Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:805 i lydelse enligt SFS 2021:170
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Lag (1985:295) om foder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 §  Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs och människors hälsa när det gäller foder och animaliska biprodukter.

Prop. 2005/06:128: I paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.2.1, anges vilket syfte lagen har. Den har inte någon motsvarighet i den nuvarande lagen.

Genom paragrafen föreskrivs att det övergripande syftet bakom lagen är att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs och människors hälsa. Formuleringen har hämtats från de centrala EG-förordningarna inom områdena för foder och animaliska biprodukter, artikel 1 ...

2 §  I denna lag betyder

  1. uttrycken foder och utsläppande på marknaden av foder samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,
  2. uttrycket primärproduktion av foder samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien,
  3. uttrycken animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt utsläppande på marknaden av dessa produkter samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), och
  4. följande uttryck samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll):

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om definitioner av olika uttryck. Övervägandena finns i avsnitten 6.2 och 10.1.

Prop. 2005/06:128: I paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 12.2.1, 12.5 och 12.6, klargörs att vissa centrala begrepp som definieras i gemenskapsrätten har samma betydelse i denna lag. Begreppen foder och utsläppande på marknaden definieras i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002, begreppet primärproduktion av foder definieras i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien och begreppen ...

3 §  Lagen gäller i alla led från och med primärproduktionen av foder till och med utsläppande av foder på marknaden eller utfodring av djur. Lagen gäller också för befattning med animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.2.1, anger tillsammans med 4 § och, i viss utsträckning, 2 § lagens tillämpningsområde. Den har ingen direkt motsvarighet i den nuvarande lagen.

I paragrafen anges att lagen gäller i alla led fr.o.m. primärproduktionen av foder t.o.m. utsläppande av foder på marknaden eller utfodring av djur samt befattning med animaliska biprodukter och därav framställda ...

4 §  Lagen tillämpas inte på privat enskild produktion av foder avsett för sällskapsdjur och på utfodring av sådana djur i enskilda hem. Denna begränsning gäller dock inte i den mån lagen kompletterar bestämmelser i EU-förordningar (EU- bestämmelser). Lag (2011:410).

Prop. 2005/06:128: I paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.2.2, föreskrivs en begränsning av lagens tillämpningsområde. Lagen skall inte tillämpas på privat enskild produktion av foder avsett för sällskapsdjur och utfodring av sådana djur i enskilda hem. Denna begränsning gäller dock inte i den mån lagen kompletterar EG-bestämmelser. Med EG-bestämmelser avses i lagen bestämmelser i EG-förordningar, vilket också anges i paragrafen. ...

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen

5 §  Lagen kompletterar sådana EU-bestämmelser som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

[S2]I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna. Lag (2011:410).

Användning av djur som foder

6 §  I de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen finns förbud mot att som foder använda djur, djurdelar eller varor som framställs av djur.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Lag (2011:410).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 12.3.3 och 12.3.4, överensstämmer i huvudsak med 3 a § första stycket och 3 b § äldre foderlagen.

Vilda djur som foder

7 §  Vilda djur som inte omfattas av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får användas som foder endast om djuren har avlivats, slaktats upp och därefter veterinärbesiktigats.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller också delar av sådana djur och fodermjöl eller andra varor som framställts av djuren eller delar av djuren.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kraven i första och andra styckena. Lag (2011:410).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.3.3, överensstämmer i princip med 3 a § andra och tredje styckena i äldre foderlagen.

Bemyndigandet i tredje stycket är nytt i förhållande till den äldre foderlagen. Enligt bestämmelsen får regeringen eller den myndighet som ...

Förbud mot att släppa ut foder på marknaden

8 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen är det förbjudet att använda eller på marknaden släppa ut foder

  1. om det kan antas att fodret har en skadlig inverkan på miljön,
  2. om det har en sådan beskaffenhet som inte är tillåten enligt 7 § första eller andra stycket,
  3. för vilket upplysningsskyldighet enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 9 § inte fullgjorts,
  4. som inte uppfyller de krav eller villkor om fodersäkerhet som föreskrivits eller beslutats med stöd av 9 §. Lag (2011:410).

