SJVFS 2019:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:39) om EG-gödselmedel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:39) om EG-gödselmedel;

Utkom från trycket

den 18 februari 2019

Omtryck

beslutade den 14 februari 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen (2004:13) om EG-

gödselmedel, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2004:39) om EG-gödselmedel

dels att 1, 3, 4–6, 7 och 8 §§ samt rubrikerna närmast före 6 och 7 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 § ska sättas närmast före 1 §,

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 3 a och 6 a §§, av följande

lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Allmänt

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. redovisning av halter av vissa näringsämnen vid marknadsföring av EG-

gödselmedel,

2. anmälningsskyldighet för den som marknadsför EG-gödselmedel,

3. avgift för kontroll av EG-gödselmedel och

4. godkända laboratorier. (SJVFS 2019:1).

2 § I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober

2003 om gödselmedel1 finns bestämmelser som ska tillämpas på gödselmedels-

produkter som marknadsförs under beteckningen ”EG-gödselmedel”.

3 § Vissa gödselmedel som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor

får inte saluföras eller överlåtas. Det framgår av förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

(SJVFS 2019:1).

3 a § I dessa föreskrifter betyder:

Marknadsföra

Tillhandahålla gödselmedel mot betalning eller gratis.

(SJVFS 2019:1).

1 EUT L 304, 21.11.2003, s. 1 (Celex 32003R2003).

SJVFS 2019:1

2

Redovisning av halter av vissa näringsämnen

4 § Halten av kväve, fosfor och kalium i EG-gödselmedel som marknadsförs i Sverige

ska redovisas på följande sätt:

1. Halten av kväve ska anges i grundämnesform (N).

2. Halten av fosfor och kalium ska anges i grundämnesform (P, K) eller i både

grundämnesform och oxidform (P

2

O

5

, K

2

O) samtidigt. (SJVFS 2019:1).

5 § Halterna av kalcium, magnesium, natrium och svavel i EG-gödselmedel som

marknadsförs i Sverige ska redovisas i grundämnesform (Ca, Mg, Na, S) eller i både

grundämnesform och oxidform (CaO, MgO, Na

2

O, SO

3

) samtidigt. Detta gäller för

EG-gödselmedel som innehåller sekundära näringsämnen och som uppfyller villkoren

i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om

gödselmedel2. (SJVFS 2019:1).

Anmälningsskyldighet för den som marknadsför EG-gödselmedel

6 § Den som marknadsför EG-gödselmedel ska anmäla sin verksamhet till

Jordbruksverket3. Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast 30 dagar efter

att verksamheten påbörjats. (SJVFS 2019:1).

6 a § Anmälan enligt 6 § ska innehålla följande uppgifter:

1. Person eller företagsuppgifter:

a) Personens eller företagets namn och adress.

b) Personnummer eller organisationsnummer.

c) Kontaktperson.

d) Telefonnummer dagtid.

e) E-postadress.

f) Lager- och distributionslokalers adress.

2. Uppgifter om de EG-gödselmedel som anmäls:

a) Namn.

b) Tulltaxenummer.

c) De växtnäringsämnen EG-gödselmedlet innehåller (grundämnes-

beteckning). (SJVFS 2019:1).

Avgift för kontroll av EG-gödselmedel

7 § Den som marknadsför EG-gödselmedel ska betala avgift för offentlig kontroll av

sådana gödselmedel. Avgiften ska betalas till Jordbruksverket i samband med

kontrolltillfället. (SJVFS 2019:1).

2 EUT L 304, 21.11.2003, s. 1 (Celex 32003R2003).

3 www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2019:1

3

8 § Lägsta avgift för kontrollen är 550 kronor. Om kontrollen tar längre tid än en

timme tillkommer en avgift på 275 kr per påbörjad halvtimme. Kostnader för resa

debiteras separat med faktisk kostnad. (SJVFS 2019:1).

9 § Efterkontroll innebär kontroll av att åtgärder som föreskrivits vid ordinarie

kontroll är genomförda. Avgift för efterkontroll debiteras med timtaxa enligt 8 §.

10 § Avgift för laboratorieanalys består av faktisk kostnad för analys samt

Jordbruksverkets övriga kostnader. När Jordbruksverket anlitar en myndighet eller

någon annan i samband med provtagning tas avgift ut med de belopp som debiteras av

den som Jordbruksverket anlitar.

Godkända laboratorier

11 § Ett laboratorium är godkänt om det:

1. uppfyller kraven i del B i bilaga V till Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel.

2. är kompetent att utföra minst en av de provtagnings- och analysmetoder som

framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av

den 13 oktober 2003 om gödselmedel.

3. anmälts enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Vad som framgår av första stycket gäller inte om EG-kommissionen har beslutat

annat.

Laboratorier som godkänts i ett annat land inom Europeiska Ekonomiska

Samarbetsområdet (EES) är också godkända i Sverige.

Denna författning4 träder i kraft den 18 mars 2019.

CHRISTINA NORDIN

Magnus Sandström

(Miljöregelenheten)

4 SJVFS 2019:1