SJVFS 2017:15

Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:15

Statens jordbruksverks föreskrifter om

producentorganisationer för frukt och grönsaker;

Utkom från trycket

den 25 augusti 2017

beslutade den 24 augusti 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, följande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 2

2 KAP. ERKÄNNANDE AV PRODUCENTORGANISATIONER OCH

SAMMANSLUTNINGAR AV PRODUCENTORGANISATIONER ....................... 2

Grundläggande bestämmelser för erkännande ......................................................... 2

Ansökan om och uppsägning av erkännande ........................................................... 3

Leveranskrav och medlemskap ................................................................................ 3

Övriga kriterier för erkännande ................................................................................ 4

3 KAP. VERKSAMHETSPROGRAM, DRIFTSFONDER OCH STÖD ................... 5

Verksamhetsprogram ............................................................................................... 5

Driftsfonder .............................................................................................................. 6

Stödberättigande kostnader och specifika insatser ................................................... 7

Ansökan om utbetalning av förskott och stöd .......................................................... 8

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ............................................................ 9

BILAGA 1 .................................................................................................................. 10

Ansökan om erkännande av producentorganisation eller sammanslutning av

producentorganisationer ......................................................................................... 10

BILAGA 2 .................................................................................................................. 11

ansökan om godkännande av nytt verksamhetsprogram ........................................ 11

BILAGA 3 .................................................................................................................. 12

Ansökan om uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa

verksamhetsår ......................................................................................................... 12

BILAGA 4 .................................................................................................................. 13

ansökan om ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år .................... 13

SJVFS 2017:15

2

BILAGA 5 .................................................................................................................. 14

underlag för beräkning av driftsfonden .................................................................. 14

BILAGA 6 .................................................................................................................. 15

ansökan om utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet ......................... 15

BILAGA 7 .................................................................................................................. 16

Ansökan om utbetalning av stöd ............................................................................ 16

BILAGA 8 .................................................................................................................. 19

producentorganisationens årsrapport ..................................................................... 19

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om EU:s stöd till producentorganisationer inom

sektorn för frukt och grönsaker finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/20131 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

2. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2017/8912 av den 13 mars 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad

frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på

dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning

(EU) nr 543/2011,

3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2017/8923 av den 13 mars

2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och

sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker,

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

5. förordningen

(2011:926)

om

EU:s

förordningar

om

pris-

och

marknadsreglering av jordbruksprodukter.

2 KAP. ERKÄNNANDE

AV

PRODUCENTORGANISATIONER

OCH

SAMMANSLUTNINGAR AV PRODUCENTORGANISATIONER

Grundläggande bestämmelser för erkännande

1 § För att en producentorganisation ska kunna bli erkänd enligt artikel 159 i nr

1308/20134 ska den vara en ekonomisk förening som är registrerad hos Bolagsverket.

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

2 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

3 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

4 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

SJVFS 2017:15

3

2 § En producentorganisation måste ha minst fem medlemmar som odlar frukt eller

grönsaker som producentorganisationen är erkänd för. Dess avsättningsbara

produktion av godkända produkter måste uppgå till minst en miljon kronor per år.

Ansökan om och uppsägning av erkännande

Ansökan om erkännande av producentorganisation

3 § Ansökan om erkännande av sådan producentorganisation som avses i artikel 159

i nr 1308/20135 ska

1. innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1,

2. vara undertecknad av behörig firmatecknare, och

3. skickas till Jordbruksverket.

Om det sker några ändringar som kan få betydelse för Jordbruksverkets bedömning

ska producentorganisationen genast meddela detta.

Ansökan om erkännande av sammanslutning av producentorganisationer

4 § Ansökan om erkännande av sådan sammanslutning av producentorganisationer

som avses i artikel 156 i nr 1308/20136 ska

1. innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1,

2. vara undertecknad av behörig firmatecknare, och

3. skickas till Jordbruksverket.

Om det sker några ändringar som kan få betydelse för Jordbruksverkets bedömning

ska producentorganisationen genast meddela detta.

