SJVFS 2016:40

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:27) om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:40

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:27) om bekämpning av ljus

ringröta på potatis;

Utkom från trycket

den 6 december 2016

Omtryck

beslutade den 1 december 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2007:27) om bekämpning av

ljus ringröta på potatis,

dels att 4 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Syfte

1 §

Definitioner

2 §

Förbud

3 §

När ska ett potatisparti anses vara smittat?

5 §

Provtagning och undersökning

6 §

Krav på utsädets ursprung

7 §

Vad gäller vid misstänkt förekomst av skadegöraren?

8 §

Vad gäller vid bekräftad förekomst av skadegöraren?

9-11 §§

Undersökning av smittans omfattning

9 §

Beslut om smittans omfattning

10 §

Beslut om troliga smittans omfattning

11 §

Avgränsning av riskområde för skadegöraren

12 §

Vad gör man med ett smittat potatisparti?

13-14 §§

Vad gör man med ett troligen smittat potatisparti?

15 §

Åtgärder på fält som förklarats smittade av skadegöraren

16-18 §§

Övriga åtgärder på smittad brukningsenhet

19 §

Åtgärder på övriga brukningsenheter inom riskområdet

20 §

Rengöring och desinfektion inom riskområde för skadegöraren

21-23 §§

Rengöring och desinfektion av smittad utrustning, lager etc.

21 §

Rengöring och desinfektion av övriga maskiner och lager-

anläggningar inom riskområdet

22 §

Ytterligare rengöring och desinfektion på smittad

brukningsenhet

23 §

Utbytbart odlingssubstrat

24 §

Länsstyrelsens ansvar

25-26 §§

Åtgärder vid bekräftad förekomst

25 §

Uppföljning

26 §

Övriga bestämmelser

27-28 §§

SJVFS 2016:40

2

Undantag

27 §

Ytterligare bestämmelser

28 §

System för avfallshantering på anläggning som hanterar

potatis smittad av skadegöraren

Bilaga

Syfte

1 § Dessa bestämmelser har till syfte att lokalisera och kartlägga utbredningen av

bakterien Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al.ssp. sepedonicus

(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., vilken orsakar sjukdomen ljus ringröta på

potatis, förhindra dess förekomst och spridning samt om skadegöraren påträffas,

bekämpa den i syfte att utrota den.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

Brukningsenhet:

En fastighet eller ett företag bestående av en eller flera

registerfastigheter eller delar av sådana med gemensam

användning av maskiner och annan utrustning för

produktion av potatis.

Potatisparti:

Knölar eller plantor av potatis som har ursprung i ett eller

flera avgränsade odlingsfält inom en brukningsenhet och

som är baserade på ett utsäde med enhetlig bakgrund eller

knölar av potatis som efter skörd behandlas på ett sådant

sätt att de måste ses som en enhet och inte längre kan

särskiljas efter ursprung.

Skadegöraren:

Bakterien Clavibacer michiganensis (Smith) Davis et al.

ssp. sepedonicus(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

Förbud

3 § Allt innehav och all hantering av skadegöraren är förbjuden.

4 § har upphävts genom (SJVFS 2016:40).

När ska ett potatisparti anses vara smittat?

5 § Ett potatisparti odlat i Sverige ska anses vara smittat av skadegöraren om det i ett

uttaget prov har visat sig innehålla skadegöraren vid användning av två test baserade

på olika biologiska principer eller ett äggplanttest. Testerna ska vara utförda enligt de

metoder som föreskrivs i bilaga 1 till rådets direktiv 93/85/EEG av den 4 oktober

1993 om bekämpning av ljus ringröta på potatis1.

Ett potatisparti odlat i annat land än i Sverige ska anses vara smittat av

skadegöraren om det i ett uttaget prov har visat sig innehålla bakterier av

skadegöraren enligt de testmetoder som föreskrivs i bilaga 1 till direktiv 93/85/EEG.

1 EGT L 259, 18.10.1993, s. 1, Celexnr 31993L0085.

SJVFS 2016:40

3

Provtagning och undersökning

6 § Officiell provtagning och undersökning för analys av förekomst av skadegöraren

görs genom Jordbruksverkets försorg.

Krav på utsädets ursprung

7 § Knölar eller plantor av potatis avsedda som utsäde respektive för plantering ska

uppfylla kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om

skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare samt härstamma i direkt led från

material som har erhållits genom ett av Jordbruksverket godkänt program och som

har konstaterats vara fritt från skadegöraren vid provtagning och undersökning enligt

5-6 §§.

