SJVFS 2017:32

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det nationella honungsprogrammet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:32

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det

nationella honungsprogrammet;

Utkom från trycket

den 1 december 2017

Omtryck

beslutade den 30 november 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, att 2, 14,

18 och 20 §§ i verkets föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det nationella

honungsprogrammet ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd från honungsprogrammet finns i:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20071,

2. kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1366 av den 11 maj 2015 om

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1308/2013 vad gäller stöd inom biodlingssektorn2,

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1368 av den 6 augusti

2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd till biodlingssektorn3, och

4. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris och marknadsreglering

av jordbruksprodukter.

Undantag

2 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 7, 10, 13 och 21 §§. (SJVFS 2017:32).

Allmänna villkor

3 § Stöd får, i mån av medel, lämnas till projekt som genomför någon eller några av

följande åtgärder:

1. Tekniskt stöd till biodlare och biodlingsorganisationer.

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

2 EUT L 211, 8.8.2015, s. 3 (Celex 32015R1366).

3 EUT L211, 8.8.2015, s. 9 (Celex 32015R1368).

SJVFS 2017:32

2

2. Bekämpning av angrepp på bibestånd och sjukdomar som drabbar bibestånd,

särskilt av varroasjukan.

3. Rationalisering vid flyttning av bisamhällen.

4. Åtgärder till stöd för laboratorier som utför analyser av biodlingsprodukter för

att hjälpa biodlarna att saluföra och öka värdet av sina produkter.

5. Stödåtgärder för utökningen av bibestånden i EU.

6. Samarbete med specialiserade organ för genomförandet av programmen för

tillämpad forskning om biodling och biodlingsprodukter.

7. Övervakning av marknaden.

8. Förbättring av produktkvaliteten för ett bättre utnyttjande av produkternas

marknadspotential.

4 § För att få stöd för ett projekt ska åtgärderna gynna fler än enstaka företag.

5 § Projektets stödberättigande verksamhet får tidigast börja den 1 augusti det år som

ansökan om stöd skickas in och ska vara avslutad den 31 juli det sista året i

projekttiden.

6 § Enligt 6 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och

marknadsreglering av jordbruksprodukter prövar Jordbruksverket frågor om stöd. Vid

beslut om stöd från det nationella honungsprogrammet innebär det att Jordbruksverket

prioriterar bland ansökta projekt inom ramen för det nationella honungsprogrammets

budget.

Ansökan om stöd

7 § Sökanden ska fylla i ansökan om stöd från det nationella honungsprogrammet på

Jordbruksverkets webbplats och därefter skicka ansökan per post till Jordbruksverket.

Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 30 april det kalenderår som

projektet tidigast får starta.

8 § En ansökan om stöd ska vara undertecknad av den sökande eller en behörig

företrädare för den sökande och innehålla

1. namn, adress och personnummer eller organisationsnummer,

2. uppgift om bankkonto,

3. uppgift om skyldighet att redovisa moms,

4. den åtgärd i 3 § som projektet anknyter mest till,

5. projektets namn,

6. projektets start- och slutdatum,

7. projektledarens namn och adress,

8. beskrivning av projektidén samt problemställning,

9. kort beskrivning av projektets bakgrund,

10. mål med projektet,

11. projektets målgrupp,

12. beskrivning av hur projektet ska genomföras,

13. kort beskrivning av projektets deltagare och deras kompetenser,

14. plan för redovisning och spridning av projektets resultat,

15. projektets faktiska kostnader,

SJVFS 2017:32

3

16. sammanställning av projektets finansiering,

17. andra sökta och beviljade stöd,

18. intyg om behörig företrädare, och

19. andra bilagor som stödsökanden vill hänvisa till.

9 § De stödmottagare som fått stöd beviljat för ett flerårigt projekt ska varje år från

och med det andra året i projekttiden ansöka om fastställande av budget. Den ansökan

ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 30 april för respektive år.

10 § En ansökan om fastställande av budget ska vara undertecknad av stödmottagaren

eller behörig företrädare för stödmottagaren och innehålla

1. namn och personnummer eller namn, organisationsnummer och adress,

2. projektets namn,

3. eventuella förändringar i projektet,

4. projektets faktiska kostnader,

5. sammanställning av projektets finansiering,

6. andra sökta eller beviljade stöd, och

7. andra bilagor som stödsökanden vill hänvisa till.

Ansökan om utbetalning

11 § De stödmottagare som har fått beviljat stöd får ansöka om del- och

slututbetalning.

12 § En ansökan om del- eller slututbetalning ska vara undertecknad av

stödmottagaren eller behörig företrädare för stödmottagaren och innehålla

1. namn, adress och personnummer eller organisationsnummer,

2. uppgift om skyldighet att redovisa moms,

3. uppgift om huruvida projektet följer stödbeslutet och projektplanen,

4. uppgift om andra sökta eller beviljade stöd,

5. uppgift om den gäller del- eller slututbetalning,

6. uppgift om utbetalningens fördelning på stödåtgärder,

7. uppgift om projektets faktiska kostnader,

8. underlag som styrker att de i ansökan angivna kostnaderna är betalda,

9. kopior på fakturor,

10. uppgift om moms, syfte med utbildnings- eller informationsinsatsen,

kursprogram och deltagarförteckning om stöd söks för måltidskostnader,

11. ett exemplar av alla trycksaker som producerats med stöd från

honungsprogrammet om sådana finns,

12. kopior på kreditfakturor om sådana finns i projektet, och

13. kopior på underlag som styrker lönekostnader om sådana finns i projektet.