Uppsägning av erkännande

5 § Om producentorganisationen inte längre vill vara en erkänd producentorganisation

ska den skriftligen meddela Jordbruksverket detta.

Meddelandet om uppsägning ska

1. innehålla protokoll från den stämma då producentorganisationen beslutade sig

för att säga upp sitt erkännande, och

2. vara undertecknat av behörig firmatecknare.

Leveranskrav och medlemskap

Medlemmars skyldighet att leverera produkter till producentorganisationen

6 § Producentorganisationerna får tillåta att deras medlemmar säljer högst 25 procent

av sin produktion, räknat på det bokförda värdet, utanför organisationen. Det ska ske

enligt villkoren i artikel 12.1 a, b och c i nr 2017/8917.

Det ska framgå av producentorganisationens stadgar om den tillåter att

medlemmarna säljer en del av sin produktion utanför organisationen.

5 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

6 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

7 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

SJVFS 2017:15

4

Marginell kvantitet

7 § Med marginell kvantitet i artikel 12.1 b i nr 2017/8918 menas fyra procent av den

produktionsvolym av de berörda produkterna som den egna organisationen kan

saluföra.

Producentorganisationen ska förvissa sig om att de volymer medlemmen säljer inte

överstiger fyra procent av organisationens avsättningsbara produktion av den aktuella

produkten.

Producentorganisationens ansvar för medlemmarnas bokföring

8 § Om producentorganisationen tillåter att medlemmarna säljer produkter utanför

organisationen ska den se till att medlemmarna bokför försäljningen på unika konton.

Uppsägning av medlemskap i en producentorganisation

9 § En medlem som vill säga upp sitt medlemskap ska skriftligen meddela

producentorganisationen senast den 31 augusti. Medlemskapet upphör den 31

december samma år.

Om producentorganisationen utesluter en medlem ska det räknas som om

medlemmen lämnade organisationen den 31 december året innan.

Uppsägning av medlemskap i en sammanslutning av producentorganisationer

10 § En producentorganisation som vill säga upp sitt medlemskap ska skriftligen

meddela sammanslutningen av producentorganisationer senast den 31 augusti.

Medlemskapet upphör den 31 december samma år.

Om sammanslutningen av producentorganisationer utesluter en medlem ska det

räknas som om medlemmen lämnade organisationen den 31 december året innan.

Medlemmar som inte odlar frukt eller grönsaker

11 § Medlemmar som inte odlar frukt eller grönsaker som producentorganisationen är

erkänd för räknas inte som medlemmar i producentorganisationen i något avseende

som kan kopplas till EU:s stöd till producentorganisationer. De får inte ha rösträtt på

stämman i frågor som gäller EU-stödet.

Övriga kriterier för erkännande

Uppgifter om verksamheten

12 § Varje år ska producentorganisationen, eller sammanslutningen av

producentorganisationer, skicka de uppgifter om föregående års verksamhet som krävs

enligt artikel 21.1 i nr 2017/8929 till Jordbruksverket.

Uppgifterna ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 oktober.

8 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

9 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

SJVFS 2017:15

5

Utläggning av verksamhet på entreprenad

13 § De verksamheter som producentorganisationen får lägga ut på entreprenad är

insamling, lagring, förpackning och saluföring enligt artikel 13 i nr 2017/89110, samt

sådana administrativa uppgifter som nämns i artikel 7 d och e i nr 2017/89111.

Enligt artikel 13 i nr 2017/89112 ska producentorganisationen behålla ansvaret för

att den verksamhet som lagts ut på entreprenad utförs och för övergripande

förvaltningskontroll och tillsyn när det gäller det kommersiella avtalet om utförande

av verksamheten.

Demokratisk kontroll inom producentorganisationen

14 § Stämmans ordförande ska upprätta en röstlängd över närvarande medlemmar.

Det ska tydligt framgå av röstlängden vilka medlemmar som har rösträtt i de frågor

som anges nedan.

Stämman ska årligen minst besluta om:

1. eventuell verksamhet på entreprenad,

2. finansiering av driftsfonden, inklusive differentierade bidrag,

3. antingen nytt verksamhetsprogram för producentorganisationen eller

uppdatering av producentorganisationens verksamhetsprogram för nästa

verksamhetsår, och

4. eventuella ändringar av verksamhetsprogrammet för innevarande år.

