lagen.nu

Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:784
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 § Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs och människors hälsa när det gäller foder och animaliska biprodukter.

2 § Uttrycken foder och utsläppande på marknaden av foder har i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Uttrycket primärproduktion av foder har i lagen samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Uttrycken animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt utsläppande på marknaden av dessa produkter har i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). Lag (2011:410).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

3 § Lagen gäller i alla led från och med primärproduktionen av foder till och med utsläppande av foder på marknaden eller utfodring av djur. Lagen gäller också för befattning med animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

4 § Lagen tillämpas inte på privat enskild produktion av foder avsett för sällskapsdjur och på utfodring av sådana djur i enskilda hem. Denna begränsning gäller dock inte i den mån lagen kompletterar bestämmelser i EU-förordningar (EU- bestämmelser). Lag (2011:410).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen

5 § Lagen kompletterar sådana EU-bestämmelser som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna. Lag (2011:410).

Användning av djur som foder

6 § I de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen finns förbud mot att som foder använda djur, djurdelar eller varor som framställs av djur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Lag (2011:410).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

Vilda djur som foder

7 § Vilda djur som inte omfattas av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får användas som foder endast om djuren har avlivats, slaktats upp och därefter veterinärbesiktigats.

Det som sägs i första stycket gäller också delar av sådana djur och fodermjöl eller andra varor som framställts av djuren eller delar av djuren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kraven i första och andra styckena. Lag (2011:410).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

Förbud mot att släppa ut foder på marknaden

8 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen är det förbjudet att använda eller på marknaden släppa ut foder

 • 1. om det kan antas att fodret har en skadlig inverkan på miljön,
 • 2. om det har en sådan beskaffenhet som inte är tillåten enligt 7 § första eller andra stycket,
 • 3. för vilket upplysningsskyldighet enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 9 § inte fullgjorts,
 • 4. som inte uppfyller de krav eller villkor om fodersäkerhet som föreskrivits eller beslutats med stöd av 9 §. Lag (2011:410).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

Föreskrifter och beslut om foder samt om laboratorier för foderanalyser

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt annan befattning med foder eller ett visst parti av foder.

Lagrumshänvisningar hit (2)

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för sådana analyser.

Föreskrifter och beslut om animaliska biprodukter

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, omhändertagande, bearbetning och bortskaffande av samt annan befattning med animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

12 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna utövas av Statens jordbruksverk, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kontrolluppgifter får överlämnas från en statlig myndighet till en annan statlig myndighet. Lag (2011:410).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:661, 2011:410

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

13 § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna. Lag (2011:410).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

14 § Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska verka för att åtgärder vidtas mot överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Lag (2011:410).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

Kommunal samverkan i den offentliga kontrollen

15 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter i offentlig kontroll som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Rätten att besluta i ett ärende får dock inte överlåtas till en annan kommun.

En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna i 6 kap. 28–32 och 40 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut Lag (2017:752).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:752

Överflyttning av offentlig kontroll

16 § Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag får, i samråd med en kommun, besluta att den offentliga kontroll över en viss verksamhet som kommunen annars har skall flyttas över till verket eller myndigheten. Ett sådant beslut får fattas, om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.

Jordbruksverket eller myndigheten får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka till kommunen, om verket eller myndigheten och kommunen är överens om det.

17 § Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag får, i samråd med en kommun, besluta att den offentliga kontroll av en viss anläggning som Jordbruksverket eller myndigheten annars har skall flyttas från verket eller myndigheten till en kommun.

18 § Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin kontrollskyldighet när det gäller viss verksamhet, får regeringen, på ansökan av Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag, besluta att ansvaret för kontrollen av den verksamheten skall flyttas över till Jordbruksverket eller myndigheten.

Regeringen får besluta att kontrollen skall lämnas tillbaka till kommunen.

Förelägganden riktade till kommuner

19 § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag, får Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som Jordbruksverket eller myndigheten anser nödvändiga för att bristen skall kunna avhjälpas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Föreskrifter om kontroll

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas,
 • 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 13 § första stycket,
 • 3. skyldighet för en foderföretagare eller för en annan företagare som befattar sig med animaliska biprodukter att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll av verksamheten.

