SJVFS 2018:12

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:12

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2017:15) om

producentorganisationer för frukt och grönsaker;

Utkom från trycket

den 29 juni 2018

Omtryck

beslutade den 28 juni 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och

grönsaker

dels att 2 kap. 1, 2, 3-4, 6, 7, 11, 13, 14 §§ och 3 kap. 1, 4, 5, 6, 7-15, 17 §§,

rubrikerna närmast 2 kap. 11 § och 3 kap. 11, 12, 14 och 16 §§ samt bilagorna 1, 2, 3,

och 4-8 till föreskrifterna ska ha följande lydelse

dels att det i föreskrifterna ska införas 13 nya paragrafer, 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 a, 2 a,

6 a och 11 a §§, 3 kap. 4 a, 5 a, 6 a, 11 a-11 b och 16 a-16 c §§, tre nya rubriker närmast

1 kap. 2 § och 3 kap. 6 a och 11 b §§ samt tre nya bilagor 1 a, 2 a och 3 a av följande

lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 3

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 3

Bestämmelser för sammanslutningar av producentorganisationer ........................... 3

2 KAP. ERKÄNNANDE AV PRODUCENTORGANISATIONER OCH

SAMMANSLUTNINGAR AV PRODUCENTORGANISATIONER ....................... 3

Grundläggande bestämmelser för erkännande ......................................................... 3

Ansökan om och uppsägning av erkännande ........................................................... 4

Leveranskrav och medlemskap ................................................................................ 5

Övriga kriterier för erkännande ................................................................................ 6

3 KAP. VERKSAMHETSPROGRAM, DRIFTSFONDER OCH STÖD ................... 7

Verksamhetsprogram ............................................................................................... 7

Driftsfonder .............................................................................................................. 9

Stödberättigande kostnader och specifika insatser ................................................... 9

Ansökan om utbetalning av förskott och stöd ........................................................ 11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .......................................................... 12

BILAGA 1 .................................................................................................................. 14

SJVFS 2018:12

2

Ansökan om erkännande av producentorganisation .............................................. 14

BILAGA 1A ............................................................................................................... 16

Ansökan om erkännande av sammanslutning av producentorganisationer ........... 16

BILAGA 2 .................................................................................................................. 18

ansökan om godkännande av nytt verksamhetsprogram för

producentorganisationer ......................................................................................... 18

BILAGA 2A ............................................................................................................... 20

ansökan om godkännande av nytt verksamhetsprogram för sammanslutningar av

producentorganisationer ......................................................................................... 20

BILAGA 3 .................................................................................................................. 22

Ansökan om uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa

verksamhetsår för producentorganisationer ........................................................... 22

BILAGA 3 A .............................................................................................................. 24

Ansökan om uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa

verksamhetsår för sammanslutingar av producentorganisationr ............................ 24

BILAGA 4 .................................................................................................................. 26

ansökan om ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år för

producentorganisationer ......................................................................................... 26

BILAGA 4 A .............................................................................................................. 27

ansökan om ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år för

sammanslutningar av producentorganisationer ...................................................... 27

BILAGA 5 .................................................................................................................. 28

underlag för beräkning av driftsfonden för producentorganisationer .................... 28

BILAGA 5 A .............................................................................................................. 29

underlag för beräkning av driftsfonden för sammanslutningar av

producentorgansiationer ......................................................................................... 29

BILAGA 6 .................................................................................................................. 30

ansökan om utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för

producentorganisationer ......................................................................................... 30

BILAGA 7 .................................................................................................................. 31

Ansökan om utbetalning av stöd ............................................................................ 31

BILAGA 8 .................................................................................................................. 34

producentorganisationens årsrapport ..................................................................... 34

SJVFS 2018:12

3

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om EU:s stöd till producentorganisationer inom

sektorn för frukt och grönsaker finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/20131 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

2. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2017/8912 av den 13 mars 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad

frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på

dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning

(EU) nr 543/2011,

3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2017/8923 av den 13 mars

2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och

sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker,

4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

5. förordningen

(2011:926)

om

EU:s

förordningar

om

pris-

och

marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Bestämmelser för sammanslutningar av producentorganisationer

2 § Förutom de bestämmelser där sammanslutningar av producentorganisationer

uttryckligen nämns, gäller de bestämmelser som avser producentorganisationer i 2

kap. 5, 13-14 §§ och 3 kap. 4-6, 8, 11, 13, 16-18 §§ även för sammanslutningar av

producentorganisationer.

Förutom bilaga 1 a, 2 a, 3 a, 4 a och 5 a gäller bilagorna 7 och 8 även för

sammanslutningar av producentorganisationer. (SJVFS 2018:12).

2 KAP. ERKÄNNANDE

AV

PRODUCENTORGANISATIONER

OCH

SAMMANSLUTNINGAR AV PRODUCENTORGANISATIONER

Grundläggande bestämmelser för erkännande

1 § För att en producentorganisation ska kunna bli erkänd enligt artikel 159 i

förordning (EU) nr 1308/20134 ska den vara en ekonomisk förening som är registrerad

hos Bolagsverket.

För att säkerställa att en producentorganisation har ett demokratiskt

ansvarstagande5 ska varje medlem i en producentorganisation ha en röst. (SJVFS

2018:12).

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

2 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

3 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

4 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

5 Artikel 17 i förordning (EU) nr 2017/891.

SJVFS 2018:12

4

1 a § För att en sammanslutning av producentorganisationer ska kunna bli erkänd

enligt artikel 156 i förordning (EU) nr 1308/20136 ska den vara en ekonomisk förening

som är registrerad hos Bolagsverket.

För att säkerställa att en sammanslutning av producentorganisationer har ett

demokratiskt ansvarstagande7 ska varje erkänd producentorganisation som ingår i en

sammanslutning ha en röst.

En sammanslutning av producentorganisationer kan bara erkännas för produkter

som minst två medlemsproducentorganisationer är erkända för. (SJVFS 2018:12).

2 § En producentorganisation måste ha minst fem medlemmar som odlar frukt eller

grönsaker som producentorganisationen är erkänd för.

Om en producentmedlem driver flera enheter i Sverige, och dessa enheter odlar

produkter som producentorganisationen är erkänd för, så räknas dessa enheter som en

del av producentmedlemmen enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 2017/8918.

Den avsättningsbara produktionen av produkter som en producentorganisation är

erkänd för måste uppgå till minst en miljon kronor per år under de år som

organisationen genomför verksamhetsprogram. (SJVFS 2018:12).

2 a § Om en producentorganisation har bedrivit verksamhet innan den ansöker om

erkännande så gäller följande för de verksamhetsår som producentorganisationen

avslutat under de senaste två kalenderåren:

1. årsredovisningarna ska ha rena revisionsberättelser och

2. styrelsens ledamöter ska ha beviljats ansvarsfrihet för de räkenskapsår som

årsredovisningarna avser.

Om en sammanslutning av producentorganisationer ansöker om erkännande så

gäller första stycket för samtliga medlemsproducentorganisationer. (SJVFS 2018:12).

Ansökan om och uppsägning av erkännande

Ansökan om erkännande av producentorganisation

3 § Ansökan om erkännande av sådan producentorganisation som avses i artikel 159 i

förordning (EU) nr 1308/20139 ska

1. innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1,

2. vara undertecknad av behörig firmatecknare, och

3. skickas till Jordbruksverket.

Om producentorganisationen vill bli erkänd eller ändra sitt erkännande ska den

ansöka om detta. I ansökan ska producentorganisationen bifoga protokoll från den

stämma där beslutet fattades. Om Jordbruksverket godkänner en ansökan om ändring

så gäller ändringen från och med det kommande årsskiftet. (SJVFS 2018:12).

Ansökan om erkännande av sammanslutning av producentorganisationer

4 § Ansökan om erkännande av sådan sammanslutning av producentorganisationer

som avses i artikel 156 i förordning (EU) nr 1308/201310 ska

6 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

7 Artikel 17 i förordning (EU) nr 2017/891.

8 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

9 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

10 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

SJVFS 2018:12

5

1. innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a,

2. vara undertecknad av behörig firmatecknare, och

3. skickas till Jordbruksverket.

Om sammanslutningen vill bli erkänd eller ändra sitt erkännande ska de ansöka om

detta. I ansökan ska sammanslutningen bifoga protokoll från de stämmor där besluten

fattades. Om Jordbruksverket godkänner en ansökan om ändring så gäller ändringen

från och med det kommande årsskiftet. (SJVFS 2018:12).

