SJVFS 2016:49

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:26) om stöd för att minska mjölkproduktionen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2016:49

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:26) om stöd

för att minska mjölkproduktionen;

Utkom från trycket

den 22 december 2016

Omtryck

beslutade den 22 december 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, att 6 §

verkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:26) om stöd för att minska

mjölkproduktionen ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder ikraft.

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för att minska mjölkproduktionen finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)

nr 1290/2005 och (EG) nr 485/20081,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20072,

3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1612 av den 8 september

2016 om tillhandahållande av stöd för minskning av mjölkproduktionen3 och

4. förordningen

(2011:926)

om

EU:s

förordningar

om

pris-

och

marknadsreglering av jordbruksprodukter.

2 § Denna författning gäller för anmälan till stöd för att minska mjölkproduktionen

samt ansökan om utbetalning av stöd för att minska mjölkproduktionen.

3 § Mjölkproducenten ska anmäla sig till stöd för att minska mjölkproduktionen på

blanketten ”Anmälan – Stöd för att minska mjölkproduktionen”4.

Utöver de uppgifter som anges i artikel 2.3 förordning (EU) nr. 2016/16125 ska

anmälan innehålla underskrift av sökanden eller behörig företrädare för sökanden samt

uppgifter om sökandens personnummer eller organisationsnummer.

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

3 EUT L 242, 9.9.2016, s. 4 (Celex 32016R1612).

4 Blanketten finns på webbutiken.jordbruksverket.se.

5 EUT L 242, 9.9.2016, s. 4 (Celex 32016R1612).

SJVFS 2016:49

2

Allmänt råd till artikel 2.3 i förordning (EU) nr 2016/1612

Styrkande

dokument

kan

till

exempel

vara

kopia

avräkningsnoteringarna från mejeriet, dels för referensperioden och

dels för juli 2016.

4 § Anmälan ska mjölkproducenten skicka med e-post till mjolk@jordbruksverket.se,

faxa till faxnummer 036-15 59 95, skicka till Jordbruksverket, företagsstödsenheten,

551 82 Jönköping eller lämna till Jordbruksverket, företagsstödsenheten, Vallgatan 8,

Jönköping.

5 § Mjölkproducenten ska ansöka om utbetalning av stöd för att minska

mjölkproduktionen på blanketten ”Ansökan – Utbetalning av stöd för att minska

mjölkproduktionen”6.

Utöver de uppgifter som anges i artikel 5.3 förordning (EU) nr. 2016/16127 ska

ansökan innehålla underskrift8 av sökanden eller behörig företrädare för sökanden

samt uppgifter om sökandens personnummer eller organisationsnummer. För att

ansökan om utbetalning av stöd ska anses ha kommit in ska dessa uppgifter ha kommit

in senast sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag för utbetalning regleras i artikel 5

förordning (EU) nr. 2016/16129.

Allmänt råd till artikel 5.3 i förordning (EU) nr 2016/1612

Styrkande

dokument

kan

till

exempel

vara

kopior

avräkningsnoteringar från mejeriet för reduceringsperioden.

6 § Ansökan ska mjölkproducenten skicka via e-tjänsten, skicka med e-post till

mjolk@jordbruksverket.se, faxa till faxnummer 036-15 59 95, skicka till

Jordbruksverket, företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping eller lämna till

Jordbruksverket, företagsstödsenheten, Vallgatan 8, Jönköping. (SJVFS 2016:49).

---------------------------

Denna författning10 träder i kraft den 9 september 2016.

---------------------------

Denna författning11 träder i kraft den 1 januari 2017.

HARALD SVENSSON

Maria Sköld

(Stödregelenheten)

6 Blanketten finns på webbutiken.jordbruksverket.se och som e-blankett på www.jordbruksverket.se/e-tjanster.

7 EUT L 242, 9.9.2016, s. 4 (Celex 32016R1612).

8 Underskrift kan även ske med e-legitimation.

9 EUT L 242, 9.9.2016, s. 4 (Celex 32016R1612).

10 SJVFS 2016:26

11 SJVFS 2016:49