SJVFS 2019:33

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:44) om instruktion för Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:33

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2017:44) om instruktion för

Nationella kommittén för skydd av djur som används

för vetenskapliga ändamål;

Utkom från trycket

den 3 maj 2019

Omtryck

beslutade den 2 maj 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 28 a § förordningen (2009:1464)

med instruktion för Statens jordbruksverk, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2017:44) om instruktion för Nationella kommittén för skydd av djur som används för

vetenskapliga ändamål

dels att 7, 9, 10, 17 och 24 §§ samt rubriken närmast 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 4 a § och 7 a §, av följande

lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från och

med den dag då denna författning träder i kraft.

Nationella kommittén och dess uppgifter m.m.

1 § Enligt 28 a § förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

ska det inom myndigheten finnas ett rådgivande organ i form av en nationell kommitté

som ska fullgöra de uppgifter som framgår av artikel 49 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används

för vetenskapliga ändamål, i den ursprungliga lydelsen1.

Enligt artikel 49 i direktiv 2010/63/EU har kommittén till uppgift att ge råd åt

myndigheter och djurskyddsorganen i frågor som rör införskaffande, uppfödning,

hållande, skötsel och användning av djur i försök och se till att det sker ett utbyte av

bästa praxis. Kommittén ska också utbyta information om arbetet i djurskyddsorganen

och etiska godkännanden av djurförsök samt dela med sig av bästa praxis inom Euro-

peiska unionen.

De råd som kommittén ska ge enligt andra stycket ska beslutas i enlighet med dessa

föreskrifter.

2 § Kommittén ska inför varje verksamhetsår fastställa en verksamhetsplan. Verk-

samhetsplanen ska tas fram i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar för verksam-

hetsplanering.

3 § Kommittén ska inför varje verksamhetsår fastställa en sammanträdesplan för

verksamhetsåret med datum för kommitténs sammanträden.

1 EUT L 276, 20.10.2010, s. 33 (Celex 32010L0063).

SJVFS 2019:33

2

Allmänna råd till 3 §

Kommittén bör sammanträda minst sex gånger per år.

4 § Till kommittén finns knutet ett nationellt kompetenscentrum för 3R-frågor (3R-

center) som fungerar som kommitténs verkställande organ.

4 a § Till kommittén finns knuten en expertgrupp för 3R-frågor. (SJVFS 2019:33).

Nationella kommittén respektive expertgruppens sammansättning

5 § Kommittén ska bestå av en ordinarie ordförande, en förste vice ordförande och

åtta ordinarie ledamöter.

Förste vice ordförande är ordinarie ordförandens personliga ersättare.

De ordinarie ledamöterna ska ha personliga ersättare.

Från de ordinarie ledamöterna ska utses en andre vice ordförande.

6 § Om ordinarie ordföranden inte kan delta i kommitténs arbete ska förste vice ordfö-

randen fungera som ordförande för kommittén. Om förste vice ordföranden inte kan

delta i kommitténs arbete ska andra vice ordföranden fungera som ordförande för kom-

mittén.

7 § Ordföranden, förste vice ordföranden, ordinarie ledamöterna och de personliga

ersättarna i kommittén förordnas av Jordbruksverket för en tid av två år.

Andre vice ordföranden i kommittén utses av kommittén för en tid av två år. (SJVFS

2019:33).

7 a § Expertgruppen ska bestå av en ordförande och högst sju ledamöter.

Expertgruppens ordförande och ledamöter förordnas av Jordbruksverket för en tid

av två år. (SJVFS 2019:33).

Beredning av ärenden hos Nationella kommittén

8 § Kommittén ska ha ett utskott vars uppgift är att inför varje sammanträde upprätta

en agenda över de ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Utskottet enligt första stycket leds av kommitténs ordförande. I utskottet ska ingå

kommitténs andre vice ordförande samt verksamhetsledaren för 3R-centret.

9 § Ärenden som ska behandlas på kommitténs sammanträden ska beredas antingen

av 3R-centret eller, när det i ett ärende krävs särskild sakkunskap, av expertgruppen

och 3R-centret tillsammans.

Ordinarie ledamöterna, deras ersättare samt verksamhetsledaren för 3R-centret får

föreslå ärenden som ska behandlas på kommitténs sammanträden. (SJVFS 2019:33).

10 § Kommittén får tillsätta projektgrupper som ska bistå 3R-centret och expert-

gruppen i deras beredning av ärenden. Projektgrupperna ska bestå av personer med

särskild sakkunskap inom kommitténs verksamhetsområde. Kommittén ska för varje

tillsatt projektgrupp utse en person ur denna att leda projektgruppens arbete. (SJVFS

2019:33).

Allmänna råd till 10 §

Kommittén bör fastställa en tidsplan för projektgruppernas arbete.

SJVFS 2019:33

3

11 § Projektgrupperna ska ta fram skriftliga och motiverade förslag till beslut som ska

redovisas vid kommitténs sammanträden. Om det är mer lämpligt får projektgruppen

istället ta fram ett skriftligt beslutsunderlag där gruppen så långt det är möjligt har

berett ärendet inför kommitténs sammanträden.

Nationella kommitténs sammanträden

12 § Ordföranden får ensam besluta att extra sammanträde ska hållas utöver de som

har fastställts i sammanträdesplanen enligt 3 § om ett sådant beslut inte kan vänta till

ordinarie sammanträdestillfälle.

