Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2015-06-11
Ändring införd
SFS 2015:406 i lydelse enligt SFS 2021:1298
Ikraft
2015-07-15
Upphäver
Förordning (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder
Förordning (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-23
Övrigt
Bilaga 3 är inte med här. Rättelseblad 2016:16 har iakttagits.
 • SJVFS 2020:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2019:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2018:11: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2017:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Normgivningsbemyndigande

/Upphör att gälla U: 2022-02-01/

[K1]1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

/Träder i kraft I: 2022-02-01/

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

Tillämpningsområde

[K1]2 §  Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,
 5. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022,
 6. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser,
 7. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),
 8. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor,
 9. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor,
 10. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron, och
 11. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Förordning (2021:331).

[K1]3 §  Stöd får lämnas enligt denna förordning för åtgärder som omfattas av unionsprioriteringarna i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013. Dessa avser

 1. främjande av kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på landsbygden,
 2. förbättring av jordbruksföretagens livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk, 3. främjande av organisationen av livsmedelskedjan, inbegripet bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhanteringen inom jordbruket,
 3. återställande, bevarande och förbättring av ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket,
 4. främjande av resurseffektivitet och stödjande av övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn, och
 5. främjande av social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden.

[S2]Av artikel 5 i samma förordning framgår att unionsprioriteringarna är indelade i fokusområden.

[K1]4 §  I fråga om unionsprioriteringen i artikel 5.6 b i förordning (EU) nr

[S2]1305/2013 finns särskilda bestämmelser i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.

Allmänna bestämmelser

[K1]5 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i de EU-förordningar som anges i 2 § samt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s. 1) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2019:827).

[K1]6 §  Stöd får lämnas som ekonomiskt bidrag i den mån det finns medel.

[S2]Den myndighet som beslutar om stöd ska när det gäller stöd enligt 3–7 kap., 8 kap. 32 § och 12 kap. prioritera ansökningarna om stöd enligt ett urvalsförfarande och urvalskriterier som fastställs av Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i de handlingsplaner som avses i 15 §. Förordning (2016:16).

[K1]6 a §  Den myndighet som beslutar om stöd får när det gäller stöd enligt 3–6 kap. och 12 kap. sätta ned stödnivån för delåtgärder inom fokusområden där en stödnivå angetts. Nedsättningen får göras i ett ärende där hela stödbeloppet inte ryms inom stödmyndighetens budget för ett visst område. Stödnivån får sänkas till lägst 20 procent av de kostnader som berättigar till stöd.

[S2]Hur nedsättning av stödnivåer ska tillämpas ska framgå av de handlingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §.

[S3]Stödmyndigheten ska informera den berörda sökande innan den fattar något beslut om att sätta ned stödnivån. Förordning (2018:124).

[K1]6 b §  Den myndighet som beslutar om stöd får ställa som villkor för stödet att stödmottagaren har den offentliga finansiering som behövs när en sådan ytterligare finansiering är en förutsättning för att stödet ska kunna lämnas.

[S2]Hur villkor om offentlig finansiering ska tillämpas ska framgå av de handlingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §. Förordning (2021:331).

[K1]7 §  Stöd får inte lämnas för åtgärder som staten, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

[S2]Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning. Detta gäller dock inte stöd enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1305/2013 för återställande av skadad skog när en naturkatastrof är anledning till åtgärden. Förordning (2019:1140).

Organisation

Förvaltande myndighet

[K1]8 §  Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020.

Attesterande organ

[K1]9 §  Ekonomistyrningsverket ska vara attesterande organ för stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

Utbetalande organ

[K1]10 §  Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Ejflu.

[S2]Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende Ejflu som framgår av förordning (EU) nr 1306/2013 om inte något annat särskilt anges i denna förordning eller i förordningen (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk.

Förvaltningen av fondmedel och anmälan om brister

[K1]11 §  Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

[S2]Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

[S3]Om myndigheterna inte uppfyller kraven enligt första stycket, eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fondens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen. Förordning (2016:16).

Avtal

[K1]12 §  Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska säkerställa att det krav som anges i bilaga 1.C.1 i) i förordning (EU) nr 907/2014 är uppfyllt. Förordning (2016:16).

Övervakningskommitté

[K1]13 §  Genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 ska övervakas av en övervakningskommitté som inrättas av regeringen. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 49 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 74 i förordning (EU) nr 1305/2013.

[K1]14 §  Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen.

[S2]Regeringen beslutar vilka berörda myndigheter och andra parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa ska i sin tur utse sina företrädare i kommittén. Jordbruksverket ska inrätta ett sekretariat till övervakningskommittén och offentliggöra en förteckning över kommitténs medlemmar.

[S3]Beslut av övervakningskommittén fattas med enkel majoritet.

Handlingsplaner

[K1]15 §  Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska efter det att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter utarbeta handlingsplaner för stöd enligt 3–7 kap., 8 kap. 13 § och 12 kap. inom sina respektive ansvarsområden.

[S2]Jordbruksverket ska godkänna handlingsplaner enligt första stycket.

[S3]Jordbruksverket ska, efter att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter, utarbeta handlingsplaner för vissa länsöverskridande åtgärder och åtgärder som på grund av sin omfattning, karaktär eller av administrativa skäl lämpar sig bättre för ett genomförande på nationell nivå. Förordning (2016:16).

[K1]16 §  Stöd som lämnas enligt 3–7 kap., 8 kap.13 och 32 §§ samt 12 kap. ska vara förenliga med en sådan handlingsplan som avses i 15 §.

Förfarandet i stödärenden

Var ansökan ska ges in

[K1]17 §  En ansökan om stöd, åtagande eller utbetalning av stöd ska ges in till den myndighet som enligt 1923 §§ ska pröva ansökan.

[S2]Ansökan om stöd enligt 8–10 kap. till företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till länsstyrelsen i Skåne län.

Överflyttning av ansökan

[K1]18 §  Regeringen får besluta att en annan länsstyrelse än den som en ansökan om stöd enligt 17 § första och andra styckena ska ges in till ska pröva ansökan om det finns risk för att prövningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet.

Prövning av ansökan om stöd och utbetalning av stöd

[K1]19 §  Länsstyrelserna prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd om inte annat följer av 2023 §§.

[S2]En ansökan ska prövas av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av den verksamhet som ansökan gäller bedrivs eller ska bedrivas.

[K1]20 §  Jordbruksverket prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd enligt 8 kap.28 och 32 §§ och 11 kap. samt om stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) enligt 12 kap. 5 §.

[S2]Jordbruksverket prövar även ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. och 12 kap.14 §§ i ärenden där det med hänsyn till åtgärdernas omfattning, karaktär eller av administrativa skäl är lämpligt att prövningen sker samlat. Förordning (2017:1253).

[K1]21 §  Skogsstyrelsen prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 7 kap. och enligt 3 kap. och 12 kap.14 §§ när det gäller skogsbruk, om inte något annat följer av 20 § andra stycket. Förordning (2017:1253).

[K1]22 §  Sametinget prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd när det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv enligt 3 kap., 4 kap.2 och 4 §§, 5 kap.2 och 5 §§, 6 kap.2, 8, 9, 13, 15 och 19 §§ samt 12 kap.14 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket. Förordning (2017:1253).

[K1]23 §  Tillväxtverket prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. 13 § och 12 kap.1-4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket. Förordning (2021:331).

[K1]24 §  Den myndighet som prövar ansökan om stöd ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Utbetalning

[K1]25 §  Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per insats och stödår och som avser stöd enligt 8–11 kap. ska inte betalas ut. Förordning (2016:16).

[K1]26 §  Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning och de villkor som gäller för stödet.

[S2]Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning eller de villkor som gäller för stödet ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet. Jordbruksverket ska i sådana fall sända tillbaka stödärendet till den myndighet som beslutat om utbetalningen. Jordbruksverkets beslut innebär att beslutet om utbetalning upphör att gälla.

[S3]Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena.

Förskott

[K1]27 §  Den myndighet som beslutar om stöd får besluta om förskottsutbetalning. Förskott får inte lämnas till myndigheter, regioner och kommuner.

[S2]Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor.

[S3]För stöd enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 4 § får förskott lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor. Förordning (2021:331).

Kontroller

[K1]28 §  Jordbruksverket samordnar kontrollen över att förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1305/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 807/2014, förordning (EU) nr 808/2014, förordning (EU) nr 640/2014, förordning (EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 907/2014, förordning (EU) nr 651/2014, förordning (EU) nr 702/2014, förordning (EU) nr 1407/2013 och förordning (EU) 2020/2220 följs. Förordning (2021:331).

[K1]29 §  Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket genomför den administrativa kontrollen och kontrollen på plats över stöd inom sina respektive ansvarsområden om inte annat följer av andra och tredje styckena.

[S2]Jordbruksverket genomför kontrollerna på plats inom Sametingets, Skogsstyrelsens och Tillväxtverkets ansvarsområden samt samtliga kontroller på plats för stöd enligt 3–6 och 12 kap.

[S3]Länsstyrelserna genomför kontrollerna på plats när det gäller stöd enligt 8 kap. 28 § och 11 kap.

[S4]Jordbruksverket genomför kontrollerna i efterhand.

[K1]30 §  Av 35 § i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare framgår att det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artikel 67 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket. Förordning (2016:16).

Varningssystem

[K1]31 §  Jordbruksverket ska inrätta ett system för tidig varning enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Översynsklausul

[K1]32 §  För stöd enligt artiklarna 28, 29 och 33 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska åtagandena, vid ändringar av de tillämpliga bindande normer, krav eller skyldigheter som åtagandena måste gå utöver, anpassas till dessa ändringar. Detta gäller också justeringar som görs för att förhindra dubbelfinansiering av de metoder som avses i artikel 43 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, om de metoderna ändras.

[S2]Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning som anges i första stycket, ska åtagandet upphöra att gälla. Återbetalning ska inte krävas för den period under vilken åtagandet gällde.

[S3]Ersättningsnivåerna för stöd enligt första stycket får justeras under pågående åtagandeperiod. Förordning (2016:16).

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

[K1]33 §  Den myndighet som beslutar om stöd får avslå eller häva åtaganden enligt 8–11 kap. om åtagandet motsvarar mindre än 1 000 kronor per år.

[K1]34 §  Stöd enligt 8–10 kap. lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål än jordbruk eller för mark som används på ett sätt som är oförenligt med stödets syfte. Förordning (2016:16).

[K1]35 §  Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 640/2014 och i Europeiska unionens statsstödsregler gäller att en stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. stödet beviljats på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
 2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de villkor som gäller för stödet, eller
 3. utbetalningen skett på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om utbetalning av stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

[K1]36 §  Den myndighet som beslutar om stöd ska innan utbetalning sker upphäva ett beslut om stöd eller ett åtagande helt eller delvis om någon av förutsättningarna i 35 §1 och 2 är uppfyllda eller om något annat inträffar som innebär att den som beviljats stöd med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

[K1]37 §  Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till.

[K1]38 §  Om stödmottagaren brutit mot stödvillkoren i fråga om sådana arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter som ingår i beslut om stöd enligt 8–11 kap. men som inte finns med i ansökan om utbetalning, ska det leda till samma indragning av stödet som om dessa arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter hade funnits med i denna ansökan.

Preskription

[K1]39 §  Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

[S2]I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

[K1]40 §  När ett stöd krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 809/2014.

[S2]Räntan ska beräknas enligt räntelagen (1975:653).

Bemyndiganden

[K1]41 §  Jordbruksverket får, efter det att Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén getts tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om

 1. stödvillkor,
 2. de villkor och det sätt stöd får kombineras med äldre åtaganden på samma areal eller inom samma jordbruksföretag, och
 3. avdrag på stöd, upphävande av stöd och åtaganden samt administrativa sanktioner på grund av att villkoren för stöd inte har följts.

