SJVFS 2016:37

Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter på växtskyddsområdet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:37

Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av

vissa föreskrifter på växtskyddsområdet;

Utkom från trycket

den 6 december 2016

beslutade den 1 december 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3, 5, 9, 10 och 27 §§ förordningen

(2006:817) om växtskydd m.m., att följande författningar ska upphöra att gälla:

1. verkets föreskrifter (SJVFS 1995:104) om bekämpning av växtskadegörare,

2. verkets föreskrifter (SJVFS 1998:31) om bekämpning av jättelokan

(Heracleum mantegazzianum), och

3. verkets föreskrifter (SJVFS 1998:91) om bekämpning av almsjuka

(Ophiostoma novo-ulmi).

____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.

BIRGITTA EK

Jenny Andersson

(Växtregelenheten)