SJVFS 2018:31

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:31

Saknr J 136

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och

svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

samt till Andorra, Färöarna och Norge;

Utkom från trycket

den 10 oktober 2018

Omtryck

beslutade den 4 oktober 2018

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen (1994:542) om

utförsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1999:77) om

utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt

till Andorra, Färöarna och Norge1

dels att ordet ”svin” i föreskrifterna ska bytas ut mot ”gris” och att ordet ”skall” ska

bytas ut mot ”ska”,

dels att rubriken till föreskrifterna samt 4, 5, och 8–10 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av

nötkreatur och gris till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt

till Andorra, Färöarna och Norge;

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser utförsel av nötkreatur och grisar till länder som ingår i

Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge.

Dessa föreskrifter gäller inte nötkreatur och grisar som ska delta i kultur- eller sport-

evenemang. Föreskrifterna gäller inte heller vildsvin. (SJVFS 2001:50).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder:

Besättning

Samtliga djur som hålls i en anläggning som en

epidemiologisk enhet; om flera besättningar

hålls i en och samma anläggning ska de bilda

en enhet som har samma hälsostatus.

Handelsanläggning

Anläggning, godkänd av Jordbruksverket, som

får användas endast av en handlare i dennes

verksamhet vid handel mellan länder inom EU.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2001:50.

SJVFS 2018:31

2

Nötkreatur avsedda för avel eller

produktion

Andra nötkreatur inklusive bison (bison bison)

och vattenbuffel (bubalus bubalus) än de som

är avsedda för slakt eller för vetenskapligt

bruk.

Nötkreatur avsedda för slakt

Nötkreatur inklusive bison (bison bison) och

vattenbuffel (bubalus bubalus) avsedda för

omedelbar slakt.

Grisar avsedda för avel eller

produktion

Andra grisar än vildsvin och grisar som är av-

sedda för slakt eller för vetenskapligt bruk.

Grisar avsedda för slakt

Grisar, utom vildsvin, avsedda för omedelbar

slakt.

Uppsamlingsplats

Varje plats inklusive anläggningar, uppsam-

lingsstationer och marknader som godkänts av

Jordbruksverket, dock inte handelsanlägg-

ningar, där nötkreatur eller grisar som kommer

från olika besättningar samlas för att utgöra

sändningar av djur avsedda för handel.

Vildsvin

Andra grisar än sådana som hålls eller föds upp

i en anläggning inom- eller utomhus.

Registrering

3 § En exportör ska vara registrerad hos Jordbruksverket. Ansökan om registrering

ska ske på fastställd blankett2 och vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före

första beräknade utförseltillfället. Registreringen gäller under ett år.

Transport m.m.

4 § Regler om hur djur ska lastas och transporteras samt om rengöring och desinfek-

tion m.m. finns i:

a) rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av

djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om

ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG)

nr 1255/973, och

b) Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om

transport av levande djur. (SJVFS 2018:31).

Uppsamling av djur

5 § Djur som kommer från olika anläggningar och som är avsedda för utförsel till

länder inom EU eller till Andorra, Färöarna och Norge får endast samlas på en upp-

samlingsplats eller en handelsanläggning. En uppsamlingsplats får vara belägen i Sve-

rige, annat land inom EU, Andorra, Färöarna eller Norge.

2 Blankett (D 92) rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

3 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

SJVFS 2018:31

3

Bestämmelser om uppsamlingsplatser finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2007:1) om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och

transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan

Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge.

Bestämmelser om djur som förs via en handelsanläggning finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:1) om djurhälsovillkor för handlare,

uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter,

nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU)

samt Norge. (SJVFS 2018:31).

Hälsointyg m.m.

6 § Djuren ska vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg utformat enligt ett av Europeiska

gemenskapernas råd fastställt formulär för

1. nötkreatur avsedda för avel, produktion eller slakt4, eller

2. grisar avsedda för avel, produktion eller slakt.5

Intyget ska utfärdas av en officiell veterinär. Intyget ska vara utfärdat samma dag

som en klinisk undersökning av djuren utförs och inom 24 timmar före avsändandet.

