SJVFS 2016:30

Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av uppgifter om kläckägg och kycklingar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, Tfn 036-15 50 00

Telefax: 036-19 05 46

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:30

Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av

uppgifter om kläckägg och kycklingar;

Utkom från trycket

den 11 december 2016

beslutade den 10 november 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om

den officiella statistiken, följande.

1 § Av artikel 8 och 11 i kommissionens förordning (EG) nr 617/20081 av den 27 juni

2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det

gäller handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar, följer att Sverige

månadsvis och årligen ska samla in uppgifter om kläckägg och kycklingar.

2 § Kläckerier som har en kapacitet att samtidigt placera minst 1 000 kläckägg i

ruvmaskin ska lämna uppgifter till Jordbruksverket.

De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna ”Månatliga uppgifter” och

”Årliga uppgifter” som utgör bilagor till denna författning.

3 § De uppgifter som ska lämnas månadsvis ska ha kommit in till Jordbruksverket

senast den 15:e i månaden efter den månad som uppgifterna avser.

De uppgifter som ska lämnas årligen ska ha kommit in till Jordbruksverket senast

den 15 januari året efter det år som uppgifterna avser.

-----------

Denna författning träder i kraft den 10 december 2016, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:44) om insamling av uppgifter om ägg som placerats för

kläckning, kläckta kycklingar och kycklingar som tas i bruk ska upphöra att gälla.

LEIF DENNEBERG

Saranda Daka

(Statistikenheten)

1EUT L 168, 28.6.2008 s.5, (Celex 32008R0617)

SJVFS 2016:30

2

Bilaga 1

Månatliga uppgifter

SJVFS 2016:30

3

SJVFS 2016:30

4

SJVFS 2016:30

5

Bilaga 2

Årliga uppgifter