13 § För ettåriga projekt ska en ansökan om slututbetalning ha kommit in till

Jordbruksverket senast den 31 augusti det år som projektet avslutas. För fleråriga

projekt ska en ansökan om slututbetalning för respektive år komma in till

Jordbruksverket senast den 31 augusti varje år under projekttiden.

SJVFS 2017:32

4

14 § Ideella föreningar, ekonomiska föreningar och allmännyttiga stiftelser får ansöka

om utbetalning i förskott en gång per biodlingsår och projekt. Ansökan får göras

tidigast den 1 december det biodlingsår som projektet pågår. Upp till hälften av det

beviljade stödet får betalas ut i förskott, dock högst 250 000 kronor.

Med biodlingsår avses en tolvmånadersperiod från den 1 augusti till och med den

31 juli enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 2015/13684. (SJVFS 2017:32).

15 § En ansökan om utbetalning i förskott ska vara undertecknad av stödmottagaren

eller behörig företrädare för stödmottagaren och innehålla

1. namn, adress och personnummer eller organisationsnummer, och

2. uppgift om det begärda förskottsbeloppet.

Kostnader

16 § Stöd får endast lämnas för faktiska kostnader som är tydligt kopplade till

projektets aktiviteter.

17 § Stöd får endast lämnas för kostnader som uppkommit inom projekttiden och som

är betalda. Vid ansökan om förskottsutbetalning enligt 14 § behöver kostnaderna inte

vara betalda.

18 § Stöd får lämnas för faktiska kostnader för måltider i samband med utbildnings-

eller informationsinsatser. Stödet får som högst uppgå till 90 kr exklusive moms per

person och dag. För stödsökande som inte är momsredovisningsskyldig för projektet

får stöd lämnas för måltidskostnaden plus moms. Stöd lämnas inte för alkoholhaltiga

drycker. (SJVFS 2017:32).

19 § Arbete som är tydligt kopplat till projektets aktiviteter och som utförs av en

stödmottagare som är privatperson eller bedriver verksamhet som enskild firma och är

16 år eller äldre kan ge rätt till stöd. Även i ett handelsbolag eller kommanditbolag

som är stödmottagare kan delägarnas utförda arbete som är tydligt kopplat till

projektets aktiviteter ge rätt till stöd. Sådant arbete får redovisas med en enhetskostnad

på 220 kronor per timme.

20 § Stöd får lämnas för kostnader för resor. När det gäller resor med egen bil,

tjänstebil eller leasingbil där milkostnaden inte ingår i leasingavtalet, får de ersättas

med högst 30 kronor per mil. Om stödmottagaren faktureras resekostnaderna får stöd

lämnas för det fakturerade beloppet. (SJVFS 2017:32).

Utbildningsinsatser

21 § Stöd får endast lämnas för utbildningsinsatser som

1. omfattar minst tre pass på 45 minuter vardera,

2. behandlar

biodling,

hantering

av

biodlingsprodukter

eller

bisjukdomsbekämpning,

3. har ett kursprogram där det framgår datum och plats för insatsen, föreläsarens

namn, vilka ämnen som behandlas och insatsens längd, och

4 EUT L 211, 8.8.2015, s. 9 (Celex 32015R1368).

SJVFS 2017:32

5

4. har en deltagarförteckning.

Rapporteringsskyldighet

22 § Stödmottagaren ska avrapportera sitt projekt skriftligen till Jordbruksverket

senast den 1 november det år som projektet avslutas. Rapporten ska innehålla en

sammanfattning av projektet och en beskrivning av de resultat som uppnåtts. För

fleråriga projekt ska stödmottagaren delrapportera sitt projekt senast den 1 november

varje år under projekttiden. Delrapporten ska innehålla en sammanfattning av vad som

gjorts i projektet under det gångna året och vilka resultat som uppnåtts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning5 träder i kraft den 23 januari 2017, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2015:6) om ansökan om stöd och utbetalning från det nationella

honungsprogrammet upphör att gälla. Den gamla föreskriften ska tillämpas för de

ärenden avseende nationella honungsprogrammet för åren 2014 till 2016. 21 § punkten

ett i den nya författningen ska dock tillämpas för ansökningar som avser

verksamhetsåret som startar den 1 augusti 2016.

1. Denna författning6 träder i kraft den 1 januari 2018

2. Bestämmelserna i denna författning tillämpas på stödbeslut som fattas efter att

denna författning har trätt i kraft.

3. Bestämmelsen i 18 § ska även tillämpas på stödbeslut avseende biodlingsår

2018 som fattats innan denna författning träder i kraft.

LEIF DENNEBERG

Jeanette Ringbom

(Stödregelenheten)

5 SJVFS 2016:31

6 SJVFS 2017:32.