Prop. 2005/06:128: I paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.5, regleras i vilka fall det är förbjudet att använda eller släppa ut foder på marknaden utöver vad som gäller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Med begreppet utsläppande på marknaden av foder i lagen avses det begrepp som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. Se även författningskommentaren till 5 §.

Enligt ...

Föreskrifter och beslut om foder samt om laboratorier för foderanalyser

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt annan befattning med foder eller ett visst parti av foder.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.4, överensstämmer i princip med 8 § äldre foderlagen. Bemyndigandet är tillämpligt i de fall då de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen inte gäller eller då frågor har sin grund i EG-rätten men måste genomföras nationellt. Med stöd av bemyndigandet kan t.ex. föreskrivas vilka krav som skall ställas på foder ...

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för sådana analyser.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.4, överensstämmer med 10 § äldre foderlagen. Bestämmelser om laboratorier för bl.a. foderanalyser och metoder för sådana analyser finns numera i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. I 4 § tredje stycket finns det allmänna bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ...

Föreskrifter och beslut om animaliska biprodukter

11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, omhändertagande, bearbetning och bortskaffande av samt annan befattning med animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.6, överensstämmer i sak med 4 c § lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. Bestämmelsen ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller ...

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

12 §  Offentlig kontroll utövas av Statens jordbruksverk, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna (kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som regeringen meddelar.

[S3]En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Lag (2021:170).

Prop. 2007/08:63: Ändringen i första stycket, som behandlas i avsnitt 8, innebär att även länsstyrelserna pekas ut som kontrollmyndighet med uppgift att utöva offentlig kontroll av efterlevnaden av den nationella och gemenskapsrättsliga lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter i enlighet med vad regeringen bestämmer. ...

Prop. 2020/21:43: I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket offentlig kontroll framgår av definitionen i artikel 2 i förordning (EU) 2017/625. En hänvisning till den definitionen finns i 2 §.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.8, överensstämmer i stora delar med 12 § äldre foderlagen. Begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet ersätts med begreppen kontroll och kontrollmyndighet. Med offentlig kontroll avses i princip det som i dag benämns operativ tillsyn. Detta innebär att begreppet kontroll är snävare än tillsynsbegreppet.

I ...

Delegering av vissa uppgifter

12 a §  I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk person. Lag (2021:170).

Förvaltningslagens tillämpning

12 b §  Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

  • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
  • 10 § om partsinsyn,
  • 16-18 §§ om jäv,
  • 23 § om utredningsansvaret,
  • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
  • 25 § om kommunikation,
  • 27 § om dokumentation av uppgifter,
  • 31 § om dokumentation av beslut,
  • 32 § om motivering av beslut,
  • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
  • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
  • 42 § om vem som får överklaga ett beslut. Lag (2021:170).

13 §  Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.

[S2]Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna. Lag (2011:410).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 9.4 och 12.9, har ingen motsvarighet i den äldre foderlagen.

Av första stycket framgår att Jordbruksverket är den myndighet som normalt sett har till uppgift att samordna övriga kontrollmyndigheters kontroll och lämna råd och hjälp i denna kontrollverksamhet. Regeringen kan dock föreskriva att en annan statlig myndighet skall ansvara för samordningen i fråga om viss ...

14 §  Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska verka för att åtgärder vidtas mot överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Lag (2011:410).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.10, har inte någon motsvarighet i den äldre foderlagen. Bestämmelsen anger att kontrollmyndigheten skall verka för att överträdelser av bestämmelser om foder och animaliska biprodukter beivras.

Tystnadsplikt

15 §  Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. Lag (2021:170).

Prop. 2016/17:171: I första stycket görs en omformulering när det gäller förbudet mot att överlämna beslutsfattandet till en annan kommun. Det förtydligas vidare att en kommun genom ett sådant avtal som avses i första meningen får tillhandahålla tjänster till en annan kommun. Begreppet ”kontrolluppgifter” ersätts med ”uppgifter i offentlig kontroll”. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.

Prop. 2017/18:151: Paragrafen upphävs. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Möjligheten till avtalssamverkan och extern delegering på området regleras fortsättningsvis i 9 kap. 37 § KL, se kommentaren till den paragrafen.