 • SJVFS 2016:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2015:48: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande
 • SJVFS 2019:80: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2015:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd
 • SJVFS 2020:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2020:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2018:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2018:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2017:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2016:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2016:11: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2016:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd
 • SJVFS 2021:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2021:12: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2021:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2021:19: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

[K1]41 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter

 1. om att ansökningsförfarandet för ansökningar om stöd, åtagande eller utbetalning av stöd som är arealrelaterade och som enligt 19 § ska prövas av länsstyrelserna ska vara elektroniskt, och
 2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i 1. Förordning (2016:1180).

 • SJVFS 2019:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2018:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2017:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2017:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2021:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

[K1]42 §  Jordbruksverket får, efter det att Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén getts tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

 • SJVFS 2015:48: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande
 • SJVFS 2019:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2019:80: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2015:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd
 • SJVFS 2020:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2020:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2020:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2018:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2018:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2018:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2017:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2017:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2017:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2016:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2016:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd
 • SJVFS 2016:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2015:43: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2021:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2021:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2021:12: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2021:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
 • SJVFS 2021:19: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2021:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

[K1]43 §  Jordbruksverket får, efter det att de berörda myndigheterna getts tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om länsstyrelsernas, Sametingets, Skogsstyrelsens och Tillväxtverkets handläggning av ärenden om stöd.

 • SJVFS 2016:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
 • SJVFS 2016:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2015:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:8) om rutiner vid handläggning av ärenden om jordbrukarstöd, stöd inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

It-system för ärenden om stöd

[K1]44 §  Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

[S2]Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

/Träder i kraft I: 2022-02-01/

44 a §  Ett sådant organ som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007 ska, på begäran av en länsstyrelse, lämna uppgifter till länsstyrelsen om kontroll och certifiering av ekologisk produktion. Förordning (2021:1298).

[K1]45 §  Uppgifter som länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

[S2]Vidare ska Jordbruksverket lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.

[K1]46 §  Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket har lämnat till it-systemen.

[K1]47 §  Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som attesterande organ för landsbygdsprogrammet. Samlad information till enskilda

[K1]48 §  Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning.

[S2]Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.

[S3]För att fullgöra uppgiften enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen.

[K1]49 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska utföra uppgiften enligt 45 § första stycket.

Överklagande och verkställighet

[K1]50 §  Länsstyrelsernas beslut om stöd enligt 8–10 kap. får överklagas till Jordbruksverket.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i ett överklagat ärende enligt första stycket, beslut i fråga om stöd enligt 8 kap. 28 § och 11 kap., beslut enligt 26 och 36 §§ samt beslut om utbetalning av stöd enligt 1923 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:886).

[K1]51 §  Beslut om åtaganden för stöd enligt kapitel 8–11 och beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 gäller omedelbart, även om de överklagas. Förordning (2018:1620).

2 kap. Statligt stöd

Gruppundantag

[K2]1 §  Stöd till kompetensutveckling samt demonstrationer och information inom skogsbruket enligt 3 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 38 i förordning (EU) nr 702/2014.

[K2]2 §  Stöd till rådgivningstjänster inom skogsbruket enligt 3 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 39 i förordning (EU) nr 702/2014.

[K2]3 §  Stöd till investeringar i biogasanläggningar enligt 5 kap. för produktion av biogas som inte är livsmedelsbaserad får lämnas i enlighet med kap. I och artikel 41 i förordning (EU) nr 651/2014.

[K2]4 §  Stöd till bredband enligt 6 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 52 i förordning (EU) nr 651/2014.

[K2]5 §  Stöd till återställande av skadad skog enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 34 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet. Förordning (2016:16).

[K2]6 §  Stöd för att bevara och utveckla skogens miljövärden enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 35 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet. Förordning (2016:16).

[K2]7 §  Stöd enligt 16 §§ får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Stöd av mindre betydelse

[K2]8 §  Annat stöd än stöd enligt 16 §§ som faller utanför tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som annars skulle utgöra statligt stöd får endast lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013.

Övriga bestämmelser

[K2]9 §  En stödmottagare är skyldig att på begäran av den förvaltande myndigheten lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 651/2014, förordning (EU) nr 702/2014 och förordning (EU) nr 1407/2013 och i övrigt lämna sådana uppgifter som den förvaltande myndigheten behöver för att kunna utvärdera projekten.

[K2]10 §  Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som mottagits under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

[K2]11 §  Jordbruksverket ska föra de register som avses i

 1. artikel 12 i förordning (EU) nr 651/2014,
 2. artikel 13 i förordning (EU) nr 702/2014, och
 3. artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1407/2013.

[S2]Om ansökan avser stöd enligt förordning (EU) nr 1407/2013, ska den myndighet som beslutar om stöd lämna de upplysningar till det stödmottagande företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

3 kap. Stöd till kunskapsöverförings- och informationsåtgärder samt rådgivningstjänster

[K3]1 §  Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande utgifterna för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder samt rådgivningstjänster som anges i artiklarna 14 och 15 i förordning (EU) nr 1305/2013. Förordning (2016:16).

[K3]2 §  För rådgivningstjänster lämnas stöd med högst 1 500 euro per rådgivningstillfälle.

[S2]För stöd för fortbildning av rådgivare får stöd till ett rådgivningsföretag för fortbildning av företagets personal lämnas med högst 200 000 euro under en treårsperiod.

[K3]3 §  För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a och 6 b samt för tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av det upphandlade priset. Om stödmyndigheten genomför rådgivningen i egen regi ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av myndighetens kostnader för det specifika rådgivningstillfället.

[S2]För andra rådgivningstjänster inom fokusområde 4, 5 c, 5 d och 6 a i samma artikel får en avgift tas ut från den som tar emot rådgivningen. Förordning (2021:331).

[K3]4 §  För stöd till kompetensutveckling får en deltagaravgift tas ut. Förordning (2021:331).

4 kap. Stöd till investeringar i fysiska tillgångar

[K4]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för investeringar i fysiska tillgångar enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

2 §  Stöd får lämnas för investeringar inom jordbruks- och trädgårdssektorn samt rennäringen med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K4]2 §  Stöd får lämnas för investeringar inom jordbruks- och trädgårdssektorn samt rennäringen med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. För uppförande av en ny anläggning för dränering får i stället stöd lämnas med 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stöd lämnas inom de ramar som anges i bilaga 1. Förordning (2021:1065).

[K4]3 §  Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska lämnas med ytterligare 10 procent.

[S2]Stöd inom fokusområde 2 a i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 som avser utveckling av jordbruksföretag inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får lämnas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur.

[S3]Det som sägs i andra stycket gäller inte renskötselföretag.

Förädlingsstöd

[K4]4 §  Stöd får lämnas för förädling av jordbruksprodukter med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

[S2]Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska lämnas med ytterligare 10 procent.

[K4]5 §  Stöd får endast lämnas om huvudråvarorna omfattas av bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De framställda produkterna ska vara livsmedel men behöver inte omfattas av bilagan. Förordning (2016:16).

Stängsel mot rovdjur

[K4]6 §  Stöd får lämnas för investeringar i stängsel mot rovdjur med belopp som anges i bilaga 1.

[K4]7 §  Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

[K4]8 §  För att investeringen ska berättiga till stöd ska hela inhägnaden skydda de betande tamdjuren mot angrepp av rovdjur och stängslet sättas upp runt betesmark eller åkermark med betesvall.

[K4]9 §  Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

Engångsröjning av betesmark

[K4]10 §  Stöd får lämnas för engångsröjning av betesmark med belopp som anges i bilaga 1.

[K4]11 §  Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

[K4]12 §  Den mark som stöd lämnas för får inte ingå i ett pågående åtagande för betesmarker och slåtterängar. Marken ska dock tidigare vara brukad som betesmark eller slåtteräng.

[S2]Den mark som fastställs vid slutbesiktningen ska senast året efter denna omfattas av ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar eller för fäbodar om det inte på grund av omständigheter som står utanför stödmottagarens kontroll är omöjligt.

[S3]Andra stycket gäller under förutsättning att stödsökande kan ansöka om ersättningsformen.

[K4]13 §  Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

Reglerbar dränering

[K4]14 §  Stöd får lämnas för reglerbar dränering med belopp som anges i bilaga 1. Investeringen ska genomföras i ett nitratkänsligt område.

[K4]15 §  Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

[K4]16 §  För att investeringen ska berättiga till stöd ska reglerbrunnen installeras i befintligt eller nytt täckdikessystem på åkermark.

[K4]17 §  Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

5 kap. Jordbruks- och affärsutveckling

[K5]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för jordbruks- och affärsutveckling enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Startstöd

[K5]2 §  Stöd får lämnas för nyetablering till unga jordbrukare och rennäringsföretagare med 250 000 kronor. Ansökan om stöd ska lämnas in senast 24 månader efter etableringen. Förordning (2018:771).

[K5]3 §  Det nyetablerade företaget ska vid ansökningstillfället ha en produktionspotential inom jordbrukssektorn, trädgårdssektorn eller rennäringen som för den sökandens del motsvarar 860 standardtimmar per år.

[S2]Verksamheten ska enligt affärsplanen för den sökandens del uppgå till högst 17 200 standardtimmar per år vid ansökanstillfället. Förordning (2018:771).

[K5]4 §  En sökande som ska starta ett rennäringsföretag ska vara medlem av och aktiv inom en sameby vid ansökningstillfället.

Stöd för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk

[K5]5 §  Stöd lämnas för investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

[K5]6 §  För att investeringen ska berättiga till stöd vid produktion av elenergi från biomassa ska minst 30 procent av genererad spillvärme användas.

[K5]7 §  En anläggning för värmeproduktion, elproduktion eller biogasproduktion är stödberättigande om den under minst 51 procent av driftstiden använder annat än spannmål, annan stärkelserik gröda eller oljeväxter som huvudsaklig energiråvara.

[K5]8 §  Stöd till anläggningar för produktion av biodrivmedel från oljeväxter får ges så länge den totala oljeväxtarealen i Sverige inte överstiger den maximala areal som är lämplig utifrån rådande växtföljdsrestriktioner.

6 kap. Stöd till grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden

[K6]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur

[K6]2 §  Stöd får lämnas för investeringar i småskalig infrastruktur med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i andra stycket, 3 § och i bilaga 1.

[S2]Stöd enligt första stycket lämnas endast om de stödberättigande utgifterna enligt ansökan understiger 200 000 euro. Förordning (2017:1253).

[K6]3 §  Investeringen ska vara förenlig med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till bredband

[K6]4 §  Stöd till bredbandsinfrastruktur får lämnas med minst 40 och högst 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

[K6]5 §  Stöd får endast ges till projekt som avser nästa generations accessnät (NGA-nät) enligt definitionen i förordning (EU) nr 651/2014. NGA-infrastrukturen ska leda till faktiska anslutningar av slutanvändare.

[K6]6 §  Projektet ska vara förenligt med befintliga kommunala och regionala bredbandsstrategier.

[K6]7 §  Jordbruksverket ansvarar för att säkerställa att utbyggnaden sker i enlighet med förordning (EU) nr 651/2014. Den marknadsanalys som genomförs ska beakta regionala skillnader och uppdateras minst en gång om året.

Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden

[K6]8 §  Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden får lämnas med minst 50 och högst 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

[K6]9 §  Stöd till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler lämnas med 90 procent av de stödberättigande utgifterna.

[K6]10 §  När det gäller stöd till kommersiell service får stöd lämnas med 50 procent av de stödberättigande utgifterna eller med 90 procent av dessa om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl för att stöd ska få lämnas med 90 procent är att stödet gäller

 1. investeringar i förbättrad tillgänglighet,
 2. investeringar vid nystart av nedlagd butik,
 3. investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering,
 4. investeringar som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med andra grundläggande servicefunktioner, eller
 5. investeringar som ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen och görs i ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel.

