SJVFS 2018:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:35) om behörighet att använda växtskyddsmedel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:35) om behörighet att använda

växtskyddsmedel;

Utkom från trycket

den 2 februari 2018

Omtryck

beslutade den 1 februari 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 kap. 5 § förordningen (2013:63)

om bekämpningsmedelsavgifter och efter samråd med Ekonomistyrningsverket, att det

i verkets föreskrifter (SJVFS 2014:35) om behörighet att använda växtskyddsmedel

ska införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, av följande lydelse1.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter ska tillämpas på användning av växtskyddsmedel i klass 1L och

2L.

Grundläggande bestämmelser

2 §

Grundläggande bestämmelser om användning av växtskyddsmedel finns i

miljöbalken (1998:808) och förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Definitioner

3 §

De termer som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv

79/1107/EEG och 91/414/EEG2, miljöbalken (1998:808) samt förordningen (2014:425)

om bekämpningsmedel.

I dessa föreskrifter avses därutöver med

kurssäsong:

1 augusti – 31 maj,

utbildning:

grundutbildning eller vidareutbildning, samt

klass 1L och 2L:

underklassificering

till

klasserna

1

och

2

av

växtskyddsmedel, syftande på växtskyddsmedel som

används inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling eller

parkskötsel eller användning på banvallar eller golfbanor.

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2016:12.

2

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på

marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1, Celex

32009R1107).

SJVFS 2018:1

2

2 KAP. UTBILDNING OCH UTBILDNINGSBEVIS FÖR ATT KUNNA

ANSÖKA OM ANVÄNDNINGSTILLSTÅND

1 § Länsstyrelsen ska tillhandahålla följande kurser:

1. grundutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus,

2. grundutbildning i användning av växtskyddsmedel i och omkring växthus,

3. vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus,

4. vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel i och omkring växthus,

samt

5. vidareutbildning för betning.

Utbildningarna ska genomföras i enlighet med de kursplaner3 som Jordbruksverket

beslutar och ge kunskap i de ämnen som framgår av bilaga 1.

2 § Jordbruksverket genomför följande kurser:

1. grundutbildning i betning, samt

2. utbildning för behandling av enskilda plantor i skogsplantering.

Kursplanerna2 för dessa kurser ger kunskap i de ämnen som framgår av bilaga 1.

2 a § Jordbruksverket tar av deltagarna ut följande avgifter för de kurser verket

genomför enligt 2 §:

1. grundutbildning i betning, 5 200 kronor per deltagare

2. utbildning för behandling av enskilda plantor i skogsplantering, 3 100 kronor per

deltagare. (SJVFS 2018:1).

3 § 2 kap. 15 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel anger att den

myndighet eller länsstyrelse som har gett en utbildning enligt 11 eller 14 § i samma

kapitel ska utfärda ett utbildningsbevis till den som har deltagit i en sådan utbildning

och avlagt ett kunskapsprov med godkänt resultat.

4 § Utbildningsbeviset efter grundutbildning är giltigt till och med den 31 maj fem år

efter den kurssäsong då utbildningen genomfördes.

Den som går vidareutbildning så länge utbildningsbevisen är giltiga, får förnyat

utbildningsbevis som är giltigt till och med den 31 maj fem år efter den kurssäsong då

vidareutbildningen genomfördes.

Vidareutbildning kan genomföras redan under den fjärde kurssäsongen. Den som

gör det, får förnyat utbildningsbevis som är giltigt till och med den 31 maj sex år efter

den kurssäsong då vidareutbildningen genomfördes.

5 § Den som har ett giltigt utbildningsbevis för användning av växtskyddsmedel

utomhus eller i och omkring växthus och väljer att komplettera sin utbildning med

ytterligare inriktningsdagar enligt kursplanerna, får utbildningsbevis för de

användningsområden som inriktningsdagarna motsvarar.

6 § Den som har flera giltiga utbildningsbevis kan välja att förnya dessa vid samma

tillfälle genom att gå en av vidareutbildningskurserna enligt 1 §. Den som har förnyat

utbildningsbevisen på det sättet anses ha den särskilda kunskap som behövs inom de

användningsområden som utbildningsbevisen täcker.

3

Kursplanerna finns på Jordbruksverkets webbplats.

SJVFS 2018:1

3

7 § Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer

som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av

yrkeskvalifikationer

och

förordningen

(2016:157)

om

erkännande

av

yrkeskvalifikationer. (SJVFS 2016:12)

8 § har upphävts genom (SJVFS 2016:12).

3 KAP. ANVÄNDNINGSTILLSTÅND

1 § Av 2 kap.18 och 19 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel framgår

att det krävs ett giltigt användningstillstånd för att få använda växtskyddsmedel i

klasserna 1 och 2.

Av 2 kap. 21 § i samma förordning framgår att ett användningstillstånd endast får

ges till den som har den särskilda kunskap som behövs för att hantera medlet på ett

säkert sätt och har ett giltigt utbildningsbevis.

2 § Ansökan om användningstillstånd för växtskyddsmedel kan göras då sökanden

har fyllt 18 år. Ansökan ska göras på blanketten Ansökan – användningstillstånd för

växtskyddsmedel (V 8) bilaga 2.

3 § Användningstillstånd lämnas bara för det användningsområde som motsvarar

sökandens utbildningsbevis.

4 § Den länsstyrelse som har tillhandahållit en utbildning enligt 2 kap. 1 § ska pröva

ansökan om användningstillstånd för den som har gått utbildningen. (SJVFS 2016:12)

5 § Ett användningstillstånd får samma giltighetstid som det utbildningsbevis som

använts i ansökan.

6 § I 24 kap. 3 § miljöbalken (

1998:808)

finns bestämmelser om återkallelse av

tillstånd.