Uppsägning av erkännande

5 § Om producentorganisationen inte längre vill vara en erkänd producentorganisation

ska den skriftligen meddela Jordbruksverket detta.

Meddelandet om uppsägning ska

1. innehålla protokoll från den stämma då organisationen beslutade sig för att säga

upp sitt erkännande, och

2. vara undertecknat av behörig firmatecknare.

Leveranskrav och medlemskap

Medlemmars skyldighet att leverera produkter till producentorganisationen

6 §

11

Producentorganisationerna får tillåta att deras medlemmar säljer högst 25 procent

av sin produktion, räknat på det bokförda värdet, utanför organisationen. Det ska ske

enligt villkoren i artikel 12.1 a, b och c i förordning (EU) nr 2017/89112.

Marginell kvantitet

7 § Med marginell kvantitet i artikel 12.1 b i förordning (EU) nr 2017/89113 menas

fyra procent av det värde av de berörda produkterna som den egna

producentorganisationen kan saluföra.

Producentorganisationen ska förvissa sig om att värdet i kronor av de produkter

medlemmen säljer enligt det här undantaget inte överstiger fyra procent av värdet i

kronor av den produktion som producentorganisationen kan saluföra av den aktuella

produkten. (SJVFS 2018:12).

Producentorganisationens ansvar för medlemmarnas bokföring

8 § Om producentorganisationen tillåter att medlemmarna säljer produkter utanför

organisationen ska den se till att medlemmarna bokför försäljningen på unika konton.

Uppsägning av medlemskap i en producentorganisation

9 § En medlem som vill säga upp sitt medlemskap ska skriftligen meddela

producentorganisationen senast den 31 augusti. Medlemskapet upphör den 31

december samma år.

Om producentorganisationen utesluter en medlem ska det räknas som om

medlemmen lämnade organisationen den 31 december året innan.

11 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

12 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

13 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

SJVFS 2018:12

6

Uppsägning av medlemskap i en sammanslutning av producentorganisationer

10 § En producentorganisation som vill säga upp sitt medlemskap ska skriftligen

meddela sammanslutningen av producentorganisationer senast den 31 augusti.

Medlemskapet upphör den 31 december samma år.

Om sammanslutningen av producentorganisationer utesluter en medlem ska det

räknas som om medlemmen lämnade organisationen den 31 december året innan.

Medlemmar i producentorganisationer och sammanslutningar

11 § Endast medlemmar som odlar frukt eller grönsaker som producentorganisationen

är erkänd för räknas som medlemmar i producentorganisationen i alla avseenden som

kan kopplas till EU:s stöd till producentorganisationer. Endast dessa medlemmar har

rösträtt på stämman i frågor som gäller EU-stödet.

Medlemmar som av växtföljdsskäl under ett enskilt år inte odlar produkter som

producentorganisationen är erkänd för räknas dock som medlemmar under det året

Medlemmar som driver flera enheter enligt 2 §, räknas i EU-stödsammanhang

endast som en medlem även om enheterna har olika organisationsnummer. (SJVFS

2018:12).

11 a § Endast erkända producentorganisationer har rösträtt på sammanslutningens

stämma i frågor som gäller EU stödet. (SJVFS 2018:12).

Övriga kriterier för erkännande

Uppgifter om verksamheten

12 § Varje år ska producentorganisationen, eller sammanslutningen av

producentorganisationer, skicka de uppgifter om föregående års verksamhet som krävs

enligt artikel 21.1 i förordning (EU) nr 2017/89214 till Jordbruksverket.

Uppgifterna ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 oktober.

Utläggning av verksamhet på entreprenad

13 § De verksamheter som producentorganisationen får lägga ut på entreprenad är

bland annat insamling, lagring, förpackning och saluföring.

Enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 2017/89115 ska verksamhet som läggs ut på

entreprenad avse de syften som anges i artikel 152.1 c i förordning (EU) nr

1308/201316. Enligt samma artikel ska producentorganisationen behålla ansvaret för

att den verksamhet som lagts ut på entreprenad utförs och för övergripande

förvaltningskontroll och tillsyn när det gäller det kommersiella avtalet om utförande

av verksamheten. (SJVFS 2018:xx).

Demokratisk kontroll inom producentorganisationen

14 § Stämmans ordförande ska upprätta en röstlängd över närvarande medlemmar. Det

ska tydligt framgå av röstlängden vilka medlemmar som har rösträtt i de frågor som

anges nedan.

14 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

15 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

16 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

SJVFS 2018:12

7

I producentorganisationer som vill genomföra ett verksamhetsprogram ska

stämman årligen minst besluta om:

1. antingen nytt verksamhetsprogram för producentorganisationen eller

uppdatering av producentorganisationens verksamhetsprogram för nästa

verksamhetsår,

2. eventuella ändringar av verksamhetsprogrammet för innevarande år,

3. finansiering av driftsfonden, inklusive differentierade bidrag och

4. eventuell verksamhet på entreprenad.

Stämman ska ha fattat beslut innan producentorganisationen skickar in ansökan

enligt punkt 1 eller 2 eller underlag enligt punkt 3 eller 4 till Jordbruksverket.

Beslut om ändringar av verksamhetsprogrammet för innevarande år får fattas av

styrelsen, under förutsättning att stämman skriftligen har delegerat beslutanderätten

till styrelsen. (SJVFS 2018:12).

3 KAP. VERKSAMHETSPROGRAM, DRIFTSFONDER OCH STÖD

Verksamhetsprogram

Miljöinsatser i verksamhetsprogram

1 § Minst tio procent av de kostnader som godkänts för utbetalning under ett

verksamhetsprogram ska avse miljöinsatser enligt bilaga 1 i Nationell strategi för stöd

till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker.17

För de producentorganisationer som är medlemmar i en sammanslutning av

producentorganisationer ska andelen miljöinsatser beräknas på den totala summan av

de kostnader som godkänts för utbetalning både för verksamhet som

producentorganisationen genomfört och för verksamhet som producentorganisation

låtit en sammanslutning genomföra. (SJVFS 2018:12).

Urval av åtgärder inom krisförebyggande och krishantering

2 § Punkterna a, b, c, f och g i artikel 33.3 i förordning (EU) nr 1308/201318 ska inte

gälla för krisförebyggande åtgärder och krishantering i verksamhetsprogrammen.

Skördeförsäkringar

3 § En skördeförsäkring behöver inte omfatta producentorganisationens alla

medlemmar.

Producentorganisationen får teckna olika försäkringar för olika grupper av odlare

med skilda förutsättningar och olikartade riskbilder.

Godkännande och uppdatering av verksamhetsprogram

4 § Varje år ska erkända producentorganisationer som vill genomföra ett

verksamhetsprogram ansöka om något av följande:

1. godkännande av nytt verksamhetsprogram, eller

2. uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa verksamhetsår.

17 Den nationella strategin för stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

18 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

SJVFS 2018:12

8

Även organisationer som fått sitt erkännande tillfälligt upphävt enligt artikel 59

eller 60 i förordning (EU) nr 2017/89119 får lämna in sådana ansökningar.

Ansökan om godkännande av nytt verksamhetsprogram ska innehålla de uppgifter

som framgår av bilaga 2. Ansökan om uppdatering av befintligt verksamhetsprogram

för nästa verksamhetsår ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 3. Ansökan

ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. (SJVFS 2018:12).

4 a § Enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 2017/89220 ska ansökan om godkännande

av nytt verksamhetsprogram eller uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för

nästa verksamhetsår ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 september.

Stöd för verksamhetsprogram för år 2 och framåt kan bara lämnas för de år som

producentorganisationen har ansökt om uppdatering av befintligt verksamhetsprogram

inom den tid som anges i första stycket. (SJVFS 2018:12).

Ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år

5 § En producentorganisation som vill ändra sitt verksamhetsprogram för innevarande

år måste ansöka om detta, om den vill göra något av följande:

1. ändra det sammanlagda beloppet för en åtgärd,

2. höja det belopp som beslutats i verksamhetsprogrammet för enskilda insatser

eller

3. lägga till eller ta bort enskilda insatser, inklusive ändra:

a) anläggning där en planerad investering ska placeras,

b) till ersättningsinvestering istället för nyinvestering eller tvärt om,

c) till köp av begagnad utrustning istället för ny eller tvärt om eller

d) insatsens syfte.

Jordbruksverket kommer endast att pröva ändringar enligt punkt 3 om

producentorganisationen kan visa att de beror på en händelse som den inte haft

möjlighet att förutse när den ansökte om nytt verksamhetsprogram eller om

uppdatering av befintligt verksamhetsprogram. (SJVFS 2018:12).