[S2]En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning får inte lämnas med 90 procent om den inte kan motiveras utifrån första stycket 1–4. Förordning (2017:1253).

[K6]11 §  Stöd till dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och servicepunkter får endast lämnas om det behövs för att det i landsbygdsområden ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Stöd får i vissa fall lämnas även till fackhandelsservice. Förordning (2016:16).

[K6]12 §  För att berättiga till stöd ska investeringarna vara förenliga med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation

[K6]13 §  Stöd får lämnas till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1. Förordning (2016:16).

[K6]14 §  För att berättiga till stöd ska investeringarna vara förenliga med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö

[K6]15 §  Stöd får lämnas till utveckling av natur- och kulturmiljöer med 50, 90 och 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1. Förordning (2017:1253).

[K6]16 §  Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

[S2]Första stycket gäller inte investeringar inom fokusområde 6 b i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013.

[K6]17 §  När det gäller stöd för investeringar i våtmarker, dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet samt för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet ska den sökande äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

[K6]18 §  Investeringar inom fokusområde 6 b i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska vara förenliga med kommunala och regionala planer och med befintliga lokala utvecklingsstrategier.

[K6]19 §  Investeringar för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet ska genomföras i renskötselområdet.

[K6]20 §  Investeringar för våtmarker, dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet ska genomföras i odlingslandskapet.

[K6]21 §  För investeringar i våtmarker och dammar gäller att den våtmark eller damm som fastställs vid slutbesiktning senast året efter denna ska omfattas av ett miljöersättningsåtagande för skötsel av våtmarker och dammar om det inte på grund av omständigheter som står utanför stödmottagarens kontroll är omöjligt.

[S2]Andra stycket gäller under förutsättning att stödsökande kan ansöka om ersättningsformen.

[K6]22 §  För investeringar i tvåstegsdiken gäller att diket ska anläggas i eller vid åkermark och ha en lågvattenfåra samt terrasser på en eller båda sidor.

[K7]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artiklarna 21–26 i förordning (EU) nr 1305/2013. Förordning (2016:16).

Skogens miljövärden

[K7]2 §  För stöd till att sköta natur- och kulturmiljöer, gallra fram ädellöv- och lövrik skog, skapa våtmark, genomföra naturvårdsbränning, rensa stenmur och kulturmiljöer lämnas stöd med de belopp som anges i bilaga 1. Förordning (2016:16).

[K7]3 §  Den sökande ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

[S2]Stöd får endast lämnas till investeringar på skogsmark och trädbuskmark enligt 2 och 2 a §§skogsvårdslagen (1979:429). Återställande av skadad skog

[K7]4 §  Stöd får lämnas för återställande av skadad skog med högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna inom de ramar som anges i bilaga 1. Förordning (2019:827).

[K7]5 §  Stöd får sökas av den som har eller kan antas få stödberättigande utgifter som minst motsvarar det belopp som anges i bilaga 1. Förordning (2019:827).

[K8]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 till miljö- och klimatvänligt jordbruk.

[K8]2 §  Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren åtar sig att under en period av ett år vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel.

[S2]Åtaganden för stöd för skötsel av våtmarker och dammar enligt 20 § får dock ingås för en period av fem år. Markersättning för skötsel av våtmarker och dammar får endast lämnas för en sammanlagd period om 20 år. Om våtmarken eller dammen är anlagd utan att något stöd har lämnats för investeringar i våtmarker och dammar enligt 6 kap. ska ansökan om åtagande ske inom två stödår efter det att våtmarken är färdigställd för att berättiga till markersättning.

[S3]Första stycket gäller inte stöd till lantrasföreningar enligt 32 §.

[S4]För samtliga ersättningsformer utom skötsel av våtmarker och dammar, restaurering av betesmarker och slåtterängar samt de kompletterande insatserna bränning och lövtäkt får åtagandet förlängas med ett år i taget. Förordning (2021:331).

[K8]2 a §  Nya åtaganden får inte ingås för stöd för kompletterande insatser enligt 10 § andra meningen och 13 § samt stöd enligt 15, 18 och 24 §§. Förordning (2021:331).

[K8]3 §  Stöd får lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.

[K8]4 §  Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda. I fråga om stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

[S2]Även i de fall nivån särskild skötsel läggs till ett befintligt åtagande för betesmarker och slåtterängar ska det befintliga åtagandet omvandlas i enlighet med första stycket. Förordning (2021:331).

[K8]5 §  Den myndighet som beslutar om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

[S2]För stöd för kompletterande insatser enligt 10 och 13 §§ samt stöd enligt 15, 18 och 24 §§ får mer mark eller ytterligare kompletterande insatser inte läggas till ett befintligt åtagande. Förordning (2021:331).

[K8]6 §  Ett befintligt åtagande får minskas genom att enskilda marker tas bort om marken har ingått i ett motsvarande åtagande under minst fem år, så länge minskningen inte äventyrar syftet med åtagandet. Om marken har ingått i ett åtagande i mindre än fem år, ska åtagandet hävas för den areal som tagits bort. Om minskningen är så stor att den skulle äventyra syftet med åtagandet, ska hela åtagandet hävas.

[K8]7 §  Stöd enligt denna förordning får kombineras i den utsträckning som framgår av andra stycket eller bilaga 3.

[S2]Det sammanlagda stödet för åtaganden enligt detta kapitel får inte överstiga det sammanlagda stödbelopp som är tillåtet enligt bilaga II till förordning (EU) nr 1305/2013.

[K8]8 §  Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd. För stöd till skyddszoner enligt 24 § gäller dock att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.

[K8]9 §  I fråga om stöd som förutsätter hållande av djur får Jordbruksverket meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas.

Betesmarker och slåtterängar

[K8]10 §  Stöd får lämnas för allmän skötsel av betesmarker och slåtterängar eller särskild skötsel av betesmarker med särskilda värden, slåtterängar med särskilda värden, mosaikbetesmark, alvarbete, skogsbete och gräsfattig mark. Stöd får även lämnas för de kompletterande insatserna lieslåtter, efterbete, höhantering, lövtäkt, bränning och svårtillgängliga platser.

[K8]11 §  Den mark som stöd lämnas för ska vara jordbruksmark av ägoslaget betesmark.

[S2]Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

[K8]12 §  Den myndighet som beslutar om stöd ska fastställa de skötselvillkor som ska vara uppfyllda för att stöd ska lämnas.

Fäbodar

[K8]13 §  Stöd får lämnas för hållande av fäbod i bruk samt för skötsel av fäbodbete och den kompletterande insatsen särskild skötsel av fäbodbete.

[K8]14 §  Den mark som stöd lämnas för ska vara jordbruksmark av ägoslag betesmark.

[S2]Den som söker stöd ska förfoga över fäboden med tillhörande betesrätt.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

[K8]15 §  Stöd får lämnas för restaurering av betesmarker och slåtterängar.

[K8]16 §  Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

[K8]17 §  Den mark som stöd lämnas för ska ha eller kunna återfå höga naturvärden.

[S2]Marken ska även ha förutsättningar att kunna restaureras så att den kan bli ersättningsberättigad för särskild skötsel av betesmarker och slåtterängar eller fäbodbete med kompletterande insatser för särskild skötsel av fäbodbete.

Vallodling

[K8]18 §  Stöd får lämnas för vallodling.

[K8]19 §  Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

[S2]För att vara stödberättigande ska marken vara jordbruksmark av ägoslag åkermark och vara belägen utanför det område som berättigar till kompensationsstöd enligt bilaga 2.

Skötsel av våtmarker och dammar

[K8]20 §  Stöd får lämnas för skötsel av våtmarker och dammar.

[K8]21 §  Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

[S2]Marken ska vara jordbruksmark.

Minskat kväveläckage

[K8]22 §  Stöd får lämnas för odling av fånggröda och för vårbearbetning på åkermark i nitratkänsligt område.

[K8]23 §  Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

[S2]Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark.

Skyddszoner

[K8]24 §  Stöd får lämnas för anläggning av skyddszoner på åkermark i nitratkänsligt område.

[K8]24 a §  Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

[S2]Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark. Förordning (2017:1253).

[K8]25 §  Skyddszonen ska anläggas senast under våren första året i åtagandeperioden. Skyddszonen får inte brytas förrän på hösten det sista året i åtagandeperioden.

[S2]Skyddszonen ska bestå av vallgräs eller vallbaljväxter.

[K8]26 §  Skyddszoner mot vattendrag ska anläggas vid åkerkanten utmed ett vattenområde enligt definitionen i 11 kap. 2 § miljöbalken. Förordning (2018:124).

[K8]27 §  Anpassade skyddszoner ska anläggas på erosionsbenägen mark, mark som riskerar att få skador i markstrukturen på grund av vägsalt eller mark som löper risk att översvämmas.

Hotade husdjursraser

[K8]28 §  Stöd får lämnas till djurägare som håller minst ett renrasigt djur av följande hotade husdjursraser:

 1. fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland,
 2. dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår, gestrikefår,
 3. svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget, och
 4. linderödsvin. Förordning (2016:16).

[K8]29 §  Djurägaren ska vara djurhållare på sitt produktionsplatsnummer.

[K8]30 §  Får, getter och gyltor ska ha satts i avel för att berättiga till ersättning. Galtar ska vara äldre än sex månader för att berättiga till ersättning.

[S2]Besättningar med får ska vara anslutna till förenklad kontroll eller program för bekämpning av sjukdomen Maedi-Visna. Förordning (2016:16).

[K8]31 §  Nötkreatur ska vara över sex månader och registrerade i centrala nötkreatursregistret (CDB) för att berättiga till ersättning. Förordning (2016:16).

Lantrasföreningar

[K8]32 §  Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i till lantrasföreningar som bedriver bevarandearbete med hotade raser av de raser som anges i 33 §. En godkänd avelsplan ska finnas för den eller de raser som föreningen bevarar.

[K8]33 §  Stöd lämnas för bevarandearbete i fråga om följande raser:

 1. fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland,
 2. dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår,
 3. svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget,
 4. linderödsvin,
 5. gotlandsruss, svensk ardenner, nordsvensk brukshäst,
 6. bjurholmshöna, bohuslän-dals svarthöna, fiftyfive flowery, gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammalsvensk dvärghöna, svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna,
 7. skånegås, ölandsgås,
 8. blekingeanka, svensk blå anka, svensk gul anka, svensk myskanka,
 9. gotlandskanin, mellerudskanin, svensk pälskanin, och
 10. nordiskt bi.

[K9]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till ekologiskt jordbruk enligt artikel 29 i förordning (EU) nr 1305/2013.

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

2 §  Stöd för ekologisk produktion får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av ett år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel. Ett sådant åtagande får förlängas med ett år i taget.

För stöd för omställning till ekologisk produktion gäller åtagandet i stället i två år. I de fall omställningen är färdig med godkänt resultat inom kortare tid än två år får dock åtagandet avslutas tidigare. Förordning (2021:331).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K9]2 §  Stöd för ekologisk produktion och för omställning till ekologisk produktion får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av ett år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel. Ett åtagande om stöd för ekologisk produktion får förlängas med ett år i taget. Förordning (2021:1065).

[K9]3 §  Stöd får lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

4 §  Den myndighet som beslutar om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod för ekologisk produktion eller, om det gäller omställning till ekologisk produktion, till ett nytt åtagande om två år om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda. För stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

I de fall åtagande för djurhållning läggs till ett befintligt åtagande ska det befintliga åtagandet omvandlas till ett nytt åtagande inom befintlig åtagandeperiod för ekologisk produktion eller, om det gäller omställning till ekologisk produktion, till ett nytt åtagande om två år. Förordning (2021:331).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K9]4 §  Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion, om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

[S2]Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda. För stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

[S3]I de fall ett åtagande för djurhållning läggs till ett befintligt åtagande ska det befintliga åtagandet omvandlas till ett nytt åtagande inom befintlig åtagandeperiod för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion. Förordning (2021:1065).

