SJVFS 2017:4

Statens jordbruksverks föreskrifter om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:4

Statens jordbruksverks föreskrifter om extraordinärt

anpassningsstöd till mjölkproducenter;

Utkom från trycket

den 10 februari 2017

beslutade den 9 februari 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 och 8 §§ förordningen

(2016:1368) om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter, följande.

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för att minska mjölkproduktionen finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)

nr 1290/2005 och (EG) nr 485/20081,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20072,

3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1613 av den 8 september

2016 om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare

inom djurhållningssektorer3,

4. förordningen

(2016:1368)

om

extraordinärt

anpassningsstöd

till

mjölkproducenter.

2 § Denna författning gäller för ansökan om utbetalning av extraordinärt

anpassningsstöd till mjölkproducenter.

3 § Stödbeloppet är minst 2 öre per kilo mjölk.

4 § Ansökningsperioden är den 20 februari 2017 till och med den 19 mars 2017.

5 § Mjölkproducenten ska ansöka om utbetalning av extraordinärt anpassningsstöd på

blanketten ”Ansökan om Mjölkstöd 2017”4. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. sökandens personnummer eller organisationsnummer,

2. sökandens namn och adress,

3. kvalitetsprogram som sökanden var ansluten till 2016,

4. antal kilo mjölk som var direktförsåld/levererad till mejeri 2016 med styrkande

dokument,

5. mejeri som mjölken har levererats till och

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

3 EUT L 242, 9.9.2016, s. 10 (Celex 32016R1613).

4 Blanketten finns på webbutiken jordbruksverket.se och som e-blankett på www.jordbruksverket.se/e-tjanster.

SJVFS 2017:4

2

6. underskrift av sökanden eller behörig företrädare för sökanden5.

6 § Ansökan ska mjölkproducenten skicka via e-tjänsten, skicka med e-post till

mjolk@jordbruksverket.se, faxa till faxnummer 036-15 59 95, skicka till

Jordbruksverket, företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping eller lämna till

Jordbruksverket, företagsstödsenheten, Vallgatan 8, Jönköping.

---------------------------

Denna författning träder i kraft den 17 februari 2017.

LEIF DENNEBERG

Maria Sköld

(Stödregelenheten)

5 Underskrift kan även ske med e-legitimation.