Prop. 2020/21:43: Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 10.12.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.11, har inte någon motsvarighet i den äldre foderlagen. Den innebär att kommunerna får möjlighet att anlita en annan kommun för uppdrag inom kontrollverksamheten eller uppdra åt en anställd i en annan kommun att fatta beslut i ett ärende.

Överflyttning av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

16 §  Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag får, i samråd med en kommun, besluta att ansvaret för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss verksamhet ska flyttas över från kommunen till verket eller myndigheten. Ett sådant beslut får fattas om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.

[S2]Jordbruksverket eller myndigheten får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till kommunen, om verket eller myndigheten och kommunen är överens om det. Lag (2021:170).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om frivillig överflyttning av offentlig kontroll av en viss verksamhet från en kommun till Jordbruksverket eller annan statlig kontrollmyndighet. Övervägandena finns i avsnitt 10.4.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.12.1, har inte någon motsvarighet i den äldre foderlagen. I paragrafen föreskrivs i vilka fall som Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag i samråd med en kommun kan ta över kommunens ansvar för den offentliga kontrollen av en viss verksamhet.

17 §  Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag får, i samråd med en kommun, besluta att ansvaret för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss anläggning ska flyttas från verket eller myndigheten till en kommun. Lag (2021:170).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller en bestämmelse om frivillig överflyttning av offentlig kontroll av en viss anläggning från Jordbruksverket eller en annan statlig myndighet till en kommun. Övervägandena finns i avsnitt 10.4.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.12.1, har inte någon motsvarighet i den äldre foderlagen. Av bestämmelsen framgår i vilka fall som ansvaret för en viss anläggning kan flyttas från Jordbruksverket, eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag, till en kommun.

18 §  Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin skyldighet att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet när det gäller en viss verksamhet, får regeringen, på ansökan av Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag, besluta att ansvaret för den offentliga kontrollen och den offentliga verksamheten i fråga om den verksamheten ska flyttas över till Jordbruksverket eller myndigheten.

[S2]Regeringen får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till kommunen. Lag (2021:170).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om tvångsvis överflyttning av ansvaret för offentlig kontroll av en viss verksamhet från en kommun till Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet. Övervägandena finns i avsnitt 10.5.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.12.1, har inte någon motsvarighet i den äldre foderlagen. I bestämmelsen i första stycket föreskrivs i vilka fall som en kommuns ansvar för offentlig kontroll av en viss verksamhet kan flyttas till Jordbruksverket, eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag, mot en kommuns ...

Förelägganden riktade till kommuner

19 §  Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess uppdrag att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, får Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt denna lag förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Jordbruksverket eller myndigheten anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas. Lag (2021:170).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet får förelägga en kommun, som inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag, att avhjälpa bristen. Övervägandena finns i avsnitt 10.5.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.12.2, har inte någon motsvarighet i den äldre foderlagen. Den innebär att Jordbruksverket, eller en annan statlig myndighet som regeringen bestämt enligt denna lag, får förelägga en kommun som inte fullgör sina kontrollskyldigheter att avhjälpa bristerna. Begreppet ”skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag” ...

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

20 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
  2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 13 § första stycket,
  3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften, och
  4. skyldighet för foderföretagare eller för den som befattar sig med animaliska biprodukter eller därav framställda produkter att utöva en egenkontroll av verksamheten som är lämplig utifrån verksamhetens art. Lag (2021:170).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet samt föreskrifter om vissa skyldigheter. Övervägandena finns i avsnitten 10.1, 10.6 och 10.8.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 9.11 och 12.13–12.15, har inte någon motsvarighet i den äldre foderlagen.

I punkterna 1 och 2 bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur den offentliga kontrollen skall bedrivas samt om skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till ...

Föreskrifter om uppgiftslämnande

20 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för foderföretagare och för den som befattar sig med animaliska biprodukter eller därav framställda produkter att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:170).

Rätt till upplysningar och tillträde

21 §  En kontrollmyndighet och ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har rätt att, i den utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet,

  1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, samt
  2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

[S2]Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen. Lag (2021:170).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.16, reglerar tillträdesrätten till områden, lokaler och andra utrymmen och rätten till upplysningar m.m. vid offentlig kontroll. Förutom kontrollmyndigheterna har även ett kontrollorgan som har fått uppgifter i denna kontroll delegerade till sig samt EG:s institutioner och dess inspektörer och experter rätt till ...

