SJVFS 2018:26

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:26

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om

miljöersättningar, ersättningar för ekologisk

produktion, kompensationsstöd och

djurvälfärdsersättningar;

Utkom från trycket

den 24 september 2018

beslutade den 20 september 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§ förordningen

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med Havs-

och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen,

Vattenmyndigheterna,

Riksantikvarieämbetet,

Sametinget,

Skogsstyrelsen,

Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén

att 8 kap. 1 § verkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om

miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och

djurvälfärdsersättningar ska ha följande lydelse.

8 KAP. MINSKAT KVÄVELÄCKAGE

Vad kan man få ersättning för?

1 § Lantbrukare med åkermark inom nitratkänsligt område kan få ersättning för odling

av fånggröda eller för vårbearbetning.

Med fånggröda avses växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två

huvudgrödor och som odlas med syftet att minska växtnäringsförlusterna efter

huvudgrödans skörd. Slåtter-, frö- eller betesvall eller bevuxen träda får inte räknas

som huvudgröda. Fånggröda får inte övergå till huvudgröda följande år. Lantbrukare

som 2018 sökt utbetalning för fånggröda får låta fånggrödan övergå till huvudgröda

2019 om fånggrödan består av någon av de grödor som framgår av 6 § första och tredje

punkten. Slåtter-, frö- eller betesvall får i dessa fall även räknas som huvudgröda 2019.

Med vårbearbetning avses att ingen jordbearbetning sker efter skörd av en

huvudgröda, efter en vall eller efter en bevuxen träda förrän efter årets slut.

Med nitratkänsligt område avses de områden som anges som känsliga i 2 § i Statens

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i

jordbruket vad avser växtnäring. (SJVFS 2018:26).

SJVFS 2018:26

2

Denna författning träder i kraft den 10 oktober 2018 och gäller till och med år 2019.

CHRISTINA NORDIN

Rebecka Arveström

(Miljöersättningsenheten)