Beslut om ändringar av verksamhetsprogrammet för innevarande år får fattas av

styrelsen, under förutsättning att stämman skriftligen har delegerat beslutanderätten

till styrelsen.

3 KAP. VERKSAMHETSPROGRAM, DRIFTSFONDER OCH STÖD

Verksamhetsprogram

Miljöinsatser i verksamhetsprogram

1 § Producentorganisationerna måste genomföra miljöinsatser som motsvarar minst

tio procent av utgifterna i verksamhetsprogrammet under dess löptid.

Urval av åtgärder inom krisförebyggande och krishantering

2 § Punkterna a), b), c), f) och g) i artikel 33.3 i nr 1308/201313 ska inte gälla för

krisförebyggande åtgärder och krishantering i verksamhetsprogrammen.

Skördeförsäkringar

3 § En skördeförsäkring behöver inte omfatta producentorganisationens alla

medlemmar.

Producentorganisationen får teckna olika försäkringar för olika grupper av odlare

med skilda förutsättningar och olikartade riskbilder.

10 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

11 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

12 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

13 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

SJVFS 2017:15

6

Godkännande och uppdatering av verksamhetsprogram

4 § Varje år ska producentorganisationerna ansöka om något av följande:

1. godkännande av nytt verksamhetsprogram, eller

2. uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa verksamhetsår.

Ansökan om godkännande av nytt verksamhetsprogram ska innehålla de uppgifter

som framgår av bilaga 2.

Ansökan om uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa

verksamhetsår ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 3.

Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 oktober.

Ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år

5 § En producentorganisation som vill ändra sitt verksamhetsprogram för innevarande

år måste ansöka om detta, om den vill göra något av följande:

1. ändra det sammanlagda beloppet för en åtgärd med 20 procent eller mer totalt

under året,

2. lägga till eller ta bort enskilda insatser, eller

3. ändra beloppet för driftsfonden.

Producentorganisationen får lämna in sådana ansökningar högst två gånger per år,

senast den 31 oktober.

Ändringarna får endast avse innevarande år.

Under ett år får producentorganisationen inte ansöka om ändringar som

sammantaget innebär att driftsfonden minskar med mer än 50 procent.

Ansökan ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 4.

6 § Om en producentorganisation inte ansöker om ändring, eller om Jordbruksverket

inte godkänner ändringen, gäller följande:

1. Om ändringen innebär att driftsfonden ökar kan producentorganisationen

endast få stöd enligt budget för varje enskild insats i det senast godkända

verksamhetsprogrammet.

2. Om ändringen innebär att driftsfonden minskar med mer än 50 procent kan

producentorganisationen inte få något stöd för det aktuella året.

3. Om ändringen innebär att producentorganisationen lagt till nya insatser kan

dessa insatser inte ge rätt till stöd.

Driftsfonder

7 § Producentorganisationen ska beräkna värdet av sin saluförda produktion under

referensperioden. Perioden ska motsvara det räkenskapsår som organisationen avslutat

närmast före det år som verksamhetsprogrammet avser.

8 § Producentorganisationen ska redovisa alla aktiviteter som avser driftsfonden eller

stödberättigande verksamhet med separat bokföring. Bokföringen ska omfatta alla

utgifter och inkomster.

9 § Senast den 15 oktober ska producentorganisationen skicka underlag för beräkning

av driftsfonden för det kommande året till Jordbruksverket.

Underlaget ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 5.

SJVFS 2017:15

7

10 § En medlem som tillträder en producentorganisation den 1 januari ska uppge

värdet av sin saluförda produktion under referensperioden enligt 3 kap. 7 § som

underlag för beräkning av driftsfonden i den nya producentorganisationen.

Stödberättigande kostnader och specifika insatser

Administrativa utgifter för att bilda gemensamma fonder

11 § Jordbruksverket får bevilja stöd för administrativa utgifter för att bilda

gemensamma fonder som ska trygga producenternas intäkter och täcka förluster.