5 a § Ändringar av verksamhetsprogram för innevarande år får totalt sett inte

innebära att det sammanlagda beloppet för en åtgärd ökar med mer än 20 procent,

jämfört med det belopp som godkändes inför året. Den begränsningen gäller dock inte

för krisåtgärder. Ändringarna får inte heller innebära att mindre än hälften av det

verksamhetsprogram som godkändes inför året genomförs.

Producentorganisationen

får

lämna

in

ansökningar

om

ändring

av

verksamhetsprogram för innevarande år högst två gånger per år, senast den 31 oktober.

Ändringarna får endast avse innevarande år. Ansökan ska innehålla de uppgifter som

framgår av bilaga 4. (SJVFS 2018:12).

6 § Om en producentorganisation inte ansöker om ändring enligt 5 §, eller om

Jordbruksverket inte godkänner sådan ändring, gäller följande:

1. Om ändringen innebär att kostnaden för en enskild insats ökar kan

producentorganisationen endast få stöd enligt budget för varje enskild insats i

det senast godkända verksamhetsprogrammet.

19 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

20 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

SJVFS 2018:12

9

2. Om ändringen innebär att verksamhetsprogrammet genomförs till mindre än 50

procent kan producentorganisationen inte få något stöd för det aktuella året.

3. Om ändringen innebär att producentorganisationen lagt till nya insatser kan

dessa insatser inte ge rätt till stöd. (SJVFS 2018:12).

Samband

mellan

producentorganisationernas

och

sammanslutningarnas

verksamhetsprogram

6 a § En sammanslutning och de producentorganisationer som är medlemmar i

sammanslutningen kan bara få nya, ändrade eller uppdaterade verksamhetsprogram

godkända om programmen inte motsäger varandra. (SJVFS 2018:12).

Driftsfonder

7 § Producentorganisationen ska beräkna värdet av sin saluförda produktion under

referensperioden. Referensperioden ska vara det räkenskapsår som organisationen

senast avslutat när underlag för beräkning av driftsfond senast ska lämnas in till

Jordbruksverket enligt 9 §. (SJVFS 2018:12).

8 § Producentorganisationen ska bokföra alla inköp och all försäljning av de produkter

som producentorganisationen är erkänd för, och som odlats av producentmedlemmar,

åtskilt från inköp och försäljning av produkter som producentorganisationen inte är

erkänd för och produkter som inte odlats av producentmedlemmar.

Om Jordbruksverket konstaterar att producentorganisationen systematiskt bryter

mot villkoret i första stycket ska Jordbruksverket göra ett avdrag med tio procent på

värdet av den saluförda produktionen som beräknats enligt artikel 22 i förordning (EU)

nr 2017/89121. (SJVFS 2018:12).

9 § Enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 2017/89122 ska underlag för beräkning av

driftsfonden för det kommande året ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15

september.

Underlaget ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 5. (SJVFS 2018:12).

10 § En medlem som tillträder en producentorganisation den 1 januari ska uppge

värdet av sin saluförda produktion under referensperioden enligt 3 kap. 7 § som

underlag för beräkning av driftsfonden i den nya producentorganisationen.

Det värde av saluförd produktion som den tillträdande medlemmen ska uppge ska

avse de produkter som producentorganisationen är erkänd för och som medlemmen

inte kommer att leverera till annan producentorganisation. (SJVFS 2018:12).

Stödberättigande kostnader och specifika insatser

Gemensamma fonder

11 § Jordbruksverket får bevilja stöd för gemensamma fonder enligt artikel 40 i

förordning (EU) nr 2017/89123.

21 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

22 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

23 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

SJVFS 2018:12

10

Gemensamma fonder ska administreras av producentorganisationen men behöver

inte omfatta samtliga medlemmar i organisationen.

För att en producentorganisation ska få stöd för att bilda eller för att fylla på

gemensamma fonder ska följande framgå av dess stadgar

a) antingen att alla medlemmar är skyldiga att vara med eller att fonden är öppen

för alla medlemmar som uppfyller de kriterier som producentorganisationen

vill slå fast,

b) en klar och tydlig policy i fråga om inbetalningar till och uttag från fonden,

c) om medlemmar har möjlighet att få tillbaka bidrag de lämnat till fonden som

inte utnyttjats,

d) om inkomstminskningen ska räknas på de senaste tre åren eller på de senaste

fem åren minus det högsta och det lägsta året,

e) tydliga regler om fördelning av ansvar för eventuella skulder och

f) sanktioner för medlemmar som försummar bestämmelserna för fonden.

(SJVFS 2018:12).

11 a § Det stödbelopp som kan betalas ut till en producentorganisation för

administrativa kostnader för att bilda gemensamma fonder är begränsat till de faktiska

kostnaderna, dock högst 250 000 kronor under fondens första verksamhetsår, 200 000

kronor under fondens andra verksamhetsår och 100 000 kronor under fondens tredje

verksamhetsår.

Stöd för påfyllnad av gemensamma fonder får lämnas då det enbart beroende på

negativa marknadsförhållanden föreligger en sådan inkomstminskning som slås fast i

artikel 39a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/201324 av den 17

december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden

för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr

1698/2005. Inkomstminskningen ska avse minskning av den saluförda produktionen

för producentorganisationen. Vid beräkningen ska artikel 22 i förordning (EU) nr

2017/89125 användas.

Artikel 39a i förordning (EU) nr 1305/201326 slår också fast hur stor del av

producentorganisationens förlorade inkomst som stöd får lämnas för. (SJVFS

2018:12).

Handledning

11 b § Med region i artikel 51a i förordning (EU) nr 2017/89127 menas län i Sverige.

(SJVFS 2018:12).

Kostnader för resor och måltider

12 § Utgifter för resor och måltider i samband med möten och utbildningar inom ramen

för producentorganisationernas verksamhetsprogram är stödberättigande.

Utgifter för resor med egen bil, tjänstebil eller leasingbil där milkostnaden inte ingår

i leasingavtalet ska redovisas med en kostnad på högst 30 kronor per mil.

Utgifter för lunch och middag ska redovisas med en kostnad på högst 90 kronor

exklusive moms per måltid. Jordbruksverket kan dock bortse från den beloppsgränsen

24 EUT L 347, 20.12.2013, s 487 (Celex 32013R1305).

25 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

26 EUT L 347, 20.12.2013, s 487 (Celex 32013R1305).

27 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

SJVFS 2018:12

11

när det gäller kostnader som uppstått i samband med konferens, studieresor eller

liknande sammanhang där måltiderna ingår som en ospecificerad del i kostnaden för

arrangemanget. (SJVFS 2018:12).

Underlag för bedömningen av kostnader för investeringar och andra insatser

13 § För att Jordbruksverket ska kunna godkänna att insatser som kostar över 50 000

kronor tas med i verksamhetsprogrammet måste producentorganisationen visa att

kostnaderna är rimliga.

Producentorganisationerna kan visa att kostnaderna är rimliga genom att lämna in

minst två jämförbara offerter eller två jämförbara prisuppgifter från olika leverantörer.

Jordbruksverket kan även acceptera andra underlag om vi bedömer att de på ett

tillfredsställande sätt visar att kostnaderna är rimliga.

Om Jordbruksverket begär det ska producentorganisationen lämna in två

jämförbara offerter från olika leverantörer.

Vid leasingkontrakt gäller beloppsgränsen för leasinggivarnas anskaffningsvärde

för det leasade objektet. (SJVFS 2018:12).

Investeringar hos enskilda medlemmar

14 § För att producentorganisationen ska få göra investeringar hos enskilda

medlemmar ska det framgå av producentorganisationens stadgar att eventuella

restvärden ska återgå till producentorganisationen om medlemmen lämnar

organisationen under investeringens avskrivningsperiod.

Av stadgarna ska det även framgå att hela intäkten ska återgå till

producentorganisationen om en medlem säljer en investering som den fått stöd för

under investeringens avskrivningsperiod. (SJVFS 2018:12).

Ansökan om utbetalning av förskott och stöd

Ansökan om förskottsbetalning

15 § En producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer

får ansöka om förskottsbetalning senast den sista dagen i januari, maj och september

för den del av stödet som motsvarar förutsedda utgifter under den fyramånadersperiod

som börjar den månad då ansökan lämnas in.

Ansökan ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 6.

Ett förskott ska avse minst 100 000 kronor. (SJVFS 2018:12).