[K9]5 §  Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd.

[K9]6 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

[K9]7 §  För att vara ersättningsberättigande ska grödan odlas för att användas till foder, livsmedel eller utsäde. Även 1-åriga jordbruksgrödor som används för industriändamål ger rätt till ersättning.

[K9]8 §  Ytterligare ersättning får lämnas till jordbrukare för åkermark enligt 7 § eller för mark som omfattas av ett åtagande för betesmarker och slåtterängar enligt 8 kap.10 och 11 §§ eller som omfattats av ett åtagande för skötsel av betesmarker och slåtterängar enligt 2 kap.11 och 12 §§ förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder om jordbrukaren har ekologisk djurhållning av djurslagen mjölkkor, am- och dikor, ungnöt, tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphöns eller slaktkycklingar.

[S2]Ersättning för åkermark lämnas för så stor areal som motsvaras av en djurenhet per hektar. Ersättning för betesmarker och slåtterängar lämnas för så stor areal som motsvaras av en halv djurenhet per hektar.

Omställning till ekologisk produktion

[K9]9 §  Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

[S2]För åtaganden för omställning till ekologisk växtodling ska marken vara av ägoslaget åkermark. För ersättning för omställning till ekologisk djurhållning ska marken vara av ägoslaget åkermark eller ägoslaget betesmark som ingår i ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.

[S3]Produktionen ska vara godkänd för omställning till ekologisk produktion av ett ackrediterat certifieringsföretag.

Ersättning för ekologisk produktion

[K9]10 §  Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

[S2]För åtaganden för ekologisk växtodling ska marken vara av ägoslaget åkermark. För ersättning för ekologisk djurhållning ska marken vara av ägoslaget åkermark eller ägoslaget betesmark som ingår i ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.

[S3]Produktionen ska vara godkänd som ekologisk produktion av ett ackrediterat certifieringsföretag.

[K9]11 §  Ett befintligt åtagande får minskas genom att enskilda marker tas bort om marken har ingått i ett motsvarande åtagande under minst fem år, så länge minskningen inte äventyrar syftet med åtagandet. Om marken har ingått i ett åtagande i mindre än fem år, ska åtagandet hävas för den areal som tagits bort. Om minskningen är så stor att den skulle äventyra syftet med åtagandet, ska hela åtagandet hävas.

[K10]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar enligt artiklarna 31 och 32 i förordning (EU) nr 1305/2013.

[K10]2 §  Stöd lämnas för grovfodergrödor, växtodlingsgrödor och extensiva grödor med de belopp och till de områden som framgår av bilaga 1 och 2.

Stödvillkor för företaget

[K10]2 a §  Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd. För stöd till skyddszoner enligt 9 § gäller dock att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar. Förordning (2017:243).

[K10]3 §  En ansökan om kompensationsstöd ska omfatta en redovisning av minst 4 hektar åkermark eller betesmark i de områden som anges i bilaga 2 för att kompensationsstöd ska betalas ut. Jordbrukaren ska bedriva jordbruk på minst 4 hektar inom de områden som anges i bilaga 2. Under åren 2015–2018 ingår areal i områden som anges i bilaga 4 i dessa 4 hektar. Förordning (2016:16).

Stödvillkor för marken

[K10]4 §  Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren. Marken ska vara åkermark eller betesmark.

Areal med grovfodergrödor

[K10]5 §  Med areal med grovfodergrödor avses all åkermark eller betesmark på jordbrukarens företag med betesmarker, slåtterängar, grönfoder, vall och foderbetor. Även sådan åkermark och betesmark med grovfodergrödor som jordbrukaren inte ansöker om utbetalning för eller som finns utanför kompensationsområdet enligt bilaga 2 ingår i arealen med grovfodergrödor.

[S2]All åkermark och betesmark på företaget där grödan odlas och skördas eller betas som grovfoder ska redovisas och räknas som en grovfodergröda om jordbrukaren söker utbetalning för typ 1, 2 eller 3 enligt bilaga 1.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från vad som ska redovisas och räknas som grovfodergröda när det gäller mark i träda. Förordning (2016:16).

[K10]6 §  För att jordbrukarens areal med grovfodergrödor ska ingå i typ 1, 2 eller 3 ska lantbrukaren sköta all sin areal med grovfodergrödor genom att för varje hektar ha djurhållning av minst följande djurenheter av tackor, getter av honkön samt nötkreatur som är äldre än sex månader:

OmrådeTyp 1Typ 2Typ 3
1–50,650,30,1
6–1210,40,1

[S2]Lantbrukarens hela areal med grovfodergrödor ingår i antingen typ 1, 2 eller 3, beroende på vilken som motsvarar högst krav och som lantbrukaren uppfyller kravet för. Uppfylls inte kravet för typ 3 ingår hela arealen med grovfodergrödor i typ 5. En lantbrukare har aldrig foderareal i mer än en typ av jordbruk. Förordning (2017:1253).

[K10]7 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

Växtodlingsgrödor

[K10]8 §  Med växtodlingsgrödor avses spannmål som odlas minst till full axgång, proteingrödor, ärtor och bönor som används till livsmedel, oljeväxter, fibergrödor, hampa, potatis, sockerbetor, frövall, energiskog, grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt plantskoleväxter.

Extensiva grödor

[K10]9 §  Med extensiva grödor avses grödor som odlas i skyddszoner, gröngödsling, vallgrödor som endast används för energiändamål eller levereras till vallfodertork enligt kontrakt samt rörflen och övriga grödor som odlas med syfte att få en skörd men som inte är växtodlingsgrödor och grovfodergrödor.

[K11]1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till djurens välbefinnande enligt artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013. Stöd lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.

[K11]2 §  Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren åtar sig att under ett år vidta åtgärder som avses i 3 §.

[K11]3 §  Stöd lämnas för

 1. extra djuromsorg för får,
 2. extra djuromsorg för suggor, och
 3. utökad klövhälsovård för mjölkkor.

[K11]4 §  Den som söker ersättning ska vara registrerad djurhållare på sitt produktionsplatsnummer.

[S2]För ersättning för extra djuromsorg för får gäller dessutom att den sökande ska ha minst en djurenhet i sin ansökan om åtagande.

[K11]5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

[K12]1 §  Stöd får lämnas för samarbetsåtgärder enligt artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013. Förordning (2016:16).

[K12]2 §  Stöd får lämnas med minst 70 och högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna och i enlighet med bilaga 1.

[S2]Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara samma som om investeringen sökts enligt 4, 5 eller 6 kap. För övriga delar i projektet lämnas stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna. Förordning (2017:1253).

[K12]3 §  För att projektet ska vara stödberättigande ska minst två aktörer ingå i samarbetet.

[S2]Första stycket gäller dock inte stöd till pilotprojekt och stöd till utveckling av nya produkter, metoder, processer och tekniker.

[S3]Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt, vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte beviljas stöd.

[K12]4 §  Stöd får beviljas till transnationellt samarbete som komplement till ett projekt som redan har beviljats enligt 3 kap. eller detta kapitel.

[K12]5 §  För stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) gäller att innovationsgruppen ska ha ett samarbetsavtal om det inte är obehövligt att gruppen har ett sådant avtal. Förordning (2017:1253).

Bilaga 1

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

Engångsröjning av betesmark Ersättningsnivå 5 000 kr/ha
Lägsta ersättningsnivå (kr) 1 000
Reglerbar dränering Ersättningsnivå 8 000 kr/brunn
Lägsta ersättningsnivå (kr) 8 000
Stängsel mot rovdjur Ersättningsnivå 50 kr/m
Lägsta ersättningsnivå (kr) 1 000
Förädlingsstöd Ersättning av utgift (%) 40 (1)
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 100 000
Högsta ersättningsnivå (kr) 600 000–4 000 000 (2)
Investeringar i jordbruk Ersättning av utgift (%) 40 (1, 4)
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 50 000 (5), 100 000
Högsta ersättningsnivå (kr) 1 000 000–7 000 000 (2) 100 000
1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.
2 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.
3 Stöd till renvaktarstugor.
4 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.
5 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.
/Träder i kraft I:2022-01-01/ Investeringar i jordbrukErsättning av utgift (%)40 (1, 4, 5)
Lägsta stödberättigande utgifter (kr)30 000 (6), 50 000 (7), 100 000
Högsta ersättningsnivå (kr)1 000 000-7 000 000 (2) 100 000
1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.
2 Stödmyndigheten beslutar det exakta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.
3 Stöd till renvaktarstugor.
4 För stöd till uppförande av ny anläggning för dränering gäller att 30 % av utgiften ersätts.
5 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.
6 Stöd till strukturkalkning.
7 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)

Skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk Ersättning av utgift (%) 40

Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 100 000
Högsta ersättningsnivå Förnybar energi: 1 000 000 kr– 200 000 euro (1)
Gödselbaserad biogas: 40 000 000 kr
Jobbskapande: 600 000 kr–200 000 euro (1)
1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.
Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.)
BredbandErsättning av utgift (%)40–90 (1)
Lägsta stödberättigande utgifter (kr)100 000
Högsta ersättningsnivå10 000 000 euro/projekt
Infrastruktur för rekreation och turistinformationErsättning av utgift (%)100 (2, 6), 90 (2)
Lägsta stödberättigande utgifter (kr)100 000
Högsta ersättningsnivå (kr)
Service och fritid på landsbygdenErsättning av utgift (%)100 (6), 90, 50
Lägsta stödberättigande utgifter (kr)100 000 (4), 50 000, 30 000 (3)
Högsta ersättningsnivå (kr)600 000–4 000 000 (5)
Småskalig infrastrukturErsättning av utgift (%)100 (6), 90
Lägsta stödberättigande utgifter (kr)100 000
Högsta ersättningsnivå (kr)
Utveckling av natur och kulturvärdenErsättning av utgift (%)100 (6, 7), 90 (8), 50 (8)
Lägsta stödberättigande utgifter (kr)30 000, 50 000 (9)
Högsta ersättningsnivå (kr)Våtmarker och dammar: 200 000 kr/ha (400 000 kr/ha) (10)
Tvåstegsdiken: 1 000 kr/m
Högsta belopp per projekt: Återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet, 250 000 kr
Övriga miljöinvesteringar inom utveckling av natur- och kulturvärden (fokusområde 4 a, 4b, och 4 c), 15 000 000 (11)
Investeringar inom utveckling av natur- och kulturvärden (6b), –
1 Stödandelen fastställs per län utifrån riktlinjer från Jordbruksverket. Procentandelen ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas i alla projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna ändras.
2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark beräknas utifrån enhetskostnad enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap.41 och 42 §§.
3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, försäljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt prioriterad i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen, investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat samt investeringar som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med andra grundläggande servicefunktioner.
4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.
5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.
6 För delåtgärd 7.2 och 7.5 lämnas stöd med 100 procent av stödberättigade utgifter om sökanden är en offentlig aktör. Detta gäller även delåtgärd 7.4 med undantag för insatser som avser kommersiell service, fokusområde 6 b. För delåtgärd 7.6 kan stöd i särskilt motiverade fall ges med 100 procent (våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet).
7 Stöd ges med 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.
8 Stöd ges med 50 procent för miljöinvesteringar med begränsad miljönytta och till projekt inom fokusområde 6b där den sökande är ett företag som inte är en offentlig aktör samt äger fastigheten där investeringen genomförs. Stöd ges med 90 procent för övriga projekt där sökanden inte är en offentlig aktör.
9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.
10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha.
11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner.
Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (7 kap.)
Skogens miljövärdenErsättningsnivåNaturvårdsbränning: 28 000 kr/bränning, 9 000 kr/ha
Rensa stenmur: 8,50 kr/m
Rensa kulturmiljöer: 1 300 kr/st
Gallra fram ädellövskog och lövrik skog: 9 000 kr/ha
Sköta natur- och kulturmiljöer i skog: 9 000 kr/ha
Skapa våtmark i skog: 15 000 kr/ha
Lägsta ersättningsnivå (kr)5 000
Högsta ersättningsnivå60 000 000 (1)
Återställande av skadad skogErsättning av utgift (%)50 (2), 100 (3)
Lägsta ersättningsnivå (kr)100 000 (2), 5 000 (3)
Högsta ersättningsnivå (kr)
ErsättningsnivåMerkostnader vid upparbetning och transport av skadat virke vid upparbetning av energived: högst 50 kr/m³fub (fast mått under bark) Upparbetning av övriga sortiment: högst 20 kr/m³fub
Lägsta ersättningsnivå (kr)5 000 kr
Högsta ersättningsnivå (kr)-
1 Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 60 miljoner kronor.
2 Anläggning av lagrings- och omlastningsplatser.
3 Övriga åtgärder.

