SJVFS 2016:38

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:20) om bekämpning av potatiskräfta

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:38

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:20) om bekämpning av

potatiskräfta;

Utkom från trycket

den 6 december 2016

Omtryck

beslutade den 1 december 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2004:20) om bekämpning av

potatiskräfta,

dels att 4 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Syfte

1 § Dessa bestämmelser har till syfte att bekämpa och hindra spridning av

potatiskräfta, orsakad av svampen Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

brukningsenhet: En eller flera fastigheter eller delar av sådana där

jordbearbetningsredskap eller maskiner eller annan utrustning för produktion av

potatis används gemensamt.

Förbud

3 § Allt innehav och all hantering av kulturer av Synchytrium endobioticum är

förbjuden.

4 § har upphävts genom (SJVFS 2016:38).

Smittförklarat område och riskområde

5 § Jordbruksverket smittförklarar det område inom vilket potatiskräfta påträffats

samt beslutar om områdets avgränsning.

Jordbruksverket beslutar även om avgränsning av ett riskområde med avseende på

potatiskräfta. Utöver sådant riskområde ska annan mark som tillhör samma

brukningsenhet som ett smittförklarat område anses vara riskområde så länge som

marken ingår i brukningsenheten, om inte Jordbruksverket beslutar annat.

SJVFS 2016:38

2

6 § Beslutet om att ett område är smittförklarat eller utgör riskområde gäller till dess

att det upphävs av Jordbruksverket. Ett sådant beslut kan fattas när potatiskräfta inte

längre kan påvisas inom området.

Under förutsättning att en brukningsenhet omfattar högst 2 hektar odlad jord och

potatisodling om högst 0,1 hektar kan dock ett beslut om att området är smittförklarat

eller riskområde upphävas av Jordbruksverket 20 år efter den senaste odlingen av en

kräftmottaglig potatissort inom området.

7 § Länsstyrelsen ska ha en aktuell förteckning över smittförklarade områden och

riskområden i länet och förvara handlingar om fall av potatiskräfta i länet så länge ett

området är smittförklarat eller utgör riskområde.

Odling

8 § Inom smittförklarat område får inte potatis odlas eller lagras. Inte heller växter

som är avsedda för vidare odling på annan plats får odlas, jordslås eller lagras inom

ett smittförklarat område. Dock får sådana växter som är avsedda för produktion av

fröburet utsäde odlas.

Markinnehavare ska inom området rensa bort plantor från potatisknölar som

övervintrat och förstöra plantorna på det sätt som länsstyrelsen bestämmer.

Inom smittförklarat område på brukningsenhet som omfattar högst 2 hektar odlad

jord och potatisodling om högst 0,1 hektar får, utan hinder av vad som föreskrivs i

första stycket, odlas och lagras potatis av sorter som är resistenta mot den ras av

potatiskräfta som förekommer inom området.

9 § Inom ett smittförklarat område där potatisodling är tillåten enligt 8 § tredje

stycket får potatis inte odlas första året efter det att området smittförklarats. Första

gången potatis åter odlas inom området ska nytt certifierat utsäde användas. Ur skörd

som härstammar från sådan utsädespotatis får därefter tas utsäde, dock enbart för

eget bruk.

Om en potatissort som inte är resistent mot potatiskräfta odlas inom sådant

område får potatis inte odlas inom området påföljande odlingsår.

Markinnehavare ska under det år då potatis inte får odlas inom området rensa bort

plantor från potatisknölar som övervintrat och förstöra plantorna på det sätt som

länsstyrelsen bestämmer.

10 § Inom riskområde får endast potatissorter som är resistenta mot den ras av

potatiskräfta som förekommer inom området odlas. Växter avsedda för vidare odling

på annan plats får inte odlas, jordslås eller lagras inom riskområde. Dock får sådana

växter som är avsedda för produktion av fröburet utsäde odlas.

Första året efter det att potatiskräfta konstaterats på en brukningsenhet ska nytt

certifierat utsäde användas på brukningsenheten. Ur skörd som härstammar från

sådan utsädespotatis får därefter tas utsäde, dock enbart för eget bruk.

SJVFS 2016:38

3

Användning av smittad skörd och bortförande av växtrester

11 § Potatis från skörd som är smittad med potatiskräfta får endast användas i

odlarens eget hushåll eller som djurfoder, under förutsättning att gödseln från de

utfodrade djuren inte sprids utanför det smittförklarade området eller riskområdet.

Länsstyrelsen får i särskilda fall medge annan användning under förutsättning att det

inte finns någon identifierbar risk för vidare smittspridning.

Blast och andra växtrester från smittade plantor ska förstöras på sådant sätt att

vidare smittspridning förhindras.

Bortförande av potatis och jord m.m.

12 § Potatis som odlats inom riskområde enligt 10 § eller inom smittförklarat om-

råde enligt 8 § tredje stycket får endast föras bort från området om den säljs som

industriråvara eller, efter sortering på brukningsenheten, som matpotatis.

Länsstyrelsen får i särskilda fall besluta att potatis får föras bort för annan

användning under förutsättning att det inte finns någon identifierbar risk för vidare

smittspridning.

13 § Från smittförklarat område eller riskområde får inte utan särskilt tillstånd från

länsstyrelsen föras bort jord, gödsel, kompost eller växtrester av potatis.

14 § Länsstyrelsen får besluta om att underjordiska växtdelar av andra växter än

potatis, såsom morötter och kålrötter, vilka odlats inom smittförklarat område eller

inom riskområde inte får användas fritt eller säljas.

15 § Transportmedel, maskiner och andra redskap, som använts vid jordbearbetning,

spridning av stallgödsel, sättning och skörd av potatis, skörd av rotfrukter och vid

grävnings- eller schaktningsarbeten, på brukningsenhet inom vilket det finns ett

smittförklarat område ska rengöras så att de är helt fria från jord och växtdelar innan

de lämnar brukningsenheten.

Länsstyrelsen får i särskilda fall ge tillstånd till bortförande av transportmedel,

maskiner och redskap som inte rengjorts.

Övriga bestämmelser

16 § När potatiskräfta konstaterats ska länsstyrelsen besöka den smittade

brukningsenheten och upprätta en rapport över fallet. Länsstyrelsen ska därefter

utarbeta förslag till omfattningen av smittförklarat område och riskområde till grund

för Jordbruksverkets beslut. Länsstyrelsens förslag samt fastighetsgränser för

samtliga brukade fastigheter ska markeras på en kopia av Ekonomiska kartan eller

motsvarande och snarast därefter lämnas till Jordbruksverket.

Under den tid då ett område är smittförklarat område eller riskområde ansvarar

länsstyrelsen för tillsynen över all odling och hantering av potatis inom området.

Rapportering om utförda inspektioner ska årligen senast den 1 november lämnas till

Jordbruksverket.

Länsstyrelsen ska även i övrigt medverka vid bekämpning av potatiskräfta på sätt

som Jordbruksverket bestämmer.

SJVFS 2016:38

4

17 § Ytterligare bestämmelser om innehav och hantering av kulturer av Synchytrium

endobioticum finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:13) om

införsel från tredje land eller förflyttning inom Europeiska unionen (EU) av växter

m.m. för vetenskapligt ändamål.

Undantag

18 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

_____________

Denna författning1 träder i kraft den 1 januari 2017.

BIRGITTA EK

Jenny Andersson

(Växtregelenheten)

1 SJVFS 2016:38.