Ansökan om utbetalning av stöd

16 § Ansökan om utbetalning av stöd ska

1. innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 7,

2. vara undertecknad av behörig firmatecknare, och

3. skickas till Jordbruksverket.

Ansökan räknas inte som inkommen förrän samtliga uppgifter har kommit in. Efter

skriftlig överenskommelse med Jordbruksverket kan uppgifter enligt punkt 7 b i bilaga

7 lämnas in i efterhand. (SJVFS 2018:12).

SJVFS 2018:12

12

16 a § En producentorganisation kan inte få stöd för utgifter där fakturadatum är

tidigare än den dag då ansökan om verksamhetsprogrammet, som omfattar den aktuella

insatsen, kom in till Jordbruksverket. (SJVFS 2018:12).

16 b § Producentorganisationen ska bokföra finansieringen av driftsfonden och alla

kostnader som producentorganisationen söker stöd för, och som har belastat

driftsfonden, åtskilt från producentorganisationens övriga verksamhet. (SJVFS

2018:12).

16 c § Om en producentorganisation söker stöd för köp av begagnad utrustning ska

den lämna in en förteckning över samtliga ägare som utrustningen har haft under de

senaste sju åren om Jordbruksverket begär det. (SJVFS 2018:12).

Medlemsförteckning

17 § När en producentorganisation ansöker om erkännande eller utbetalning av stöd

ska den bifoga en medlemsförteckning i Excelformat28.

Förteckningen ska innehålla följande uppgifter om de odlare som är medlemmar

enligt 2 kap. 11 §:

1. medlemsnummer,

2. organisationsnummer,

3. företagsnamn,

4. adress,

5. firmatecknare,

6. inträdesdatum i producentorganisationen,

7. eventuellt datum för ansökan om utträde ur producentorganisationen,

8. omsättning för stödåret,

9. land där medlemmen har sitt säte om det är annat än Sverige och

10. medlemskap i annan producentorganisation om det är aktuellt, samt vilka

produkter medlemmen levererar till varje producentorganisation. (SJVFS

2018:12).

Producentorganisationens årsrapport

18 § Producentorganisationen ska tillsammans med stödansökan skicka in en

årsrapport om hur den genomfört verksamhetsprogrammet för det föregående året.

Rapporten ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 8.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 15 september 2017, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2013:19) om producentorganisationer för frukt och grönsaker ska

upphöra att gälla.

För verksamhetsprogram som har godkänts innan den nya föreskriften träder i kraft

gäller den gamla föreskriften.

28 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Förteckning över medlemmar i producentorganisationen. Mallen finns i webbutiken

på jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:12

13

Om en producentorganisation väljer att ändra sitt verksamhetsprogram enligt artikel

80.1 b i förordning (EU) nr 2017/89129 gäller den nya föreskriften.

1. Denna författning träder i kraft den 28 juli 2018.

2. För verksamhetsprogram som har godkänts innan denna författning träder i

kraft gäller Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:19) om

producentorganisationer för frukt och grönsaker.

3. Om bestämmelserna i 2 kap. 1, 2, 6, 7 och 11 §§ och i 3 kap. 11 och 14 §§

innebär att producentorganisationen måste ändra sina stadgar tillämpas dessa

bestämmelser från och med den ordinarie stämma som inträffar närmast efter

ikraftträdandet av föreskriften.

4. 3 kap. 8 § tillämpas från det räkenskapsår som påbörjas närmast efter

ikraftträdandet av föreskriften.

HÅKAN HENRIKSON

Jeanette Ringbom

(Stödregelenheten)

29 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

SJVFS 2018:12

14

Bilaga 1

ANSÖKAN OM ERKÄNNANDE AV PRODUCENTORGANISATION

Ansökan om erkännande av producentorganisation30 ska innehålla följande uppgifter:

1. producentorganisationens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. producentorganisationens företagsform och eventuella koncernförhållanden,

4. vilka produkter producentorganisationen ansöker om att bli erkänd för,

5. om producentorganisationen vill bli erkänd för produkter som odlas för

förädling, och en förklaring av hur producentorganisationen i så fall ser till att

produkterna kommer att levereras enbart för det ändamålet,

6. om producentorganisationen har för avsikt att hantera andra produkter än de

som de ansöker om erkännande för och i så fall vilka,

7. koppling till annat företag som hanterar eller förädlar frukt eller grönsaker,

8. producentorganisationens syfte,

9. producentorganisationens omsättning, för de produkter den söker erkännande

för, under det senaste räkenskapsåret,

10. hur många årsarbetskrafter den personal som producentorganisationen har

tillgång till utgör,

11. om producentorganisationen har för avsikt att lägga ut verksamhet på

entreprenad och i så fall vilken samt hur producentorganisationen trots det

behåller den övergripande kontrollen över verksamheten,

12. hur producentorganisationen arbetar för att säkerställa koncentration av utbud

och saluföring, och för att se till att det är deras huvudsakliga verksamhet,

13. hur producentorganisationen säkerställer att medlemmarna uppfyller

leveranskravet,

14. om producentorganisationen kommer att saluföra produkter som de ansöker om

att bli erkänd för, som odlats av andra än organisationens medlemmar,

15. hur producentorganisationen tillhandahåller de tekniska hjälpmedel som dess

medlemmar har rätt till,

16. hur producentorganisationen garanterar en god förvaltning av föreningens

räkenskaper,

17. hur producentorganisationen uppfyller kravet på att särredovisa intäkter och

kostnader i driftsfonden samt

18. hur producentorganisationen vet vad och hur mycket medlemmarna producerar

samt

19. underskrift av behörig firmatecknare där det även framgår att denne försäkrar

att:

a) alla uppgifter som lämnats i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga,

b) producentorganisationen kommer att följa de regler som gäller för stödet till

producentorganisationer för frukt och grönsaker,

30 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – erkännande av producentorganisation eller sammanslutning av

producentorganisationer för frukt och grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:12

15

c) producentorganisationen är medveten om att Jordbruksverket kan komma att

återkalla beslut om erkännande om hen har lämnat oriktiga uppgifter i denna

ansökan eller om producentorganisationen på något annat sätt bryter mot

villkoren för stödet,

d) producentorganisationen kommer att garantera en korrekt kommersiell och

budgetmässig förvaltning av föreningens räkenskaper och

e) producentorganisationen genast kommer att meddela eventuella ändringar som

kan få betydelse för Jordbruksverkets beslut gällande dess erkännande.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor:

1. intyg om behörig firmatecknare,

2. medlemsförteckning enligt 3 kap. 17 §,

3. producentorganisationens stadgar,

4. om producentorganisationen har bedrivit verksamhet innan den ansöker om

erkännande, årsredovisning för de senaste två kalenderåren,

5. protokoll från den årsstämma som beslutade att ansöka om erkännande,

6. protokoll

från

den

årsstämma

där

det

framgår

hur

och

när

producentorganisationen bildades,

7. en

beskrivning

av

personer

med

ledande

funktioner

inom

producentorganisationen, till exempel styrelsens sammansättning,

8. kontoplan och

9. kopia på eventuella entreprenadavtal. (SJVFS 2018:12).

SJVFS 2018:12

16

Bilaga 1a

ANSÖKAN

OM

ERKÄNNANDE

AV

SAMMANSLUTNING

AV

PRODUCENTORGANISATIONER

Ansökan om erkännande av sammanslutning av producentorganisationer31 ska

innehålla följande uppgifter:

1. sammanslutningens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. sammanslutningens medlemmar uppdelad på erkända producentorganisationer

och andra medlemmar,

4. om någon medlem även är medlem i annan erkänd sammanslutning,

5. om någon av medlemmarna har sitt säte utanför Sverige,

6. sammanslutningens företagsform,

7. vilka produkter sammanslutningen vill bli erkänd för,

8. om sammanslutningen har för avsikt att saluföra produkter och i så fall om de

kommer från medlemmarna eller inte,

9. hur många årsarbetskrafter den personal som sammanslutningen har tillgång till

utgör,

10. vilken utrustning sammanslutningens verksamhet kräver,

11. om sammanslutning har för avsikt att lägga ut verksamhet på entreprenad och i

så fall vilken samt hur sammanslutningen trots det behåller den övergripande

kontrollen över verksamheten,

12. redogörelse över vilka delar av medlemsproducentorganisationernas

verksamhet som ska genomföras av sammanslutningen,

13. hur sammanslutningen uppfyller kravet på att särredovisa intäkter och kostnader

i driftsfonden och

14. underskrift av behörig firmatecknare där det även framgår att denne försäkrar

att:

a) alla uppgifter som har lämnats i ansökan med bilagor är fullständiga och

riktiga,

b) sammanslutningen kommer att följa de regler som gäller för stödet till

producentorganisationer för frukt och grönsaker,

c) sammanslutningen är medveten om att Jordbruksverket kan komma att

återkalla beslut om erkännande om oriktiga uppgifter har lämnats i ansökan

eller om sammanslutningen eller någon av medlemsorganisationerna på något

annat sätt bryter mot villkoren för stödet,

d) sammanslutningen kommer att garantera en korrekt kommersiell och

budgetmässig förvaltning av föreningens räkenskaper och

e) sammanslutningen genast kommer att meddela eventuella ändringar som kan

få betydelse för Jordbruksverkets beslut gällande dess erkännande.