Gemensamma fonder ska administreras av producentorganisationen men behöver

inte omfatta samtliga medlemmar i organisationen.

Producentorganisationen ska använda fondens medel till att betala ut stöd till

medlemmar som uppfyller objektiva kriterier som producentorganisationen slagit fast.

En producentorganisation som vill söka stöd för att bilda en gemensam fond ska

redovisa dessa kriterier i sitt verksamhetsprogram.

Det stödbelopp som kan betalas ut till en producentorganisation för administrativa

utgifter för att bilda gemensamma fonder är begränsat till 250 000 kronor under

fondens första verksamhetsår, 200 000 kronor under fondens andra verksamhetsår och

100 000 kronor under fondens tredje verksamhetsår.

Kostnader för möten och utbildningar

12 § Utgifter för resor och måltider i samband med möten och utbildningar inom

ramen för producentorganisationernas verksamhetsprogram är stödberättigande.

Utgifter för resor med egen bil, tjänstebil eller leasingbil där milkostnaden inte ingår

i leasingavtalet ska redovisas med en kostnad på högst 30 kronor per mil.

Utgifter för lunch och middag ska redovisas med en kostnad på högst 90 kronor

exklusive moms per måltid.

Underlag för bedömningen av kostnader för investeringar och andra insatser

13 § Producentorganisationen får endast stöd för utgifter som är rimliga.

För att visa att utgiftsposter som överstiger 50 000 kronor är rimliga ska

producentorganisationen lämna in minst två offerter eller två prisuppgifter från olika

leverantörer.

För

utgiftsposter

som

överstiger

500 000

kronor

ska

producentorganisationen lämna in minst två offerter. Offerterna eller prisuppgifterna

ska vara jämförbara.

Vid

leasingkontrakt

gäller

dessa

beloppsgränser

för

leasinggivarnas

anskaffningsvärde för det leasade objektet.

Investeringar och andra insatser hos enskilda medlemmar

14 § För att producentorganisationen ska få göra investeringar och andra insatser hos

enskilda medlemmar ska det framgå av producentorganisationens stadgar att

eventuella restvärden ska återgå till producentorganisationen om medlemmen lämnar

organisationen.

Av

stadgarna

ska

det

även

framgå

att

intäkter

ska

återgå

till

producentorganisationen om en medlem säljer en investering som den fått stöd för.

SJVFS 2017:15

8

Ansökan om utbetalning av förskott och stöd

Ansökan om förskottsbetalning

15 § En producentorganisation får ansöka om förskottsbetalning senast den sista

dagen i januari, april, juli och oktober för den del av stödet som motsvarar förutsedda

utgifter under den tremånadersperiod som börjar den månad då ansökan lämnas in.

Ansökan ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 6.

Ett förskott ska avse minst 100 000 kronor.

Ansökan om utbetalning av stöd

16 § Ansökan om utbetalning av stöd ska

1. innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 7,

2. vara undertecknad av behörig firmatecknare, och

3. skickas till Jordbruksverket.

Ansökan räknas inte som inkommen förrän samtliga uppgifter har kommit in. Efter

skriftlig överenskommelse med Jordbruksverket kan uppgifter enligt punkt 8 b i bilaga

7 lämnas in i efterhand.

Medlemsförteckning

17 § När en producentorganisation ansöker om erkännande eller utbetalning av stöd

ska den bifoga en medlemsförteckning i Excelformat14.

Förteckningen ska innehålla följande uppgifter om de medlemmar som odlar frukt

eller grönsaker som producentorganisationen är eller ansöker om att bli erkänd för:

1. medlemsnummer,

2. organisationsnummer,

3. medlemsnamn,

4. postort,

5. inträdesdatum i producentorganisationen,

6. eventuellt datum för ansökan om utträde ur producentorganisationen, och

7. medlemmens finansiering av driftsfonden.

Producentorganisationens årsrapport

18 § Producentorganisationen ska tillsammans med stödansökan skicka in en

årsrapport om hur den genomfört verksamhetsprogrammet för det föregående året.

Rapporten ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 8.