Vad gäller vid misstänkt förekomst av skadegöraren?

8 § Misstanke om förekomst av skadegöraren kan grundas på misstänkta synliga

symptom av skadegöraren eller positiva resultat av lämpliga test.

I avvaktan på slutligt resultat enligt 5 § får ett potatisparti, från vilket ett prov med

misstänkt förekomst av skadegöraren tagits, inte förflyttas utan tillstånd av

Jordbruksverket. Förflyttning kan endast tillåtas under förutsättning att det inte finns

någon identifierbar risk för spridning av skadegöraren och att förflyttningen sker

under officiell övervakning som fastställs av Jordbruksverket.

Jordbruksverket beslutar i avvaktan på resultat enligt 5 §, i det enskilda fallet, om

åtgärder för att spåra den misstänkta skadegörarens ursprung och för att förhindra

risk för spridning av skadegöraren. Ett sådant beslut gäller till dess att det slutliga

resultatet har erhållits.

Vad gäller vid bekräftad förekomst av skadegöraren?

Undersökning av smittans omfattning

9 § Vid bekräftad förekomst av skadegöraren i ett prov av knölar eller plantor av

potatis ska provtagning och undersökning av förekomst av skadegöraren genomföras

i andra potatispartier som är klonmässigt närbesläktade eller har varit i kontakt,

genom odling eller annan hantering före eller efter skörd, med det potatisparti där

skadegöraren har konstaterats.

Beslut om smittans omfattning

10 § Jordbruksverket beslutar i det enskilda fallet om smittans omfattning.

Det potatisparti från vilket provet tagits ska förklaras smittat av skadegöraren

samt de fält eller avgränsade delar av fält på vilka det smittade partiet odlats.

Maskiner, redskap, transportmedel, lager eller delar därav, packningsutrustning

och annan utrustning, inklusive förpackningsmaterial, eller annat material som har

varit i kontakt med ett smittat potatisparti ska anses vara smittade i den utsträckning

som bedöms nödvändig för att hindra vidare smittspridning.

SJVFS 2016:40

4

Beslut om troliga smittans omfattning

11 § Jordbruksverket beslutar i det enskilda fallet om den troliga smittans

omfattning till följd av kontakt med det smittade potatispartiet, genom odling eller

annan hantering före eller efter skörd, eller genom klonsamband med det smittade

potatispartiet. All kvarvarande potatis som odlats på samma brukningsenhet som det

smittade partiet ska anses vara troligen smittad om inget annat beslutas med stöd av

10 §.

Avgränsning av riskområde för skadegöraren

12 § Jordbruksverket beslutar i det enskilda fallet om avgränsning av ett riskområde

för skadegöraren utifrån besluten av smittans omfattning och troliga omfattning

enligt 10-11 §§ samt med hänsyn till ytterligare möjlig smittspridning.

Riskområdet för skadegöraren kvarstår under tre odlingsår efter det att förekomst

av skadegöraren har fastställts inom området. Jordbruksverket kan besluta att

riskområdet ska kvarstå under längre tid om beslutade bekämpningsåtgärder inte har

efterlevts eller inte har visat sig vara tillräckliga.

Vad gör man med ett smittat potatisparti?

13 § Det potatisparti och annat material i förekommande fall som har förklarats vara

smittat av skadegöraren får inte förflyttas utan Jordbruksverkets tillstånd.

Förflyttning kan endast tillåtas under förutsättning att det inte finns någon iden-

tifierbar risk för spridning av skadegöraren och att det sker under officiell övervak-

ning som fastställs av Jordbruksverket.

14 § Det potatisparti som har förklarats vara smittat av skadegöraren får inte

användas för vidare odling. Det ska bortskaffas genom någon av följande åtgärder:

1. Förbränning.

2. Uppläggning på avfallsplats som kan godkännas av Jordbruksverket, där det

inte finns någon risk för att skadegöraren sprids till omgivningen. I 10 och

13 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall och i

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering

av brännbart avfall och organiskt avfall finns bestämmelser om deponering av

organiskt avfall.

3. Användning som djurfoder efter värmebehandling som säkerställer att

skadegöraren inte har överlevt.

4. Leverans, direkt och utan omlastning, för bearbetning på en industriell

anläggning som kan godkännas av Jordbruksverket. De krav på

avfallshantering som ställs på en sådan anläggning framgår av bilagan.

5. Annan åtgärd som kan godkännas av Jordbruksverket under förutsättning att

det inte finns någon identifierbar risk för spridning av skadegöraren.

