SJVFS 2019:30

Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:30

Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av

dovhjort och kronhjort i vilthägn

;

Saknr L 110

Utkom från trycket

den 29 mars 2019

beslutade den 28 mars 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap. 9, 11, 14, 18 och 22 §§

djurskyddsförordningen (2019:66) följande.

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i

djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66).

Bestämmelser om jakt inom vilthägn, tillåtna jaktredskap, jakttider m.m. finns i

jaktlagen (1987:259) samt jaktförordningen (1987:905) och med stöd av dessa

utfärdade författningar.

Bestämmelser om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:25) om smittskyddsmässiga villkor

för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete

med hjort i hägn. Bestämmelser om hur dovhjort och kronhjort ska hållas i djurpark

eller liknande anläggning för offentlig förevisning finns i 1 och 9 kap. Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:29) om djurhållning i djurparker m.m.

Bestämmelser om slakt eller annan avlivning finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av djur.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder:

Betesfålla

Ett område inom ett hägn som omgärdats

med stängsel i avsikt att där hålla hjortar på

bete under begränsade tidsperioder.

Vilthägn (hägn)

Ett markområde som inhägnats med

stängsel i avsikt att permanent hålla

hjortar fångna inom området.

Stängsel m.m.

3 § Bestämmelser om utformning av stängsel som avgränsar vilthägn finns i

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:20) om vilthägn och

inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare.

SJVFS 2019:30

2

Alla stängsel, med stöttor och andra förstärkningar, och övriga anordningar i hägnet

ska vara i fullgott skick samt utformade och placerade så att de normalt inte kan skada

djuren.

Utformning av hägn och fållor

4 § Ett hägns totala areal ska vara minst fem hektar. En betesfålla ska vara minst två

och ett halvt hektar.

5 § Terrängen i hägnet ska vara lämplig för dov- och kronhjortar. Minst tio procent

av hägnets yta ska utgöras av skogsmark eller hagmark.

6 § Anordningar som ger djuren tillräckligt skydd mot väder och vind ska finnas i

betesfållor där det inte finns ett sådant naturligt skydd. Dessutom ska möjligheter

finnas för djur att dra sig undan i händelse av aggressivitet mellan djur.

7 § För behandling av sjuka djur eller annan mera tillfällig hantering av djuren får

särskilda fållor finnas. För dessa hanteringsfållor gäller inte föreskrifterna i 4 och 6 §§.

Djurhållning

8 § Antalet djur i hägnet ska anpassas efter hägnets storlek och biotop. Under

vegetationsperioden får inte fler djur hållas i ett hägn än att de får så mycket föda att

deras normala tillväxt kan ske utan tillskottsfoder.

9 § Ett hägn med djur ska alltid innehålla minst en hjord. Denna ska vara sammansatt

av minst fem djur, varav ett handjur.

10 § Tillsynen över djuren under stödutfordringsperioden ska ske dagligen i samband

med utfodring. Under annan tid ska tillsynen utövas på ett för djuren betryggande sätt.

Utfordring

11 § Under utfodringsperioden ska foderplatserna vara utformade så att fodret inte

förorenas och så att alla djur som ingår i en grupp kan äta samtidigt. Plötsliga

foderomställningar får inte förekomma om inte särskilda skäl föranleder det.

12 § Under vegetationsperioden ska kronhjortar ha tillgång till ett vattenfyllt lerhål

eller liknande vattensamling som de kan rulla sig i.

Överlåtelse

13 § Vid överlåtelse av hjortar som ska flyttas till ett annat hägn ska djuren vara

avmaskade. Avmaskningen ska ha skett genom överlåtarens försorg tidigast tre veckor

innan djuren flyttas.

Undantag

14 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

SJVFS 2019:30

3

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019, då Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter (DFS 2004:23) om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn upphör

att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Helena Elofsson

(Avdelningen för djurskydd och hälsa)