SJVFS 2018:32

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:68) om utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna, Norge samt Schweiz

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:32

Saknr J 138

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:68) om utförsel av embryon

och sperma från nötkreatur samt sperma från gris till

länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till

Andorra, Färöarna, Norge samt Schweiz;

Utkom från trycket

den 10 oktober 2018

Omtryck

beslutade den 4 oktober 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen (1994:542) om

utförsel av levande djur m.m., att 5 och 6 §§ verkets föreskrifter (SJVFS 2002:68) om

utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin till länder som

ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna, Norge samt Schweiz1 ska

ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller inte utförsel av

1. embryon från nötkreatur som är resultatet av cellkärneöverföring eller embryon

som modifierats genetiskt,

2. embryon från nötkreatur som har samlats, behandlats och förvarats före den

1 januari 1991 eller är producerade genom befruktning in vitro före den 1 mars

1994,

3. sperma från nötkreatur som har samlats och behandlats före den 1 januari 1990,

samt

4. sperma från gris som har samlats, behandlats eller lagrats före den 1 oktober

1999.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder:

Anläggning

Varje form av verksamhet eller byggnad där

nötkreatur och gris hålls, förvaras eller hante-

ras.

Embryo

Ursprungsstadiet i utvecklingen av ett foster

medan det fortfarande kan överföras till ett

annat mottagligt hondjur.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2013:25.

SJVFS 2018:32

2

Embryoproduktionsgrupp

En av avsändarlandet officiellt godkänd och

registrerad embryosamlingsgrupp som utför

samling av ägg, mognad, befruktning och od-

ling av embryon in vitro.

Embryosamlingsgrupp

En av avsändarlandet officiellt godkänd och

registrerad grupp som utför samling, behand-

ling och förvaring av embryon.

Galtstation

En av avsändarlandet officiellt godkänd och

registrerad anläggning där samling av gris-

sperma görs för att användas vid artificiell

insemination, behandling, distribution och för-

varing.

Gris

Domesticerade djur av familjen suidae.

IBR/IP

Infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär

vulvovaginit (infektion med bovint herpes-

virus 1).

In vitro

Förlopp som sker utanför ett djurs kropp.

Nötkreatur

Domesticerade djur tillhörande släktet bos,

bison (bison bison) och vattenbuffel (bubalus

bubalus).

Officiell veterinär

En veterinär som Jordbruksverket särskilt har

utsett att utföra sådana uppdrag som EU-rätten

kräver ska utföras av en officiell veterinär.

Spermalagringsstation

En officiellt godkänd och officiellt övervakad

inrättning som är belägen inom en medlems-

stats eller ett tredje lands territorium i vilken

sperma lagras för att användas vid artificiell

insemination.

Sändning

Embryon eller sperma som omfattas av ett och

samma hälsointyg som avses i 4 §.

Tjurstation

En officiellt godkänd och officiellt övervakad

inrättning som är belägen inom en medlems-

stats eller ett tredje lands territorium i vilken

sperma produceras för att användas vid artifi-

ciell insemination.

Tredje land

Ett land som inte är medlem i EU förutom

Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz.

(SJVFS 2013:25).

SJVFS 2018:32

3

Registrering

3 § Den som vill föra ut embryon och sperma ska vara registrerad för utförsel hos

Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett D194, eller på

annat sätt med motsvarande uppgifter.

Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju arbets-

dagar före det första utförseltillfället. Registreringen gäller under två år från och med

den dag då verket utför registreringen.

Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren

skyndsamt anmäla detta förhållande till Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra in

embryon och sperma från annat djurslag än vad registreringen omfattar krävs en

ytterligare anmälan om registrering. (SJVFS 2013:25).

Hälsointyg

4 § En sändning ska vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg som är utformat i enlighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd eller Europeiska gemenskapernas

kommission (kommissionen) fastställt formulär2. Intyget ska vara utfärdat av en offi-

ciell veterinär på svenska och på minst ett i mottagarlandet officiellt språk och bestå

av ett enda ark.

Hälsointyget ska i original åtfölja sändningen till mottagaren på destinationsorten.

(SJVFS 2013:25).

Härstamningsbevis

5 § Bestämmelser om att en sändning som utgörs av embryon eller sperma från ren-

rasiga avelsdjur av nötkreatur eller sperma från renrasiga avelsgrisar eller hybrid-

avelsgrisar ska åtföljas av ett härstamningsbevis finns i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska

villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur,

hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr

652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa

akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel)3,4. (SJVFS 2018:32).