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

Betesmarker och slåtterängar

Markklass Ersättningsnivå (1)
Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel 1 300 kr/ha
Betesmarker med särskild skötsel 3 200 kr/ha
Slåtterängar med särskild skötsel 5 500 kr/ha
Alvarbete 1 400 kr/ha
Skogsbete 3 500 kr/ha
Gräsfattiga marker 2 700 kr/ha
Mosaikbetesmarker 2 700 kr/ha
Betesmarker och slåtterängar – Kompletterande insatser
Komplement Ersättningsnivå (1)
Efterbete 700 kr/ha
Lövtäkt 100 kr/st (2)
Bränning 800 kr/ha
Höhantering 1 700 kr/ha
Lieslåtter 7 000 kr/ha
Svårtillgängliga platser 1 000 kr/ha
Fäbodar
Delåtgärdens delar Ersättningsnivå (3)
Fäbod i bruk: Huvudfäbod 3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk består av 6 hektar
Fäbod i bruk: Kompletterande 500 kr/ha, där en kompletterande fäbod består av 6 hektar
Fäbodbete 1 000 kr/ha
Komplement särskild skötsel av fäbodbete 1 200 kr/ha
Hotade husdjursraser
Djurslag Ersättningsnivå (3)
Getter 1 450 kr/djurenhet
Svin 2 050 kr/djurenhet
Nöt 1 450 kr/djurenhet
Får 1 450 kr/djurenhet
Minskat kväveläckage
Delåtgärdens delar Ersättningsnivå (3)
Fånggröda 1 100 kr/ha
Vårbearbetning 600 kr/ha
Lantrasföreningar
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ersättningsnivå (3)
3 600 kr/ha

Skyddszoner

Delåtgärdens delar Ersättningsnivå (3)
Skyddszon mot vattendrag 3 000 kr/ha
Anpassade skyddszoner 3 000 kr/ha
Skötsel av våtmarker och dammar
Delåtgärdens delar Ersättningsnivå (3)
Skötsel av våtmarker och dammar 4 000 kr/ha
Markersättning i hela landet utom Götalands Södra Slättbygder, åkermark 1 000 kr/ha
Markersättning i Götalands
Södra Slättbygder, åkermark 3 000 kr/ha
Vallodling
Ersättningsnivå (3)
500 kr/ha
1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.
2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå på 1 000 kr/ha. Det får finnas högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.
3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

Ekologisk produktion

Produktionskategori Ersättningsnivå (1)
Spannmål/oljeväxter/ proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark) 1 500 kr/ha
Potatis och grönsaker 5 000 kr/ha
Frukt och bär 7 500 kr/ha
Djurersättning 1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet
Djurersättning 1 700 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet.
Omställning till ekologisk produktion
Produktionskategori Ersättningsnivå (1)
Spannmål/oljeväxter/ proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark) 1 500 kr/ha
Potatis och grönsaker 5 000 kr/ha
Frukt och bär 7 500 kr/ha
Djurersättning 1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet
Djurersättning 1 700 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet.
1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (10 kap.)

Kompensationsstöd i bergsområden

Område/ Jordbrukstyp 1 2 3 4 5 (1, 2, 3, 4)
Jordbruk med betesdjur och foder- och natur- och andra grödor på åkermark Jordbruk med betesdjur betesmark naturbetesmarker Jordbruk med betesdjur mycket extensiva Jordbruk med växtodling Extensivt jordbruk
1 5 400 2 600 1 000 1 200 400
2 4 100 2 300 1 000 1 200 300
3 3 900 2 100 800 1 200 250
4 3 300 1 700 700 1 200 250
5 3 000 1 500 600 1 200 250

Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar (1, 2, 3)

Område/ Jordbrukstyp 1 2 3 4 5
6 2 100 1 000 300 800 0
7 1 600 700 250 800 0
8 1 200 600 250 600 0
9 800 400 0 700 0
10 600 300 0 800 0

Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar (1, 2, 3)

Område/ Jordbrukstyp 1 2 3 4 5
11 1 000 400 0 800 0
12 1 600 500 0 700 0
1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.
2 För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar.
3 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån.
4 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappning blir mindre än 210 kronor, betalas inget stöd för arealen över 70 hektar.

Djurens välbefinnande (11 kap.)

Extra djuromsorg får Ersättningsnivå 2 000 kr/DE
Lägsta ersättningsnivå (kr) 1 000
Extra djuromsorg suggor Ersättningsnivå 2 000 kr/DE
Lägsta ersättningsnivå (kr) 1 000
Utökad klövhälsovård för mjölkkor Ersättningsnivå 220 kr/DE
Lägsta ersättningsnivå (kr) 1 000
Samarbete (12 kap.)
Utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt Ersättning av utgift (%) 70-100 (1), 90 (2), 90-100 (3)
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 100 000, 30 000 (4)
Högsta ersättningsnivå
Innovationsgrupper och innovationsprojekt (EIP) Ersättning av utgift (%) 100 (5)
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 100 000, 50 000 (6), 30 000 (4)
Högsta ersättningsnivå (kr)
Miljö och klimat Ersättning av utgift (%) 70 (7), 90 (8), 100
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 100 000, 50 000 (9), 30 000 (4)
Högsta ersättningsnivå (kr)
Korta leveranskedjor och lokala marknader Ersättning av utgift (%) 90
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 100 000, 30 000 (4)
Högsta ersättningsnivå (kr)
Diversifiering Ersättning av utgift (%) 90
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 100 000, 30 000 (4)
Högsta ersättningsnivå (kr)
1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruks- trädgårds- och rennäringarna samt ökad djurvälfärd ges 70 procent i stöd. För utvecklingsprojekt ges stöd mellan 70 och 100 procent. Nivån bestäms av förvaltningsmyndigheten i den aktuella utlysningen.
2 Projekt inom miljö och klimat.
3 Projekt inom jobbskapande på landsbygden ges stöd med 100 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är en offentlig aktör. För övriga projekt inom jobbskapande på landsbygden lämnas stöd med 90 procent av stödberättigande utgifter.
4 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).
5 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investeringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde enligt kapitel 4-6 denna förordning.
6 Bildande av innovationsgrupper.
7 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.
8 Projekt inom miljö.
9 Projekt inom området människors livsmiljö. Förordning (2021:1065).

Bilaga 2

Stödområdesindelning för bergsområden enligt artikel 32.1 a i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 1

Län Kommun Församling
Dalarna Älvdalen Idre
Jämtland Krokom Hotagen
Strömsund Frostviken
Åre Åre
Kall
Undersåker
Berg Storsjö
Härjedalen Linsell
Hede
Ljusnedal
Tännäs
Västerbotten Storuman Tärna
Sorsele Sorsele
Dorotea Risbäck
Vilhelmina Vilhelmina
Norrbotten Arvidsjaur Arvidsjaur
Arjeplog Arjeplog
Jokkmokk Jokkmokk
Porjus
Pajala Muonionalusta
Junosuando
Gällivare Gällivare
Nilivaara
Malmberget
Kiruna Jukkasjärvi
Vittangi
Karesuando
Stödområde 2
Län Kommun Församling
Dalarna Malung Lima
Transtrand
Älvdalen Särna
Västernorrland Örnsköldsvik Trehörningsjö
Jämtland Ragunda Borgvattnet
Stugun
Bräcke Bräcke
Nyhem
Håsjö
Sundsjö
Revsund
Bodsjö
Krokom Näskott
Aspås
Ås
Laxsjö
Föllinge
Offerdal
Alsen
Strömsund Ström
Alanäs
Gåxsjö
Hammerdal
Bodum
Tåsjö
Åre Mattmar
Mörsil
Hallen
Berg Berg
Hackås
Oviken
Myssjö
Åsarne
Klövsjö
Rätan
Härjedalen Sveg
Vemdalen
Ängersjö
Lillhärdal
Östersund Östersund
Frösö
Sunne
Näs
Lockne
Marieby
Brunflo
Kyrkås
Lit
Häggenås
Västerbotten Vindeln Vindeln
Åmsele
Norsjö Norsjö
Malå Malå
Storuman Stensele
Sorsele Gargnäs
Dorotea Dorotea
Åsele Åsele
Fredrika
Lycksele Lycksele
Björksele
Örträsk
Skellefteå Boliden
Fällfors
Jörn
Kalvträsk
Norrbotten Jokkmokk Vuollerim
Övertorneå Svanstein
Pajala Pajala
Korpilombolo
Tärendö
Gällivare Hakkas
Stödområde 3
Län Kommun Församling
Värmland Torsby Södra Finnskoga
Dalarna Älvdalen Älvdalen
Gävleborg Nordanstig Hassela
Ljusdal Hamra
Los
Kårböle
Västernorrland Ånge Haverö
Timrå Ljustorp
Härnösand Stigsjö
Viksjö
Sundsvall Indal
Holm
Liden
Kramfors Nordingrå
Vibyggerå
Ullånger
Torsåker
Sollefteå Graninge
Junsele
Edsele
Ramsele
Örnsköldsvik Örnsköldsvik
Anundsjö
Skorped
Sidensjö
Nätra
Själevad
Mo
Gideå
Björna
Jämtland Ragunda Ragunda
Bräcke Hällesjö
Krokom Rödön
Strömsund Fjällsjö
Åre Marby
Härjedalen Älvros
Överhogdal
Ytterhogdal
Östersund Norderö
Västerbotten Nordmaling Nordmaling
Bjurholm Bjurholm
Robertsfors Bygdeå
Nysätra
Vännäs Vännäs
Umeå Umeå landsförsamling
Tavelsjö
Sävar
Skellefteå Skellefteå landsförsamling
Kågedalen
Byske
Lövånger
Burträsk
Norrbotten Överkalix Överkalix
Kalix Nederkalix
Töre
Övertorneå Övertorneå
Hietaniemi
Älvsbyn Älvsby
Luleå Luleå domkyrkoförsamling
Örnäset
Nederluleå
Råneå
Piteå Piteå stadsförsamling
Hortlax
Piteå landsförsamling
Norrfjärden
Boden Överluleå
Gunnarsbyn
Edefors
Sävast
Haparanda Nedertorneå-Haparanda
Stödområde 4
Län Kommun Församling
Värmland Torsby Lekvattnet
Nyskoga
Norra Finnskoga
Dalby
Norra Ny
Filipstad Rämmen
Hagfors Gustav Adolf
Dalarna Vansbro Järna
Nås
Äppelbo
Malung Malung
Rättvik Boda
Ore
Orsa Orsa
Mora Våmhus
Venjan
Falun Bjursås
Ludvika Säfsnäs
Gävleborg Ovanåker Ovanåker
Voxna
Nordanstig Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Gnarp
Bergsjö
Ljusdal Ljusdal
Färila
Ramsjö
Järvsö
Bollnäs Rengsjö
Undersvik
Arbrå
Hudiksvall Bjuråker
Västernorrland Ånge Borgsjö
Torp
Timrå Timrå
Hässjö
Tynderö
Härnösand Härnösands domkyrkoförsamling
Högsjö
Häggdånger
Säbrå
Hemsö
Sundsvall Sundsvalls Gustav Adolf
Skönsmon
Skön
Alnö
Sättna
Selånger
Stöde
Tuna
Attmar
Njurunda
Kramfors Gudmundrå
Nora
Skog
Bjärtrå
Styrnäs
Dal
Ytterlännäs
Sollefteå Sollefteå
Multrå
Långsele
Ed
Resele
Helgum
Ådals-Liden
Boteå
Överlännäs
Sånga
Örnsköldsvik Arnäs
Grundsunda
Jämtland Ragunda Fors
Västerbotten Umeå Umeå stadsförsamling
Teg
Ålidhem
Holmsund
Hörnefors
Holmön
Umeå Maria
Skellefteå Skellefteå Sankt Olov
Skellefteå Sankt Örjan
Bureå
Stödområde 5
Län Kommun Församling
Värmland Kil Boda
Eda Eda
Järnskog
Skillingmark
Köla
Torsby Fryksände
Vitsand
Östmark
Grums Värmskog
Årjäng Silbodal
Sillerud
Karlanda
Holmedal
Blomskog
Trankil
Västra Fågelvik
Töcksmark
Östervallskog
Sunne Gräsmark
Lysvik
Filipstad Gåsborn
Hagfors Hagfors
Ekshärad
Norra Råda
Sunnemo
Arvika Arvika Östra
Arvika Västra
Stavnäs
Högerud
Glava
Bogen
Gunnarskog
Ny
Älgå
Mangskog
Brunskog
Säffle Svanskog
Långserud
Dalarna Gagnef Mockfjärd
Gagnef
Floda
Leksand Leksand
Djura
Ål
Siljansnäs
Rättvik Rättvik
Mora Mora
Sollerön
Falun Svärdsjö
Enviken
Gävleborg Ockelbo Ockelbo
Ovanåker Alfta
Gävle Hamrånge
Söderhamn Söderhamn
Sandarne
Skog
Ljusne
Söderala
Bergvik
Mo
Trönö
Norrala
Bollnäs Bollnäs
Segersta
Bollnäs Hanebo
Hudiksvall Hudiksvall
Idenor
Hälsingtuna
Rogsta
Njutånger
Enånger
Delsbo
Norrbo
Forsa
Hög

