Förordning (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1987-12-10
Ändring införd
SFS 1987:1179 i lydelse enligt SFS 2018:952
Ikraft
1988-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Statsbidrag för köp av testutrustning får i mån av tillgång på medel lämnas till företag som åtar sig att utföra funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor.

[S2]Stöd lämnas med högst 75 procent av den godkända kostnaden och med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

[S3]Innan stöd beviljas ska företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Stödet får inte beviljas förrän det kontrollerats att det inte medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget får under treårsperioden överskrider 200 000 euro.

[S4]Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka krav som ska ställas på funktionstest som utförs med sådan testutrustning som avses i första stycket. Förordning (2017:919).

 • SJVFS 2016:45: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor
2 § Har upphävts genom förordning (2008:27).

3 §  Som villkor för stöd gäller att användaren av testutrustningen har godkänts av Jordbruksverket. Förordning (2008:1342).

4 §  Om ett stöd beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit mot villkoren för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd helt eller delvis krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (2006:139).

5 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket. Förordning (2017:919).

6 §  Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

[S2]Bestämmelser om registerföring över stödåtgärder som lämnas med stöd av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 finns i 12 a § första stycket 2 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och 7 § 2 förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Förordning (2017:919).

7 §  Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om stödbelopp, villkor för stöd, villkor för godkännande enligt 3 § och om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1342).

 • SJVFS 2016:45: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor
 • SJVFS 2006:18: Statens jordbruksverks föreskrifter om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor
 • SJVFS 2008:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor
 • SJVFS 2006:65: Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:18) om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor, samt införande av allmänna råd

8 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:952).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

  Ikraftträder
  1988-01-15

Förordning (1990:870) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1454) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1998:44) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1999:68) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2006:139) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§
CELEX-nr
32001R0069
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2007:104) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor

Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2008:27) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari 2008.
Omfattning
upph. 2 §; ändr. författnings.rubr., 1, 3 §§
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2008:1342) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

Omfattning
ändr. 1, 3, 7 §§
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2017:919) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

Omfattning
ändr. 1, 5, 6 §§; ny 8 §
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2018:952) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-07-01