Om avfall uppkommer vid bortskaffande av smittat parti ska det omhändertas

enligt bilagan.

Dokumentation som styrker hur smittade potatispartier bortskaffats ska omgående

efter vidtagen åtgärd lämnas till Jordbruksverket.

SJVFS 2016:40

5

Vad gör man med ett troligen smittat potatisparti?

15 § Ett potatisparti som förklarats troligen smittat av skadegöraren får inte

användas för vidare odling. Det ska bortskaffas enligt 14 § 1-5 eller genom

användning som matpotatis avsedd för konsumtion, levererad direkt färdigförpackad

och utan att ompaketering får ske.

Anläggningar som sorterar och paketerar ett troligen smittat potatisparti ska ha en

avfallshantering som säkerställer att det inte finns någon risk för vidare

smittspridning. Potatis avsedd som utsäde får endast hanteras på anläggningen om

detta sker separat från de troligen smittade partierna eller efter det att anläggningen

har rengjorts och desinficerats.

Vid bearbetning på industriell anläggning enligt 14 § 4 är det tillräckligt med en

avfallshantering som säkerställer att det inte finns någon risk för vidare

smittspridning

Dokumentation som styrker hur troligen smittade potatispartier bortskaffats ska

omgående efter vidtagen åtgärd lämnas till Jordbruksverket.

Åtgärder på fält som har förklarats smittade av skadegöraren

16 § För fält eller avgränsade delar av fält som har förklarats smittade av

skadegöraren beslutar Jordbruksverket i det enskilda fallet om att bestämmelserna i

antingen 17 § eller 18 § ska tillämpas.

17 § Under minst tre odlingsår efter det att skadegöraren påvisats får potatis inte

odlas. Under denna tid ska åtgärder vidtas för att utrota plantor från övervintrade

knölar av potatis. Innan potatis åter får odlas ska fältet ha varit fritt från plantor från

övervintrade knölar av potatis under åtminstone två på varandra följande odlingsår.

Frihet från plantor från övervintrade knölar av potatis kontrolleras av länsstyrelsen.

Den första tillåtna potatisgrödan får endast avse produktion av annan potatis än

utsädespotatis. Efter skörd ska potatisen provtas och undersökas enligt 5-6 §§.

Andra gången potatis odlas på fältet får produktionen även avse utsädespotatis.

Potatisodlingen ska återkomma efter lämplig växtföljd, vilken ska omfatta minst två

år av andra grödor om det gäller odling av utsädespotatis. Även skörd av den andra

potatisgrödan på fältet ska provtas och undersökas enligt 5-6 §§.

18 § Under minst fyra odlingsår efter det att skadegöraren påvisats ska åtgärder

vidtas för att utrota plantor från övervintrade knölar av potatis. Under denna period

ska fältet ligga i träda med ofta återkommande bearbetningar eller ligga i permanent

slåtter- eller betesvall med ofta återkommande slåtter eller intensivt bete.

Innan potatis åter får odlas på fältet ska det ha varit fritt från plantor från

övervintrade knölar av potatis under åtminstone två på varandra följande odlingsår.

Den första tillåtna potatisgrödan får även avse produktion av utsäde. Efter skörd ska

potatisen provtas och undersökas enligt 5-6 §§.

Övriga åtgärder på smittad brukningsenhet

19 § För att potatis åter ska få odlas på ett annat fält på smittad brukningsenhet ska

länsstyrelsen ha gjort bedömningen att fältet är fritt från plantor från övervintrade

SJVFS 2016:40

6

knölar av potatis. Förekommer sådana plantor från övervintrade knölar av potatis ska

dessa bekämpas.

Om odling tillåts av länsstyrelsen odlingsåret efter det att skadegöraren påvisats

ska certifierat utsäde användas och odlingen ska vara avsedd för produktion av annan

potatis än utsädespotatis.

Om odling tillåts av länsstyrelsen andra odlingsåret efter det att skadegöraren på-

visats ska antingen certifierat utsäde användas eller annat utsäde som godkänts av

Jordbruksverket. För att godkännas av Jordbruksverket ska utsädet vara producerat

på en annan brukningsenhet än den smittade brukningsenheten, härstamma från

certifierat utsäde samt ha provtagits och undersökts för skadegöraren enligt 5-6 §§.

Produktionen får även avse utsädespotatis.

Om odling tillåts av länsstyrelsen tredje odlingsåret efter det att skadegöraren

påvisats ska certifierat utsäde användas eller annat utsäde som godkänts av

Jordbruksverket. För att godkännas av Jordbruksverket ska utsädet härstamma från

certifierat utsäde samt ha provtagits och undersökts för skadegöraren enligt 5-6 §§.