31 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – erkännande av producentorganisation eller sammanslutning av

producentorganisationer för frukt och grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:12

17

Sammanslutningen av producentorganisationer ska skicka med följande bilagor:

1. protokoll från den stämma i varje berörd erkänd producentorganisation som

beslutade om att bilda sammanslutningen,

2. protokoll från sammanslutningens stämma som beslutade om att ansöka om

erkännande för sammanslutningen,

3. sammanslutningens stadgar och

4. kontoplan. (SJVFS 2018:12).

SJVFS 2018:12

18

Bilaga 2

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV NYTT VERKSAMHETSPROGRAM

FÖR PRODUCENTORGANISATIONER

Ansökan om godkännande av nytt verksamhetsprogram för producentorganisationer32

ska innehålla följande uppgifter enligt artiklarna 4 och 5 i nr 2017/89233 samt artikel

33 i nr 1308/201334:

1. verksamhetsprogrammets löptid,

2. övergripande mål för verksamhetsprogrammet, inklusive eventuella konflikter

mellan verksamhetsprogrammets olika mål och hur de kommer att hanteras

3. åtgärder i verksamhetsprogrammet,

4. insatser i verksamhetsprogrammet, inklusive planerad budget för insatserna,

5. finansiering av driftsfonden inklusive förklaring om producentorganisationen

inte tar ut samma avgift av samtliga medlemmar och

6. förhållande till andra EU-program, inklusive försäkran om att medlemmarna

inte har sökt och inte har för avsikt att söka stöd som kan innebära

dubbelfinansiering.

Utöver vad som står i föregående stycke ska ansökan innehålla följande uppgifter:

1. producentorganisationens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. om producentorganisationen är medlem i en sammanslutning av

producentorganisationer eller inte,

4. producentorganisationens styrkor och svagheter och hur stödet ska användas för

att hantera dessa,

5. beräknad andel av driftsfonden för varje åtgärd i procent för hela

programperioden och varför den fördelningen är lämplig för att nå

producentorganisationens mål,

6. situation vid programstart och önskat läge vid verksamhetsprogrammets slut,

7. hur producentorganisationen uppfyller kravet på att särredovisa intäkter och

kostnader samt vilka konton eller kostnadsställen som används,

8. producentorganisationens kunskap om medlemmarnas produktion och deras

tillgång till teknisk utrustning för insamling, sortering, lagring och paketering,

9. hur producentorganisationen hanterar leveranskravet,

10. producentorganisationens totala omsättning under det senaste avslutade

räkenskapsåret samt hur stor del av detta som kommer försäljning av

medlemmarnas produkter som producentorganisationen är erkänd för,

11. eventuell verksamhet som producentorganisationen kommer att lägga ut på

entreprenad under verksamhetsprogrammets löptid och

12. underskrift av behörig firmatecknare där det även framgår att denne försäkrar

att:

a) alla uppgifter som lämnats i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga,

32 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – godkännande av nytt verksamhetsprogram för producentorganisationer

för frukt och grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

33 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

34 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

SJVFS 2018:12

19

b) producentorganisationen följer de regler som gäller för stödet till

producentorganisationer för frukt och grönsaker,

c) producentorganisationen kommer att förvalta sina räkenskaper i enlighet med

god redovisningssed,

d) producentorganisationen är medveten om att ifall felaktigt stöd betalas ut för

genomförandet av detta verksamhetsprogram så ska stödet med ränta

återbetalas till Jordbruksverket,

e) producentorganisationens medlemmar följer kraven för leveransplikten då de

levererar en tillräcklig andel av sin produktion till producentorganisationen och

f) producentorganisationen genast kommer att meddela eventuella ändringar som

kan

betydelse

för

Jordbruksverkets

beslut

gällande

producentorganisationens ansökan om nytt verksamhetsprogram.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor:

1. protokoll från den stämma då verksamhetsprogrammet godkändes,

2. intyg om behörig firmatecknare,

3. underlag för kontroll av erkännandekriterierna,

4. bokföringsunderlag som visar total försäljning av de produkter som

producentorganisationen är erkänd för och motsvarande försäljning av

medlemmarnas produkter,

5. kontoplan,

6. om organisationen sökt något annat stöd för samma eller liknande verksamhet:

kopia på beslutet eller, om organisationen inte fått beslutet ännu, kopia på

stödansökan,

7. om organisationen har lagt ut delar av sin verksamhet på entreprenad: kopia av

entreprenadavtal och

8. bokföringsunderlag som styrker uppgifterna i punkt 10 i det föregående stycket.

För det första året i verksamhetsprogrammet ska producentorganisationen skicka med

följande bilagor:

1. en detaljerad beskrivning av insatserna i verksamhetsprogrammet, inklusive

budget för insatserna och

2. jämförbara prisuppgifter från olika leverantörer för sådana insatser som

producentorganisationen planerar att genomföra och som kostar mer än 50 000

kronor. (SJVFS 2018:12).

SJVFS 2018:12

20

Bilaga 2a

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV NYTT VERKSAMHETSPROGRAM

FÖR SAMMANSLUTNINGAR AV PRODUCENTORGANISATIONER

Ansökan om godkännande av nytt verksamhetsprogram för sammanslutningar av

producentorganisationer35 ska innehålla följande uppgifter enligt artiklarna 4 och 5 i

förordning (EU) nr 2017/89236 samt artikel 33 i nr 1308/201337:

1. verksamhetsprogrammets löptid,

2. övergripande mål för verksamhetsprogrammet, inklusive eventuella konflikter

i programmet eller mellan sammanslutningens och medlemsorganisationernas

olika program och hur sådana konflikter kommer att hanteras,

3. situation vid programstart och önskat läge vid verksamhetsprogrammets slut,

4. finansiering av driftsfonden inklusive förklaring om sammanslutningen inte tar

ut samma avgift av samtliga medlemmar och

5. förhållande till andra EU-program, inklusive försäkran om att medlemmarna

inte har sökt och inte har för avsikt att söka stöd som kan innebära

dubbelfinansiering och

6. insatser i verksamhetsprogrammet, inklusive planerad budget för insatserna.

Utöver vad som står i föregående stycke ska ansökan innehålla följande uppgifter:

1. sammanslutningens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. hur sammanslutningen uppfyller kravet på att särredovisa intäkter och kostnader

samt vilka konton eller kostnadsställen som används,

4. eventuell verksamhet som sammanslutningen kommer att lägga ut på

entreprenad under verksamhetsprogrammets löptid,

5. underskrift av behörig firmatecknare där det även framgår att denne försäkrar

att:

a) alla uppgifter som lämnats i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga,

b) sammanslutningen

följer

de

regler

som

gäller

för

stödet

till

producentorganisationer för frukt och grönsaker,

c) sammanslutningen kommer att förvalta sina räkenskaper i enlighet med god

redovisningssed,

d) sammanslutningen är medveten om att ifall felaktigt stöd betalas ut för

genomförandet av detta verksamhetsprogram så ska stödet med ränta

återbetalas till Jordbruksverket och

e) sammanslutningen genast kommer att meddela eventuella ändringar som kan

få betydelse för Jordbruksverkets beslut gällande sammanslutningens ansökan

om nytt verksamhetsprogram.

Om sammanslutningen kommer att sälja medlemmarnas produkter ska ansökan även

innehålla följande uppgifter:

1. sammanslutningens kunskap om medlemmarnas produktion,

35 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – godkännande av nytt verksamhetsprogram för sammanslutningar av

producentorganisationer för frukt och grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

36 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

37 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

SJVFS 2018:12

21

2. hur stor andel av medlemsproducentorganisationerna som har tillgång till

teknisk utrustning för insamling, sortering, lagring och paketering

3. hur sammanslutningen hanterar leveranskravet och

4. sammanslutningens totala omsättning under det senaste avslutade

räkenskapsåret samt hur stor del av detta som kommer försäljning av

medlemmarnas produkter som producentorganisationen är erkänd för.

