SJVFS 2016:45

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:45

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om

statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor;

Utkom från trycket

den 25 november 2016

Omtryck

beslutade den 24 november 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 och 7 §§ förordningen

(1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor, i fråga om verkets

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest

av lantbrukssprutor,1

dels att 8 och 9 §§, rubriken närmast före 7 § samt bilaga 1 ska upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 7 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

Dessutom beslutar Jordbruksverket att det allmänna rådet till 2 § ska ha följande

lydelse, och att de allmänna råden till 9 § och till bilagan inte längre ska gälla.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från och

med den dag då denna författning träder i kraft.

Allmänt

1 § Dessa föreskrifter avser statsbidrag till företag som avser att utföra funktionstest

av lantbrukssprutor och fläktsprutor huvudsakligen i Sverige.

Grundläggande bestämmelser om bidraget finns i förordningen (1987:1179) om

statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor. (SJVFS 2016:45).

Stöd i form av statsbidrag

2 § Bidrag för köp av testutrustning lämnas med högst 165 000 kronor per utrustning.

Utrustningen får under två år från dagen för beslutet om bidrag inte överlåtas till ny

ägare eller lämna landet, om detta medför att syftet med bidraget inte uppfylls eller att

bidragsmottagaren eller annan part får en otillbörlig förmån. (SJVFS 2016:45).

Allmänt råd till 2 §

En del mätutrustningar för funktionstest av lantbrukssprutor kan vara användbara

vid funktionstest av andra sprutor än de som berörs av denna föreskrift.

Funktionstestare får använda utrustning finansierad enligt denna föreskrift för att,

utanför den verksamhet som styrs av denna föreskrift, testa exempelvis tågburna

sprutor för bekämpningsarbete på banvallar. (SJVFS 2016:45).

3 § har upphävts genom (SJVFS 2008:1).

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2008:1.

SJVFS 2016:45

2

4 § har upphävts genom (SJVFS 2006:65).

5 § har upphävts genom (SJVFS 2006:65).

6 § har upphävts genom (SJVFS 2008:1).

7 § Funktionstest, som utförs i Sverige med utrustning som finansierats med

statsbidraget, ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2016:23) om översyn, funktionstest och godkännande av

utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel. (SJVFS 2016:45).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2016:45).

9 § har upphävts genom (SJVFS 2016:45).

Det allmänna rådet till 9 § har upphävts genom (SJVFS 2016:45).

Ansökan om bidrag och utbetalning

10 § Ansökan om bidrag för köp av testutrustning ska lämnas till Jordbruksverket före

köpet. Till ansökan ska bifogas offert på den utrustning som ansökan avser. Bidraget

betalas ut efter ansökan om utbetalning.

Ansökan om utbetalning ska ha kommit in till Jordbruksverket senast det datum

som anges i beslutet om stöd. Till ansökan ska bifogas kopia av faktura och kvitto eller

liknande. (SJVFS 2006:65).

10 a § har upphävts genom (SJVFS 2008:1).

11 § Bidrag beviljas endast för faktiska kostnader.

12 § Av förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av

lantbrukssprutor framgår att bidrag betalas ut i mån av tillgång på medel. (SJVFS

2006:65).

Utbildning och godkännande av testutförare

13 § Vid ansökan om stöd ska testutföraren ha genomgått antingen Jordbruksverkets

utbildning för funktionstestare, eller en likvärdig utbildning i annat EU- eller EES-

land, med godkänt resultat.

Testutförare som uppfyller kraven i första stycket kan ansöka om ett sådant

godkännande av Jordbruksverket som krävs enligt 3 § förordningen (1987:1179) om

statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor. (SJVFS 2016:45).

Undantag

14 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket ge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

_________________

SJVFS 2016:45

3

Denna författning2 och dessa allmänna råd träder i kraft den 1 december 2016 i

fråga om 7, 8 och 9 §§ och de allmänna råden till 2 och 9 §§, och i övrigt den 16 januari

2017.

HARALD SVENSSON

Johan Wahlander

(Miljöregelenheten)

2 SJVFS 2016:45.

SJVFS 2016:45

4

Bilaga 1 har upphävts genom (SJVFS 2016:45).