Förordning (2016:1368) om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2016-12-22
Ändring införd
SFS 2016:1368
Ikraft
2017-02-15
Tidsbegränsad
2018-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelserna i denna förordning kompletterar

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,
  3. kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613 av den 8 september 2016 om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare inom andra djurhållningssektorer,
  4. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för stöd

3 §  Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till jordbrukare som producerar komjölk och som deltar i något av följande kvalitetsprogram: Arlagården, Gefleortens gårdsprogram, Krav, Norrgården, Svenskt Sigill och Skånemejeriers gårdscertifiering.

4 §  Stöd lämnas med ett visst belopp per kilogram mjölk för den mängd mjölk som levererats till mejeri eller sålts direkt under 2016.

5 §  Stöd betalas inte ut med lägre belopp än 1 000 kronor per betalningstillfälle.

6 §  Ansökan om stöd eller om utbetalning av stöd ska ges in till Statens jordbruksverk.

Bemyndiganden

7 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om det belopp som avses i 4 §.

  • SJVFS 2017:4: Statens jordbruksverks föreskrifter om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter

8 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

  • SJVFS 2017:4: Statens jordbruksverks föreskrifter om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter

Uppgifter om stöd

9 §  Jordbruksverket ska fullgöra den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i artikel 3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613.

Överklagande

10 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:1368) om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2017.
  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2017.
  3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som har beviljats före utgången av 2017.
Ikraftträder
2017-02-15