SJVFS 2019:70

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:70

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä eller

träemballage med sundhetsintyg;

Utkom från trycket

den 15 november 2019

Omtryck

beslutade den 14 november 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10, 11 och 11 c §§ förordningen

(2006:817) om växtskydd m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2014:39) om

märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg

dels att 2, 11, 12, 16-18 och 21-27 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 22 § ska utgå,

dels att rubriken till föreskrifterna, 1, 3, 5-7, 9, 10, 13, 14, 19 och 33 §§, rubriken

närmast före 13 §, samt bilagorna 1-3 till föreskrifterna ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä med sundhetsintyg;

Inledande bestämmelser

1 § Endast företag som har tillstånd från Jordbruksverket får märka trä med

sundhetsintyg i form av KD 56°C/30 min-märket. (SJVFS 2019:70).

2 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

Definitioner

3 §1 I dessa föreskrifter betyder:

Behandlat trä

Trä som har behandlats enligt metoden i

bilaga 1 av ett företag som har tillstånd från

Jordbruksverket enligt dessa föreskrifter.

Behandling

Behandling enligt metoden i bilaga 1 av ett

företag som har tillstånd från Jordbruksverket

enligt dessa föreskrifter.

Fuktkvot

Kvoten mellan vattnets vikt i träet och

torrvikten av träet, uttryckt i procent.

Medelfuktkvot

Medelvärde för fuktkvot.

1 Ändringen innebär bland annat att vissa definitioner har tagits bort.

SJVFS 2019:70

2

Märka

Att placera märke enligt bilaga 2 på träet,

täckningen, paketet, paketspecifikationen

eller liknande så att det framgår att träet

uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Sundhetsintyg

Märke enligt bilaga 2. Sundhetsintyget intygar

att de märkta produkterna har genomgått en

behandling enligt dessa föreskrifter och att de

följer övriga krav enligt dessa föreskrifter.

Värmebehandling

Värmebehandling enligt bilaga 1 punkt 1.

Värmetorkning

Värmebehandling i samband med torkning

enligt bilaga 1 punkt 1. (SJVFS 2019:70).

Allmänna villkor om ansökningar och tillstånd

4 § Tillstånd enligt dessa föreskrifter är knutet till ett företag genom dess

organisationsnummer och gäller för den produktionsplats och den verksamhet som

framgår av Jordbruksverkets tillståndsbeslut.

Jordbruksverket ger de företag som har fått tillstånd enligt dessa föreskrifter ett

registreringsnummer per produktionsplats.

5 § Ansökan om tillstånd enligt dessa föreskrifter ska innehålla de uppgifter som

framgår av bilaga 3 punkt 1 eller 2 beroende på vilken verksamhet ansökan avser, och

lämnas till Jordbruksverket.

Vid ändring av organisationsnummer eller produktionsplats eller vid tillägg eller

ombyggnad av en anläggning för värmebehandling ska en ny ansökan enligt första

stycket lämnas till Jordbruksverket.

Ny produktionsplats, ny anläggning för värmebehandling eller ombyggd

anläggning för värmebehandling får inte användas för verksamhet med trä som ska

märkas med sundhetsintyg innan Jordbruksverket har beviljat nytt tillstånd.

(SJVFS 2019:70).

6 § Om företaget vill ändra verksamheten på ett annat sätt än det som anges i 5 § andra

stycket ska detta anmälas till Jordbruksverket. Anmälan ska innehålla de uppgifter som

framgår av bilaga 3 punkt 3. (SJVFS 2019:70).

7 § Om företaget vill att tillståndet ska upphöra ska en anmälan om detta lämnas till

Jordbruksverket. Anmälan ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 3 punkt

4. (SJVFS 2019:70).

SJVFS 2019:70

3

Villkor för företag som har tillstånd

Allmänna villkor för märkning

8 § Endast det företag som har tilldelats ett registreringsnummer får använda det

registreringsnumret vid märkning. Registreringsnumret får endast användas på den

produktionsplats och i den verksamhet som omfattas av tillståndet.

9 § Trä som har värmetorkats enligt bilaga 1 punkt 1 får märkas med sundhetsintyg

enligt bilaga 2 punkt 1, KD 56°C/30 min-märket. (SJVFS 2019:70).

10 § Vid märkning av trä ska sundhetsintyget placeras väl synligt på täckningen,

paketet, paketspecifikation eller liknande, eller direkt på träet.