I de fall det är aktuellt, eller i de fall Jordbruksverket inte redan har den senaste

versionen, ska sammanslutningen skicka med följande bilagor:

1. om sammanslutningen har sökt något annat stöd för samma eller liknande

verksamhet: kopia på beslutet eller, om sammanslutningen inte fått beslutet

ännu, kopia på stödansökan,

2. om sammanslutningen vill lägga ut verksamhet på entreprenad: en kopia på

kontraktet med varje entreprenadföretag

3. bokföringsunderlag som styrker uppgifterna i punkt 3 i det föregående stycket

och

4. intyg om behörig firmatecknare.

För det första året i verksamhetsprogrammet ska sammanslutningen även skicka med

följande bilagor:

1. insatsbeskrivningar för samtliga insatser som ska genomföras det kommande

året, samt underlag för rimlighetsbedömning för alla insatser över 50 000

kronor,

samt

tydlig

hänvisning

till

motsvarande

insats

i

medlemsproducentorganisationernas verksamhetsprogram och

2. protokoll från den stämma då verksamhetsprogrammet godkändes. (SJVFS

2018:12).

SJVFS 2018:12

22

Bilaga 3

ANSÖKAN OM UPPDATERING AV BEFINTLIGT

VERKSAMHETSPROGRAM FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR FÖR

PRODUCENTORGANISATIONER

Ansökan om uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa verksamhetsår38

ska innehålla följande uppgifter enligt artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) nr

2017/89239:

1. verksamhetsprogrammets löptid,

2. övergripande mål för programmet,

3. situation vid programstart och mål för verksamhetsprogrammets slut,

4. åtgärder i verksamhetsprogrammet inklusive ändringar,

5. en detaljerad beskrivning av insatser i verksamhetsprogrammet, inklusive

budget för insatserna,

6. finansiering av driftsfonden inklusive förklaring om producentorganisationen

inte tar ut samma avgift av samtliga medlemmar och

7. förhållande till andra EU-program.

Utöver vad som står i föregående stycke ska ansökan innehålla följande uppgift:

1. producentorganisationens namn, adress, organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. om producentorganisationen är medlem i en sammanslutning av

producentorganisationer eller inte,

4. producentorganisationens styrkor och svagheter och hur stödet ska användas för

att hantera dessa,

5. hur producentorganisationen uppfyller kravet på att särredovisa intäkter och

kostnader,

6. producentorganisationens kunskap om medlemmarnas produktion och deras

tillgång till teknisk utrustning för insamling, sortering, lagring och paketering,

7. hur producentorganisationen hanterat leveranskravet,

8. eventuell verksamhet som producentorganisationen har för avsikt att lägga ut

på entreprenad och

9. underskrift av behörig firmatecknare där det även framgår att denne försäkrar

att:

a) alla uppgifter som har lämnats i ansökan med bilagor är fullständiga och

riktiga,

b) producentorganisationen följer de regler som gäller för stödet till

producentorganisationer för frukt och grönsaker,

c) producentorganisationen är medveten om att ifall felaktigt stöd betalas ut för

genomförandet av detta verksamhetsprogram, ska stödet med ränta återbetalas

till Jordbruksverket,

38 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa verksamhetsår.

Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

39 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

SJVFS 2018:12

23

d) producentorganisationens medlemmar följer kraven för leveransplikten då de

levererar en tillräcklig andel av sin produktion till producentorganisationen och

e) producentorganisationen genast kommer att meddela eventuella ändringar som

kan

betydelse

för

Jordbruksverkets

beslut

gällande

producentorganisationens

ansökan

om

uppdatering

av

verksamhetsprogrammet.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor:

1. protokoll från den stämma då uppdateringen av det befintliga

verksamhetsprogrammet för nästa verksamhetsår godkändes,

2. en detaljerad beskrivning av insatserna i verksamhetsprogrammet, inklusive

budget för insatserna,

3. intyg om behörig firmatecknare,

4. underlag för kontroll av erkännandekriterierna samt

5. jämförbara prisuppgifter från olika leverantörer för sådana insatser som

organisationen planerar att genomföra och som kostar mer än 50 000 kronor,

6. om producentorganisationen har sökt annat stöd, kopia på beslutet

7. om verksamhet på entreprenad, kopia av kontraktet och

8. om producentorganisationen har ändrat något som gäller erkännandekriterierna,

underlag så att Jordbruksverket kan kontrollera dessa. (SJVFS 2018:12).

SJVFS 2018:12

24

Bilaga 3 a

ANSÖKAN OM UPPDATERING AV BEFINTLIGT

VERKSAMHETSPROGRAM FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR FÖR

SAMMANSLUTINGAR AV PRODUCENTORGANISATIONR

Ansökan om uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa verksamhetsår40

för sammanslutningar av producentorganisationer ska innehålla följande uppgifter

enligt artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) nr 2017/89241:

1. verksamhetsprogrammets löptid,

2. övergripande mål för programmet, inklusive eventuella konflikter i programmet

eller mellan sammanslutningens och medlemsorganisationernas olika program

och hur sådana konflikter kommer att hanteras,

3. situation vid programstart och önskat läge vid verksamhetsprogrammets slut,

4. finansiering av driftsfonden inklusive förklaring om sammanslutningen inte tar

ut samma avgift av samtliga medlemmar,

5. förhållande till andra EU-program, inklusive försäkran om att medlemmarna

inte har sökt och inte har för avsikt att söka stöd som kan innebära

dubbelfinansiering och

6. insatser i verksamhetsprogrammet, inklusive planerad budget för insatserna.

Utöver vad som står i föregående stycke ska ansökan innehålla följande uppgift:

1. sammanslutningens namn, adress, organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. hur sammanslutningen uppfyller kravet på att särredovisa intäkter och kostnader

samt vilka konton eller kostnadsställen som används,

4. eventuell verksamhet som sammanslutningen har för avsikt att lägga ut på

entreprenad och

5. underskrift av behörig firmatecknare där det även framgår att denne försäkrar

att:

a) alla uppgifter som har lämnats i ansökan med bilagor är fullständiga och

riktiga,

b) sammanslutningen

följer

de

regler

som

gäller

för

stödet

till

producentorganisationer för frukt och grönsaker,

c) sammanslutningen är medveten om att ifall felaktigt stöd betalas ut för

genomförandet av detta verksamhetsprogram, ska stödet med ränta återbetalas

till Jordbruksverket och

d) sammanslutningen genast kommer att meddela eventuella ändringar som kan

få betydelse för Jordbruksverkets beslut gällande sammanslutningens ansökan

om uppdatering av verksamhetsprogrammet.

Om sammanslutningen säljer medlemmarnas produkter ska ansökan även innehålla

följande uppgifter:

1. sammanslutningens kunskap om medlemmarnas produktion,

40 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – uppdatering av befintligt verksamhetsprogram för nästa verksamhetsår.

Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

41 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

SJVFS 2018:12

25

2. hur stor andel av medlemsproducentorganisationerna som har tillgång till

teknisk utrustning för insamling, sortering, lagring och paketering och

3. hur sammanslutningen hanterar leveranskravet.

Sammanslutningen ska skicka med följande bilagor:

1. insatsbeskrivning för varje insats som ska genomföras det kommande året,

inklusive underlag för rimlighetsbedömning om insatsen kostar mer än 50 000

kronor

samt

tydlig

hänvisning

till

motsvarande

insats

i

medlemsproducentorganisationernas verksamhetsprogram

2. protokoll från den stämma då uppdateringen av det befintliga

verksamhetsprogrammet för nästa verksamhetsår godkändes,

3. intyg om behörig firmatecknare,

Om det är aktuellt ska sammanslutningen även skicka med följande bilagor:

1. om sammanslutningen har sökt något annat stöd för samma eller liknande

verksamhet: kopia på beslutet eller, om sammanslutningen inte fått beslutet

ännu, kopia på stödansökan,

2. om sammanslutningen vill lägga ut verksamhet på entreprenad: en kopia på

kontraktet med varje entreprenadföretag och

3. om sammanslutningen söker stöd för begagnad utrustning: intyg från säljaren

om att utrustningen inte fått stöd de senaste sju åren. (SJVFS 2018:12).