Skyldighet att lämna hjälp

22 §  Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras finns i artikel 15.2 och 15.6 i förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:170).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.16, har inte någon motsvarighet i den äldre foderlagen. Bestämmelsen ger stöd för att kontrollmyndigheten skall kunna verkställa artikel 4.2 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Bestämmelsen innebär att den som är föremål för offentlig kontroll är skyldig att bistå kontrollmyndigheten ...

Förelägganden

23 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller vad som särskilt anges i 19 § får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas. Lag (2021:170).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.16, överensstämmer i sak med 12 § och 14 § första stycket äldre foderlagen. I paragrafen ges kontrollmyndigheten rätt att meddela förelägganden och förbud. En nyhet i förhållande till i dag är att det klargörs att det i de EG-förordningar som kompletteras av lagen finns bestämmelser om åtgärder som kontrollmyndigheterna ...

Vite

24 §  Förelägganden enligt 23 § eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får förenas med vite. Lag (2021:170).

Prop. 2020/21:43: Inköp under dold identitet 24 a § En kontrollmyndighet får köpa in produkter under dold identitet om det är

nödvändigt för att kontrollera att produkten uppfyller kraven i

Prop. 2005/06:128: Paragrafen överensstämmer i sak med 14 § andra stycket äldre foderlagen. I paragrafen föreskrivs att förelägganden och förbud som har meddelats enligt 23 § eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite. Med stöd av bestämmelsen är det således möjligt att koppla vite till de ingripanden som kontrollmyndigheten får vidta med stöd av artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. ...

Inköp under dold identitet

24 a §  En kontrollmyndighet får köpa in produkter under dold identitet om det är nödvändigt för att kontrollera att produkten uppfyller kraven i

  1. denna lag,
  2. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
  3. EU-förordningar som lagen kompletterar.

[S2]Verksamhetsutövaren ska underrättas om det inköp som har skett under dold identitet och om resultatet av det så snart det kan ske utan att åtgärden förlorar sin betydelse. Lag (2021:170).

Rapporteringssystem för överträdelser

24 b §  En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:170).

Särskilda ingripanden

25 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

  1. har släppts ut på marknaden, uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, samt
  2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 23 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

[S2]Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten göra varan duglig till utfodring eller till annat avsett ändamål eller använda den för något annat tillåtet ändamål. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad. Lag (2011:410).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen överensstämmer i huvudsak 15 § med äldre foderlagen. En nyhet i förhållande till äldre foderlagen är att det i första stycket klargörs att det i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, exempelvis artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, finns bestämmelser om vilka ingripanden som en kontrollmyndighet har rätt att göra. ...

Rättelse

26 §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. Lag (2011:410).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen överensstämmer i princip med 14 § tredje stycket äldre foderlagen och 7 a § lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. Den har anpassats efter det förhållandet att bestämmelserna om animaliska biprodukter har förts över från provtagningslagen. En nyhet i förhållande till äldre <a href="https://lagen.nu/1985:295" ...

Hjälp av Polismyndigheten

27 §  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
  2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:704).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.17, överensstämmer i sak med 13 § tredje stycket äldre foderlagen.

Av paragrafens första stycke framgår att polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av ett beslut som har meddelats med stöd av denna lag, föreskrift eller beslut ...

Avgifter

28 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådana avgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av statliga myndigheter, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:170).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter. Övervägandena finns i avsnitten 10.1 och 10.11.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som innehåller avgiftsbemyndiganden, har kommenterats i avsnitt 12.18. Bestämmelsen överensstämmer delvis med 16 § äldre foderlagen och delvis 9 § lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. Bestämmelsen ...