Märket ska

1. vara permanent,

2. vara läsbart och synligt med blotta ögat,

3. vara i en annan färg än rött eller orange, och

4. inte vara handritat.

(SJVFS 2019:70).

11 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

12 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

Särskilda villkor för märkning av trä i samband med värmebehandling

13 § Vid värmebehandling av trä som ska märkas med sundhetsintyg enligt dessa

föreskrifter ska behandlingen registreras i ett värmebehandlings- respektive

torkningsprotokoll, som ska innehålla trendkurvor som visar den faktiska

temperaturen under behandlingens hela förlopp. I torkningsprotokollet ska det även

dokumenteras uppgifter om träets medelfuktkvot vid avslutad värmetorkning.

Endast trä där protokollet visar att korrekt värmebehandling har genomförts får

märkas med sundhetsintyg. (SJVFS 2019:70).

14 § Företagen ska kalibrera temperaturgivare och fuktkvotsmätare i anläggningar för

värmebehandling minst en gång var sjätte månad. (SJVFS 2019:70).

15 § Företagen ska spara följande dokumentation:

1. värmebehandlingsschema eller torkningsschema, för varje enskild behandling,

som visar den avsedda tiden och temperaturen under behandlingens hela

förlopp,

2. värmebehandlingsprotokoll eller torkningsprotokoll,

3. dokumentation som visar att kalibrering av temperaturgivare, och för

torkanläggning dessutom fuktkvotsmätare, är genomförd, och

4. dokumentation som visar den volym som har behandlats och i vilken

anläggning behandlingen har genomförts.

Denna dokumentation ska sparas under minst två år och kunna visas upp vid

kontroll.

16 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

SJVFS 2019:70

4

17 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

18 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

19 § Företag som hanterar trä som är behandlat enligt metoden i bilaga 1 får även

utföra enklare bearbetning, sortering, handel eller liknande hantering innan företaget

märker träet med sundhetsintyg. (SJVFS 2019:70).

20 § Företaget ska säkerställa att trä som företaget ska märka är behandlat trä och att

det hålls väl åtskilt från annat trä som inte uppfyller kraven för märkning enligt dessa

föreskrifter.

Företaget ska dokumentera de rutiner som används för att uppfylla kraven i första

stycket. Rutinerna ska kunna visas upp vid kontroll.

21 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

22 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

23 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

24 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

25 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

26 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

27 § har upphävts genom (SJVFS 2019:70).

Särskilda villkor för märkning av behandlat trä vid enklare bearbetning, sortering,

handel eller liknande hantering när märkning inte sker i samband med behandling

28 § Företaget ska säkerställa att faktura, följesedel eller liknande som följer med träet

som ska användas vid enklare bearbetning, sortering, handel eller liknande hantering

och som ska märkas med sundhetsintyg innehåller

1. ett intygande från det behandlande företaget att behandling har utförts,

2. det behandlande företagets registreringsnummer och

3. identifiering av vilket trä som är behandlat.

29 § Företaget ska spara de dokument som krävs enligt 28 §.

Denna dokumentation ska sparas under minst 2 år och kunna visas upp vid kontroll.

30 § Vid enklare bearbetning, sortering, handel eller liknande hantering av behandlat

trä ska företaget säkerställa att det trä som företaget ska märka är behandlat trä och att

det hålls väl åtskilt från annat trä som inte uppfyller kraven för märkning enligt dessa

föreskrifter.

Företaget ska dokumentera de rutiner som används för att uppfylla kraven i första

stycket. Rutinerna ska kunna visas upp vid kontroll.

SJVFS 2019:70

5

Övriga bestämmelser

31 § Om ett företag som har tillstånd för märkning av trä med sundhetsintyg enligt

dessa föreskrifter inte uppfyller villkoren i dessa föreskrifter kan Jordbruksverket

återkalla tillståndet. Företaget får då inte utföra märkning.

32 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

33 § Ytterligare bestämmelser om export, import och förflyttning inom Europeiska

unionen

av trä finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016

om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och

rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014

samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG,

98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG2,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen

av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och

djurskydd,

växtskydd

och

växtskyddsmedel

samt

om

ändring

av

Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005,

(EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014,

(EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)

nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,

2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och

rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv

89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och

97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)3,

och

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot

växtskadegörare. (SJVFS 2019:70).

34 § Bestämmelser om avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2009:13) om växtskyddsavgifter.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 14 december 2019.