SJVFS 2018:12

26

Bilaga 4

ANSÖKAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET FÖR

INNEVARANDE ÅR FÖR PRODUCENTORGANISATIONER

Ansökan om ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år42 ska innehålla

följande uppgifter enligt artikel 34 i förordning (EU) nr 2017/89143:

1) vilka ändringar producentorganisationen vill göra i de fall det är aktuellt:

a) åtgärder som producentorganisationen vill ändra beloppet för inklusive

beloppsändringen,

b) godkända insatser som producentorganisationen vill höja beloppet för

inklusive en anledning till varför rimlighetsbedömning ska göras om,

c) insatser som producentorganisationen vill lägga till under året samt eventuell

risk för dubbelfinansiering för dessa och

d) insatser som producentorganisationen inte kommer att genomföra under året.

Utöver de uppgifter som anges i första stycket ska ansökan även innehålla uppgifter

om:

1. producentorganisationens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. underskrift av behörig firmatecknare där det även framgår att denne intygar att:

a) alla uppgifter i ansökan och bilagorna är fullständiga och riktiga,

b) producentorganisationen följer de regler som gäller för stödet till

producentorganisationer för frukt och grönsaker

c) producentorganisationen är medveten om att om den lämnar oriktiga uppgifter

eller på annat sätt bryter mot villkoren för stödet så kan Jordbruksverket

återkalla erkännandet och

d) producentorganisationen inte kommer att finansiera ändringarna i

verksamhetsprogrammet med andra stöd.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor:

1. beskrivning av samtliga nya insatser, inklusive underlag som styrker att

kostnaden är rimlig,

2. protokoll från den stämma eller det styrelsemöte då ändringarna beslutades och

3. ny budget och ny tidsplan för varje år av verksamhetsprogrammet. (SJVFS

2018:12).

42 Jordbruksverket tillhandhåller blanketten Ansökan – ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år . Blanketten

finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

43 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

SJVFS 2018:12

27

Bilaga 4 a

ANSÖKAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET FÖR

INNEVARANDE

ÅR

FÖR

SAMMANSLUTNINGAR

AV

PRODUCENTORGANISATIONER

Ansökan om ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år44 ska innehålla

följande uppgifter enligt artikel 34 i förordning (EU) nr 2017/89145:

1) vilka ändringar sammanslutningen vill göra i de fall det är aktuellt:

a) åtgärder som sammanslutningen vill ändra beloppet för inklusive

beloppsändringen,

b) godkända insatser som sammanslutningen vill höja beloppet för inklusive en

anledning till varför rimlighetsbedömning ska göras om,

c) insatser som sammanslutningen vill lägga till under året samt eventuell risk för

dubbelfinansiering för dessa inklusive hänvisning till motsvarande insats i

medlemsproducentorganisationernas verksamhetsprogram och

d) insatser som sammanslutningen inte kommer att genomföra under året.

Utöver de uppgifter som anges i första stycket ska ansökan även innehålla uppgifter

om:

1. sammanslutningens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. underskrift av behörig firmatecknare där det även framgår att denne intygar att:

a) alla uppgifter i ansökan och bilagorna är fullständiga och riktiga,

b) sammanslutningen

följer

de

regler

som

gäller

för

stödet

till

producentorganisationer för frukt och grönsaker,

c) sammanslutningen är medveten om att om den lämnar oriktiga uppgifter eller

på annat sätt bryter mot villkoren för stödet så kan Jordbruksverket återkalla

erkännandet och

d) sammanslutningen

kommer

inte

att

finansiera

ändringarna

i

verksamhetsprogrammet med andra stöd.

Sammanslutningen ska skicka med följande bilagor:

1. beskrivning av samtliga nya insatser, inklusive underlag som styrker att

kostnaden är rimlig,

2. protokoll från den stämma eller det styrelsemöte då ändringarna beslutades och

3. ny budget och ny tidsplan för varje år av verksamhetsprogrammet. (SJVFS

2018:12).

44 Jordbruksverket tillhandhåller blanketten Ansökan – ändring av verksamhetsprogrammet för innevarande år . Blanketten

finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

45 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

SJVFS 2018:12

28

Bilaga 5

UNDERLAG

FÖR

BERÄKNING

AV

DRIFTSFONDEN

FÖR

PRODUCENTORGANISATIONER

När en producentorganisation skickar in underlag för beräkning av driftsfonden ska

den lämna in följande uppgifter:

1. producentorganisationens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. referensperiod och år som driftsfonden avser,

4. värdet av saluförd produktion under referensperioden,

5. totalt belopp för den preliminära driftsfonden inklusive uppgift om hur mycket

som avser krisåtgärder,

6. total budget för det kommande året enligt verksamhetsprogrammet inklusive

uppgift om hur mycket som avser krisåtgärder och

7. finansiering av driftsfonden.

Uppgifterna ska vara underskrivna av behörig firmatecknare och det ska framgå att

denna försäkrar att:

1. alla uppgifter som har lämnats i anmälan med bilagor är fullständiga och riktiga

och

2. producentorganisationen kommer genast att meddela eventuella ändringar som

kan få betydelse för Jordbruksverkets fastställande av driftsfonden.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor:

1) utdrag från bokföringen som visar producentorganisationens totala omsättning

av produkter som den är erkänd för och som producerats av dess medlemmar

under referensperioden,

2) årsredovisning, kontoplan och resultaträkning för referensperioden,

3) statistik för referensperioden som visar hur mycket varje medlem levererat till

producentorganisationen av varje produkt som den är erkänd för,

4) producentorganisationens beräkning av driftsfond för det kommande året

inklusive uppgift om nummer på samtliga konton som omfattas av beräkningen

och

5) aktuell medlemsförteckning om Jordbruksverket inte redan har den senaste

versionen. (SJVFS 2018:12).

SJVFS 2018:12

29

Bilaga 5 a

UNDERLAG

FÖR

BERÄKNING

AV

DRIFTSFONDEN

FÖR

SAMMANSLUTNINGAR AV PRODUCENTORGANSIATIONER

När en sammanslutning skickar in underlag för beräkning av driftsfonden ska den

lämna in följande uppgifter:

1. sammanslutningens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. total budget för det kommande året enligt verksamhetsprogrammet inklusive

uppgift om hur mycket som avser krisåtgärder och

4. finansiering av driftsfonden och

5. sammanslutningens beräkning av driftsfond för det kommande året inklusive

uppgift om nummer på samtliga konton som omfattas av beräkningen.

Uppgifterna ska vara underskrivna av behörig firmatecknare och det ska framgå att

denna försäkrar att:

1. alla uppgifter som har lämnats i anmälan med bilagor är fullständiga och riktiga

och

2. sammanslutningen kommer genast att meddela eventuella ändringar som kan få

betydelse för Jordbruksverkets fastställande av driftsfonden. (SJVFS 2018:12).

SJVFS 2018:12

30

Bilaga 6

ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRSKOTT OCH FRISLÄPPANDE AV

SÄKERHET FÖR PRODUCENTORGANISATIONER

Ansökan om utbetalning av förskott46 ska innehålla följande uppgifter:

1. producentorganisationens namn, adress och organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er,

3. vilka månader ansökan avser,

4. belopp som producentorganisationen söker i förskott och

5. den säkerhet som producentorganisationen ställt.

Ansökan om frisläppande av säkerhet47 ska innehålla följande uppgifter:

1. vilka månader som ansökan avser och

2. belopp som producentorganisationen vill ha frisläppt.

Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare och det ska framgå att den

behörig firmatecknare försäkrar att:

1. alla uppgifter som har lämnats i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga

och

2. ingen insats har, eller kommer att, på otillåtet sätt finansierats med andra stöd.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor:

1. redovisning av att producentorganisationen har utnyttjat eventuella förskott från

den föregående perioden och

2. utdrag ur bokföringen som visar att producentorganisationen eller dess

medlemmar har betalat sin del till driftsfonden under den föregående perioden.

(SJVFS 2018:12).

46 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för

producentorganisationer för frukt och grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

47 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för

producentorganisationer för frukt och grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:12

31

Bilaga 7

ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD

Ansökan om utbetalning av stöd48 ska innehålla följande uppgifter för det år som

producentorganisationen söker stöd för enligt artikel 9 i förordning (EU) nr

2017/89249:

1. belopp som producentorganisationen söker stöd för,

2. värdet

av

producentorganisationens

saluförda

produktion,

under

referensperioden, av produkter som organisationen är erkänd för,

3. hur driftsfonden för stödåret har finansierats och

4. samtliga utgifter som producentorganisationen söker stöd för.