Straffbestämmelser

28 a §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

  1. producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors eller djurs liv eller hälsa,
  2. samlar in, bearbetar eller på något annat sätt handhar animaliska biprodukter eller därav framställda produkter på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors eller djurs liv eller hälsa,
  3. inte vidtar åtgärder i samband med produktion, bearbetning, distribution, utfodring eller annat handhavande av foder, animaliska biprodukter eller därav framställda produkter och därigenom föranleder att ett foder, en animalisk biprodukt eller en därav framställd produkt utgör eller kan komma att utgöra en fara för människors eller djurs liv eller hälsa,
  4. brister när det gäller att märka, marknadsföra, eller presentera ett foder eller en fodertillsats och därigenom föranleder att ett foder eller en fodertillsats utgör eller kan komma att utgöra en fara för människors eller djurs liv eller hälsa,
  5. i större omfattning märker, marknadsför eller presenterar ett foder eller en fodertillsats på ett sätt som är eller kan vara vilseledande, eller
  6. brister när det gäller åtgärder för identifiering och därigenom på ett omfattande eller annars särskilt allvarligt sätt orsakar att möjligheten att spåra ett foder, en fodertillsats, en animalisk biprodukt eller därav framställda produkter försvåras eller kan komma att försvåras. Lag (2018:645).

Prop. 2017/18:165: 1. producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors eller djurs liv eller hälsa,

2. samlar in, bearbetar eller på något annat sätt handhar animaliska biprodukter eller därav framställda produkter på ett sätt som orsakar eller kan orsaka ...

29 §  Till böter döms den som, om gärningen inte ska leda till ansvar enligt 28 a §, med uppsåt eller av oaktsamhet

  1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 9 eller 11 §,
  2. bryter mot 8 §, eller
  3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 21 § första stycket 1.

[S2]Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning eller andra bestämmelser i förordning (EU) 2017/625.

[S3]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2021:170).

Prop. 2017/18:165: 1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 9 eller 11 §,

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitten 6.9 och 10.17.

Prop. 2005/06:128: Enligt paragrafens första stycke, som har kommenterats i avsnitt 12.19, döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 9 eller

11 §, mot förbudet att använda eller släppa ut foder på marknaden enligt 8 § eller mot skyldigheten att tillhandahålla upplysningar och handlingar i den offentliga kontrollen enligt 21 § ...

30 §  Om en gärning är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska det inte dömas till ansvar enligt 28 a eller 29 §.

[S2]Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

[S3]Det ska inte dömas till ansvar enligt 29 § om gärningen kan leda till en sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 a §. Lag (2018:645).

Prop. 2017/18:165: Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

Det ska inte dömas till ansvar enligt 29 § om gärningen kan leda till en sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 a §.

I paragrafen finns bestämmelser om straffbestämmelsernas förhållande ...

Prop. 2005/06:128: Enligt första stycket skall inte dömas till ansvar enligt 29 § om gärningen är att anse som ringa.

Till ansvar enligt 29 § skall, enligt andra stycket, inte heller dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Av tredje stycket följer att om ett vitesföreläggande eller ...

Sanktionsavgifter

30 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som

  1. påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts, eller
  2. brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan dokumentation.

[S2]Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och till betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

[S3]Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. Lag (2018:645).

Prop. 2017/18:165: 1. påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts, eller

2. brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan dokumentation.

Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens ...

30 b §  En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam.

[S2]Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas

  1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,
  2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, eller
  3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen. Lag (2018:645).

Prop. 2017/18:165: Sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand föra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet ...

30 c §  Kontrollmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgifter.

[S2]Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Om så inte har skett inom två år från det att överträdelsen skedde får någon sanktionsavgift inte beslutas. Lag (2018:645).

Prop. 2017/18:165: Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Om så inte har skett inom två år från det att överträdelsen skedde får någon sanktionsavgift inte beslutas.

Paragrafen är ny. I första stycket ges kontrollmyndigheten befogenhet att besluta om sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 8.7.1. ...

30 d §  Det ska inte beslutas om sanktionsavgift för en överträdelse som omfattas av ett föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet. Lag (2018:645).

Prop. 2017/18:165: I paragrafen, som är ny, föreskrivs att det inte får beslutas om en sanktionsavgift för en överträdelse som omfattas av ett föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för en domstolsprocess om utdömande av vitet. Bestämmelsen syftar till att motverka att dubbla sanktioner, dvs. vite och sanktionsavgift, förekommer för en och samma gärning. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter. Övervägandena finns i avsnitt ...