Stödområdesindelning för områden med väsentliga naturliga begränsningar enligt artikel 32.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 6

Län Kommun Församling
Stockholm Norrtälje Björkö-Arholma
Väddö
Singö
Häverö
Söderby-Karl
Roslags-Bro
Vätö
Uppsala Älvkarleby Älvkarleby
Skutskär
Tierp Tolfta
Tegelsmora
Tierp
Västland
Österlövsta
Hållnäs
Östhammar Forsmark
Börstil
Hökhuvud
Harg
Öregrund
Gräsö
Skäfthammar
Film
Östergötland Ydre Västra Ryd
Svinhult
Jönköping Aneby Bälaryd
Bredestad
Askeryd
Marbäck
Frinnaryd
Lommaryd
Haurida
Vireda
Gnosjö Åsenhöga
Gnosjö
Mullsjö Utvängstorp
Sandhem
Nykyrka
Bjurbäck
Habo Habo
Gustav Adolf
Gislaved Stengårdshult
Valdshult
Öreryd
Norra Hestra
Vaggeryd Byarum
Bondstorp
Tofteryd
Hagshult
Åker
Svenarum
Jönköping Järstorp
Hakarp
Norrahammar
Ölmstad
Svarttorp
Järsnäs
Lekeryd
Rogberga
Barnarp
Ödestugu
Öggestorp
Månsarp
Bankeryd
Bottnaryd
Mulseryd
Angerdshestra
Norra Unnaryd
Nässjö Nässjö
Norra Sandsjö
Bringetofta
Norra Solberga
Flisby
Forserum
Barkeryd
Malmbäck
Almesåkra
Värnamo Fryele
Sävsjö Sävsjö
Hjärtlanda
Vrigstad
Hylletofta
Skepperstad
Hjälmseryd
Stockaryd
Hultsjö
Vetlanda Vetlanda
Fröderyd
Bäckaby
Ramkvilla
Södra Solberga
Korsberga
Lemnhult
Näshult
Björkö
Nävelsjö
Lannaskede
Myresjö
Eksjö Eksjö
Kråkshult
Bellö
Ingatorp
Hult
Edshult
Tranås Adelöv
Kronoberg Uppvidinge Åseda
Herråkra
Lenhovda
Nottebäck
Växjö Sjösås
Västra Götaland Dals-Ed Håbol
Nössemark
Dals-Ed
Töftedal
Rölanda
Färgelanda Järbo
Råggärd
Tranemo Mossebo
Ljungsarp
Ölsremma
Dalstorp
Hulared
Bengtsfors Laxarby
Vårvik
Torrskog
Steneby
Tisselskog
Ödskölt
Bäcke
Mellerud Dalskog
Herrljunga Eriksberg
Molla
Od
Broddarp
Öra
Borås Brämhult
Rångedala
Äspered
Toarp
Tärby
Fristad-Gingri
Borgstena
Sandhult
Ulricehamn Ulricehamn
Kärråkra
Möne
Hällstad
Murum
Fänneslunda
Härna
Södra Ving
Varnum
Tvärred
Marbäck
Gällstad
Grönahög
Strängsered
Gullered
Hössna
Liared
Kölingared
Knätte
Böne
Kölaby
Humla
Blidsberg
Dalum
Timmele
Åmål Edsleskog
Skövde Ryd
Tidaholm Härja
Daretorp
Velinga
Vättak
Falköping Floby
Marka
Göteve
Grolanda
Jäla
Börstig
Brismene
Kinneved
Vårkumla
Luttra
Yllestad
Vistorp
Åsarp
Värmland Storfors Storfors
Lungsund
Munkfors Ransäter
Munkfors
Sunne Sunne
Västra Ämtervik
Östra Ämtervik
Filipstad Filipstad
Brattfors
Nordmark
Kroppa
Örebro Hällefors Hällefors
Grythyttan
Hjulsjö
Ljusnarsberg Ljusnarsberg
Karlskoga Karlskoga
Nora Järnboås
Viker
Lindesberg Guldsmedshyttan
Ramsberg
Västmanland Skinnskatteberg Skinnskatteberg
Norberg Norberg
Dalarna Smedjebacken Norrbärke
Söderbärke
Falun Falu Kristine
Grycksbo
Stora Kopparberg
Aspeboda
Vika
Hosjö
Sundborn
Borlänge Stora Tuna
Torsång
Säter Säter
Stora Skedvi
Gustafs
Silvberg
Hedemora Hedemora
Garpenberg
Husby
Ludvika Ludvika
Grängesberg
Grangärde
Gävleborg Hofors Hofors
Torsåker
Gävle Gävle Heliga Trefaldighet
Gävle Staffan
Hedesunda
Hille
Valbo
Gävle Tomas
Gävle Maria
Bomhus
Sandviken Sandviken
Ovansjö
Järbo
Årsunda
Österfärnebo
Stödområde 7
Län Kommun Församling
Stockholm Haninge Västerhaninge
Muskö
Norrtälje Norrtälje
Edebo
Ununge
Edsbro
Fasterna
Rimbo
Skederid
Husby-Sjuhundra
Malsta
Lohärad
Estuna
Rådmansö
Frötuna
Blidö
Länna
Uppsala Uppsala Järlåsa
Knutby
Bladåker
Faringe
Almunge
Stavby
Tuna
Östhammar Östhammar
Valö
Alunda
Ekeby
Morkarla
Dannemora
Södermanland Nyköping Lästringe
Flen Dunker
Trosa Västerljung
Östergötland Ödeshög Trehörna
Ydre Torpa
Asby
Sund
Norra Vi
Kinda Tidersrum
Kisa
Boxholm Rinna
Blåvik
Malexander
Linköping Ulrika
Motala Västra Ny
Godegård
Jönköping Gnosjö Källeryd
Kävsjö
Kulltorp del Gnosjö kommun
Habo Brandstorp
Gislaved Gislaved
Våthult
Bosebo
Anderstorp
Villstad
Burseryd
Ås
Kållerstad
Reftele
Jönköping Ljungarum
Värnamo Värnamo
Bredaryd
Kulltorp del Värnamo kommun
Kärda
Hånger
Forsheda
Torskinge
Voxtorp
Gällaryd
Rydaholm
Nydala
Vetlanda Bäckseda
Näsby
Stenberga
Skirö
Nye
Alseda
Ökna
Karlstorp
Skede
Eksjö Hässleby
Mellby
Höreda
Tranås Säby
Linderås
Kronoberg Uppvidinge Älghult
Lessebo Ekeberga
Alvesta Moheda
Slätthög
Mistelås
Vislanda
Älmhult Härlunda
Markaryd Hinneryd
Växjö Furuby
Hornaryd
Drev
Dädesjö
Tjureda
Gårdsby
Söraby
Tolg
Asa
Aneboda
Berg
Ormesberga
Ör
Ljungby Vittaryd
Torpa
Vrå
Lidhult
Odensjö
Tannåker
Kalmar Högsby Fagerhult
Hultsfred Lönneberga
Virserum
Emmaboda Algutsboda
Nybro Hälleberga
Vimmerby Rumskulla
Pelarne
Halland Hylte Långaryd
Drängsered
Färgaryd
Femsjö
Södra Unnaryd
Jälluntofta
Falkenberg Gällared
Krogsered
Gunnarp
Fagered
Älvsered
Varberg Gunnarsjö
Västra Götaland Munkedal Sanne
Krokstad
Tanum Naverstad
Dals-Ed Gesäter
Färgelanda Färgelanda
Ödeborg
Torp
Lerdal
Rännelanda
Högsäter
Vårgårda Skogsbygden
Nårunga
Ljur
Ornunga
Asklanda
Algutstorp
Bollebygd Töllsjö
Karlsborg Undenäs
Gullspång Hova
Tranemo Tranemo
Ambjörnarp
Sjötofta
Södra Åsarp
Länghem
Månstad
Nittorp
Bengtsfors Ärtemark
Mellerud Gunnarsnäs
Mark Skephult
Älekulla
Öxabäck
Svenljunga Svenljunga-Ullasjö
Holsljunga
Mjöbäck
Mårdaklev
Kalv
Östra Frölunda
Håcksvik
Örsås
Revesjö
Redslared
Sexdrega
Roasjö
Hillared
Herrljunga Källunga
Mjäldrunga
Skölvene
Södra Björke
Jällby
Grude
Vesene
Hov
Alboga
Töreboda Älgarås
Borås Borås Gustav Adolf
Dannike
Ljushult
Tämta
Vänga
Bredared
Ulricehamn Södra Säm
Finnekumla
Åmål Åmål
Mo
Tösse med Tydje
Fröskog
Skara Öglunda
Varnhem
Skövde Säter
Lerdala
Hjo Hjo
Södra Fågelås
Tidaholm Baltak
Suntak
Acklinga
Falköping Trävattna
Hällestad
Sörby
Gökhem
Ullene
Vilske-Kleva
Brunnhem
Södra Kyrketorp
Håkantorp
Gudhem
Värmland Kil Stora Kil norra del
Frykerud
Storfors Bjurtjärn
Forshaga Forshaga
Nedre Ullerud
Övre Ullerud
Grums Grums norra del
Borgvik
Karlstad Väse norra del
Älvsbacka
Nyed
Alster
Nor
Kristinehamn Rudskoga
Säffle Tveta
Gillberga
Kila
Örebro Laxå Ramundeboda
Finnerödja
Tived
Hallsberg Svennevad
Degerfors Degerfors
Nysund
Askersund Lerbäck
Snavlunda
Nora Nora bergsförsamling
Lindesberg Lindesberg
Västmanland Skinnskatteberg Hed
Gunnilbo
Surahammar Sura
Ramnäs
Heby Västerlövsta
Huddunge
Enåker
Vittinge
Nora
Östervåla
Harbo
Norberg Karbenning
Sala Västerfärnebo
Fläckebo
Möklinta
Fagersta Västanfors
Västervåla
Köping Västra Skedvi
Dalarna Avesta Avesta
By
Folkärna
Grytnäs
Stödområde 8
Län Kommun Församling
Stockholm Vallentuna Kårsta
Össeby-Garn
Huddinge Huddinge
Trångsund
Haninge Österhaninge
Utö
Ornö
Norrtälje
Gottröra
Närtuna
Riala
Nynäshamn Sorunda
Torö
Södermanland Gnesta Frustuna
Björnlunda
Gryt
Nyköping Lid
Ludgo-Spelvik
Runtuna
Tystberga-Bälinge
Flen Lilla Malma
Östergötland Norrköping Simonstorp
Mjölby Västra Harg
Jönköping Gislaved Gryteryd
Södra Hestra
Jönköping Jönköpings Kristina
Värnamo Dannäs
Tånnö
Kronoberg Lessebo Lessebo
Tingsryd Urshult