14 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Förteckning över medlemmar i producentorganisationen. Mallen finns i webbutiken

på jordbruksverket.se.

SJVFS 2017:15

9

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 15 september 2017, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2013:19) om producentorganisationer för frukt och grönsaker ska

upphöra att gälla.

För verksamhetsprogram som har godkänts innan den nya föreskriften träder i kraft

gäller den gamla föreskriften.

Om en producentorganisation väljer att ändra sitt verksamhetsprogram enligt artikel

80.1 b i nr 2017/89115 gäller den nya föreskriften.

LEIF DENNEBERG

Jeanette Ringbom

(Stödregelenheten)

15 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

SJVFS 2017:15

10

Bilaga 1

ANSÖKAN OM ERKÄNNANDE AV PRODUCENTORGANISATION ELLER

SAMMANSLUTNING AV PRODUCENTORGANISATIONER

Ansökan om erkännande av producentorganisation eller sammanslutning av

producentorganisationer16 ska innehålla följande uppgifter:

1. producentorganisationens form och struktur,

2. på vems initiativ producentorganisationen bildades,

3. vilka produkter ansökan avser,

4. producentorganisationens syfte,

5. antal medlemmar som odlar frukt eller grönsaker som producentorganisationen

är erkänd för och antal medlemmar som inte gör det,

6. producentorganisationens omsättning av de konventionella respektive

ekologiska produkter den söker erkännande för,

7. hur producentorganisationen säkerställer varaktighet, effektivitet och

koncentration av utbudet,

8. hur producentorganisationen tillhandahåller de tekniska hjälpmedel som dess

medlemmar har rätt till,

9. hur producentorganisationen garanterar en god förvaltning, inklusive separat

bokföring för driftsfonden,

10. om producentorganisationen har en dominerande ställning på någon marknad,

samt

11. om producentorganisationen har gemensamma anläggningar och hur stor del

av organisationens produktion som distribueras via dessa anläggningar.

Producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer ska

skicka med följande bilagor:

1. intyg om behörig firmatecknare,

2. medlemsförteckning enligt 3 kap. 17 § för de senaste tre åren,

3. producentorganisationens stadgar,

4. balans- och resultaträkning, verksamhetsberättelse, årsredovisning samt

budget för de senaste tre åren,

5. protokoll från den årsstämma som beslutade att ansöka om erkännande,

6. protokoll från de styrelsemöten som hållits det senaste året,

7. protokoll

från

den

årsstämma

där

det

framgår

hur

och

när

producentorganisationen bildades, samt

8. en

beskrivning

av

personer

med

ledande

funktioner

inom

producentorganisationen, till exempel styrelsens sammansättning.

16 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – erkännande av producentorganisation eller sammanslutning av

producentorganisationer för frukt och grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2017:15

11

Bilaga 2

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV NYTT VERKSAMHETSPROGRAM

Ansökan om godkännande av nytt verksamhetsprogram17 ska innehålla följande

uppgifter enligt artiklarna 4 och 5 i nr 2017/89218 samt artikel 33 i nr 1308/201319:

1. verksamhetsprogrammets löptid,

2. övergripande mål för verksamhetsprogrammet,

3. situation vid programstart och mål för verksamhetsprogrammets slut,

4. åtgärder i verksamhetsprogrammet,

5. insatser i verksamhetsprogrammet, inklusive planerad budget för insatserna,

6. finansiering av driftsfonden, samt

7. förhållande till andra EU-program.

Utöver vad som står i föregående stycke ska ansökan innehålla följande uppgifter:

1. producentorganisationens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. producentorganisationens styrkor och svagheter,

4. eventuella konflikter mellan verksamhetsprogrammets olika mål, samt

5. producentorganisationens struktur och aktiviteter.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor:

1. protokoll från den stämma då verksamhetsprogrammet godkändes, vilket ska

ha skett före sista ansökningsdag,

2. intyg om behörig firmatecknare,

3. underlag för kontroll av erkännandekriterierna, samt

4. om producentorganisationen sökt något annat stöd för samma eller liknande

verksamhet: kopia på beslutet eller, om producentorganisationen inte fått

beslutet ännu, kopia på stödansökan.

