SJVFS 2018:39

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

1

SJVFS 2018:39

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig

kontroll av foder och animaliska biprodukter;

Saknr M 40

Utkom från trycket

den 18 december 2018

Omtryck

beslutade den 14 december 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 21 § förordningen (2006:814) om

foder och animaliska biprodukter, i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 1,

dels att 2 kap. 3 § och bilagorna 1-4 ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från och

med den dag då denna författning träder i kraft.

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser och allmänna råd om offentlig kontroll

av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder samt animaliska

biprodukter och därav framställda produkter samt offentlig kontroll av annan

befattning med foder och animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt

avgifter för kontroll vid import av icke animaliskt foder. (SJVFS 2011:48).

2 § Grundläggande bestämmelser om foder och offentlig kontroll av foder finns i

bilaga 1 till Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om

foder. (SJVFS 2018:39).

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

ABP-anläggning: varje anläggning för vilken registrering eller godkännande krävs

enligt förordning (EG) nr 1069/2009,

animaliska biprodukter: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1069/2009,

bearbetat animaliskt protein: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EU) nr 142/2011,

bearbetat sällskapsdjursfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EU) nr 142/2011,

bearbetningsanläggning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i förordning (EU) nr 142/2011,

djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG) nr

1069/2009,

erfarenhet: sannolikhet för avvikelser,

extra offentlig kontroll: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/2004,

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2014:7.

SJVFS 2018:39

2

foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

nr 178/2002,

foderanläggning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som

begreppet anläggning i förordning (EG) nr 183/2005,

foderblandning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 767/2009,

fodertillsats: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 1831/2003,

framställda produkter: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 1069/2009,

färskt sällskapsdjursfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som

i förordning (EU) nr 142/2011,

förblandning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 1831/2003,

företagare: fysisk eller juridisk person som ansvarar för att säkerställa att kraven i

denna föreskrift uppfylls på den anläggning som står under vederbörandes ansvar,

helfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

nr 767/2009,

helkonserverat sällskapsdjursfoder: begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EU) nr 142/2011,

insamling: den verksamhet som bedrivs av transportören i och med att sådana ani-

maliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är matavfall lastas hos

avsändaren,

kontrollorgan: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/2004,

lagringsanläggning: anläggning med verksamhet som beskrivs i artikel 24.1 i-j i

förordning (EG) nr 1069/2009,

livsmedelsproducerande djur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som i förordning (EG) nr 767/2009,

mellanhantering: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EU) nr 142/2011,

offentlig kontroll: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordning (EG) nr 882/2004,

primärproducent: den som bedriver primärproduktion av foder,

primärproduktion av foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse

som begreppet anläggning i förordning (EG) nr 183/2005,

risk:

begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG) nr

178/2002

,

sällskapsdjur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning

(EG) nr 1069/2009,

tuggben: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EU)

nr 142/2011,

utsläppande på marknaden (av foder): begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EG) nr 178/2002, samt

utsläppande på marknaden (av animaliska biprodukter och därav framställda

produkter): begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EG)

1069/2009 för animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

(SJVFS 2011:48)

SJVFS 2018:39

3

Laboratorier och analysmetoder

4 § Ansökan för att utses till officiellt laboratorium avseende analys av prover tagna i

den offentliga kontrollen i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004

skickas till Jordbruksverket. (SJVFS 2010:83).

5 § Prov tagna vid offentlig kontroll ska skickas till av Jordbruksverket utsett officiellt

laboratorium.

6 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

Tröskel- och gränsvärden

7 § Vid offentlig kontroll ska följande tröskel-, åtgärds- och gränsvärden tillämpas

a. högsta eller lägsta innehåll av fodertillsatser som framgår av EU-rättsliga

direktiv och förordningar avseende godkända fodertillsatser2,

b. godtagbara avvikelser från deklarerat näringsinnehåll som framgår av

bilaga IV i förordning (EG) nr 767/2009,

c. åtgärdströsklar och gränsvärden för främmande ämnen som framgår av

förordning (EU) nr 574/2011,

d. de tröskelvärden som framgår av förordning (EG) nr 1829/2003 och förordning

(EG) nr 1830/2003 när det gäller krav på märkning och spårbarhet av genetiskt

modifierade foder,

e. provtagnings- och analysmetoder för genetiskt modifierat material enligt

förordning (EU) nr 619/2011

f. gränsvärden enligt förordning (EU) nr 142/2011. (SJVFS 2014:7).

