SJVFS 2017:30

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:30

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning av näringsidkares odling av

trädgårdsväxter;

Utkom från trycket

den 27 november 2017

beslutade den 23 november 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om

den officiella statistiken, följande,

1 § Uppgifter till den statistiska undersökningen av näringsidkares odling av

trädgårdsväxter ska på begäran lämnas till Jordbruksverket av näringsidkare

1. med trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal, eller

2. med trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten ”Trädgårdsproduktion 2017”,

som utgör bilaga till denna författning. Uppgifterna ska ha kommit in till

Jordbruksverket senast den 2 mars 2018.

3 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgifterna får lämnas

vid ett senare tillfälle.

Denna författning träder i kraft den 8 januari 2018 och gäller till och med den 31

december 2018.

LEIF DENNEBERG

Jörgen Persson

(Statistikenheten)

SJVFS 2017:30

2

Bilaga 1

SJVFS 2017:30

3

SJVFS 2017:30

4

SJVFS 2017:30

5

SJVFS 2017:30

6

SJVFS 2017:30

7

SJVFS 2017:30

8

SJVFS 2017:30

9