SJVFS 2018:23

Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:23

Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av

marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och

levande djur;

Utkom från trycket

den 2 oktober 2018

beslutade den 26 september 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Gemensamma bestämmelser för klassificering och prisrapportering finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,1

2. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1182 av den 20 april 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1308/2013 vad gäller unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av

nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa

kategorier av slaktkroppar och levande djur,2

3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1184 av den 20 april

2017 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalor för klassificering av

slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av

marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur,3

4. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april

2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till

kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av

vissa kommissionsförordningar, 4

5. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 av den 18 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring, 5

6. Lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

7. Förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknads-

reglering av jordbruksprodukter,

1 EUT L 347, 20.12.2013, s.671 (Celex 32013R1308).

2 EUT L 171, 4.7.2017, s. 74 (Celex 32017R1182).

3 EUT L 171, 4.7.2017, s. 103 (Celex 32017R1184).

4 EUT L 171, 4.7.2017, s. 113 (Celex 32017R1185).

5 EUT L 206, 30.7.2016, s. 15 (Celex 32016R1238).

SJVFS 2018:23

2

8. Förordningen (1956:413) om klassificering av kött.

Rapporteringsskyldighet

Nötkött och livkalv

2 § Slakteriföretag med en slakt som överstiger 20 000 vuxna nötkreatur per

kalenderår ska veckovis rapportera slaktade kvantiteter och priser på nötkött.

3 § De slakterier som är rapporteringsskyldiga enligt 1 § och som förmedlar livkalvar

ska även veckovis rapportera priser för levande kalvar.

Griskött och smågris

4 § Slakteriföretag med en slakt som överstiger 100 000 slaktgrisar per kalenderår ska

veckovis rapportera priser på slaktgris.

5 § Slakteriföretag med inköp eller förmedling överstigande 10 000 smågrisar per

kalenderår ska veckovis rapportera kvantiteter och priser på smågrisar.

Lammkött

6 § Slakteriföretag med en slakt som överstiger 25 000 lamm per kalenderår ska

veckovis rapportera slaktade kvantiteter och priser på lammkött.

Rapportering

7 § Rapporteringen ska ske elektroniskt i ett av Jordbruksverket angivet format.

Rapporten ska ha kommit in till Jordbruksverket senast tisdag klockan 18.00 i

efterföljande vecka.

8 § Indelningen av kvantiteterna ska följa bestämmelserna i kommissionens

genomförandeförordning (EU) 1184/2017. 6

9 § Enligt artikel 14 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/11827 ska det

marknadspris som rapporteras vara priset fritt slakteriet och det ska motsvara

slaktkroppens värde exklusive mervärdesskatt, enligt de handlingar som utfärdas till

leverantören av slakteriet.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2018, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:46) om prisrapportering av nöt-, gris- och lammkött upphör

att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Eva Jirskog

(Enheten för handel och marknad)

6 EUT L 171, 4.7.2017, s. 103 (Celex 32017R1184).

7 EUT L 171, 4.7.2017, s. 74 (Celex 32017R1182).