SJVFS 2018:42

Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av hästdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:42

Saknr J 17

Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av

hästdjur;

Utkom från trycket

den 19 december 2018

beslutade den 14 december 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om införsel av hästdjur från länder

inom Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge.

2 § Bestämmelser om införsel av hästdjur från ett land utanför EU, med undantag av

Andorra, Färöarna och Norge, finns i kommissionens genomförandeförordning (EU)

2018/659 av den 12 april 2018 om villkoren för införsel till unionen av levande

hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur2.

Bestämmelser om gränskontroll, föranmälan om införsel, veterinärkontroller,

transitering och avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134)

om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska

unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge.

3 § I dessa föreskrifter avses med:

Hästdjur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i kommissionens genomförande-

förordning (EU) 2015/262 av den 17 februari

2015 om fastställande av bestämmelser i

enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och

2009/156/EG vad gäller metoder för identi-

fiering av hästdjur (förordning om pass för

hästdjur)3.

Införsel

Att föra in ett hästdjur från en annan medlems-

stat inom EU, Andorra, Färöarna eller Norge.

1 Jfr rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från

tredjeland (EUT L 192, 23.7.2010, s. 1, Celex 32009L0156), senast ändrat genom kommissionens genomförandebeslut (EU)

2016/1840 av den 14 oktober 2016 (EUT L 280, 18.10.2016, s. 33, Celex 32016D1840).

2 EUT L 110, 30.4.2018, s. 1 (Celex 32018R0659).

3 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

SJVFS 2018:42

2

Registrerat hästdjur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i kommissionens förordning (EU)

2015/2624.

TRACES (TRAde Control and

Expert System)

Gemensam databas för hela EU i vilken för-

flyttningar av djur och vissa djurprodukter

mellan EU-länder och import från länder utan-

för EU ska registreras.

Tävlingsanmälan

Dokument som styrker ett registrerat hästdjurs

deltagande i en tävlingsverksamhet såsom en

anmälan till tävlingen eller en startlista.

Tävlingsintyg

Ett dokument som styrker att ett hästdjur har

deltagit i tävlingsverksamhet.

Tävlingsverksamhet

Ett registrerat hästdjurs deltagande i följande

tävlingsformer: travtävling, galopptävling,

dressyrtävling, hopptävling, fälttävlan, kör-

tävling, distansritt, ridtävling med islands-

hästar samt tävling i westernridning.

Införsel från länder inom EU, Andorra, Färöarna och Norge

4 § Ett hästdjur ska vid införsel vara identifierat i enlighet med kommissionens

förordning (EU) 2015/2625.

Hälsointyg och utlåtande om hälsotillstånd

5 § Ett hästdjur ska vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utfärdat i TRACES och i

enlighet med förlagan i bilaga III till rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november

2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland6. För

ett registrerat hästdjur kan hälsointyget ersättas av ett utlåtande om hälsotillstånd i

enlighet med förlagan i bilaga II till direktiv 2009/156/EG7.

Hälsointyget eller utlåtandet om hälsotillstånd enligt första stycket ska vara utfärdat

av en officiell veterinär inom 48 timmar före lastning eller sista arbetsdagen före last-

ning. Hästdjuret ska uppfylla de krav som ställs i hälsointyget eller utlåtandet om

hälsotillstånd.

Utlåtandet om hälsotillstånd enligt första stycket ska behållas under minst sex

månader från och med utfärdandet.

Införsel av hästdjur från Rumänien

6 § Hästdjur får endast föras in från Rumänien till en anläggning för isolering i

enlighet med kommissionens beslut 2010/346/EU av den 18 juni 2010 om

skyddsåtgärder när det gäller equin infektiös anemi i Rumänien8.

4 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

5 EUT L 59, 3.3.2015, s. 1 (Celex 32015R0262).

6 EUT L 192, 23.7.2010, s. 1 (Celex 32009L0156).

7 EUT L 192, 23.7.2010, s. 1 (Celex 32009L0156).

8 EUT L 155, 22.6.2010, s. 48 (Celex 32010D0346). Beslutet finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:42

3

Vid införsel av ett hästdjur från Rumänien ska djuret uppfylla villkoren i

kommissionens beslut 2010/346/EU.

Undantag från kraven på hälsointyg och utlåtande om hälsotillstånd

7 § Införsel av ett registrerat hästdjur från Danmark, Finland och Norge får ske utan

att hästdjuret åtföljs av ett hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd enligt 5 § under

förutsättning att djuret

1. är registrerat i Sverige, Danmark, Finland eller Norge,

2. förs in i syfte att delta i en (1) angiven tävlingsverksamhet, och

3. åtföljs av en tävlingsanmälan som gäller den tävlingsverksamhet som avses i 2.

Undantaget från kravet på hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd enligt första

stycket gäller i fem dygn före hästens första tävlingsdag.

8 § Återinförsel av ett registrerat hästdjur som har förts ut enligt 4 § Statens jordbruks-

verks föreskrifter (SJVFS 2018:41) om utförsel av hästdjur till länder som ingår i

Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge får ske utan att hästdjuret

åtföljs av ett hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd enligt 5 § under förutsättning

att det åtföljs av ett tävlingsintyg som gäller för den tävlingsverksamhet som hästdjuret

har deltagit i.

Undantaget från kravet på hälsointyg eller utlåtande om hälsotillstånd enligt första

stycket gäller i fem dygn efter hästens sista tävlingsdag.

Undantag

9 § Jordbruksverket kan medge undantag från kravet på hälsointyg eller utlåtande om

hälsotillstånd enligt 5 § för ett hästdjur som

1. rids, leds eller körs på vägar i gränsnära trakter,

2. deltar i kulturella evenemang eller andra arrangemang i gränsnära trakter, eller

3. tillfälligt släpps på bete eller tillfälligt arbetar i gränsnära trakter.

10 § Om det finns särskilda skäl och det inte bryter mot någon bindande EU-

förordning, får Jordbruksverket medge undantag från 4 och 5 §§ i dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019, då Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur upphör att gälla.

JAN CEDERVÄRN

David Slottner

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)