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Undantag

1 § Av 2 kap. 24 § i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel framgår under

vilka förutsättningar som Jordbruksverket kan medge dispens från förordningens krav

på utbildningsbevis och att sådan dispens får gälla i högst ett år.

2 § Jordbruksverket kan medge dispens från bestämmelserna i dessa föreskrifter om

det finns särskilda skäl.

--------------------------------------

SJVFS 2018:1

4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning4 träder i kraft den 6 november 2014, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:76) om tillstånd och kunskapskrav för

användning av växtskyddsmedel upphör att gälla.

2. Tillstånd för användning av växtskyddsmedel i klass 1L eller 2L som är giltiga

när denna författning träder ikraft och som avser annan användning än betning

eller behandling av enskilda plantor i skogsplantering, ska betraktas som

användningstillstånd för både användning utomhus och i och omkring växthus.

3. Vid tillämpning av 2 kap. 4, 5 och 6 §§ ska de som vid tidpunkten för dessa

föreskrifters ikraftträdande har tillstånd enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2007:76) om tillstånd och kunskapskrav för användning av

växtskyddsmedel anses ha utbildningsbevis med samma giltighetstid som

tillståndet.

4. Den som vid tidpunkten för dessa föreskrifters ikraftträdande bara får använda

växtskyddsmedel i klass 2L, får komplettera det tillståndet med ett

användningstillstånd även för klass 1L. Personen ska då skaffa ett

kompletterande utbildningsbevis genom att delta i det så kallade praktiska

moment som ingår i en grundkurs enligt de kursplaner som beslutas av

Jordbruksverket. Utbildningsbeviset för den kompletterande utbildningen är

giltigt till och med samma tidpunkt som det användningstillstånd som personen

redan har för växtskyddsmedel i klass 2L. För att sedan få användningstillstånd

för växtskyddsmedel i klass 1L ska personen ansöka enligt 3 kap.

Denna författning5 träder i kraft den 1 mars 2018.

LEIF DENNEBERG

Magnus Sandström

(Miljöregelenheten)

4

SJVFS 2014:35.

5

SJVFS 2018:1.

SJVFS 2018:1

5

Bilaga 1

Utbildningsämnen enligt artikel 5 i direktiv2009/128/EG om upprättande av en

ram för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel.

De kursplaner som Jordbruksverket beslutar ger kunskaper i följande ämnen.

1. All tillämplig lagstiftning om bekämpningsmedel och deras användning.

2. Förekomsten av och riskerna med olagliga (förfalskade) växtskyddsmedel, och

metoderna för att identifiera sådana produkter.

3. De faror och risker som är förknippade med bekämpningsmedel och hur dessa kan

identifieras och kontrolleras, särskilt

a) risker för människor (operatörer, boende, andra närvarande personer, personer som

ger sig in i behandlade områden och personer som hanterar eller äter behandlade

produkter) och hur faktorer som rökning förvärrar dessa risker,

b) symptom på bekämpningsmedelsförgiftning och första hjälpen-åtgärder,

c) risker för växter utanför målgrupperna, nyttiga insekter, vilda djur och växter,

biologisk mångfald och miljön i stort.

4. Orienterande kunskaper om strategier och metoder för integrerat växtskydd,

strategier och metoder för integrerad odling, principer för ekologiskt jordbruk,

metoder för biologisk bekämpning av skadegörare och ogräs och information om

allmänna principer och grödspecifika eller sektorspecifika riktlinjer för integrerat

växtskydd.

5. Introduktion till jämförande bedömning på användarnivå för att hjälpa yrkesmässiga

användare att göra de lämpligaste valen av bekämpningsmedel med minsta möjliga

biverkningar för människors hälsa, icke-målorganismer och miljön bland alla

godkända medel för ett visst skadegörarproblem i en given situation.

6. Åtgärder för att minimera riskerna för människor, icke-målorganismer och miljön:

säkra arbetsmetoder för lagring, hantering och blandning av bekämpningsmedel samt

för bortskaffande av tomma förpackningar, annat förorenat material och

bekämpningsmedelsrester (även tankblandningar) i koncentrerad eller utspädd form;

rekommenderat sätt att hantera operatörens exponering (personlig skyddsutrustning).

7. Riskbaserade tillvägagångssätt där det tas hänsyn till lokala faktorer med avseende

på vattentäkt, såsom klimatet, jordmånen, slagen av gröda samt marklutningen.

8. Metoder för att förbereda utrustning för spridning av bekämpningsmedel för

användning, inbegripet kalibrering, och för handhavande med minsta möjliga risker

för användaren, andra personer, djur och växter utanför målgrupperna, den biologiska

mångfalden och miljön, inklusive vattentillgångar.

9. Användning och underhåll av utrustning för spridning av bekämpningsmedel och

särskilda spruttekniker (t.ex. lågvolymssprutning, avdriftsreducerande munstycken),

mål för den tekniska kontrollen av sprutor i bruk och metoder för att förbättra

sprutningskvaliteten. Särskilda risker i samband med användning av handhållen

utrustning för spridning av bekämpningsmedel eller ryggburna sprutor och relevanta

riskhanteringsåtgärder.

10. Nödåtgärder för att skydda människors hälsa och miljön, inklusive

vattentillgångar,

vid

oavsiktligt

spill,

kontaminering

och

extrema

väderleksförhållanden med åtföljande risk för utlakning av bekämpningsmedel.

SJVFS 2018:1

6

11. Särskild omsorg i skyddade områden som inrättats i enlighet med artiklarna 6 och

7 i direktiv 2000/60/EG.

12. Hälsoövervakning och anordningar för rapportering om eventuella incidenter eller

misstänkta incidenter.

13. Dokumentation av all bekämpningsmedelsanvändning i enlighet med tillämplig

lagstiftning.