

Ort……….

Datum……..

BANKEN XXXX….

Clearingnummer…….

Adress……..

Underskrift och namnförtydligande……..

SJVFS 2016:29

7

Bilaga 2

Statens jordbruksverk

551 82 JÖNKÖPING

Generellt garantiåtagande (blocksäkerhet)

Företagsnamn…..….., organisationsnummer ......................., postadress ......................,

ska löpande till Jordbruksverket ställa säkerhet för att uppfylla förpliktelser enligt

gällande bestämmelser*.

Som säkerhet för ovannämnda företags nuvarande och kommande förpliktelser enligt

ovan åtar sig undertecknad bank oåterkalleligt och ovillkorligt att till Jordbruksverket

senast 30 dagar efter det att Jordbruksverket framställt krav mot oss betala det belopp

Jordbruksverket angivit i kravet. Av Jordbruksverkets krav ska framgå att ovannämnda

företag till det i kravet angivna beloppet inte uppfyllt sådan förpliktelse som preciseras

i kravet.

Banken ska dock inte på grund av denna förbindelse kunna åläggas att betala mer än

sammanlagt

......................................... kronor.

Banken har rätt att återkalla detta åtagande genom att skriftligen meddela

Jordbruksverket att banken motsätter sig att åtagandet utnyttjas för förpliktelse som

uppkommer efter den tidpunkt som banken anger. Sådan tidpunkt får inte infalla

tidigare än fem helgfria vardagar efter den dag meddelandet kommit in till

Jordbruksverket. Bankens åtagande gäller därefter endast för förpliktelse som

uppkommit före denna tidpunkt.

Bankens åtagande upphör när Jordbruksverket meddelar banken att alla förpliktelser

som åtagandet omfattar har uppfyllts.

*Grundläggande bestämmelser om säkerheter finns i kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande

organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter

och användning av euron, i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr

908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och

andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller,

värdepapper och öppenhet och i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:29)

om säkerheter för jordbruksprodukter.

SJVFS 2016:29

8

Ort……

Datum…

BANKEN XXXX….

Clearingnummer….

Postadress….

Underskrift och namnförtydligande…..

SJVFS 2016:29

9

Bilaga 3

Statens jordbruksverk

551 82 JÖNKÖPING

"Branschgaranti"-tillägg till befintligt garantiåtagande

Vi, ..................................................., (företagsnamn och organisationsnummer) som

uppdragit åt nedan angivna bank att till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping,

utfärda de garantiåtaganden som förtecknats nedan medger att garantiåtagandena får

gälla som säkerhet även för sådana förpliktelser som beskrivs i respektive

garantiåtagande och vilka kan uppkomma för det/de företag som vi nedan beskrivit.

Berörda garantiåtaganden

Garantinummer

Datum för utfärdande

Högsta belopp

Företag som får utnyttja garantiåtaganden ovan

Firma

Organisationsnummer

Ort……………

Datum………….

...........................................................................

Underskrift och namnförtydligande

Postadress:

Telefonnummer:

Telefaxnummer:

Undertecknad bank som utfärdat ovan förtecknade garantiåtaganden medger att dessa

får utnyttjas som säkerhet för förpliktelse som beskrivs i respektive garantiåtagande

och som kan uppkomma för det/de företag som angivits ovan.

Ort

Datum…

BANKEN XXX

Clearingnummer

Postadress

Underskrift och namnförtydligande

SJVFS 2016:29

10

Bilaga 4

PANTSÄTTNING AV KAPITALBELOPP PÅ KONTO I BANK

TILL FÖRMÅN FÖR STATENS JORDBRUKSVERK

 Enkel säkerhet, det vill säga för sökandens enstaka förpliktelse

Pantsättning nummer (fylls i av banken)

 Blocksäkerhet, det vill säga för sökandens nuvarande och

blivande förpliktelser

Pant

Kapitalbelopp på

Bankens namn och clearingnummer

Kontonummer

konto i bank

Belopp, SEK

Sökande/ Pantsättare

Företag/firma

Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box e.dyl)

Postadress (postnummer, ortnamn)

Pantsättare (om annan

än sökanden)

Företag/firma

Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box e.dyl)

Postadress (postnummer, ortnamn)

Pantsättning

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk

förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron

och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6

augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och

andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om

kontroller, värdepapper och öppenhet innehåller gemensamma föreskrifter

för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter enligt de EU-

förordningar som där anges. Sökande/pantsättare har att enligt ovan nämnda

förordning till Jordbruksverket ställa säkerhet för att uppfylla

förpliktelse/förpliktelser knuten/knutna till

 importlicens  exportlicens  intervention

 produktions/ konsumtionsstöd övrigt

för ………………………………..……………..……………………..

(produkt/produktgrupp)

Till säkerhet för sökandens/pantsättarens ovannämnda förpliktelser pantsätts

härmed till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping, innestående

kapitalbelopp på ovan angivet konto.

Hur panten tas i

anspråk

Jordbruksverket får ta det pantsatta kapitalbeloppet i anspråk genom

skriftligt meddelande till ovannämnda bank. Av meddelandet till banken ska

framgå att sökanden/pantsättaren till i meddelandet angivet belopp inte

fullgjort sådan förpliktelse till säkerhet för vilken pantsättningen ovan gäller.

Banken har med stöd av meddelandet rätt att betala ut det belopp

Jordbruksverket begär.

Återkallelse av

pantsättning

Pantsättaren har rätt att återkalla denna pantsättning genom skriftligt

meddelande till Jordbruksverket och banken. Panten ska därefter inte gälla

SJVFS 2016:29

11

för förpliktelser som uppkommer fem helgfria vardagar efter den dag

meddelandet kommit Jordbruksverket tillhanda.

Sökandens/Pant-

sättarens underskrift

Ort, datum

Sökandens/Pantsättarens underskrift

Bankens underskrift

Vi har tagit del av pantsättningen:

Ort, datum

Bankens underskrift

SJVFS 2016:29

12

Bilaga 5

Ändring av garantiåtagande nr xxxxxx utfärdad xxxx-xx-xx på xxxx

kr

För X företaget……., organisationsnummer……………….postadress……………

Använd någon av nedanstående rubriker beroende på ändring:

”REDUKTION AV SÄKERHETSBELOPPET

Säkerhetsbeloppet sänks med xxxx kr från xxxx kr till xxxx kr”

”HÖJNING AV SÄKERHETSBELOPPET

Säkerhetsbeloppet höjs med xxxx kr från xxxx kr till xxxx kr”

”BORTTAG AV BRANSCHFÖRETAG

Borttag från och med xxxx-xx-xx

Organisationsnummer xxxxxx

Namn xxxxx

Underskrift behörig firmatecknare för huvudföretaget”

Övriga villkor för garantiåtagandet är oförändrade. Denna ändring ska behandlas som

en del av ovannämnda garantiåtagande.

Ort……

Datum…..

BANKEN xxxx…..

Clearingnummer…….

Postadress…….

Underskrift och namnförtydligande….