Villkor för utförsel av embryon från nötkreatur

6 § Embryon som förs ut ska

1. ha tillkommit genom inseminering eller befruktning in vitro varvid sperman

ska ha samlats på en tjurstation som har godkänts för handel enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet med nöt-

kreatur,

2 Förlagor till hälsointygen anges i följande rättsakter. Embryon från nötkreatur – rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september

1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur

(EGT L 302, 19.10.1989, s. 1, Celex 31989L0556). Sperma från nötkreatur – rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988

om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av

nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10, Celex 31988L0407). Sperma från gris – rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990

om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224,

18.8.1990, s.62, Celex 31990L0429).

3 EUT L 171, 29.6.2016, s. 66 (Celex 32016R1012).

4 Förlaga till härstamningsbevis finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/717 av den 10 april 2017 om

fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller

förlagor till härstamningsbevis för avelsdjur och avelsmaterial från dem (EUT L 109, 26.4.2017, s. 9, Celex 32017R0717).

SJVFS 2018:32

4

2. ha samlats, hanterats och förvarats av en godkänd embryosamlingsgrupp eller

embryoproduktionsgrupp enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, gris,

får och get,

3. inte ha kommit i kontakt med en sändning som inte uppfyller kraven som anges

i 2,

4. komma från nötkreatur som uppfyller de djurhälsokrav som anges i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och em-

bryon från nötkreatur, hästdjur, gris, får och get,

5. komma från en anläggning som inte har meddelats några djurhälsorestriktioner,

samt

6. transporteras i förseglade behållare, som ska vara väl rengjorda och desin-

ficerade eller steriliserade och som ska vara märkta med ett nummer som

överensstämmer med numret på det hälsointyg som åtföljer sändningen.

(SJVFS 2018:32).

Villkor för utförsel av sperma från nötkreatur

7 § Sperma som förs ut ska

1. komma från nötkreatur som uppfyller de djurhälsokrav som anges i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet med nöt-

kreatur,

2. vara samlad och behandlad för artificiell insemination på en tjurstation som är

registrerad och godkänd för handel enligt de föreskrifter som anges i 1,

3. vara samlad, behandlad och förvarad enligt de föreskrifter som anges i 1,

4. om den är fryst, ha förvarats under godkända betingelser under en period av

minst 30 dagar före avsändandet, samt

5. transporteras från de godkända förvaringsställena i förseglade behållare, som

ska vara väl rengjorda och desinficerade eller steriliserade och som ska vara

märkta med ett nummer som överensstämmer med numret på det hälsointyg

som åtföljer sändningen. (SJVFS 2004:49).

Villkor för utförsel av sperma från gris

8 § Sperma som förs ut ska

1. komma från grisar som uppfyller de djurhälsokrav som anges i kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 av den 1 mars 2012 om ändring av

bilagorna B, C och D till rådets direktiv 90/429/EEG vad gäller djurhälsokrav

avseende brucellos och Aujezskys sjukdom5,

2. vara samlad och behandlad för artificiell insemination på en galtstation som är

godkänd och registrerad för handel inom EU, Andorra, Färöarna, Norge eller

Schweiz enligt den förordning som anges i 1,

3. vara samlad, behandlad och förvarad enligt den förordning som anges i 1, samt

4. transporteras i förseglade behållare, som ska vara väl rengjorda och desin-

ficerade eller steriliserade och som ska vara märkta med ett nummer som

överensstämmer med numret på det hälsointyg som åtföljer sändningen.

(SJVFS 2013:25).

5 EGT L 61, 2.3.2012, s. 1, Celex 32012R0176.

SJVFS 2018:32

5

Bestämmelser om undantag

9 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från be-

stämmelserna i dessa föreskrifter.

Denna författning6 träder i kraft den 30 juni 2004.

Till och med den 31 december 2004 är dock handel med sperma som samlats,

behandlats och lagrats i enlighet med de äldre föreskrifterna tillåten om den åtföljs av

ett sådant hälsointyg som gällde före ikraftträdandet av de nya föreskrifterna. Från och

med den 1 januari 2005 får handel med sperma som uppfyller kraven i de äldre

föreskrifterna bara ske om den har samlats, behandlats och lagrats före den 31

december 2004.

Denna författning7 träder i kraft den 1 oktober 2013.

Denna författning8 träder i kraft den 1 november 2018.

CHRISTINA NORDIN

Karin Olsson

(Enheten för idisslare och gris)

6 SJVFS 2004:49.

7 SJVFS 2013:25.

8 SJVFS 2018:32.