Ordföranden får ensam besluta att ställa in ett sammanträde som har fastställts i

sammanträdesplanen enligt 3 § om ett sådant beslut inte kan vänta till ordinarie sam-

manträdestillfälle.

13 § Ordföranden sammankallar Nationella kommittén, bestämmer vilka ärenden som

ska behandlas vid kommitténs sammanträden samt är ordförande vid sammanträdena.

14 § En kallelse ska skickas till ledamöterna. I kallelsen ska anges vilka ärenden som

ska behandlas vid sammanträdet.

Ledamöternas personliga ersättare ska få del av kallelsen enligt första stycket och

får också närvara vid sammanträdena.

15 § Ordinarie ledamot som inte kan delta vid sammanträdet ska meddela detta till

3R-centret. Ledamoten ska också meddela sin personliga ersättare som då får ta den

ordinarie ledamotens plats vid sammanträdet. Om inte heller den personliga ersättaren

kan delta vid sammanträdet ska han eller hon meddela detta till 3R-centret.

16 § Ordföranden kan besluta att ledamöterna får delta vid sammanträdet på distans

om ordföranden anser det lämpligt med hänsyn till sammanträdets ändamål och övriga

omständigheter.

Allmänna råd till 16 §

Deltagande på distans kan till exempel ske per telefon eller video-

konferens.

17 § Ordföranden, ledamöterna och ledamöternas personliga ersättare ska innan

sammanträdet ges tillgång till ett komplett beslutsunderlag, inklusive eventuella från

expertgruppen eller projektgruppers kompletteringar och förslag till beslut för de ären-

den som ska behandlas vid sammanträdet. (SJVFS 2019:33).

Allmänna råd till 17 §

1. Beslutsunderlaget bör finnas tillgängligt senast en vecka före sam-

manträdet.

2. Ett ärende bör endast behandlas av kommittén om den har fått till-

räckligt underlag för att kunna fatta beslut i ärendet.

18 § För att tillföra kommittén särskild sakkunskap i ett ärende eller en grupp av ären-

den får en person som inte är ledamot kallas att närvara vid kommitténs sammanträden

utan att delta i dess beslut. Ordföranden bestämmer när en sådan sakkunnig ska kallas.

SJVFS 2019:33

4

Sakkunniga enligt första stycket får delta vid sammanträdet på distans om ordföran-

den anser det lämpligt med hänsyn till sammanträdets ändamål och övriga omständig-

heter.

Ett ärende får avgöras utan att sakkunniga enligt första stycket har medverkat vid

sammanträdet.

Allmänna råd till 18 §

Deltagande på distans kan till exempel ske per telefon eller video-

konferens.

19 § Vid kommitténs sammanträden ska protokoll föras. I protokollet ska det anges

dagen för sammanträdet, vilka ledamöter och andra som har deltagit vid sammanträdet

eller del av detta. Det ska även anges vilka ärenden som har behandlats vid samman-

trädet, vilket beslut kommittén har fattat för varje ärende samt vilka ledamöter som har

deltagit i varje beslut. Även skiljaktig mening ska antecknas i protokollet.

Protokoll enligt första stycket förs av personal från 3R-centret.

20 § En kopia av protokollet enligt 20 § ska sändas till kommitténs ordinarie ledamöter

och deras personliga ersättare, Jordbruksverket, den centrala djurförsöksetiska nämn-

den samt de regionala djurförsöksetiska nämnderna. Protokollet ska även publiceras

på 3R-centrets webbplats.

Nationella kommitténs beslut

21 § Ärenden avgörs av kommittén vid sammanträde.

Ordföranden får ensam besluta i ärenden som innebär rättelse av skrivfel eller lik-

nande.

22 § Kommittén är beslutför när ordföranden och minst fyra ledamöter är närvarande.

23 § Ärenden hos kommittén avgörs efter föredragning av verksamhetsledaren för

3R-centret. Om det bedöms mer lämpligt får ett ärende avgöras efter föredragning av

annan personal vid 3R-centret eller av en av ledamöterna i kommittén.

24 § Om kommittén inte är enig om ett beslut ska omröstning ske enligt reglerna i

29 § förvaltningslagen (2017:900).

Antecknande av avvikande mening får ske enligt 30 § förvaltningslagen. (SJVFS

2019:33).

25 § Om förste vice ordföranden närvarar vid sammanträden utan att fungera som

ordföranden har han eller hon rätt att yttra sig men inte rätt att delta i beslutsfattandet.

26 § De av ledamöternas personliga ersättare som närvarar vid sammanträdet utan att

tjänstgöra har rätt att yttra sig men inte rätt att delta i beslutsfattandet.

Ersättarna enligt första stycket har rätt att i särskilt skriftligt yttrande redogöra för

sina synpunkter. De skriftliga yttrandena ska bifogas kommitténs protokoll.

SJVFS 2019:33

5

Nationella kommitténs diarium

27 § Nationella kommitténs ärenden ska registreras och arkiveras på samma sätt som

övriga handlingar på Jordbruksverket.

_________________________

Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 2018. De allmänna råden ska börja

gälla samma dag.

_________________________

Denna författning3 träder i kraft den 13 maj 2019.

Jan Cedervärn

Jessica Johansson

Sveriges 3R-center

2 SJVFS 2017:44.

3 SJVFS 2019:33.