SJVFS 2017:9

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:9

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning av näringsidkares innehav av svin, får,

höns och kycklingar;

Utkom från trycket

den 15 maj 2017

beslutade den 11 maj 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken, följande.

1 § Uppgifter till de statistiska undersökningarna 2017, 2018 och 2019 av

näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar ska på begäran lämnas till

Jordbruksverket av

1. den som vid undersökningstillfället brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar

åkermark,

2. den som vid undersökningstillfället brukar sammanlagt minst 5,0 hektar

jordbruksmark, eller

3. den som äger en djurbesättning som någon gång mellan den 1 januari och den

1 juni innevarande undersökningsår omfattar:

a) minst 10 nötkreatur,

b) minst 10 suggor,

c) minst 50 svin,

d) minst 20 får, eller

e) minst 1 000 fjäderfä.

2 § Uppgifterna ska lämnas på blanketter som framgår av bilaga 1 till denna

författning. De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 2 till denna författning.

Uppgifterna ska avse näringsidkarens innehav av djur och ha kommit in till

Jordbruksverket enligt följande:

1. Uppgifter om innehav av djur den 1 juni 2017 ska ha kommit in senast den 22

juni 2017.

2. Uppgifter om innehav av djur den 7 juni 2018 ska ha kommit in senast den 28

juni 2018.

3. Uppgifter om innehav av djur den 6 juni 2019 ska ha kommit in senast den 27

juni 2019.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgifterna får lämnas

vid ett senare tillfälle.

--------------------------

SJVFS 2017:9

2

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2017 och gäller till och med den 31

december 2019.

LEIF DENNEBERG

Anders Grönvall

(Statistikenheten)

SJVFS 2017: 9

3

Bilaga 1

Blanketter för undersökning av jordbrukares innehav av djur.

Följande blanketter ska användas för att genomföra Djurräkningar under åren

2017-2019.

Undersökningsår

Blankett

2017

Djurräkningen den 1 juni 2017

2018

Djurräkningen den 7 juni 2018

2019

Djurräkningen den 6 juni 2019

SJVFS 2017:9

4

Bilaga 2

Uppgifter som den undersökningen vänder sig till ska lämna.

1. Uppgifter om antalet får

a. Antalet tackor, födda före undersökningsåret.

b. Antalet baggar, födda före undersökningsåret.

c. Antalet lamm, födda under undersökningsåret.

2. Uppgifter om antal Svin

a. Antalet Galtar.

b. Antalet Suggor, första gången dräktiga (gyltor).

c. Antalet Övriga betäckta suggor.

d. Antalet Ännu ej betäckta gyltor (gyltämnen).

e. Antalet Övriga suggor.

f. Antalet Slaktsvin 110 kg och däröver.

g. Antalet Slaktsvin mellan 80 och 109 kg.

h. Antalet Slaktsvin mellan 50 och 79 kg.

i. Antlalet Svin mellan 20 och 49 kg.

j. Antalet Smågrisar under 20 kg (inklusive diande)

k. Antalet Svin under en normal uppfödningsomgång (20 kg och

däröver).

3. Uppgifter om antal Höns och Kycklingar

a. Antalet Höns för äggproduktion, 20 veckor eller äldre.

b. Antalet Kycklingar avsedda för äggproduktion.

c. Antalet Slaktkycklingar

d. Antalet Slaktkycklingar under Normal uppfödningsomgång av

slaktkycklingar.