Produktionen får även avse utsädespotatis.

De år då utsädesodling är tillåten ska skördad utsädespotatis hanteras skilt från

annan potatis alternativt ska det finnas ett system för rengöring och desinfektion

mellan hantering av annan potatis och utsädespotatis.

Efter skörd respektive odlingsår ska potatisen provtas och undersökas för

skadegöraren enligt 5-6 §§.

Dokumentation som styrker användning av certifierat utsäde enligt andra stycket,

och i tillämpliga fall även enligt tredje och fjärde stycket, ska lämnas till

länsstyrelsen senast den 1 maj det aktuella odlingsåret. I det fall utsädesköp sker efter

den 1 maj ska den avsedda dokumentationen lämnas till länsstyrelsen snarast

därefter.

Åtgärder på övriga brukningsenheter inom riskområdet

20 § Inom riskområde utanför smittad brukningsenhet ska, under den period som

området är förklarat riskområde för skadegöraren, certifierat utsäde eller annat utsäde

som godkänts av Jordbruksverket användas för produktion potatis. Produktionen får

även avse utsädespotatis.

Under den period brukningsenheten är förklarat riskområde ska skördad

utsädespotatis hanteras skilt från annan potatis alternativt ska det finnas ett system

för rengöring och desinfektion mellan hantering av annan potatis och utsädespotatis.

Efter skörd respektive odlingsår ska potatisen provtas och undersökas för

skadegöraren enligt 5-6 §§.

Dokumentation som i tillämpliga fall styrker användning av certifierat utsäde

enligt första stycket ska lämnas till länsstyrelsen senast den 1 maj det aktuella

odlingsåret. I det fall utsädesköp sker efter den 1 maj ska den avsedda

dokumentationen lämnas till länsstyrelsen snarast därefter.

Rengöring och desinfektion inom riskområde för skadegöraren

Rengöring och desinfektion av smittad utrustning, lager etc.

21 § Smittförklarade maskiner, redskap, transportmedel, anläggningar för hantering

av potatis, lager eller delar därav, packningsutrustning och annan utrustning,

SJVFS 2016:40

7

inklusive förpackningsmaterial, ska rengöras och desinficeras enligt anvisning från

Jordbruksverket innan de åter får användas. Efter desinfektion ska föremålen inte

längre anses vara smittade. Förpackningsmaterial och mindre föremål får istället

förstöras.

Dokumentation som styrker åtgärder för rengöring, desinfektion och destruktion

enligt föregående stycke ska snarast efter vidtagen åtgärd lämnas till länsstyrelsen.

I 23 § finns bestämmelser om att föremål på smittad brukningsenhet även ska

rengöras och desinficeras året efter det att smittan konstaterats.

Rengöring och desinfektion av övriga maskiner och lageranläggningar inom

riskområdet

22 § Inom hela riskområdet ska, om detta inte redan skett enligt 21 §, maskiner,

redskap, transportmedel, lager eller delar därav, packningsutrustning och annan

utrustning som används vid odling och hantering av potatis rengöras och desinficeras

innan de åter får användas. Rengöring och desinfektion ska göras enligt anvisning

från Jordbruksverket.

Dokumentation som styrker åtgärder för rengöring och desinfektion enligt

föregående stycke ska snarast efter vidtagen åtgärd lämnas till länsstyrelsen.

Ytterligare rengöring och desinfektion på smittad brukningsenhet

23 § På brukningsenhet med smittat fält ska, utöver vad som sägs i 21 och 22 §§,

rengöring och desinfektion utföras efter det första odlingsåret efter det att smittan

konstaterats. Rengöring och desinfektion ska göras enligt anvisning från Jord-

bruksverket. Sådan rengöring och desinfektion ska omfatta maskiner, redskap,

transportmedel, lager eller delar därav, packningsutrustning och annan utrustning

som används vid odling och hantering av potatis inom riskområde avgränsat enligt

12 §.

Dokumentation som styrker åtgärder för rengöring och desinfektion enligt

föregående stycke ska snarast efter vidtagen åtgärd lämnas in till länsstyrelsen.

Utbytbart odlingssubstrat

24 § I produktionssystem där det är möjligt att fullständigt byta ut odlingssubstratet

ska saneringsarbetet ske enligt anvisning från Jordbruksverket.

