Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:27

Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur,

grisar, får och getter som används till avel;

Saknr M 9

Utkom från trycket

den 10 oktober 2018

beslutade den den 4 oktober 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2, 3 och 12 §§ förordningen

(2006:816) om kontroll av husdjur m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och

genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avels-

djur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU)

nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av

vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel)1.

2 § I dessa föreskrifter har begreppen avelsorganisation, avelsverksamhet, avels-

material och härstamningsbevis samma betydelse som i förordning (EU) 2016/10122.

Ansökan om erkännande av avelsorganisation och avelsverksamhet

3 § En organisation eller sammanslutning som vill bli en erkänd avelsorganisation

eller avelsverksamhet ska ansöka om detta hos Jordbruksverket. En ansökan om er-

kännande ska vara skriftlig och innehålla

1. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer, samt

2. en redogörelse för att organisationen eller sammanslutningen uppfyller de krav

som anges i artikel 4.3 i förordning (EU) 2016/10123.

Användning av avelsmaterial inom Sverige

4 § Avelsmaterial som avses i artikel 21.5 i förordning (EU) 2016/10124 och som ska

användas för avel endast inom Sverige får samlas in, produceras, behandlas och lagras

på en anläggning med tillstånd för semin- eller embryoverksamhet enligt svensk

lagstiftning.5

1 EUT L 171, 29.6.2016, s.66 (Celex 32016R1012).

2 EUT L 171, 29.6.2016, s.66 (Celex 32016R1012).

3 EUT L 171, 29.6.2016, s.66 (Celex 32016R1012).

4 EUT L 171, 29.6.2016, s.66 (Celex 32016R1012).

5 Med svensk lagstiftning avses i denna bestämmelse Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet

med nötkreatur, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:112) om seminverksamhet med svin, Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:114) om seminverksamhet med får och get samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12)

om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get.

SJVFS 2018:27

2

Utfärdande av härstamningsbevis

5 § Avelsorganisationer får tillåta att avelsmaterial åtföljs av härstamningsbevis som

har utfärdats av seminstationer, spermastationer, embryosamlingsgrupper eller em-

bryoproduktionsgrupper under förutsättning att

1. härstamningsbeviset har utfärdats på grundval av uppgifter från avelsorganisa-

tionen, och

2. den verksamhet som har utfärdat härstamningsbeviset är godkänd för handel

inom EU med sådant avelsmaterial.

Kontroll

6 § Om länsstyrelsen upptäcker allvarliga brister i de erkända avelsorganisationernas

eller avelsverksamheternas verksamhet vid kontroll enligt 10 § förordningen

(2006:816) om kontroll av husdjur, m.m., ska länsstyrelsen rapportera detta till Jord-

bruksverket.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2018. Genom författningen

upphävs

1. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 1994:83) om

nötkreatur som används till avel,

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:79) om svin som används i

avel, samt

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:87) om får och getter som

används till avel.

CHRISTINA NORDIN

Lotta Andersson

(Enheten för idisslare och gris)