SJVFS 2019:76

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:4) om avgifter för ansökningar om utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade växter samt avgifter för tillsyn av produkter som släppts ut på marknaden

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:76

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:4) om avgifter för

ansökningar om utsläppande på marknaden av

produkter som innehåller eller består av genetiskt

modifierade växter samt avgifter för tillsyn av

produkter som släppts ut på marknaden;

Utkom från trycket

den 9 december 2019

Omtryck

beslutade den 5 december 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap. 1 § förordningen (1998:940)

om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt efter samråd med

Ekonomistyrningsverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2003:4) om avgifter

för ansökningar om utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består

av genetiskt modifierade växter samt avgifter för tillsyn av produkter som släppts ut

på marknaden1

dels att 4 a § ska upphöra att gälla,

dels att 7 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Inledning

1 § Grundläggande bestämmelser om genetiskt modifierade organismer finns i 13 kap.

miljöbalken och i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön.

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för ansökningar om

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt

modifierade växter. Bestämmelserna omfattar dock inte vattenlevande växter och

skogsträd avsedda för virkesproduktion.

Definitioner

3 § De termer och begrepp som används i 13 kap.miljöbalken och i förordningen

(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön har samma

betydelse i dessa föreskrifter.

Avgifter

4 § Den som ansöker om tillstånd för utsläppande på marknaden av produkter som

innehåller eller består av genetiskt modifierade växter ska betala avgift med 580 kr per

1 Författningen omtryckt SJVFS 2011:26.

SJVFS 2019:76

2

arbetstimme hos Jordbruksverket. Den totala avgiften för sådan ansökan får inte

överstiga 700 000 kr.

Den som ansöker om förnyat tillstånd för sådan verksamhet ska betala avgift med

580 kr per arbetstimme. Den totala avgiften för sådan ansökan får inte överstiga 470

000 kr. (SJVFS 2011:26)

4 a §2har upphävts genom (SJVFS 2019:76).

5 § har upphävts genom (SJVFS 2011:26).

6 § Utredningar av utomstående experter debiteras enligt självkostnadsprincipen.

7 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket besluta att avgifterna enligt 4 §

ska sättas ned eller efterskänkas. (SJVFS 2019:76).

-----------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 januari 2020.

CHRISTINA NORDIN

Anna Lööv

(Djurkontrollenheten)

2 Bestämmelsen har flyttats till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för

offentliga kontroller.

3 SJVFS 2019:76.