Länsstyrelsens ansvar

Åtgärder vid bekräftad förekomst

25 § När skadegöraren konstaterats på en brukningsenhet och länsstyrelsen av

Jordbruksverket fått kännedom om detta ska länsstyrelsen efter samråd med odlaren

snarast möjligt vidta följande åtgärder:

1. Upprätta en rapport över följande:

a. De potatispartier som fanns kvar på brukningsenheten vid den tidpunkt då

skadegöraren påträffades. Sort och uppskattad mängd för respektive

potatisparti ska anges.

SJVFS 2016:40

8

b. Eventuellt samarbete med andra odlare eller företag vad gäller maskiner och

utrustning för odling, sortering, paketering eller lagring av potatis under det

senaste odlingsåret.

c. Vilka odlare eller företag som fram till dess skadegöraren konstaterats

mottagit potatis producerad under det senaste odlingsåret.

d. Certifieringsnummer eller motsvarande för det utsäde som använts under det

senaste odlingsåret.

2. Markera följande på den ekonomiska kartan eller motsvarande:

a. Det eller de fält där potatis odlats under det senaste odlingsåret.

b. Det eller de fält där det potatisparti odlats i vilken skadegöraren påträffats.

Den dokumentation som avses i första stycket ska snarast lämnas till

Jordbruksverket.

Uppföljning

26 § Länsstyrelsen ska följa upp kraven på växtföljd, undersöka förekomst av

plantor från övervintrade knölar av potatis enligt 17-19 §§ samt ta emot den

dokumentation som styrker användning av certifierat utsäde enligt 19-20 §§ samt

rengöring, desinfektion och destruktion enligt 21-23 §§. Länsstyrelsen ska årligen,

senast den 1 september, skriftligen meddela Jordbruksverket följande:

1. resultatet av uppföljningen av kraven på växtföljd,

2. resultatet av uppföljningen av plantor från övervintrade knölar, och

3. vilken dokumentation som länsstyrelsen fått in och som styrker åtgärder enligt

19-23 §§.

I det fall länsstyrelsen har misstanke eller kännedom om att åtgärder enligt dessa

föreskrifter eller enligt beslut om bekämpning av skadegöraren inte har efterlevts ska

länsstyrelsen snarast möjligt underrätta Jordbruksverket om detta. Länsstyrelsen ska

även i övrigt medverka vid bekämpning av skadegöraren på sätt som Jordbruksverket

beslutar.

Övriga bestämmelser

Undantag

27 § Jordbruksverket kan, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från

föreskrifterna i denna författning om så kan ske utan att bestämmelserna i direktiv

93/85/EEG eftersätts.

Ytterligare bestämmelser

28 § Bestämmelser om märkning av potatis som omsätts inom Europeiska unionen

samt om innehav och hantering av kulturer av skadegöraren finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare respektive i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:13)

om införsel från tredje land eller förflyttning inom Europeiska unionen (EU) av

växter m.m. för vetenskapligt ändamål.

SJVFS 2016:40

9

____________

Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 2017.

BIRGITTA EK

Jenny Andersson

(Växtregelenheten)

2 SJVFS 2016:40.

SJVFS 2016:40

10

Bilaga

System för avfallshantering på anläggning som hanterar potatis smittad av

skadegöraren

Fast avfall

Fast avfall omfattar potatisavfall, inklusive kasserad potatis och skal, samt annat fast

avfall som har kommit i kontakt med den smittade potatisen, inklusive jord, stenar

och annat skräp.

Fast avfall ska bortskaffas på något av följande sätt:

1. Uppläggning på avfallsplats som kan godkännas av Jordbruksverket, där det

inte finns någon risk för att skadegöraren sprids till omgivningen. Transporten

dit ska ske på sådant sätt att det inte finns någon risk för att avfall förloras på

vägen. I 10 och 13 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall och i

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering

av brännbart avfall och organiskt avfall finns bestämmelser om deponering av

organiskt avfall.

2. Förbränning

3. Annat omhändertagande som kan godkännas av Jordbruksverket.

Flytande avfall

Flytande avfall som innehåller uppslammade fasta ämnen ska först genomgå

filtrering eller sedimentation. Den fasta fasen ska sedan bortskaffas som fast avfall.

Flytande avfall ska sedan bortskaffas på något av följande sätt:

1. Upphettning till minst 60 °C under minst 30 minuter.

2. Annat omhändertagande som kan godkännas av Jordbruksverket. För att

Jordbruksverket ska kunna godkänna omhändertagandet ska det åtminstone

säkerställas att avfallet inte kommer att komma i kontakt med jordbruksmark.