2 KAP. OFFENTLIG KONTROLL SOM UTFÖRS AV JORDBRUKSVERKET

A. Kontroll av foder- och ABP-anläggningar

Den offentliga kontrollens utformning

1 § Offentlig kontroll genomförs av Jordbruksverket enligt en av verket årligen upp-

rättad kontrollplan för offentlig kontroll av foder samt animaliska biprodukter och

därav framställda produkter.

Extra offentlig kontroll kan genomföras som uppföljning eller vid misstanke om

bristande efterlevnad av de grundläggande bestämmelserna om foder och animaliska

biprodukter samt därav framställda produkter enligt 1 kap. 2 §. (SJVFS 2011:48).

Allmänna råd

Länsstyrelsens medverkan vid offentlig kontroll som utförs av Jordbruksverket

Vid offentlig kontroll av anläggningar som utförs av Jordbruksverket enligt 2 kap.

1 § kan även länsstyrelsen medverka för att bevaka smittskyddet inom länet. (SJVFS

2010:83).

2 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

3 § har upphävts genom (SJVFS 2018:39).

2 Ett register över godkända fodertillsatser enligt förordning (EG) nr 1831/2003 återfinns på

kommissionens hemsida:

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en

SJVFS 2018:39

4

4 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

5 § Den som utför offentlig kontroll får utöver den planerade provtagningen ta prover

för analys om det finns misstanke om att lagstiftningen enligt 1 kap. 2 § inte efterlevs.

(SJVFS 2010:83).

6 § Genomförd offentlig kontroll dokumenteras i särskilt upprättat protokoll som

skickas till företagaren så snart som möjligt efter kontrollbesök.

7 § Om anmärkningar lämnats vid offentlig kontroll av en anläggning ska företagaren

lämna in en skriftlig åtgärds- och tidsplan till Jordbruksverket. Åtgärds- och tidsplanen

ska vara Jordbruksverket tillhanda senast en månad efter det att företagaren erhållit

kontrolldokumentation om inte kortare tidsangivelse har lämnats.

Jordbruksverket får enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

vidta åtgärder enligt 21, 23-27 §§ samma lag. (SJVFS 2010:83).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2014:7).

9 § har upphävts genom (SJVFS 2014:7).

10 har upphävts genom (SJVFS 2014:7).

11 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

12 § har upphävts genom (SJVFS 2014:7).

B. Avgifter för kontroll vid import av icke-animaliskt foder

13 § Offentlig kontroll av import av visst foder av icke-animaliskt ursprung regleras i

förordning (EG) nr 669/2009. (SJVFS 2010:83).

14 § De företagare som är ansvariga för sändningarna eller deras företrädare ska för

varje sändning som genomgår kontroll enligt förordning (EG) nr 669/2009 inklusive

eventuell provtagning betala avgift enligt ett särskilt beslut av Jordbruksverket.

(SJVFS 2010:83).

15 § Om en sändning som anmälts enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 669/2009 inte

anländer till den berörda gränskontrollstationen och om kontrollen inte avanmälts

minst en arbetsdag före sändningens fysiska ankomst och om detta orsakat den berörda

myndigheten kostnader, ska den företagare som ansvarar för sändningen eller dess

företrädare ersätta myndigheten med 175 kr per påbörjad kvarts timme. (SJVFS

2010:83).

3 KAP. OFFENTLIG KONTROLL SOM UTFÖRS AV ANDRA MYNDIG-

HETER ÄN JORDBRUKSVERKET

Länsstyrelserna och kommunerna

1 § Länsstyrelserna och kommunerna ansvarar för kontrollen av foder samt animaliska

biprodukter och därav framställda produkter i den omfattning som anges i

förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

SJVFS 2018:39

5

Utöver denna kontroll ansvarar länsstyrelserna för kontrollen enligt förordning

(EG) nr 1069/2009 avseende insamling, omlastning och transport av sådana ani-

maliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är matavfall. (SJVFS

2011:48).