För det första året i verksamhetsprogrammet ska producentorganisationen skicka med

följande bilagor:

1. en detaljerad beskrivning av insatserna i verksamhetsprogrammet, inklusive

budget för insatserna,

2. om producentorganisationen planerar att göra en investering eller någon annan

insats som kostar mer än 50 000 kronor: minst två offerter eller två

prisuppgifter från olika leverantörer som visar att den budgeterade kostnaden

är rimlig, samt

3. om producentorganisationen planerar att göra en investering eller någon annan

insats som kostar mer än 500 000 kronor: minst två offerter som visar att den

budgeterade kostnaden är rimlig.

17 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – godkännande av nytt verksamhetsprogram för producentorganisationer

för frukt och grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

18 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

19 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

SJVFS 2017:15

12

Bilaga 3

ANSÖKAN OM UPPDATERING AV BEFINTLIGT

VERKSAMHETSPROGRAM FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR

Ansökan om uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa verksamhetsår20

ska innehålla följande uppgifter enligt artiklarna 4 och 5 i nr 2017/89221:

1. eventuell uppdatering av verksamhetsprogrammets löptid,

2. situation vid programstart och mål för verksamhetsprogrammets slut,

3. åtgärder i verksamhetsprogrammet,

4. en detaljerad beskrivning av insatserna i verksamhetsprogrammet, inklusive

budget för insatserna,

5. finansiering av driftsfonden, samt

6. förhållande till andra EU-program.

Utöver vad som står i föregående stycke ska ansökan innehålla följande uppgifter:

1. producentorganisationens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. producentorganisationens struktur och aktiviteter, samt

4. om producentorganisationer med verksamhetsprogram som godkänts före den

nya föreskriftens tidpunkt för ikraftträdande väljer att ändra sitt

verksamhetsprogram enligt artikel 80.1 b i nr 2017/89122.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor:

1. underlag för kontroll av erkännandekriterierna,

2. om producentorganisationen planerar att göra en investering eller någon annan

insats som kostar mer än 50 000 kronor: minst två offerter eller två

prisuppgifter från olika leverantörer som visar att den budgeterade kostnaden

är rimlig, samt

3. om producentorganisationen planerar att göra en investering eller någon annan

insats som kostar mer än 500 000 kronor: minst två offerter som visar att den

budgeterade kostnaden är rimlig.

20 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa verksamhetsår.

Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

21 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

22 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

SJVFS 2017:15

13

Bilaga 4

ANSÖKAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET FÖR

INNEVARANDE ÅR

Ansökan om ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år23 ska innehålla

följande uppgifter enligt artikel 34 i nr 2017/89124:

1. vilka ändringar producentorganisationen vill göra och varför, samt

2. väntade effekter av de önskade ändringarna jämfört med det ursprungliga

verksamhetsprogrammet.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor:

1. beskrivning av de nya insatserna,

2. ny budget och ny tidsplan för varje år av verksamhetsprogrammet,

3. protokoll från den stämma eller det styrelsemöte då ändringarna beslutades,

4. om producentorganisationen planerar att göra en investering eller någon annan

insats som kostar mer än 50 000 kronor: minst två offerter eller två

prisuppgifter från olika leverantörer som visar att den budgeterade kostnaden

är rimlig, samt

5. om producentorganisationen planerar att göra en investering eller någon annan

insats som kostar mer än 500 000 kronor: minst två offerter som visar att den

budgeterade kostnaden är rimlig.

23 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år. Blanketten

finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

24 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

SJVFS 2017:15

14

Bilaga 5

UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV DRIFTSFONDEN

När en producentorganisation skickar in underlag för beräkning av driftsfonden ska

den lämna in följande uppgifter:

1. utdrag från bokföringen som visar producentorganisationens totala omsättning

av produkter som den är erkänd för och som producerats av dess medlemmar

under referensperioden,

2. årsredovisning för referensperioden,

3. försäljningsstatistik för referensperioden som visar hur mycket varje medlem

sålt av varje produkt som producentorganisationen är erkänd för,

4. producentorganisationens beräkning av driftsfond för det kommande året, samt

5. medlemsförteckning för referensperioden enligt 3 kap. 17 §, om

producentorganisationen använder sig av brutet räkenskapsår.