Utöver vad som står i föregående stycke ska ansökan innehålla uppgifter om:

1. uppgift om organisationens namn, adress, organisationsnummer,

2. kontaktperson/-er och

3. det år som stödansökan avser.

Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare och det ska framgå att denne

försäkrar att

1. kostnaderna som har redovisats i denna ansökan om utbetalning avser endast

insatser

som

omfattas

av

producentorganisationens

godkända

verksamhetsprogram,

2. kostnaderna som har redovisats i denna ansökan om utbetalning är betalda och

är inte redovisade i någon tidigare ansökan om utbetalning,

3. moms inte ingår i de kostnader som jag har sökt stöd för,

4. eventuella kreditfakturor som avser någon insats har räknats av från de

redovisade kostnaderna,

5. alla bifogade kopior överensstämmer med originalen,

6. ingen insats har på otillåtet sätt finansierats med andra stöd,

7. alla uppgifter som har lämnats i denna ansökan om utbetalning är fullständiga

och riktiga och

8. producentorganisationens medlemmar har sålt hela sin produktion via

producentorganisationen dock med undantag för produktion som uppfyller

villkoren för något av undantagen i artikel 12 i förordning (EU) nr 2017/89150.

Producentorganisationen ska skicka med följande bilagor varje år:

1. sammanställning av de kostnader producentorganisationen söker stöd för i

Excelformat51,

2. medlemsförteckning enligt 3 kap. 17 §,

3. kopior av varje faktura och eventuell kreditfaktura där följande ska framgå:

a) att den är adresserad till producentorganisationen,

48 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan – utbetalning av stöd till producentorganisationer för frukt och

grönsaker. Blanketten finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

49 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

50 EUT L 138, 25.5.2017, s. 4 (Celex 32017R0891).

51 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Sammanställning av kostnader för utbetalning av stöd. Mallen finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:12

32

b) leveransadress, om annan än producentorganisationens adress,

c) betalningsmottagarens namn, organisationsnummer och kontonummer,

d) fakturanummer och fakturadatum,

e) en tydlig specifikation av vad fakturan avser,

f) uppgift om vilken insats fakturan avser

g) totalt belopp, både inklusive och exklusive moms,

4. betalningsbevis för samtliga fakturor,

5. följesedlar, köpeavtal och liknande, om fakturan hänvisar till detta,

6. årsrapport enligt artikel 21 i förordning (EU) nr 2017/89252,

7. utdrag ur bokföringen som visar följande:

a) föreningens finansiering av driftsfonden,

b) värdet av den saluförda produktionen under referensperioden och

c) de kostnader som producentorganisationen söker stöd för,

8. underlag som visar omsättning per medlem under referensperioden av de

produkter som producentorganisationen är erkänd för,

9. kontoplan,

10. sammanställning över hur många procent av sin produktion varje medlem

levererar till producentorganisationen i Excelformat53,

11. aktuell förteckning över köpta investeringar med följande innehåll:

a) typ av investering,

b) investeringens serienummer,

c) investeringens placering,

d) vilket år investeringen köptes in,

e) anskaffningsvärde,

f) avskrivningsperioder och belopp,

g) om investeringen sålts: intäkt från försäljningen och utdrag från bokföringen

som visar att beloppet har återförts till driftsfonden,

h) uppgift om investeringen finns kvar,

12. aktuell förteckning över leasade investeringar med följande innehåll:

a) typ av leasingobjekt,

b) avtalsnummer på leasingkontrakt,

c) investeringens placering,

d) vilket år leasingkontraktet tecknades,

e) leasingföretagets anskaffningsvärde,

f) längd på leasingavtal och leasingkostnad per år,

g) om investeringen tagits över efter leasingavtalets slut: vilket år och till vilket

pris,

h) om investeringen tagits över efter leasingavtalets slut och sedan sålts: intäkt

från försäljningen och utdrag från bokföringen som visar att beloppet har

återförts till driftsfonden och

i) uppgift om investeringen finns kvar,

13. protokoll från den senaste årsstämman och

14. protokoll från de styrelsemöten som hållits det senaste året.

52 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

53 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Medlemmarnas försäljning av godkända produkter. Mallen finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:12

33

Om det är aktuellt det år som producentorganisationen söker stöd för, och om

Jordbruksverket inte redan har den senaste versionen, ska den skicka med följande

bilagor:

1. producentorganisationens stadgar,

2. intyg om behörig firmatecknare och

3. beskrivning av producentorganisationens organisation och struktur.

Om producentorganisationen för det aktuella året söker stöd för kostnader enligt nedan

ska den bifoga de bilagor som anges:

1. lönekostnader:

a) utdrag ur tidsredovisning eller dagbok som visar dag för dag vilket arbete som

utförts och hur många timmar personen lagt ned, underskriven av både

personen i fråga och representant för producentorganisationen,

b) lönespecifikation,

c) beräkningsunderlag

för

timkostnaden

för

varje

person

som

producentorganisationen söker stöd för underskriven av representant för

producentorganisationen och

d) underlag som styrker att personalen är kvalificerad för uppgifterna som

personalkostnaderna avser,

2. säljfrämjande insatser: kopia av marknadsföringsmaterial, foto av klichéer,

länkar till radio- eller tv-reklam eller foton från utställningar eller

butiksdemonstrationer,

3. ombyggnad av webbplatsen: skärmdump från den gamla webbplatsen och en

länk till den nya,

4. inköpta tjänster gällande utbildning och rådgivning: underlag som visar att

utföraren har tillräcklig kompetens och erfarenhet för uppgiften,

5. studieresor: reseberättelse samt underlag som visar deltagare, datum och resmål,

6. utbildning: deltagarförteckning samt underlag som anger vilken typ av

utbildning det handlar om och syfte med utbildningen,

7. forskning eller experimentell produktion: en redogörelse för aktiviteten och en

förklaring till resultatet,

8. leasingkostnader: säljarens avtal med leasinggivaren och leasinggivarens avtal

med producentorganisationen eller medlemmen,

9. fordon för intern transport: körjournal eller motsvarande dokument som visar

vilka transporter fordonet använts till,

10. köp av begagnad utrustning: intyg från säljaren där det framgår att utrustningen

inte har köpts med EU stöd eller med nationellt stöd under de senaste sju åren

som föregår köpet.

11. påfyllnad av gemensamma fonder: underlag som styrker att värdet för de

aktuella produkterna minskat med minst 35 % under en period på minst fyra

veckor och vilka medlemmar som tagit del av fondens medel och

12. samma eller liknande verksamhet på annat håll: beslut om sådant stöd. (SJVFS

2018:12).

SJVFS 2018:12

34

Bilaga 8

PRODUCENTORGANISATIONENS ÅRSRAPPORT

Producentorganisationens årsrapport54 ska innehålla följande uppgifter enligt artikel

21 i förordning (EU) nr 2017/89255:

1. uppgift om organisationens namn och organisationsnummer,

2. det år rapporten avser,

3. differensen mellan det budgeterade stödet för året och det ansökta stödet, och

en förklaring till differensen,

4. producentorganisationens utveckling i stora drag baserat på indikatorerna i

verksamhetsprogrammet,

5. de insatser i verksamhetsprogrammet som varit viktigast för medlemmarna

under året,

6. eventuella problem och lösningar under året och

7. om producentorganisationen har gjort investeringar som ökar miljöbelastningen

och vad den i så fall har gjort för att skydda miljön.

Om årsrapporten avser det sista eller det näst sista året av verksamhetsprogrammet ska

den dessutom innehålla följande uppgifter enligt artikel 21 i förordning (EU) nr

2017/89256. Uppgifter enligt punkt fyra ska bara lämnas för det näst sista året:

1. en

uppskattning

av

hur

väl

producentorganisationen

har

nått

verksamhetsprogrammets mål,

2. verksamhetsprogrammets resultat i stora drag baserat på indikatorerna i

verksamhetsprogrammet och förordningen,

3. producentorganisationer med en homogen produktion ska dessutom ange

situationen innan verksamhetsprogrammet inleddes och läget efter det år

rapporten avser för följande indikatorer:

a) produktionskostnad i kronor per kilo,

b) produktion i ton och

c) värdet av saluförd produktion i kronor per kilo och

4. faktorer som bidragit till att verksamhetsprogrammet gått bra eller dåligt.

(SJVFS 2018:12).

54 Jordbruksverket tillhandahåller mallen Producentorganisationens årsrapport. Mallen finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

55 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).

56 EUT L 138, 25.5.2017, s. 57 (Celex 32017R0892).