2. Aktörer som har fått tillstånd före den 14 december 2019 att märka trä,

träemballage eller andra föremål enligt den internationella standarden för

växtskyddsåtgärder nr 15 om reglering av träemballage inom den

internationella standarden (ISPM15) efter att ha behandlat träet, träemballaget

eller de andra föremålen i egen behandlingsanläggning är bemyndigade att

applicera märkning och reparera träemballage enligt artikel 98.1 i förordning

(EU) 2016/2031.

2 EUT L 317, 23.11 2016, s. 4, Celex 32016R2031.

3 EUT L 95, 7.4 2017, s. 1, Celex 32017R0625

SJVFS 2019:70

6

Aktörer som har fått tillstånd före den 14 december 2019 att märka trä,

träemballage eller andra föremål enligt den internationella standarden för

växtskyddsåtgärder nr 15 om reglering av träemballage inom den

internationella standarden (ISPM15) efter att träet, träemballaget eller de andra

föremålen har behandlats i annans behandlingsanläggning är bemyndigande att

applicera märkning och reparera träemballage enligt artikel 98.2 i förordning

(EU) 2016/2031.

JAN CEDERVÄRN

Carin Bunnvik

(Växtregelenheten)

SJVFS 2019:70

7

Bilaga 1

GODKÄND METOD FÖR BEHANDLING AV TRÄ SOM FÅR

MÄRKAS MED SUNDHETSINTYG

Metod för värmebehandling

1. Värmetorkning i torkanläggning

Vid värmetorkning ska träet eller träemballaget upphettas till minst 56ºC under en

sammanhängande period av minst 30 minuter i hela den behandlande produkten i

samband med torkning i en torkanläggning. Efter genomgången värmetorkning får

träet ha en medelfuktkvot på högst 20 %.

(SJVFS 2019:70).

SJVFS 2019:70

8

Bilaga 2

SUNDHETS INTYG FÖR TRÄ SOM HAR BEHANDLATS I ENLIGHET

MED DESSA FÖRESKRIFTER

1. KD 56

C/30 min-märket

Detta sundhetsintyg intygar att värmetorkning har utförts enligt bilaga 1 punkt 1.

Utformning av KD 56C/30 min-märket:

SE-000

SE-000 är företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder

Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för det enskilda

företaget.

KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

(SJVFS 2019:70).

SJVFS 2019:70

9

Bilaga 3

UPPGIFTER I ANSÖKAN OCH ANMÄLAN

1. Ansökan om tillstånd för märkning av trä i samband med värmebehandling

A. Företagsuppgifter:

 namn och adress

 organisationsnummer

 besöksadress

 faktureringsadress.

B. Kontaktuppgifter för ansökan.

 namn

 e-post eller telefonnummer.

C. Typ av verksamhet som ansökan gäller.

D. Besöksadress till varje produktionsplats.

E. Identifierande benämning för varje anläggning som ingår i ansökan.

F. Skiss över varje produktionsplats där det framgår var anläggningarna för

värmebehandling är placerade i förhållande till varandra och till andra

byggnader på produktionsplatsen.

G. Besiktningsprotokoll från en teknisk kontroll av varje anläggning för

värmebehandling som ingår i ansökan. Besiktningsprotokollet för

värmetorkning i torkanläggning ska visa att det finns förutsättningar för att

uppnå minst 56°C under en sammanhängande period av minst 30 minuter i hela

det behandlade träet samt att det finns förutsättningar för att uppnå en

medelfuktkvot i det färdigbehandlade träet som inte överstiger 20 %.

H. Underskrift av behörig firmatecknare.

2. Ansökan om tillstånd för märkning av behandlat trä vid enklare bearbetning,

sortering, handel eller liknande hantering, när märkning inte sker i samband med

behandling

A. Företagsuppgifter:

 namn och adress

 organisationsnummer

 besöksadress

 faktureringsadress.

B. Kontaktuppgifter för ansökan.

C. Typ av verksamhet som ansökan gäller.

D. Besöksadress till varje produktionsplats.

E. Underskrift av behörig firmatecknare.

SJVFS 2019:70

10

3. Anmälan av ändringar i verksamheten

A. Företagsuppgifter:

 namn och adress

 organisationsnummer.

B. Kontaktuppgifter för anmälan.

C. Beskrivning av ändringen.

D. Underskrift av behörig firmatecknare.

4. Anmälan om att tillståndet ska upphöra

A. Företagsuppgifter:

 namn och adress

 organisationsnummer

 registreringsnummer

B. Kontaktuppgifter för ansökan.

C. Underskrift av behörig firmatecknare.

(SJVFS 2019:70).