SJVFS 2017:15

15

Bilaga 6

ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRSKOTT OCH FRISLÄPPANDE AV

SÄKERHET

Ansökan om utbetalning av förskott25 ska innehålla följande uppgifter:

1. vilket kvartal som ansökan avser,

2. belopp som producentorganisationen söker i förskott,

3. belopp som producentorganisationen hittills under året fått utbetalt i förskott,

4. förteckning över de insatser som förskottet ska användas till, och

5. den säkerhet som producentorganisationen ställt.

Ansökan om frisläppande av säkerhet26 ska innehålla följande uppgifter:

1. vilket kvartal som ansökan avser, och

2. belopp som producentorganisationen vill ha frisläppt.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor:

1. fakturor och betalningsbevis som styrker att producentorganisationen har

utnyttjat eventuella förskott från den föregående perioden, samt

2. utdrag ur bokföringen som visar att producentorganisationen eller dess

medlemmar har betalat sin del till driftsfonden under den föregående perioden.

25 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för

producentorganisationer för frukt och grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

26 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för

producentorganisationer för frukt och grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2017:15

16

Bilaga 7

ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD

Ansökan om utbetalning av stöd27 ska innehålla följande uppgifter för det år som

producentorganisationen söker stöd för enligt artikel 9 i nr 2017/89228:

1. totala stödberättigande kostnader,

2. belopp som producentorganisationen söker stöd för,

3. värdet av producentorganisationens saluförda produktion av produkter som

organisationen är erkänd för, och

4. försäkran om att producentorganisationen inte tagit emot annat stöd för någon

av de insatser som omfattas av ansökan.

Utöver vad som står i föregående stycke ska ansökan innehålla uppgifter om eventuella

förskott som redan beviljats för det aktuella året.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor varje år:

1. sammanställning av de kostnader producentorganisationen söker stöd för i

Excelformat29,

2. medlemsförteckning enligt 3 kap. 17 §,

3. kopior av varje faktura och eventuell kreditfaktura där följande ska framgå:

a) att den är adresserad till producentorganisationen,

b) leveransadress, om annan än producentorganisationens adress,

c) betalningsmottagarens namn, organisationsnummer och kontonummer,

d) fakturanummer och fakturadatum,

e) en tydlig specifikation av vad fakturan avser,

f) totalt belopp, både inklusive och exklusive moms,

4. betalningsbevis för samtliga fakturor,

5. följesedlar, köpeavtal och liknande, om fakturan hänvisar till detta,

6. underlag som styrker lönekostnader, enligt följande:

a) för

personal

som

arbetar

heltid

i

producentorganisationen:

lönespecifikation per månad samt beräkning av månadskostnaden för

semestertillägg, eventuella förmåner, sociala avgifter, avtalsförsäkring,

avtalspension och skatter,

b) för personal som arbetar deltid i producentorganisationen: utdrag ur

tidsredovisning eller dagbok som visar dag för dag vilket arbete som

utförts och hur många timmar personen lagt ned, underskriven av både

personen i fråga och behörig person, lönespecifikation samt

beräkningsunderlag för timkostnaden för varje person som ska

timredovisa arbetad tid,

7. årsrapport enligt artikel 21 i nr 2017/89230,

8. utdrag ur bokföringen som visar följande:

27 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – utbetalning av stöd till producentorganisationer för frukt och

grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

28 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

29 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Sammanställning av kostnader för utbetalning av stöd. Mallen finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