Alvesta Härlöv
Hjortsberga med Kvenne
Blädinge
Västra Torsås
Älmhult Älmhult
Virestad
Stenbrohult
Göteryd
Pjätteryd
Hallaryd
Markaryd Traryd
Växjö Växjö domkyrkoförsamling
Hemmesjö med Tegnaby
Vederslöv
Öjaby
Ljungby Ljungby
Ryssby
Tutaryd
Hamneda
Kånna
Berga
Dörarp
Angelstad
Annerstad
Nöttja
Bolmsö
Kalmar Nybro Kråksmåla
Vimmerby Södra Vi
Gotland Gotland Lojsta
Skåne Hörby Svensköp
Osby Loshult
Kristianstad Huaröd
Halland Hylte Torup
Kinnared
Halmstad Breared
Västra Götaland Munkedal Valbo-Ryr
Hede
Tanum Mo
Vårgårda Siene
Horla
Kvinnestad
Landa
Karlsborg Mölltorp
Mellerud Holm
Järn
Erikstad
Ör
Skållerud
Herrljunga Bråttensby
Remmene
Hudene
Götene Medelplana
Uddevalla Lane-Ryr
Bäve
Vänersborg Sundals-Ryr
Frändefors
Alingsås Ödenäs
Borås Borås Caroli
Åmål Ånimskog
Skara Eggby-Istrum
Skövde Berg
Tidaholm Tidaholm västra del
Falköping Ugglum
Broddetorp
Värmland Karlstad Norrstrand
Östra Fågelvik
Grava
Kristinehamn Visnum
Säffle Säffle
Bro
Örebro Lekeberg Tångeråsa
Laxå Skagershult
Stödområde 9
Län Kommun Församling
Stockholm Vallentuna Markim
Orkesta
Frösunda
Vada
Angarn
Österåker Ljusterö-Kulla
Värmdö Värmdö
Möja
Djurö
Nämdö
Ingarö
Gustavsberg
Järfälla Kallhäll
Huddinge Sankt Mikael
Flemingsberg
Botkyrka Tullinge
Haninge Dalarö
Tyresö Tyresö
Sollentuna Sollentuna
Södertälje Södertälje
Östertälje
Tveta västra del
Överjärna
Hölö
Västertälje
Nacka Nacka
Saltsjöbaden
Boo
Sigtuna Sankt Olof
Odensala
Skepptuna
Södermanland Vingåker Västra Vingåker
Gnesta Gåsinge-Dillnäs
Nyköping Tunaberg
Kila
Flen Flen
Helgesta-Hyltinge
Årdala
Mellösa
Forssa
Katrineholm Katrineholm
Nävertorp
Eskilstuna Gillberga
Lista
Öja
Västermo
Näshulta
Strängnäs Mariefred
Länna
Härad
Östergötland Kinda Västra Eneby
Horn
Hycklinge
Oppeby
Hägerstad
Tjärstad
Åtvidaberg Åtvid
Grebo
Värna
Björsäter
Yxnerum
Hannäs
Gärdserum
Finspång Risinge
Hällestad
Regna
Skedevi
Valdemarsvik Ringarum
Linköping Vist
Vårdnäs
Stjärnorp
Norrköping Krokek
Kvarsebo
Söderköping Börrum
Jönköping Jönköping Huskvarna
Kronoberg Lessebo Hovmantorp
Ljuder
Tingsryd Tingsås
Almundsryd
Älmeboda
Linneryd
Södra Sandsjö
Väckelsång
Alvesta Alvesta
Lekaryd
Skatelöv
Markaryd Markaryd
Växjö Östra Torsås
Nöbbele
Uråsa
Jät
Kalvsvik
Tävelsås
Dänningelanda
Öja
Bergunda
Skogslyckan
Växjö Maria
Teleborg
Ljungby Agunnaryd
Södra Ljunga
Kalmar Högsby Fågelfors
Torsås Gullabo
Mörbylånga Segerstad
Algutsrum
Hultsfred Hultsfred
Järeda
Vena
Emmaboda Emmaboda
Vissefjärda
Långasjö
Kalmar Karlslunda
Nybro Nybro
Bäckebo
Kristvalla
Madesjö
Örsjö
Sankt Sigfrid
Oskar
Oskarshamn Kristdala
Döderhult
Västervik Ukna
Dalhem
Överum
Odensvi
Hallingeberg
Blackstad
Vimmerby Vimmerby
Frödinge
Locknevi
Djursdala
Tuna
Gotland Gotland Othem
Fårö
Bunge
Rute
Fleringe
Hall
Hangvar
Hellvi
Norrlanda
Viklau
Sjonhem
Vänge
Guldrupe
Buttle
Ala
Kräklingbo
Anga
Gammelgarn
Östergarn
Tofta
Sanda
Väte
Hejde
Eksta
Sproge
Ardre
Alskog
Garde
Lau
När
Burs
Silte
Eke
Näs
Fide
Öja
Hamra
Vamlingbo
Blekinge Olofström Kyrkhult
Karlskrona Flymen
Sillhövda
Ronneby Backaryd
Öljehult
Eringsboda
Karlshamn Ringamåla
Skåne Östra Göinge Glimåkra
Örkelljunga Skånes-Fagerhult
Hörby Långaröd
Äspinge
Osby Osby
Örkened
Visseltofta
Kristianstad Linderöd
Hässleholm Farstorp
Verum
Vittsjö
Norra Åkarp
Hörja
Röke
Halland Halmstad Oskarström
Slättåkra
Enslöv
Laholm Hishult
Knäred
Falkenberg Källsjö
Ullared
Varberg Nösslinge
Karl Gustav
Kungsäter
Västra Götaland Härryda Härryda
Landvetter
Björketorp
Stenungsund Spekeröd
Ucklum
Orust Torp
Sotenäs Tossene
Munkedal Foss
Håby
Bärfendal
Svarteborg
Tanum Lur
Kville
Bottna
Ale Hålanda
Kilanda
Lerum Skallsjö
Östad
Vårgårda Lena-Bergstena
Fullestad
Hol
Kullings-Skövde
Bollebygd Bollebygd
Karlsborg Karlsborg
Brevik
Gullspång Amnehärad
Södra Råda
Lilla Edet Åsbräcka
Ale-Skövde
Hjärtum
Mark Kinna
Örby-Skene
Hyssna
Fritsla
Torestorp
Herrljunga Eggvena
Fölene
Herrljunga
Götene Västerplana
Tibro Tibro
Ransberg
Töreboda Beateberg
Halna
Göteborg Angered
Lysekil Bro
Uddevalla Uddevalla
Grinneröd
Forshälla
Skredsvik
Herrestad
Strömstad Skee
Näsinge
Lommeland
Hogdal
Vänersborg Vänersborg
Väne-Ryr
Brålanda
Trollhättan Trollhättan
Upphärad
Rommele
Fors
Lextorp
Götalunden
Alingsås Alingsås
Långared
Hemsjö
Borås Seglora
Kinnarumma
Mariestad Lyrestad
Skara Norra Lundby
Skärv
Norra Ving
Stenum
Härlunda
Skövde Skövde
Norra Kyrketorp
Hagelberg
Varola
Forsby
Sventorp
Värsås
Väring
Binneberg
Timmersdala
Vreten
Hjo Mofalla
Fridene
Korsberga
Tidaholm Fröjered
Falköping Bjurum
Värmland Hammarö Hammarö
Karlstad Karlstads domkyrkoförsamling
Västerstrand
Kristinehamn Visnums-Kil
Ölme
Säffle Botilsäter
Millesvik
Örebro Örebro Hovsta
Lillkyrka-Ödeby
Lindesberg Näsby
Västmanland Köping Kolsva Bergslagen
Arboga Götlunda
Stödområde 10
Län Kommun Församling
Stockholm Järfälla Barkarby
Danderyd Danderyd
Stockholm Stockholms stad
Sundbyberg Sundbyberg
Solna Solna
Råsunda
Lidingö Lidingö
Vaxholm Vaxholm
Sigtuna Sigtuna
Östergötland Valdemarsvik Valdemarsvik
Gryt
Tryserum
Östra Ed
Söderköping Sankt Anna
Kalmar Mörbylånga Stenåsa
Glömminge
Sandby
Kalmar Kalmar domkyrkoförsamling
Heliga Korset
Sankta Birgitta
Två systrar
Oskarshamn Oskarshamn
Misterhult
Västervik Törnsfall
Gladhammar
Västrum
Västra Ed
Loftahammar
Lofta
Gamleby
Hjorted
Borgholm Föra
Alböke
Löt
Bredsättra
Räpplinge
Högsrum
Böda
Högby
Källa
Persnäs
Gotland Gotland Boge
Eskelhem
Västergarn
Sundre
Blekinge Karlskrona Karlskrona stadsförsamling
Aspö
Sturkö
Hasslö
Skåne Svalöv Stenestad
Örkelljunga Örkelljunga
Rya
Hörby Södra Rörum
Höör Tjörnarp
Perstorp Perstorp
Båstad Båstad
Kristianstad Äsphult
Ängelholm Tåssjö
Hässleholm Norra Mellby
Häglinge
Matteröd
Västra Torup
Halland Varberg Skällinge
Grimmared
Kungsbacka Frillesås
Gällinge
Idala
Förlanda
Västra Götaland Härryda Råda
Partille Sävedalen
Stenungsund Norum
Ödsmål
Tjörn Valla
Stenkyrka
Klädesholmen
Orust Tegneby
Röra
Stala
Långelanda
Myckleby
Sotenäs Smögen
Hunnebostrand
Tanum Tanum
Fjällbacka
Svenneby
Ale Nödinge
Skepplanda
Starrkärr
Lerum Stora Lundby
Lilla Edet Fuxerna
Tunge
Sankt Peder
Västerlanda
Mark Sätila
Hajom
Fotskäl
Tostared
Öxnevalla
Istorp
Göteborg Haga
Göteborgs domkyrkoförsamling
Göteborgs Annedal
Kortedala
Härlanda
Göteborgs Vasa
Göteborgs Johanneberg
Göteborgs Haga
Göteborgs Oskar Fredrik
Göteborgs Masthugg
Göteborgs Karl Johan
Örgryte
Biskopsgården
Brämaregården
Högsbo
Västra Frölunda
Tynnered
Bergum
Göteborgs Sankt Pauli
Gunnared
Askim
Björkekärr
Mölndal Fässberg
Stensjön
Kungälv Romelanda
Kareby
Hålta
Lysekil Lyse
Brastad
Uddevalla Ljung
Resteröd
Bokenäs
Högås
Strömstad Strömstad
Tjärnö
Mariestad Ullervad
Utby
Ekby
Låstad
Enåsa
Hassle
Berga
Skövde Frösve

