SJVFS 2019:73

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid förrättning utförd av Distriktsveterinärerna

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:73

Saknr D 76

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid

förrättning utförd av Distriktsveterinärerna;

Utkom från trycket

den 8 november 2019

beslutade den 7 november 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (2009:1464) med

instruktion för Statens jordbruksverk, följande.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med förrättning: Arbete som utförs av Distriktsveterinär-

erna på uppdrag av kund.

Avvikande bestämmelser i andra föreskrifter

2 § Om andra föreskrifter innehåller någon bestämmelse som avviker från dessa

föreskrifter, tillämpas den bestämmelsen.

Behandlings- och timavgift

3 § Behandlings- eller timavgift ska debiteras kund vid förrättning i enlighet med

särskilt beslut av Jordbruksverket.

Reseavgifter

4 §

Inställelseavgift ska debiteras kund för restid som förrättningen medför i enlighet med

särskilt beslut av Jordbruksverket.

Vid förrättning som avser akut sjukt djur som uteslutande hålls för produktion av

livsmedel ska inställelseavgift reduceras i enlighet med särskilt beslut av Jordbruksverket.

5 §

Bilavgift ska debiteras kund vid förrättning som innefattar resa i enlighet med särskilt

beslut av Jordbruksverket.

Avgift för läkemedel och kostnader

som förrättningen medför

6 §

Avgift för läkemedel och kostnader som förrättningen medför ska debiteras kund i

enlighet med särskilt beslut av Jordbruksverket.

Avgift då kund avbokar eller uteblir från besök

7 § Avgift då kund avbokar eller uteblir från besök ska debiteras i enlighet med

särskilt beslut av Jordbruksverket.

SJVFS 2019:73

Betalningspåminnelse och dröjsmålsränta

8 §

Avgift ska tas ut för skriftlig betalningspåminnelse då faktura inte har betalats vid

angivet förfallodatum. Avgiftens storlek anges i 4 § lagen (1981:739) om ersättning för

inkassokostnader m.m.

9 §

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

Övriga bestämmelser

10 §

Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande lag.

11 §

Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från 3-9 §§ i dessa

föreskrifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 28 november 2019.

2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:66)

om avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär.

3. Bestämmelsen om basavgifter i 3 § den gamla författningen får tillämpas under

införandet av ny prismodell till och med den 31 maj 2020.

CHRISTINA NORDIN

Johan Bunninger

(Distriktsveterinärerna)