Allmänna råd

Länsstyrelsens kontroll inom primärproduktionen

Varje år bör minst en procent av primärproducenternas foderanläggningar

kontrolleras med utgångspunkt i utförd riskanalys. Som grund för riskanalys och urval

av

anläggningstyper

kan

kontrollmyndigheten

använda

Jordbruksverkets,

Livsmedelsverkets och Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) modell för

riskklassificering samt utarbetad vägledning 3, 4. (SJVFS 2010:83).

2 § Länsstyrelserna och kommunerna ska varje år fastställa en plan för det kommande

verksamhetsårets offentliga kontroll enligt 3 kap. 1 §. Planen ska omfatta kontrollens

omfattning inklusive planerad provtagning. (SJVFS 2010:83).

3 § har upphävts genom (SJVFS 2010:83).

4 § För offentlig kontroll enligt 3 kap. 1 § andra stycket ska länsstyrelsen ta ut en avgift

av företagaren motsvarande de faktiska kostnaderna (tim-, rese- och analyskostnader).

(SJVFS 2011:48).

Livsmedelsverket

5 § Livsmedelsverkets ansvar för kontroll av animaliska biprodukter och därav

framställda produkter regleras i 13 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska

biprodukter. (SJVFS 2011:48).

Rapportering av utförd offentlig kontroll

6 § Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska senast den sista februari

efter utgången av varje kalenderår till Jordbruksverket lämna in en rapport om den

genomförda offentliga kontrollen av foder samt animaliska biprodukter och därav

framställda produkter. Om det i förordning eller beslut av regeringen finns annan

bestämmelse om rapportering av resultat av offentlig kontroll av foder samt animaliska

biprodukter och därav framställda produkter ska de bestämmelserna gälla istället.

(SJVFS 2010:83).

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

7 § Om Jordbruksverket överlämnar kontrolluppgifter till SVA enligt 11 §

förordningen (2006:814) får SVA ta ut en avgift av företagaren motsvarande de

faktiska kostnaderna (tim-, rese- och analyskostnader). (SJVFS 2010:83).

3 Modell för riskklassificering av livsmedels- och foderföretagare i primärproduktionen

(Jordbruksverk, Livsmedelsverket och SVA).

4 Vägledning: Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen

(Jordbruksverk, Livsmedelsverket och SVA).

SJVFS 2018:39

6

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

2 § En kontrollmyndighet som misstänker att foder inte är säkert eller erhåller

information om att foder inte är säkert ska utöver att vidta åtgärder för att åtgärda

problemet omedelbart anmäla detta till Jordbruksverket. (SJVFS 2014:7).

---------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2007. De allmänna råden gäller fr.o.m.

samma tidpunkt5.

---------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 20086.

---------------

Denna författning7 träder i kraft den 20 december 2010.

---------------

Denna författning8 träder i kraft den 22 december 2011. De allmänna råden gäller

fr.o.m. samma tidpunkt.

---------------

Denna författning9 träder i kraft den 1 maj 2014.

___________________________

Denna författning10 träder i kraft den 30 januari 2019.

JAN CEDERVÄRN

Klara Eskilsson

(Enheten för CITES, foder och djurprodukter)

5 SJVFS 2007:21

6 SJVFS 2007:88

7 SJVFS 2010:83

8 SJVFS 2011:48

9 SJVFS 2014:7

10 SJVFS 2018:39

SJVFS 2018:39

7

Bilaga 1 (har upphävts genom SJVFS 2018:39).

Bilaga 2 (har upphävts genom SJVFS 2018:39).

Bilaga 3 (har upphävts genom SJVFS 2018:39).

Bilaga 4 (har upphävts genom SJVFS 2018:39).

Bilaga 5 (har upphävts genom SJVFS 2014:7).