Stödområdesindelning för områden som påverkas av särskilda begränsningar enligt artikel 32.1 c i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 11

Län Kommun Församling
Stockholm Österåker Österåker-Östra Ryd norra
Nykvarn Turinge södra del
Uppsala Uppsala Åkerby västra del
Bälinge västra del
Skuttunge västra del
Björklinge västra del
Viksta västra del
Södermanland Nyköping Tuna södra del
Lunda södra del
Eskilstuna Husby-Rekarne södra del
Strängnäs Åker södra del
Gotland Gotland Gothem östra del
Rone östra del
Blekinge Karlskrona Jämjö skogsbygden
Ronneby Ronneby skogsbygden
Bräkne-Hoby skogsbygden
Karlshamn Karlshamn
Hällaryd skogsbygden
Åryd skogsbygden
Asarum skogsbygden
Skåne Klippan Östra Ljungby östra del
Ängelholm Hjärnarp östra del
Halland Varberg Stamnared
Sällstorp
Kungsbacka Kungsbacka
Släp
Onsala
Västra Götaland Stenungsund Jörlanda
Tjörn Rönnäng
Klövedal
Orust Mollösund
Morlanda
Sotenäs Kungshamn
Askum
Mark Surteby-Kattunga södra del
Horred
Vara Norra Vånga östra del
Göteborg Nylöse
Lundby
Älvsborg
Styrsö
Torslanda
Björlanda
Näset
Mölndal Lindome
Kungälv Marstrand
Harestad
Torsby
Lycke
Solberga
Lysekil Lysekil
Skaftö
Uddevalla Dragsmark
Skövde Sjogerstad-Rådene östra
Örebro Lekeberg Knista Bergslagen
Kvistbro västra del
Hallsberg Viby skogsbygden
Örebro Lännäs östra del
Asker skogsbygden
Västmanland Kungsör Kung Karl södra del
Köping Odensvi norra del
Stödområde 12
Län Kommun Församling
Stockholm Österåker Österåker-Östra Ryd norra ö
Österåker-Östra Ryd södra ö
Ekerö Munsö öar
Adelsö
Lovö öar
Upplands-Bro Låssa öar
Kungsängen-Västra Ryd öar
Södertälje Enhörna öar
Ytterjärna öar
Mörkö öar
Nynäshamn Nynäshamn öar
Ösmo öar
Uppsala Enköping Enköpings-Näs öar västra
Enköpings-Näs öar östra
Lillkyrka öar
Vallby öar
Kungs-Husby öar
Södermanland Nyköping Vrena öar
Katrineholm Julita öar
Eskilstuna Kafjärden norra del öar
Strängnäs Ytterselö öar
Överselö öar
Trosa Trosa-Vagnhärad öar
Östergötland Norrköping Östra Stenby öar
Dagsberg öar
Östra Husby öar
Häradshammar öar
Jonsberg öar
Rönö öar
Söderköping Skällvik öar
Mogata öar
Jönköping Jönköping Visingsö
Kalmar Torsås Söderåkra öar
Mönsterås Mönsterås öar
Ålem öar
Kalmar Hossmo öar
Ryssby öar
Ljungby öar
Voxtorp öar
Halltorp öar
Gotland Gotland Gothem östra del öar
Rone östra del öar
Grötlingbo öar
Blekinge Karlskrona Lösen Slättbygden öar
Kristianopel öar
Torhamn öar
Ramdala Slättbygden öar
Nättraby öar
Ronneby Ronneby Slättbygden öar
Förkärla öar
Listerby öar
Bräkne-Hoby Slättbygden öar
Karlshamn Karlshamn öar
Hällaryd Slättbygd öar
Åryd Slättbygden öar
Mörrum öar
Sölvesborg Sölvesborg öar
Ysane (ö-del)
Mjällby öar
Skåne Båstad Torekov öar
Kristianstad Trolle-Ljungby öar
Halland Halmstad Söndrum öar
Varberg Varberg öar
Lindberg öar
Ås öar
Värö öar
Kungsbacka Släp öar
Ölmevalla öar
Hanhals öar
Onsala öar
Västra Götaland Öckerö Öckerö
Orust Käringön
Gullholmen
Sotenäs Kungshamn öar
Malmön
Askum öar
Göteborg Lundby öar
Styrsö öar
Torslanda öar
Björlanda öar
Styrsö
Näset öar
Kungälv Harestad öar
Torsby öar
Lycke öar
Solberga öar
Lysekil Lysekil öar
Mariestad Torsö öar
Värmland Kristinehamn Kristinehamn öar
Säffle Eskilsäter öar
Örebro Örebro Lännäs östra öar
Västmanland Västerås Västerås-Barkarö öar
Kärrbo öar
Ängsö öar
Förordning (2016:16).

Bilaga 3 /inte med här. Senast ändrad genom förordning (2017:1253)./

Bilaga 4

Områden med övergångsstöd

Län Kommun Församling
Uppsala Uppsala Tensta norra del
Östergötland Ödeshög Stora Åby södra del
Ödeshög södra del
Rök södra del
Boxholm Ekeby
Åsbo
Linköping Nykil södra del
Gammalkil södra del
Jönköping Jönköping Jönköpings Sofia
Gränna
Skärstad
Kalmar Högsby Högsby
Långemåla
Torsås Torsås västra del
Hultsfred Målilla med Gårdveda
Tveta
Mörlunda
Mönsterås Mönsterås
Fliseryd
Ålem
Borgholm Borgholm
Egby
Köping
Gärdslösa
Långlöt
Runsten
Blekinge Olofström Jämshög norra del
Karlskrona Lösen skogsbygden
Augerum skogsbygden
Ramdala skogsbygden
Rödeby norra del
Fridlevstad norra del
Tving norra del
Skåne Svalöv Konga norra del
Röstånga
Hörby Hörby östra del
Fulltofta
Höör Höör
Bosjökloster norra del
Munkarp
Hallaröd
Norra Rörum
Tomelilla Andrarum
Brösarp
Klippan Klippan östra del
Vedby
Färingtofta
Riseberga
Båstad Förslöv östra del
Grevie östra del
Östra Karup skogsbygden
Eslöv Billinge norra del
Kristianstad Djurröd
Hörröd
Ängelholm Munka-Ljungby östra del
Tåstarp östra del
Össjö östra del
Hässleholm Nävlinge
Brönnestad
Halland Laholm Våxtorp skogsbygden
Hasslöv skogsbygden
Veinge skogsbygden
Varberg Rolfstorp
Grimeton skogsbygden
Västra Götaland Mark Berghem
Surteby-Kattunga norra del
Örebro län Lekeberg Hidinge Bergslagen
Örebro Tysslinge Bergslagen
Kil Bergslagen
Askersund Askersund
Hammar
Förordning (2016:16).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2015.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas även på åtaganden som har påbörjats från och med den 1 januari 2015.
 3. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
 1. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
 3. Stödmottagare i områden som anges i bilaga 4 till denna förordning vilka omfattas av bilaga 2 till förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, där kompensationsbidrag lämnades enligt artikel 36 a (ii) och som var avgränsade enligt artikel 50.3 a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under programperioden 2007–2013, men som inte längre ingår i kompensationsområdet, ska fortsatt få ersättning till och med 2018. Ersättning får lämnas med 80 procent 2015, 70 procent 2016, 50 procent 2017 och 20 procent 2018 av stödet som beräknas enligt villkoren i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Om nedtrappningen ger ett lägre hektarbelopp än 210 kronor, lämnas ändå ersättning med 210 kronor per hektar. Vid beräkning av stöd inom områden som anges i bilaga 4 ska annan mark i tidigare område 1–5:b inte ingå i beräkningen. Förordning (2016:16).
 4. Har upphävts genom förordning (2015:571).
Ikraftträder
2015-07-15

Förordning (2015:571) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. p 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2015-10-15

Förordning (2015:1070) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.
 2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2015.
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-01-15

Förordning (2016:16) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2016.
 2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2016.
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 6, 11, 12, 15 20, 22, 25, 27, 30, 32, 34 §§, 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 11, 13 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 28, 30, 31 §§, 9 kap. 4 §, 10 kap. 3, 5, 6 §§, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 11 §, 6 kap. 13 §, bil. 1, 2, p 6 ikrafttr.- övergångsbest.; ny bil. 4
Ikraftträder
2016-02-16

Förordning (2016:1180) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ny 1 kap. 41 a §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:243) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2017.
 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.
Omfattning
ändr. bil. 1; ny 10 kap. 2 a §
Ikraftträder
2017-05-08

Förordning (2017:1253) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 20, 21, 22, 23 §§, 3 kap. 3, 4 §§, 6 kap. 2, 10, 15 §§, 10 kap. 6 §, 12 kap. 2, 5 §§, bil. 1, 3; nya 1 kap. 6 a §, 8 kap. 24 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:124) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 april 2018.
 2. Bestämmelsen i 8 kap. 4 § i den nya lydelsen samt bestämmelserna i bilaga 1 i den nya lydelsen när det gäller ersättningsnivåer för betesmarker och slåtterängar under rubriken Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.) tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2018.
 3. Äldre bestämmelser tillämpas på ansökningar som lämnats in före den 2 november 2017 när det gäller de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1 under rubrikerna Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.) och Samarbete (12 kap.).
Omfattning
nuvarande 1 kap. 6 a § betecknas 1 kap. 6 b §; ändr. den nya 1 kap. 6 b §, 3 kap. 3 §, 8 kap. 4, 26 §§, bil. 1; ny 1 kap. 6 a §
Ikraftträder
2018-04-03

Förordning (2018:771) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 6 b §, 3 kap. 3 §, 5 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 4 §
Ikraftträder
2018-07-15

Förordning (2018:886) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 50 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1620) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 1 kap. 50 §; ny 1 kap. 51 §
Ikraftträder
2018-11-16

Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 5, 7, 27 §§, 7 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 2 §, bil. 1
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1140) om ändring i förordningen (2019:827) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 7 § i 2019:827

Förordning (2021:331) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2021.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2021 på åtaganden enligt 8 och 9 kap.
 3. Äldre bestämmelser tillämpas på ansökningar som lämnats in före ikraftträdandet när det gäller stöd enligt 3 kap. 3 § och uttagande av deltagaravgift enligt 3 kap. 4 §.
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 6 b, 23, 27, 28 §§, 3 kap. 3, 4 §§, 8 kap. 2, 4, 5 §§, 9 kap. 2, 4 §§, bil. 1; ny 8 kap. 2 a §
Ikraftträder
2021-06-10

Förordning (2021:1065) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas på åtaganden för stöd för omställning till ekologisk produktion som ingåtts före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna i 4 kap. 2 § i den nya lydelsen ska tillämpas på ansökningar som har lämnats in från och med den 27 augusti 2021.
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §, 9 kap. 2, 4 §§, bil. 1
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2021:1298) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §; ny 1 kap. 44 a §
Ikraftträder
2022-02-01