Rätt till upplysningar och tillträde

21 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har rätt att i den utsträckning det behövs för kontrollen

 • 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, samt
 • 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen. Lag (2011:410).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

22 § Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

23 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 19 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas. Lag (2011:410).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

Vite

24 § Förelägganden och förbud enligt 23 § eller enligt de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite. Lag (2011:410).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

Särskilda ingripanden

25 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

 • 1. har släppts ut på marknaden, uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, samt
 • 2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 23 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten göra varan duglig till utfodring eller till annat avsett ändamål eller använda den för något annat tillåtet ändamål. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad. Lag (2011:410).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

Rättelse

26 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. Lag (2011:410).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

Hjälp av Polismyndigheten

27 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 • 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:704).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:410, 2014:704

Avgifter

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift

 • 1. för offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och
 • 2. i ärenden enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan. Lag (2011:410).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

Straffbestämmelser

29 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning. Lag (2011:410).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:410

30 § Om en gärning som avses i 29 § är att anse som ringa, döms inte till ansvar.

Till ansvar enligt 29 § döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande m.m.

31 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Lag (2011:410).

32 § Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk överklagas dock till regeringen. Lag (2017:784).

33 § En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:805

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS L
Förarbeten
Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL270/1970 s1, EUTL317/2004 s37, EGTL155/1971 s12, EUTL24/2005 s33, EGTL279/1971 s7, EGTL157/1998 s14, EGTL123/1972 s6, EGTL209/1999 s23, EGTL83/1973 s21, EGTL118/1999 s36, EGTL102/1976 s8, EGTL94/1994 s30, EGTL86/1979 s30, EGTL122/2003 s36, EGTL126/1980 s14, EGTL261/1998 s10, EGTL213/1982 s8, EUTL379/2004 s81, EGTL213/1982 s27, EGTL261/1998 s10, EGTL64/1987 s19, EGTL268/2003 s29, EGTL92/1990 s42, EGTL234/1993 s17, EGTL237/1993 s23, EUTL122/2003 s1, EGTL329/1993 s54, EGTL207/1994 s20, EGTL5/2002 s8, EGTL91/1995 s39, EGTL209/1999 s22, EGTL265/1995 s17, EUTL165/2004 s1, EGTL125/1996 s25, EUTL122/2003 s1, EGTL115/1999:32, EGTL207/1999 s13, EGTL174/2000 s32, EGTL140/2002 s10, EUTL32/2006 s33, EGTL209/2002 s15, EUTL27,2005 s31, EUTL339/2003 s78, EGTL31/2002 s1, EUTL35/2005 s1, EGTL273/2002 s1
Ikraft
2006-07-01
CELEX-nr
31970L0524, 32004R1800, 31971L0250, 32005L0006, 31971L0393, 31998L0064, 31972L0199, 31999L0079, 31973L0046, 31999L0027, 31976L0372, 31994L0014, 31979L0373, 32003R0807, 31980L0511, 31998L0067, 31982L0471, 32004L0116, 31982L0475, 31998L0067, 31987L0153, 32003R1831, 31990L0167, 31993L0070, 31993L0074, 32003R0806, 31993L0117, 31994L0039, 32002L0001, 31999L0078, 31995L0053, 32004R0882, 31996L0025, 32003R0806, 32003R0806, 31999L0029, 32003R0806, 31999L0076, 32000L0045, 32002L00332, 32006L0013, 32002L0070, 32005L0007, 32003L0126, 32002R0178, 32005R0183, 32002R1774
SFS-nummer
2006:805
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen (1985:295) om foder.
 • 2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter skall anses beslutade enligt denna lag.
 • 3. För överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet av länsstyrelsen eller av en annan myndighet till vilken Statens jordbruksverk har överlåtit att utöva tillsyn gäller äldre föreskrifter.
 • 4. Fram till och med den 31 december 2006 skall i stället för 28 § följande gälla. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om sådana avgifter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan.

Lag (2008:661) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 12 §
SFS-nummer
2008:661
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.
Rubrik
Lag (2008:661) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Lag (2011:410) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:67, bet. 2010/11:MJU22, rskr. 2010/11:201, EUTL300/2009 s1
Ikraft
2011-05-01
CELEX-nr
32009R1069
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 §§, rubr. närmast före 5 §
SFS-nummer
2011:410
Rubrik
Lag (2011:410) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Lag (2014:704) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:704
Rubrik
Lag (2014:704) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Lag (2017:752) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
2017:752
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:752) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Lag (2017:784) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Ikraft
2017-10-01
Omfattning
ändr. 32 §
SFS-nummer
2017:784
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 oktober 2017.
Rubrik
Lag (2017:784) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation