SJVFS 2019:28

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:28

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om hållande av hund och katt;

Saknr L 102

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 9, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 22

§§ och 9 kap. 2 § djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket följande allmänna råd.

Innehållsförteckning

1 kap. Gemensamma bestämmelser .............................................. s.

2

Inledning ................................................................... s. 2

Definitioner .............................................................. s. 2

Förvaringsutrymmen för hund och katt .................... s. 3

Skötsel ...................................................................... s. 5

Avel .......................................................................... s. 6

Försäljning ................................................................ s. 6

2 kap. Särskilda bestämmelser för hållande av hund .................... s. 6

Förvaringsutrymmen ................................................ s. 6

Skötsel ...................................................................... s. 7

Avel .......................................................................... s. 8

Hunddagis och hundpensionat ................................. s. 9

Mått .......................................................................... s. 9

3 kap. Särskilda bestämmelser för hållande av katt ...................... s. 12

Förvaringsutrymmen ................................................ s. 12

Skötsel ...................................................................... s. 12

Katthem och kattpensionat………………………….s. 13

Mått .......................................................................... s. 13

4 kap. Övriga bestämmelser .......................................................... s. 14

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................................. s. 14

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9

september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1, Celex 32015L1535).

SJVFS 2019:28

2

1 KAP.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Inledning

1 § Dessa föreskrifter gäller allt hållande av hund och katt, utom för djur som

behandlas på djursjukhus och djurkliniker då 1 kap. 4 och 14 §§, 2 kap. 1, 2, 11, 23

och 24 §§ samt 3 kap. 1, 2, 11 och 12 §§ inte gäller. Denna författning gäller heller

inte försöksdjur eller försvarsmaktens hundar vid insatser samt vid övning och

utbildning som syftar till att förbereda sådana insatser, då försvarets interna

bestämmelser gäller. Författningen gäller heller inte polismyndighetens hundar vid

insatser samt övning och utbildning som syftar till att förbereda sådana insatser.

2 § Bestämmelser om krav på tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större

omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur, eller tar emot

sällskapsdjur för förvaring eller utfodring, finns i 6 kap. 4 § djurskyddslagen

(2018:1192). Bestämmelser om när en sådan verksamhet ska anses vara av större

omfattning samt undantag från kravet på tillstånd finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2019:27) om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur,

häst och pälsdjur.

Bestämmelser om transport finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och

allmänna råd (SJVFS 2019:7) om transport av levande djur och rådets förordning

(EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och

därmed sammanhängande förfaranden och om ändringar av direktiven 64/432/EEG

och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.2

Bestämmelser om tillsyn över hundar och katter samt om märkning och

registrering av hundar finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med:

box: inomhusutrymme med minimimått enligt 2 kap.

24 § samt 3 kap. 12 §,

bur: förvaringsutrymme som inte uppfyller minimimåtten för box enligt 2 kap.

24 § samt 3 kap. 11 §,

frontvägg: boxväggen mot gången i ett hund- och kattstall, inklusive dörren,

funktionshinder: ett tillstånd som försvårar naturliga beteenden eller funktioner,

förvaringsutrymmen: boxar, kojor och rastgårdar och andra utrymmen där hundar

och katter förvaras,

hunddagis: inrättning där hundar tas om hand under dagtid då hundägarna

exempelvis arbetar eller studerar,

hundpensionat: inrättning där hundar tas om hand hela dygnet då hundägarna är på

semester eller dylikt,

hundstall: en byggnad med boxar för hundar,

hållande: att ha hand om egna eller andras djur,

hässjning: en hög andningsfrekvens på 200 till 400 andetag per minut,

karantän: lokal som genom särskilt beslut godkänts av Jordbruksverket för

isolering av djur i samband med införsel,

2 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, (Celex 32005R001).

SJVFS 2019:28

3

katthem: en anläggning där katter tas emot tillfälligt för att senare omplaceras eller

avlivas,

kattpensionat: inrättning där katter tas om hand hela dygnet då kattägarna är på

semester eller dylikt,

kattstall: en byggnad med boxar för katter,

koja: vanligen en fristående liten byggnad eller liten byggnad i anslutning till

annan byggnad, med fyra väggar, golv och tak; koja anses inte som ett

inomhusutrymme,

långfärder: en längre färd som sträcker sig över natten med draghundar som drar

släde/pulka,

mjukt underlag: underlag som är tillräckligt tjockt så att hunden ligger

komfortabelt och så att liggsår inte uppstår, kan bestå av halm, slitstarka täcken,

madrasser, mjuka liggunderlag m.m.,

naturlig ställning: hunden och katten ska kunna stå upp och sitta normalt samt

kunna ligga både ihoprullad och på sidan med benen utsträckta,

rastgård: utomhusutrymme för hundar och katter som är omgärdade av nät eller

dylikt,

rasta/rastning: utomhusvistelse lös, i koppel eller stor rastgård då hunden har

möjlighet att i lugn och ro uträtta sina behov och få utlopp för sitt behov att röra sig

och lukta av omgivningen,

siktbarriär: en anordning av något ogenomskinligt material som förhindrar att djur

kan se igenom den, som trävägg, träskivor, ogenomskinlig plast m.m.,

sjukdom: ett tillstånd som kan medföra lidande för djuret eller negativt påverkar

dess naturliga funktioner,

stora rastgårdar: minst 5 gånger minimimåtten i 2 kap. 23 §, som används som

aktiveringshagar eller lekhagar,

större anläggning: en anläggning, såsom kennel, hunddagis, hund- eller

kattpensionat, som behöver tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192),

transport: förflyttning av djur som genomförs med hjälp av ett eller flera

transportmedel och därmed sammanhängande förfaranden, inklusive ilastning,

urlastning, omlastning och vila, fram till det att urlastning av djuren är avslutad på

bestämmelseorten,

valpningsbox: en box som är avsedd att användas för en tik när hon ska valpa och

fram till valparna avvänjs, samt

vindfång/vindsluss: vägg eller dylikt, inne i kojan eller utanför som förhindrar att

det blåser rakt in i kojan.

Förvaringsutrymmen för hund och katt

4 § Inomhusutrymmen för hundar och katter ska vara försedda med fönster för att

släppa in dagsljus.

5 § Förvaringsutrymmen, förutom bostäder, för hundar och katter ska vara

konstruerade så att de är enkla att inspektera samt att rengöra och desinficera.

6 § Inomhusutrymmen ska vara ventilerade och isolerade så att de håller en

temperatur och luftfuktighet som är lämplig för de djur som hålls där.

Hundar och katter får endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som

överstiger följande värden:

SJVFS 2019:28

4

Ammoniak: 10 ppm

Koldioxid: 3000 ppm

Allmänna råd till 1 kap. 6 §

Temperaturen inomhus i hund- och kattstallar bör vara 10 – 21 o C, beroende

på hundens eller kattens ålder och ras. Gamla och mycket unga individer

behöver vanligtvis högre omgivningstemperatur.

7 § Inomhusutrymmen för hundar och katter ska vara försedda med belysning.

Belysningsarmaturen ska vara placerad och belysningsstyrkan reglerad och riktad så

att de djur som vistas i utrymmet inte utsätts för obehag.

8 § I hund- och kattstallar samt rastgårdar ska fönster, elektriska ledningar, element,

belysningsanordningar samt annan inredning som kan utgöra skaderisk och som

djuren kan nå, vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att skaderisk

inte föreligger. Även i andra utrymmen ska skaderisken minimeras.

9 § I hund- och kattstallar ska det finnas förutsättningar att rädda djuren vid brand.

10 § Större anläggningar ska ha utrymmen för:

1. foder och foderhantering

2. bad och skötsel för djuren, samt

3. isolering och vård av sjuka djur.

11 § Inomhusutrymmen och kojor ska vara anpassade till antalet djur som hålls i

dessa utrymmen och samtliga djur ska samtidigt ha tillgång till en liggplats.

12 § Liggplatserna i inomhusutrymmen och kojor ska vara torra och rena och ha

mjukt underlag. Liggplatserna ska vara så stora att djuren kan ligga ner i naturlig

ställning.

Allmänna råd till 1 kap. 12 §

Hundar bör ges möjlighet att bädda.

13 § Digivande tikar och digivande honkatter ska ha tillgång till en lugn och ostörd

plats för sig och ungarna.

14 § Hundar och katter får inte förvaras i bur utom vid följande tillfällen.

1. Hundar och katter får förvaras i bur på utställning, tävling och prov samt vid

träning inför tävling. Buren ska då vara täckt på minst två sidor och hundar

ska rastas minst varannan timma.

2. Vid transport i samband med tävling samt vid träning inför tävling, får hundar

på tävlings- respektive träningsplatsen samt till och från tävlings- och

träningsplatsen övernatta i transportmedlet.

3. I samband med jakt får hundar förvaras i bur max 8 timmar per dygn om de

rastas minst var tredje timme.

4. I samband med transport får hundar och katter förvaras i bur. Förvaringen får

dock inte överstiga tre timmar då bilen står stilla.

SJVFS 2019:28

5

Vid förvaring enligt ovan ska bestämmelserna i 6 kap. 36 § samt utrymmesmåtten i

bilagor 1.7 och 1.8 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2019:7) om transport av levande djur följas. Vid förvaring enligt punkten 2 ovan ska

dessutom särskild hänsyn tas till säkerheten på övernattningsplatsen.

15 § Hundar och katter som hålls i en rastgård ska ha tillgång till platser som kan ge

både skugga och sol samt skydd mot vind och regn. Marken ska vara dränerad så att

den inte blir sörjig under normala väderleksförhållanden. Underlaget ska vara av

sådant material att hunden eller katten obehindrat kan gå på det.

Om det saknas inomhusutrymme i anslutning till rastgården ska djuren ha tillgång

till en koja. Detta gäller inte stora rastgårdar som bara används några timmar under

dagen för att rasta hundar.

Skötsel

16 § Tillsyn ska ske minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade hundar

och katter ska ses till oftare.

17 § Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.

Allmänna råd till 1 kap. 17 §

Social kontakt bör ske genom sällskap av artfrände eller människa.

Kontakt med människor bör ske några timmar varje dag genom aktivering,

rastning eller annan sysselsättning.

Valpar och kattungar under 6 månader bör inte sitta i karantän.

18 § Hundar och katter ska dagligen ges foder. Fodret ska garantera tillräcklig,

allsidig och välbalanserad näringstillförsel och ges i sådan mängd så att de inte blir

för magra eller för feta.

Om flera djur utfodras tillsammans, ska de ges möjlighet att äta utan att

otillbörligen störas av andra djur.

19 § Hundar och katter ska hållas tillfredställande rena och pälsen ska skötas.

20 § Förvaringsutrymmen för hund och katt ska hållas tillfredställande rena.

21 § Djur som är främmande för varandra får inte föras samman i förvarings-

utrymmen utan uppsikt. Aggressiva djur får aldrig föras samman i

förvaringsutrymmen.

22 § Hundar får inte hetsas vare sig mot varandra eller mot andra djur. Detsamma

gäller katter.

23 § Djur som är omhändertagna

enligt 9 kap.5 eller 6 §§djurskyddslagen

(2018:1192),

får inte omplaceras på sådant sätt som anges i 9 kap. 8 § lagen innan

deras medicinska och mentala status granskats. Om djurets medicinska eller mentala

status inte medger omplacering och behandling bedöms vara utsiktslös, ska djuret

avlivas.

SJVFS 2019:28

6

Ovanstående gäller även hundar och katter som omplaceras genom någon

organisation.

Allmänna råd till 1 kap. 23 §

Katter som levt utomhus och är förvildade bör inte tvingas leva inomhus.

Avel

24 § Djur får inte användas i avel om

1. de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas,

2. de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel

uppsättning för sjukdom,

3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för

sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från

motsvarande anlag,

4. parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för

sjukdom eller funktionshinder hos avkomman,

5. de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller

aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga situationer,

eller

6. de saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.

25 § En tik eller en honkatt som har förlösts två gånger med kejsarsnitt får

fortsättningsvis inte användas i avel.

Försäljning m.m.

26 § Försäljning av hundar och katter i zoobutiker, på marknader eller liknande får

inte förekomma.

27 § Hundar och katter får inte användas som vinster i lotterier, tävlingar eller

dylikt.

2 KAP.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HÅLLANDE AV HUND

Förvaringsutrymmen

1 § Hundar ska ges möjlighet till avskildhet från andra hundar.

I ett hundstall ska mellanväggarna mellan boxarna vara utrustade med siktbarriärer

minst halva mellanväggens längd.

Allmänna råd till 2 kap. 1 §

Boxarna i ett hundstall bör möjliggöra en viss synkontakt med andra hundar.

Stängsel eller galler som skiljer två rastgårdar åt bör både ha en öppen del

och en del med siktbarriär. Siktbarriären bör vara minst en tredjedel av

stängslets längd.

2 § I en rastgård ska det finnas en utsiktspost i form av en från marken upphöjd

liggplats. Liggplatsen ska vara minst 0,5 m hög och vara så stor att varje hund utan

SJVFS 2019:28

7

problem kan ligga ner i naturlig ställning. Små raser och hundar med nedsatt

rörlighet ska ha landgång eller trappa om de ej förmår att hoppa upp själva.

Allmänna råd till 2 kap. 2 §

Liggplatsen bör vara lika med mankhöjden på hunden, för att möjliggöra att

hunden kan använda utrymmet under liggplatsen för att få en liggplats i

skuggan.

3 § En rastgård där hundar vistas permanent ska vara miljöberikad. Berikningen ska

vara säker och inte utsätta hunden för ökad skaderisk. Berikningen ska vara anpassad

efter den hund som hålls i rastgården.

Allmänna råd till 2 kap. 3 §

Exempel på berikning för en rastgård är: siktbarriär i och mellan rastgårdar,

möjlighet att gräva, stolpar att markera på, hållbara leksaker och regelbunden

”ommöblering” i rastgården.

4 § Osynliga elstängsel får inte användas till hund. Synliga elstängsel som hunden

kan nå, får endast användas till hund om ytan som omgärdas av elstängsel är:

1. minst 50 gånger minimimåtten för rastgård enligt 2 kap. 23 § för hundar

mindre än eller lika med 45 cm i mankhöjd, eller

2. minst 800 m2 för hundar större än 45 cm i mankhöjd.

Med osynliga elstängsel menas en nedgrävd ledning som utgör en gräns och när

hunden passerar denna, får hunden en elektrisk stöt via t.ex. ett halsband med en

mottagare som hunden bär.

5 § En hundkoja ska vara isolerad och väl ventilerad. Den ska vara konstruerad så att

den skyddar mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt.

Allmänna råd till 2 kap. 5 §

Kojan bör vara försedd med ett vindfång/en vindsluss så att vinden inte kan

blåsa rakt in i kojan.

6 § Boxar och kojor som används till dräktiga och digivande tikar ska vara inredda

så att djuren ges extra skydd mot kyla.

Valpningsplatsen ska vid behov tillföras extra värme.

Digivande tikar ska ha tillgång till en särskild liggplats som är oåtkomlig för

valparna.

Skötsel

7 § Hundar som vistas inomhus ska ha fri tillgång till dricksvatten. Då

utomhustemperaturen är under noll ska hundar som permanent vistas i rastgård få

ljummet vatten minst 2 gånger per dygn på ett sådant sätt att det inte omedelbart

fryser, om de inte har tillgång till vatten från vattenautomat eller dylikt som erbjuder

frostfritt vatten.

8 § En hundgrupp ska sättas ihop av hundar som fungerar väl tillsammans.

SJVFS 2019:28

8

Allmänna råd till 2 kap. 8 §

En grupp med vuxna hundar bör inte bestå av mer än 10 individer.

9 § Endast hundar som är lämpade för

och individer som har anpassat sig till ständig

utomhusvistelse får hållas utomhus dygnet runt och året om.

10 § Hundvalpar under 4 månader får endast lämnas helt ensamma kortare stunder.

11 § Hundar får inte hållas bundna inomhus.

Utomhus får hundar inte hållas i löplina permanent. Vid tillfällig uppbindning får

hundar bara hållas bundna två timmar per dygn och endast på ett sådant sätt så att det

inte utgör en skaderisk för hunden. Valpar under 6 månader får endast hållas bundna

kortare stunder.

I samband med långfärder och draghundstävlingar får hundar hållas bundna när

temperaturen överstiger 0 grader. Hundar som har en päls som är anpassad till kallt

klimat och som är vana vid kyla får hållas bundna även vid lägre temperatur.

Uppbindningen ska ske på sådant sätt som ger dem möjlighet att ligga ned på ett

naturligt sätt och de ska ha tillgång till väderskydd som ger dem en torr och ren

liggplats.

Allmänna råd 2 kap. 11 §

Hundar bör inte bindas i stryphalsband.

12 § Hundar som hålls inomhus utan fri tillgång till rastgård, ska rastas utomhus

regelbundet med hänsyn till hundens ålder och hälsotillstånd

Hundar som permanent hålls i rastgård ska dagligen rastas på annan plats.

Allmänna råd 2 kap. 12 §

Hundar bör rastas var sjätte timme dagtid, valpar och äldre hundar dock

oftare.

13 § Stackelhalsband får inte användas.

Med stackelhalsband menas ett halsband med taggar som skärper verkan av

halsbandet.

14 § Tättsittande munkorgar som förhindrar hunden från att hässja får endast

användas tillfälligt. På valpar upp till 6 månader

får munkorg bara användas tillfälligt

oavsett utförande.

15 § Hundar får inte bindas vid motorfordon om inte en speciell uppbindnings-

anordning anbringas till fordonet. Uppbindningsanordningen ska vara utformad så att

fordonet inte kan lämna platsen utan att anordningen först avlägsnas. Hundar får

heller inte rastas eller tränas med hjälp av bil.

Avel

16 § En tik får inte paras förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 18

månaders ålder. Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken ges minst 12

månaders vila före nästa valpning.

SJVFS 2019:28

9

17 § Tvångsparning av tikar får inte förekomma.

Med tvångsparning menas att tvinga tiken till parning genom att hålla fast tiken

trots att tiken uttrycker obehag eller försöker komma undan.

18 § Hundvalpar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver

hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid

8 veckors ålder.

Valparna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 8 veckors ålder

om

inte särskilda skäl föreligger.

Hunddagis och hundpensionat

19 § Det ska finnas kunnig personal tillgänglig på hunddagiset under den tid som

hundar vistas där.

20 § Hundar på hunddagis och hundpensionat ska ha möjlighet att gå undan från

varandra för att undvika konflikter.

21 § Munkorg eller liknande får inte användas på hunddagis eller hundpensionat

annat än tillfälligt vid behandling av skador eller liknande.

22 § En person som driver ett hunddagis eller hundpensionat ska ha utbildning på

hundar eller motsvarande erfarenhet.

Utbildningen ska innehålla:

1. Hundens beteendebehov och etologi

2. Problemhundar och problemhundägare

3. Stress hos hund

4. Smittspridning

5. Djurskyddslagstiftningen

6. Raskunskap

7. Enklare hundsjukvård

8. Praktik

Mått

23 § Följande mått är minimimått på rastgårdar för hundar. Siffrorna avser

rastgårdens storlek i kvadratmeter.

SJVFS 2019:28

10

Mankhöjd på hunden

Antal

hundar

< 25 cm

25-35

cm

36-45

cm

46-55

cm

56-65

cm

>65 cm

1

6

10

15

16

18

20

2

8

14

18

20

24

28

För varje

ytterligare

hund ska

ytan ökas

med

4

6

8

10

12

14

Om två hundar av olika storlek hålls i samma rastgård, ska storleken på

rastgården räknas som för två hundar av den större storleken i ovanstående tabell.

Om ytterligare hundar av olika storlek förvaras i samma rastgård ska arean minst

ökas enligt följande.

1. Den minsta och den största hunden räknas som två hundar av den största

hunden enligt ovanstående tabell.

2. Till denna area adderas tillkommande hundar enligt sista raden i ovanstående

tabell.

Allmänna råd till 2 kap. 23 §

Exempel:

Om man har tre hundar med mankhöjder på 27 cm, 59 cm och 41 cm. Enligt 1.

blir rastgården för den största och den minsta 24 m 2 och för tredje hunden enligt

2. adderas 8 m 2 , vilket tillsammans ger 32 m 2 .

24 § Följande mått är minimimått på boxar för hundar. Boxarna ska ha normal

takhöjd. Siffrorna avser boxarnas storlek i kvadratmeter.

Mankhöjd på hund

Antal

hundar

< 25 cm

25-35 cm 36-45 cm

46-55 cm

56-65 cm

>65 cm

1

2

2

2,5

3,5

4,5

5,5

2

2

2,5

3,5

4,5

6

7,5

För varje

ytterligare

hund ska

ytan ökas

med

1

1

2

2

3

3

SJVFS 2019:28

11

Om två hundar av olika storlek hålls i samma box, ska storleken på boxen räknas

som för två hundar av den större storleken i ovanstående tabell.

Om ytterligare hundar av olika storlek förvaras i samma box ska arean minst ökas

enligt följande.

1. Den minsta och den största hunden räknas som två hundar av den största

hunden enligt ovanstående tabell.

2. Till denna area adderas tillkommande hundar enligt sista raden i ovanstående

tabell.

Allmänna råd till 2 kap. 24 §

Normal takhöjd bör vara minst 1,8 m.

25 § Följande mått är minimimått för valpningsboxar.

Tikens mankhöjd

Boxens storlek (m²)

< 25 cm

2

25 - 30 cm

3

30 - 40 cm

4

40 - 50 cm

6

50 - 60 cm

8

60 - 65 cm

9

> 65 cm

10

26 § Följande mått är minimimått på innermåtten på liggytan i hundkojor för en

hund.

Längd

Bredd

Höjd

Hundens längd i meter

mätt från nosspets till

svansfäste multiplicerat

med 1,1

Hundens mankhöjd i

meter multiplicerat med

1,1

Hundens mankhöjd i

meter multiplicerat med

1,2

SJVFS 2019:28

12

3 KAP.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HÅLLANDE AV KATT

Förvaringsutrymmen

1 § I ett kattstall ska mellanväggarna mellan boxarna vara utrustade med

siktbarriärer minst halva mellanväggens längd.

Allmänna råd till 3 kap. 1 §

Boxarna i ett kattstall bör möjliggöra en viss synkontakt med andra katter.

2 § Katter i förvaringsutrymmen ska ha tillgång till miljöberikning såsom upphöjda

liggplatser, möjlighet att klösa, gömställen samt för katter som hålls inomhus en

kattlåda. I boxar och rastgårdar ska det även finnas upphöjda hyllor eller gångbrädor

för katterna att gå på. Hela höjden i boxar och rastgårdar ska utnyttjas för

miljöberikning.

Allmänna råd till 3 kap. 2 §

Katter som förvaras permanent i minimimåtten enligt 3 kap. 11 § bör dagligen

rastas utomhus eller i inomhusutrymme som överstiger måtten för permanent

katthållning.

3 § Digivande honkatter ska ha tillgång till en särskild liggplats som är oåtkomlig

för ungarna.

4 § Ett förvaringsutrymme får inte rymma fler än 15 vuxna eller 20 växande djur.

Alla katter i ett förvaringsutrymme ska samtidigt ha tillgång till en liggplats.

5 § Om flera katter förvaras i ett utrymme utan möjlighet att gå ut, ska det finnas

minst en kattlåda per två katter eller en så stor låda att den till ytan motsvarar en

kattlåda per två katter. Kattlådan ska hållas tillfredställande ren.

Kattlådorna ska hållas separerade från utfodringsplatserna, dock

minst en halv

meter från utfodringsplatserna.

Allmänna råd till 3 kap. 5 §

Kattlådan bör städas minst en gång per dag.

Kattlådornas yta bör minst vara 0,12 m 2 per två katter.

Skötsel

6 § Katter som hålls inomhus ska ha fri tillgång till dricksvatten. Katter som hålls

helt eller delvis utomhus ska få tillgång till vatten minst två gånger per dag på sådant

sätt att det inte omedelbart fryser, om de inte har tillgång till vatten från

vattenautomat eller dylikt som erbjuder frostfritt vatten.

Katter med låg rang i gruppen ska få möjlighet att äta och dricka utan stress.

Allmänna råd till 3 kap. 6 §

Det bör finnas mat- och vattenskålar på olika ställen och på olika höjder för

att katter med låg rang ska få tillfälle att äta och dricka ostört.

SJVFS 2019:28

13

7 § Katter får inte hållas bundna.

8 § Om katter vistas ensamma på en balkong som är belägen mer än fem meter över

marken, måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att förhindra katten

från att falla ner.

9 § Kattungar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver

hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 12 veckors ålder.

Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid

12 veckors ålder

om inte särskilda skäl föreligger.

Katthem och kattpensionat

10 § En person som driver ett katthem eller kattpensionat ska ha kunskap om katter.

Kunskapen ska omfatta:

1. Kattens beteendebehov och etologi

2. Problemkatter och problemkattägare

3. Stress hos katt

4. Smittspridning

5. Djurskyddslagstiftningen

6. Raskunskap

7. Enklare kattsjukvård

8. Praktik

Mått

11 § Rastgårdar och utrymmen avsedda för permanent katthållning ska vara minst

6 m2. Arean ska vara minst 2 m2 per katt. Takhöjden ska vara minst 1,9 m.

12 § Följande mått är minimimått på boxar för katter i m2 vid kattpensionat,

avelsbox för katthona med ungar och annan tillfällig förvaring. Katter får inte

förvaras i denna typ av box mer än 3 månader.

Area (m 2 )

1,5

Minsta sida ( m)

1,2

Takhöjd (m)

1,9

Om flera katter hålls i boxen ska varje katt ha tillgång till minst 0,7 m². Hona med

ungar räknas som två katter.

13 § Följande mått är minimimått invändigt för kattfälla i meter. Kattfällan ska ha

regelbunden tillsyn minst morgon och kväll med högst 12 timmars mellanrum

och

vittjas omedelbart vid påträffad fångst.

SJVFS 2019:28

14

Längd

0,5

Bredd

0,3

Höjd

0,35

4 KAP.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

2 § Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 10 kap. 5 §

djurskyddslagen (2018:1192).

__________________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om hållande av hund och katt

ska upphöra att gälla. De allmänna råden ska gälla från och med samma

tidpunkt.

2. Om det i anslutning till en rastgård som uppfyller kraven i 2 kap. 23 § finns

en box som djur i rastgården har fritt tillträde till behöver boxen inte uppfylla

kraven i 2 kap. 24 § förrän vid ny-, till- eller ombyggnad av något av

utrymmena.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)