30 e §  Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken när det har fått laga kraft. Lag (2018:645).

Prop. 2017/18:165: Av bestämmelsen, som är ny, framgår att ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken. Detta innebär att beslutet, eller en påföljande dom för det fall beslutet överklagas, gäller som en exekutionstitel så snart det fått laga kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.7.5.

30 f §  En beslutad sanktionsavgift faller bort om beslutet inte har verkställts inom fem år från det att beslutet har fått laga kraft. Lag (2018:645).

Prop. 2017/18:165: Paragrafen är ny och anger att en beslutad sanktionsavgift faller bort om beslutet inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fått laga kraft. Bestämmelsen fastställer alltså en preskriptionstid för överträdelser som ska leda till sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 8.7.6.

Överklagande m.m.

31 §  Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:645).

Prop. 2017/18:165: En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av en kommunal nämnds beslut. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter.

Ändringen i första stycket innebär att EG-bestämmelser till följd ...

32 §  Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Detsamma gäller beslut som har meddelats av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Beslut som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk överklagas dock till regeringen. Lag (2021:170).

Prop. 2016/17:144: Bestämmelsen i tredje stycket, som är ny, innebär att beslut av en statlig förvaltningsmyndighet som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk överklagas till regeringen. Bestämmelsen har justerats till följd av Lagrådets synpunkt, se avsnitt 7.2.

Övergångsbestämmelsen innebär att domstolarna inte ska överlämna pågående ärenden om överklagande till regeringen. Inte heller ska ...

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 10.15.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.20, överensstämmer delvis med 19 § äldre foderlagen.

Av första stycket framgår att beslut av Jordbruksverket eller annan statlig förvaltningsmyndighet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Med annan statlig förvaltningsmyndighet avses de myndigheter som regeringen med stöd av 12 § får ...

32 a §  Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

[S2]Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:170).

33 §  En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Detta gäller dock inte beslut om sanktionsavgift. Lag (2018:645).

Prop. 2017/18:165: Paragrafen reglerar besluts verkställbarhet. Ändringen innebär att beslut om sanktionsavgift undantas från huvudregeln som innebär att en myndighet får besluta att dess beslut ska gälla omedelbart. Ett beslut om sanktionsavgift ska i stället alltid gälla först när det fått laga kraft. Övervägandena finns i avsnitt 8.7.5.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 12.20, överensstämmer med 20 § äldre foderlagen. Nytt är att paragrafen omfattar samtliga beslut som fattats med stöd av regelverket om animaliska biprodukter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen (1985:295) om foder.
  2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter skall anses beslutade enligt denna lag.
  3. För överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet av länsstyrelsen eller av en annan myndighet till vilken Statens jordbruksverk har överlåtit att utöva tillsyn gäller äldre föreskrifter.
  4. Fram till och med den 31 december 2006 skall i stället för 28 § följande gälla. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om sådana avgifter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
CELEX-nr
32006L0013
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:661) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
  2. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:234, Prop. 2007/08:63, Bet. 2007/08:MJU17
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2011:410) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:201, Prop. 2010/11:67, Bet. 2010/11:MJU22
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 §§, rubr. närmast före 5 §
CELEX-nr
32009R1069
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2014:704) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:752) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
  2. Äldre bestämmelser gäller för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:784) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 oktober 2017.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:314, Prop. 2016/17:144, Bet. 2016/17:FöU11
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2017-10-01

Lag (2018:575) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:645) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:313, Prop. 2017/18:165, Bet. 2017/18:MJU20
Omfattning
ändr. 29, 30, 31, 33 §§, rubr. närmast före 29 § sätts närmast före 28 a §; nya 28 a §, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 30 f §§, rubr. närmast före 30 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2021:170) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Förarbeten
Rskr. 2020/21:198, Prop. 2020/21:43, Bet. 2020/21:MJU6
Omfattning
upph. rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32 §§, rubr. närmast före 12, 16, 20, 22, 23 §§; 12 a, 12 b, 15, 20 a, 24 a, 24 b, 32 a §§, rubr. närmast före 12 a, 12 b, 15, 20 a, 24 a, 24 b §§
Ikraftträder
2021-04-01