SJVFS 2019:27

Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:27

Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt

för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och

pälsdjur;

Saknr L 120

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 kap. 6 § djurskyddsförordningen

(2019:66) följande.

Inledande bestämmelser

1 § I 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) finns bestämmelser om krav på tillstånd

för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer

eller tar emot sällskapsdjur eller hästar för förvaring eller utfodring, eller använder

hästar i ridskoleverksamhet.

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om när en verksamhet som avses i första

stycket ska anses vara av större omfattning samt vilka verksamheter som är undantagna

från kravet på tillstånd.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder:

Foderdjur

Ryggradsdjur som är avsedda att användas

som föda till köttätande djur.

Förvaring eller utfodring av djur

Verksamhet som innebär att samtidigt och

regelbundet antingen ta emot andras djur mot

ersättning eller ta emot djur i syfte att

förmedla dem.

Hållande av djur

Att ha hand om egna eller andras djur.

Sällskapsdjur

Ryggradsdjur som används eller ska användas

som sällskaps-, hobby- eller foderdjur,

inklusive alla typer av hundar och katter.

Upplåtande av djur

Verksamhet som innebär att, mot ersättning,

låna ut djur.

OBS! Denna rättelse ersätter tidigare utgivna SJVFS 2019:27. Rättelsen avser återinförande av en paragraf, 4

§, som fallit bort i den tekniska bearbetningen och omnumrering av paragrafer till följd av det.

SJVFS 2019:27

2

Häst

3 § Följande verksamheter med häst ska anses vara av större omfattning:

1. hållande av 10 eller fler hästar äldre än 24 månader,

2. uppfödning av 4 eller fler hästar per år,

3. upplåtande av 4 eller fler hästar per år,

4. försäljning av 4 eller fler hästar per år från egen uppfödning,

5. försäljning av 4 eller fler hästar per år från annans uppfödning, samt

6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler hästar.

Hund

4 § Följande verksamheter med hund ska anses vara av större omfattning:

1. hållande av 10 eller fler hundar äldre än 12 månader,

2. uppfödning av 3 eller fler kullar per år,

3. upplåtande av 3 eller fler hundar per år,

4. försäljning av hundar från 3 eller fler kullar per år av egen

uppfödning,

5. försäljning av 3 eller fler hundar per år från annans

uppfödning, samt

6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler hundar.

Katt

5 § Följande verksamheter med katt ska anses vara av större omfattning:

1. hållande av 10 eller fler katter äldre än 12 månader,

2. uppfödning av 3 eller fler kullar per år,

3. upplåtande av 3 eller fler katter per år,

4. försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning,

5. försäljning av 3 eller fler katter per år från annans uppfödning, samt

6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler katter.

Sällskapsdjur utom hund och katt

6 § Följande verksamheter med sällskapsdjur utom hund och katt ska anses vara av

större omfattning:

1. upplåtande av 6 eller fler kaniner eller illrar per år,

2. upplåtande av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning

att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar,

akvarier, terrarier eller liknande per år,

3. förvaring eller utfodring av 6 eller fler kaniner eller illrar per år, samt

4. förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under

förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom

burar, akvarier, terrarier eller liknande per år.

SJVFS 2019:27

3

7 § Verksamheter med hållande, uppfödning eller försäljning av sällskapsdjur utom

hund och katt som är av större omfattning, men inte yrkesmässig, undantas från kravet

på tillstånd. Detta undantag omfattar dock inte verksamheter som innebär uppfödning

av djur som avses att säljas som foderdjur.

Andra djurverksamheter

8 § Följande verksamheter undantas från kravet på tillstånd enligt 6 kap. 4 §

djurskyddslagen (2018:1192):

1. verksamhet som innebär behandling och annan hantering av djur på

djursjukhus, djurkliniker och andra veterinärmottagningar,

2. verksamhet som avses i 7 kap. 2 § djurskyddslagen,

3. verksamhet som bedrivs av Tullverket, polismyndigheten eller försvarsmakten,

samt

4. verksamhet som innebär offentlig förevisning av djur.

9 § Den som har tillstånd för uppfödning av hund, utfärdat före den 1 januari 2005,

undantas från kravet på tillstånd för hållande av djur i denna uppfödning.

Den som har tillstånd för uppfödning av hund, utfärdat före den 1 december 2003,

undantas även från kravet på tillstånd för försäljning av hundar i denna uppfödning.

Den som har tillstånd för upplåtande av häst, utfärdat före den 1 januari 2005, undantas

från kravet på tillstånd för hållande av djur som omfattas av tillståndet.

Undantag enligt första till tredje stycket gäller till dess det utfärdade tillståndet

upphör att gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för

hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)