Denna undersökning får utföras i avsändarbesättningen eller på en godkänd uppsam-

lingsplats. Den officiella veterinären ska även kontrollera djurens identitet samt att

eventuella krav på tilläggsgarantier enligt gemenskapslagstiftningen är uppfyllda.

Intyget gäller i tio dagar och ska i original åtfölja djurtransporten till destinations-

orten. Om sändningen är avsedd för flera mottagare ska varje djur eller djurgrupp

åtföljas av ett hälsointyg. Hälsointyget ska vara utfärdat på svenska och på minst ett i

mottagarlandet officiellt språk. Det ska ha ett löpnummer och bestå av ett enda ark

eller vara utformat så att varje sidpar bildar en odelbar enhet.

7 § För djur som transporteras via en godkänd uppsamlingsplats ska den officiella

veterinär som utövar tillsyn över uppsamlingsplatsen utfärda sådant hälsointyg som

avses i 6 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den officiella

veterinären som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 6 §, där avsnitt A och B har ifyllts och undertecknats

av den officiella veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen.

Exportpass m.m.

8 § Nötkreatur ska åtföljas av exportpass. Deras förflyttning ska ha rapporterats till

den centrala djurdatabasen (CDB) i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur.

(SJVFS 2018:31).

Härstamningsbevis

9 § Bestämmelser om att djur som är avsedda för avel ska åtföljas av ett här-

stamningsbevis finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av

den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och

införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem

4 Blankett E9.7 rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

5 Blankett E9.9 rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2018:31

4

och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och

90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel

(förordningen om djuravel)

6

. (SJVFS 2018:31).

Djurhälsovillkor m.m.

Allmänt

10 § Djuren

1. ska vara märkta i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

eller Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och

registrering av svin,

2. får inte ha visat kliniska sjukdomssymptom vid en klinisk undersökning utförd

av officiell veterinär inom 24 timmar före avsändandet,

3. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram för smitt-

sam sjukdom,

4. får inte härröra från en besättning eller ett område som står under djurhälso-

restriktioner,

5. ska även vara fria från sjukdomar som mottagarlandet har rätt att kräva frihet

från enligt gemenskapslagstiftningen, och

6. ska härröra från något land inom EU, Andorra, Färöarna eller Norge eller ha

importerats från ett annat av EU godkänt tredje land. (SJVFS 2018:31).

Nötkreatur för avel eller produktion

11 § Djuren ska på avsändningsdagen ha befunnit sig i avsändarbesättningen i minst

30 dagar eller i ursprungsbesättningen sedan födseln om djuren är yngre än 30 dagar.

12 § Nötkreatur avsedda för avel eller produktion ska komma från en besättning som

är

1. officiellt fri från brucellos,

2. officiellt fri från, bovin tuberkulos och

3. officiellt fri från enzootisk bovin leukos (EBL). (SJVFS 2001:50).

Nötkreatur avsedda för slakt

13 § Nötkreatur avsedda för slakt ska komma från en besättning som är officiellt fri

från brucellos, bovin tuberkulos och EBL.

Grisar avsedda för avel eller produktion

14 § Djuren ska på avsändningsdagen ha befunnit sig i avsändarbesättningen i minst

30 dagar eller i ursprungsbesättningen sedan födseln om djuren är yngre än 30 dagar.

Övriga bestämmelser

15 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

6 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

SJVFS 2018:31

5

Denna författning7 träder i kraft den 26 juli 1999, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:5) om utförsel av tamdjur av nötkreatur och svin till länder

som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge skall upphöra att gälla.

Denna författning8 träder i kraft den 15 maj 2001.

Denna författning9 träder i kraft den 1 november 2018.

CHRISTINA NORDIN

Karin Olsson

(Enheten för idisslare och gris)

7 SJVFS 1999:77.

8 SJVFS 2001:50.

9 SJVFS 2018:31.