30 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

SJVFS 2017:15

17

a) medlemmarnas bidrag till driftsfonden, uppdelat per medlem,

b) värdet

av

den

saluförda

produktionen

av

produkter

som

producentorganisationen är erkänd för,

c) omsättning per medlem,

d) de kostnader som producentorganisationen söker stöd för,

9. kontoplan,

10. sammanställning över hur många procent av sin produktion varje medlem

levererar till producentorganisationen i Excelformat31,

11. aktuell förteckning över köpta investeringar med följande innehåll:

a) typ av investering,

b) investeringens serienummer,

c) investeringens placering,

d) vilket år investeringen köptes in,

e) anskaffningsvärde,

f) avskrivningsperioder och belopp,

g) om investeringen sålts: intäkt från försäljningen och utdrag från

bokföringen som visar att beloppet har återförts till driftsfonden,

h) uppgift om investeringen finns kvar,

aktuell förteckning över leasade investeringar med följande innehåll:

a) typ av leasingobjekt,

b) avtalsnummer på leasingkontrakt,

c) investeringens placering,

d) vilket år leasingkontraktet tecknades,

e) leasingföretagets anskaffningsvärde,

f) längd på leasingavtal och leasingkostnad per år,

g) om investeringen tagits över efter leasingavtalets slut: vilket år och till

vilket pris,

h) om investeringen tagits över efter leasingavtalets slut och sedan sålts:

intäkt från försäljningen och utdrag från bokföringen som visar att

beloppet har återförts till driftsfonden,

i) uppgift om investeringen finns kvar,

12. uppskattning av hur stor andel av den svenska marknaden som

producentorganisationen har för varje produkt den är erkänd för,

13. sammanställning över samtliga miljöinsatser i ansökan och en beräkning som

visar att de utgör minst tio procent av utgifterna i driftsfonden,

14. protokoll från den senaste årsstämman, samt

15. protokoll från de styrelsemöten som hållits det senaste året.

Om det är aktuellt det år som producentorganisationen söker stöd för, och om

Jordbruksverket inte redan har den senaste versionen, ska den skicka med följande

bilagor:

1. producentorganisationens stadgar,

2. intyg om behörig firmatecknare,

3. anställningsavtal för personal som arbetar heltid i producentorganisationen,

samt

4. beskrivning av producentorganisationens form och struktur.

31 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Medlemmarnas försäljning av godkända produkter. Mallen finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

SJVFS 2017:15

18

Om det är aktuellt det år som producentorganisationen söker stöd för ska den skicka

med följande bilagor:

1. om producentorganisationen fått förskott för det aktuella året: handlingar som

styrker att förskottet har använts på rätt sätt,

2. om producentorganisationen söker stöd för studieresor: reseberättelse samt

underlag som visar deltagare, datum och resmål,

3. om producentorganisationen söker stöd för utbildning: deltagarförteckning

samt underlag som anger vilken typ av utbildning det handlar om och syfte

med utbildningen,

4. om producentorganisationen söker stöd för forskning eller experimentell

produktion: en redogörelse för aktiviteten och en förklaring till resultatet, samt

5. om producentorganisationen söker stöd för leasingkostnader: säljarens avtal

med leasinggivaren och leasinggivarens avtal med producentorganisationen

eller medlemmen.

SJVFS 2017:15

19

Bilaga 8

PRODUCENTORGANISATIONENS ÅRSRAPPORT

Producentorganisationens årsrapport32 ska innehålla följande uppgifter enligt artikel

21 i nr 2017/89233:

1. de viktigaste ändringarna i verksamhetsprogrammet för det aktuella året,

2. producentorganisationens utveckling i stora drag,

3. de viktigaste insatserna i verksamhetsprogrammet under året, samt

4. eventuella problem och lösningar under året.

Utöver vad som står i föregående stycke ska årsrapporten innehålla uppgift om vilket

år rapporten avser.

Om årsrapporten avser det näst sista året av verksamhetsprogrammet ska den dessutom

innehålla följande uppgifter enligt artikel 21 i nr 2017/89234:

1. verksamhetsprogrammets mål,

2. verksamhetsprogrammets resultat i stora drag, och

3. faktorer som bidragit till att verksamhetsprogrammet gått bra eller dåligt.

Om årsrapporten avser det sista året av verksamhetsprogrammet ska den även

innehålla uppgifter om producentorganisationens tekniska hjälpmedel.

32 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Producentorganisationens årsrapport. Mallen finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

33 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

34 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).