SJVFS 2018:41

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:41

Saknr J 131

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av

hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen

(EU), Andorra, Färöarna samt Norge;

Utkom från trycket

den 19 december 2018

beslutade den 14 december 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 § förordningen (1994:542) om

utförsel av levande djur m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § I dessa föreskrifter avses med:

Hästdjur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i kommissionens genomförande-

förordning (EU) 2015/262 av den 17 februari

2015 om fastställande av bestämmelser i

enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och

2009/156/EG vad gäller metoder för identi-

fiering av hästdjur (förordning om pass för

hästdjur)2.

Registrerat hästdjur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i kommissionens förordning (EU)

2015/2623.

TRACES (TRAde Control and

Expert System)

Gemensam databas för hela EU i vilken för-

flyttningar av djur och vissa djurprodukter

mellan EU-länder och import från länder utan-

för EU ska registreras.

Tävlingsanmälan

Dokument som styrker ett registrerat hästdjurs

deltagande i en tävlingsverksamhet såsom en

anmälan till tävlingen eller en startlista.

1 Jfr rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från

tredjeland (EUT L 192, 23.7.2010, s. 1, Celex 32009L0156), senast ändrat genom kommissionens genomförandebeslut (EU)

2016/1840 av den 14 oktober 2016 (EUT L 280, 18.10.2016, s. 33, Celex 32016D1840).

2 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

3 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

SJVFS 2018:41

2

Tävlingsintyg

Ett dokument som styrker att ett hästdjur har

deltagit i tävlingsverksamhet.

Tävlingsverksamhet

Registrerade hästdjurs deltagande i följande

tävlingsformer: travtävling, galopptävling,

dressyrtävling, hopptävling, fälttävlan, kör-

tävling, distansritt, ridtävling med islands-

hästar samt tävling i westernridning.

2 § Ett hästdjur ska vid utförsel vara identifierat i enlighet med kommissionens

förordning (EU) 2015/2624.

Utförsel till länder inom EU, Norge, Andorra och Färöarna

Hälsointyg och utlåtande om hälsotillstånd

3 § Ett hästdjur ska vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg utfärdat i TRACES och i

enlighet med förlagan i bilaga III till rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november

2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland5. För

ett registrerat hästdjur kan hälsointyget ersättas av ett utlåtande om hälsotillstånd i

enlighet med förlagan i bilaga II till rådets direktiv 2009/156/EG6.

Hälsointyget eller utlåtandet om hälsotillstånd enligt första stycket ska vara utfärdat

av en officiell veterinär inom 48 timmar före lastning eller sista arbetsdagen före last-

ning. Hästdjuret ska uppfylla de krav som ställs i hälsointyget eller utlåtandet om

hälsotillstånd.

Undantag från kraven på hälsointyg och utlåtande om hälsotillstånd

4 § Utförsel av ett registrerat hästdjur till Danmark, Finland och Norge får ske utan

att hästdjuret åtföljs av ett hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd enligt 3 § under

förutsättning att djuret

1.

är registrerat i Sverige, Danmark, Finland eller Norge,

2.

förs ut i syfte att delta i en (1) angiven tävlingsverksamhet, och

3.

åtföljs av en tävlingsanmälan som gäller den tävlingsverksamhet som avses i 2.

Undantaget från kravet på hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd enligt första

stycket gäller i fem dygn före hästens första tävlingsdag.

5 § Återutförsel av ett registrerat hästdjur som har förts in enligt 7 § Statens jordbruks-

verks föreskrifter (SJVFS 2018:42) om införsel av hästdjur får ske utan att hästdjuret

åtföljs av ett hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd enligt 3 § under förutsättning

att det åtföljs av ett tävlingsintyg som gäller för den tävlingsverksamhet som hästdjuret

har deltagit i.

Undantaget från kravet på hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd enligt första

stycket gäller i fem dygn efter hästens sista tävlingsdag.

4 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1. (Celex 32015R0262).

5 EUT L 192, 23.7.2010, s. 1. (Celex 32009L0156).

6 EUT L 192, 23.7.2010, s. 1. (Celex 32009L0156).

SJVFS 2018:41

3

Undantag

6 § Jordbruksverket kan medge undantag från kravet på hälsointyg eller utlåtande om

hälsotillstånd enligt 3 § för ett hästdjur som

1. rids, leds eller körs på vägar i gränsnära trakter,

2. deltar i kulturella evenemang eller andra arrangemang i gränsnära trakter, eller

3. tillfälligt släpps på bete eller tillfälligt arbetar i gränsnära trakter.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2001:99) om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska

unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge upphör att gälla.

JAN CEDERVÄRN

David Slottner

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)