SJVFS 2016:42

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN

SJVFS 2016:42

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av

utsäde av Fragaria (smultronsläktet);

Utkom från trycket

den 14 december 2016.

beslutade den 8 december 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7, 10, 13 a, 16, 17-19, 20, 21, 24,

25 och 28 §§utsädesförordningen (2000:1330), att verkets föreskrifter (SJVFS

2002:50) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet) ska upphöra

att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.

HARALD SVENSSON

Anne-Charlott Franzén

(Växtregelenheten)